Bácskiskunmegyei Népújság, 1954. október (9. évfolyam, 232-258. szám)

1954-10-17 / 246. szám

szeegyeztethetetlen a kommunis­ta ember jellemével, csak úgy, mint pártunk politikájával. Pártmunkánk nem kevésbbé komoly fogyatékossága a végre­hajtás helyszínen történő ellenőr­zésének elmulasztása, a helyszí­nen végzett konkrét munka és helyszínen nyújtott segítségadás. Mindannyiunk előtt ismeretes, hogy megyénk jelenleg is súlyos lemaradással küzd az adófizetés és a beadás terén. Ezt most már nem lehet indokolni mással, csakis a politikai munkánk gyen­geségével, a helyszínen nyújtott segítség és ellenőrzés elmulasz­tásával. Emiatt sokezer méter- mázsa kiesés van terményben, húsban és sokmillió forint ki­esés az adófizetésben. Németi elvtárs beszédének to­vábbi részében taglalta az ál­lampolgári kötelezettségek tel­jesítésében mutatkozó elmaradá­sunkat. Rámutatott arra, hogy kukoricabeadási tervünket eddig 13 százalékra, burgonyabeadási tervünket 34 százalékra teljesí­tettük. Legsúlyosabb elmaradás­nak hízottsertésbeadási tervünk teljesítésében mutatkozó nagy elmaradásban jelölte meg. Éves tervünket csak 26 százalékra tel­jesítettük. Majd hangsúlyozta: — A kalocsai járásban, ahol elv­társaink a járási bizottságnál helyesen felismerték a végrehaj­tás ellenőrzésének, a helyszínen végzett konkrét munkának és segítségnek a jelentőségét, erjd- ményes fordulatot hajtottak végre munkájukban. Dusnok község — csak úgy, mint a kis­kőrösi járásban Akasztó — kö­rülbelül öt éve mindig hátul kullogott mind az adófizetésben, mind a beadásban. Itt mindig azok voltak többségben, akik nem teljesítették kötelezettségei­ket. És gyakran előfordult, hogy kigúnyolták az élenjárókat. Most Dusnok egyike a megye élenjáró községeinek, ahol az adófizetést, csak úgy mint a beadást, időarányosan 100 szá­zalékosan teljesítik. A változás oka egyszerű. A járási pártbi­zottság és a járási tanács több­hétre, vezető funkcionáriusokat küldött le, akik futkározás, és a szempontok osztogatása helyett, lent a területen konkrét munkát végeztek. Segítették a helyi elv­társakat és úgy ellenőrizték őket, hogy növeljék önbizalmukat, aktivitásukat. Példát mutattak a helyes politikai tömegmunká­ban. Elérték, hogy a dusnoki kommunisták többsége kiállt a párt politikája mellett, s a dol­gozó parasztok ezt látva, maguk is eleget tettek kötelezettségeik­nek. Igaz, helyesen, a makacsul nem teljesítőkkel szemben tör­vényes szankciókat is alkalmaz­tak. Azonban a szankciók alkal­mazása, szembe az előző hó­napok gyakorlatával, a lakos­ság többsége egyetértésével tör­tént. Ez a titka annak, hogy Dusnokon fordulat követke­zett be. Miért ne lehetne ezt megcsi­nálni Akasztón, a kiskőrösi járás­ban és máshol is? Akasztó köz­ségben az ezévi előírás és a hátralékok csaknem 4 millió fo­rintra rúgnak. Nagyon lemarad­tak a beadás és különösen a ser­tésbeadással. Az évi adótervük teljesítése jelenleg 18 százalék­ra áll. Pedig a gazdasági adott­ságok nem rosszak. 100 14 szarvasmarha, vagy 7 db ló jut. Ez magasan felette áll az országos állatsűrűségnek. Elég jó volt a termésük is. Ne itt ke- tessük a hibát elvtársak, hanem magunkban. És ha már felismer­tük a hiba kijavításának mód­ját, akkor gyorsan változtassunk rajta. Azt is gyakran tapasztaljuk mostanában, hogy elvtársaink a párt, az állami, vagy más intéz­ményekben egykedvűen nézik a hibák és fogyatékosságokat, hogy elhomályosodott a türel­metlenség, a hibák és tűrhetet­len lazaságok láttán, hogy nem tartják kötelességüknek a fogya­tékosságok elleni kérlelhetetlen harcot. Sok elvtársunk úgy véli, eleget tesz kötelességének, ha a hibákat látva, azt jelenti a fel­sőbb szervek felé. Számos elv­társunk súlyos mulasztások, türhetetlea lazaságok láttán, (Folytatás a 3. oldalról) egyáltalán nem háborodik fel, ellenkezőleg, az ilyesmi ónála csak mint tény, vagy mint érv­anyagként jön számításba és mint ilyen, direkt kapóra jön, mellyel a legközelebbi értekezle­ten sziporkázhat, vagy esetleg egy jó cikket írhat a népnevelő­füzetbe. Meg kell értetnünk, hogy egy elromlott kút, vagy egy beomlott tanyai iskola az emberek töme­geinek életét keseríti meg, s azt azonnal, késedelem nélkül meg kell javítani, a hibát jóvá kell tenni, mert ez a fontos, nem pe­dig a terjedelmes jelen^etése az esetnek, amely gyakran hónapo­kon keresztül bukdácsol a bü­rokrácia útvesztőjében és eset­leg az iskola, vagy a kút úgy marad, ahogy volt. Németi elvtárs a beszámoló további részében a kibontakozó népfront-mozgalomról szólva hangsúlyozta: — a kibontakozó népfront-mozgalom megnyitotta a kapukat a széles dolgozó tömegek felé, lehetősége nyílott annak, hogy a népfront-bizottsá­gokon keresztül nap-nap után széles tömegekkel vitassuk meg a párt és kormány politikáját és megnyerjük az egész lakosságot népünk felemelkedését szolgáló célkitűzések megvalósítására. A pozitív és előremutató ta­pasztalatok mellett számos je­lenség arra figyelmeztet, hogy több elvtársunk nem érti a ha­zafias összefogás szükségét és a pártonkívüli dolgozókkal, de kü­lönösen az értelmiségiekkel szemben nagyfokú bizalmatlan­ság nyilvánul meg részükről. Több községünkben mindenáron a párttagok számszerű többségé­re törekednek, vagy máshol a vi­lágért nem mernék rábízni a jól dolgozó pártonkívüli dolgozó pa­rasztra a gyűlés megtartását, nehogy — amint ők mondják —■ az eltérjen a párt politikájától. Sokan meg attól félnek, hogy a népfront-mozgalomban ingatag, sőt ellenséges elemek hangja is érvényesül és ezért veszélyt szimatolnak. Egyébként ellensé­ges elemek tényleg bekerülhet­nek a népfrontba, de ettől nem kell félni. Azért vannak ott a kommunisták és a becsületes pártonkívüliek tömegei, hogy leleplezzék és eltávolítsák. Kény­telenek vagyunk feltételezni, hogy sok elvtársunknál azért jelent veszélyt a pártonkívüli dolgozók becsületes tömegeinek a bevonása, mert ezek bizony, nem fogják megengedni, hogy véleményeiket és javaslataikat figyelmenkívül hagyják, vagy éppen parancsolgatással, vagy utasítgatással vezessük őket. Ilyen veszély tényleg van, de ez csak javára válhat a demo­kráciának. A népfrontba tömö­rült párton'kívülieket csakis meg­győző, türelmes, felvilágo­sító szóval lehet vezetni, figyel­mesen meg kell hallgatni javas­lataikat, tanácsaikat, hiszen a pártonkívüliek sokszázezres, mil­liós tömegei hatalmas erőt kép­viselnek, s csakis az ő segítsé­gükkel lehet valóra váltani pártunk politikáját. A párt éltető eleme a széles dolgozók közötti pártpolitikai és szervező munka. Ezért ösz­tönözni és segíteni kell a nép­front-bizottságokat, hogy bát­ran tevékenykedjenek a válasz­tási munkában, a választási rendszerünk demokratizmusa ismertetésében, a különböző ak­tívák kiválogatásában, a jelölő­gyűlések elkészítésében, meg­szervezésében és a napi gazda­sági, kulturális feladatok végre­hajtásában. A népfront, ha jól dolgozunk, széleskörű aktívát teremt a párt körül és frissebb, harcosabb tömegpolitikai légkört célkitűzéseink megvalósításához. Megyénkben, ahol a párttag­ság létszáma igen alacsony, talán nem kell különösebben bi­zonyítgatnunk Lenin szavait, aki emlékeztet bennünket, hogy mi, kommunisták mégis csak egy csepp vagyunk a nép tengeré­ben. El kell tehát ítélnünk a szektarianizmust, a pártonkívüli, vagy értelmiségi dolgozók lebe­csülését és kirekesztését, mint a párt politikájával ösz- szeegyeztethetetlen és káros né­zetet, vagy gyakorlatot. A beszámoló ezután részlete­sen foglalkozót a tömegszerve­zeti munka megjavításának kér­déseivel. Majd hangsúlyozta: — Pártunk Központi Vezetősége határozatainak túlzás nélkül mondhatjuk történelmi jelentő­sége abban áll, hogy összegezve az elmúlt 15 hónap tapasztala­tait, felfedte az új szakasz po­litikájával szemben mgnyilvá­nuló antimarxista nézeteket és szétzúzta azokat. Központi Ve­zetőségünk e határozatai szilár­dabbá, megbonthatatlanabbá tették pártunk egységet, és vilá­gos ú tat mutattak az új szakasz helyes politikájában. Pártunk Központi Vezetősé­gét azt . hiszem egyemberként követi megyénk minden kom­munistája és gondolom, nyu­godtan kijelenthetjük megyei aktívánk nevében, hogy e po­litika valóraváltásához erőink­hez mérten becsülettel ki fogjuk venni a részünket. Azon leszünk, hogy párttagsá­gunkat, minden kommunistát a párt politikájának fáradhatatlan harcosává tegyük, hogy minden elvtársunk, mint ezt a szerve­zeti szabályzat előírja, »-fegyel­mezetten hajtsa végre a párt­szervek, a pártszervezetek hatá­rozatait, harcoljon azok meg­valósításáért, élenjárjon a ter­melésben, példát .mutasson a munkafegyelemben és az állam­polgári kötelezettségek teljesíté­sében. Védje és szilárdítsa a szocialista tulajdont, őrködjön a szocialista állam törvénye és rendje felett.-« Azon leszünk, hogy elv­társainkban fejlesszük a hi­bák és fogyatékosságok elleni kérlelhetetlen harc szellemét, engeszthetetlenül küzdjünk a párt politikájának tisztaságáért, ne engedjük meg annak eltorzí­tását se balra, se jobbra. Fejlesszük a bírálatot és az önbírálatot és biztosítsuk, hogy személyre és a pártban viselt funkciójára való tekintet nélkül, bíráljuk azokat, akik akár egy jottányit is el akarnak térni pártunk helyes politikájától. Pártszervezeteink és a bács- megyei kommunisták csak úgy, mint máshol hazánkban, sok ke­mény harcban edződtek és erő­södtek és semmi kétség, hogy feladatainkat harcos elvtársaink­kal, kommunisták összefogott egységes akaratával, erejével si­kerre visszük; Megyénk dolgozó népe, kü­lönösen a múlt év júniusa óta növekvő bizalommal és aktivi­tással támogatja pártunk helyes politikáját, ezért is bizonyosra vesszük, hogy a KV határoza­tait, az új szakasz politikáját népünk javára meg fogjuk való­sítani. Éljen a mi pártunk és Központi Vezetőségünk! Előre a Központi Vezetőség határozatainak végrehajtásáért! Németi József elvtársnak nagy tapssal fogadott beszámolója után hozzászólások következtek. A hozzászólások részletesebb ismertetésére lapunk október 19-i számában visszatérünk. Városunk tisztaságáért A vidéki városok között tisz­taságban Baja mindig -kitűnt. Fz a város köztisztasági dolgozóin-.k érdeme. Sajnos, mind gyakrab­ban tapasztalható, hogy meg­gondolatlanul a járókelők gyü­mölcs-, papír- és egyéb hulla­dékkal szemetelik tele a gyalog­járókat. Azt hihetné valaki, ez nem nagy kérdés. Pedig az, mert egy várost tisztasága után ítél­nek meg. Ha már a fokozottabb tiszta­ságról beszélünk, okvetlenül fel kell figyelnünk a Posványosbxn lévő szemétlerakodó telepre. In- ntgi bizpM. a. ÍSÜ949 betegségi csírái könnyen elkerülhetnek a városba, hiszen sok ember for­dul meg arra. Itt aztán bőven lehet látni kórházi hulladékok között vattacsomókat, gipszkö­téseket, kar- és lábpólyákat. Ez a szeméttel kerül ide. Miért nem fertőtlenítik ezt a szemétlerakodót, mely bűzt áraszt. Különösen a nyári hó­napokban volt fertőzött a leve­gő és prést is a város egészség­ügyének fertőző góca. Fordítsunk nagyobb figyelmet a tisztaságra, védjük egészsé­günket.- Turánszki Bélav ami a hírek mögött van Az óceánontútí „jótevők“ szempontjai Washingtonban nemrég egyez­ményt írtak alá, amely szerint kölcsönt nyújtanak Ausztriának a nyugatausztriai Reiseck-Krei- zeck vízierőmű felépítésére. Az egyezményt a Nemzetközi Újjá­építési és Fejlesztési Bank írta alá, amelynek a neve nemzetkö­zi, valójában azonban amerikai. Ezzel kapcsolatban Karl Gru­ber, Ausztria nagykövete az Egyesült Államokban az »Ame­rika hangja« mikrofonja előtt köszönetét mondott a bankárok­nak. Karl Gruber egyébként — régebben, mint osztrák külügy­miniszter, most mint nagykövet — állandóan köszönetét mond amerikai gazdáinak különböző »jótéteményeikért«. Megfigyel­hetjük, hogy Ausztria minden­egyes hálaadásánál egyre jobban belebonyolódik a tengerentúli monopóltőkések és a velük kap­csolatban álló nyugatnémet nagytőke hálójába... Ezúttal Gruber azért hálálko­dott Washingtonnak, amiért a Reiseck-Kreizeck vízierőmű épí­tését szolgáló kölcsönnel újabb adósságot sóztak Ausztriára. Ez az építkezés Ausztriának nem hasznot, hanem veszteséget je­lent, pontosabban: növeli az osztrák villanyáram Nyugatra exportálásából adódó vesztesé­geket. SZEPTEMBERBEN több köz­ségben megtartott tanácsülésen tárgyalták a dolgozók panaszait és kérelmeit. Mélykúton a ta­nács elintézte, hogy a MEZÖ- KER vasárnap is vesz át burgo­nyát. Lajosmizsén az adóköny­vek visszakerültek a községbe, hogy az esetleges vitás tételek helyszínen orvosolhatók legye­nek. Kömpöcön a vízlevezető- csatorna építése már folyamat­ban van. Rémen a tanács három vetőgépet biztosított az őszi ve­tésekhez, melyet az egyénileg dolgozó parasztok vehetnek igénybe. Kiskunfélegyházán pe­dig megkezdték a Kossuth-utcai járda újjáépítését. APOSTAGON az MNDSZ asz- szonyok j elszabadulásuk tíz­éves évfordulójára gyűjtik a ré­giségeket, hagyományokat, me­lyekből a pedagógusok bevoná­sával kiállítást rendeznek. FARKAS József sükösdi egyéni­leg dolgozó paraszt teljesítette egészévi beadását. Már 1955 első ne­gyedévi adóját is kifizette. BALATONI Katalin három éve tagja a bajai Micsurin ter­melőszövetkezetnek. Első évben 180, második évben 264 és az idén már 300 munkaegységet szerzett. Idei részesedése havi 1200 forint jövedelmet biztosított számára. AZ ÆSZAKBACSMEGYEI Népbolt Vállalat az őszi csúcsforgalom sike­res lebonyolítására jól felkészült. Kiskunfélegyházi. szabadszállási, kunszentmiklósi es dunavecsei bolt­jait nagy választékban és bőségesen látta el ruházati és vegyesipari cik­kekkel, Azonban az édesipari FŰSZERT kirendeltségnél a megren­delések hetekig várnak leszállítás­Ausztrla ugyanis a nyugati területein előállított villanyára­mot Nyugatra exportálja, első­sorban Nyugat-Németországba a hadiipar szükségleteire, mégpe­dig alacsonyabb áron, mint. amennyiért az osztrák fogyasz­tók kapják és olcsóbban, mint amennyit például Csehszlovákia fizet érte. Ennek ellenére éppen a Nyugatra való áramexportá­láshoz akarnak újabb erőművet építeni. Mint a »Tagebuch« című ha­ladó osztrák folyóirat meg­állapítja, így »Ausztria azért veri magát adósságba, hogy a külföldi kapitalisták olcsó ára­mot kapjanak.« Ez a »jótevők« legfőbb szempontja. Mindez azonban csak egyik oldala a kérdésnek. Másik, nem kevésbbé érdekes oldala a következő: Ausztriából a bonni köztársaságba exportálják az áramot, bár Ausztria keleti vi­dékein, ahol az ipar jelentős része összpontosul, áramhiány van. Ez azonban nyilvánvalóan nem zavarja a vezető köröket, amelyek már évek óta szabotál­ják az alsóausztriai Ybbs-Per- senbeug erőmű építését. Mindez persze ellentmond a józan észnek, de megfelel az osztrák és külföldi kapitalisták önző érdekeinek; KECSKEMÉT felszabadulása-* nak tizedik évfordulója alkalmá­val a város dolgozói október hó 24—31-ig ünnepi hetet rendez­nek. Sor kerül egy nagyszabású Balassi-enilékest megrendezésé­re, melyen Trencsényi Waldapfel Imre egyetemi tanár tart elő­adást Balassiról. Október 27-én pedig Vihar Béla író »Szovjet katona a magyar irodalomban« címmel tart előadást az irodalmi esten. A Hazafias Népfront kec keméti bizottsága október 31-én ünnepi estet rendez az Uj Kol­légium dísztermében, ahol fel­lépnek a Katona József Színház művészei. * AZ IZSÁKI földművesszövet­kezet az ünnepi könyvhét alkal­mából könyvbálat rendezett. Belépődíj helyett könyvet vásá­roltak a fiatalok. A sorsolással egybekötött bálon a szövetkezet könyvfelelőse 2000 forintos for-1 galmat bonyolított le, Időiárásjelentés Várható időjárás vasárnap es­tig: változó felhőzet, többfelé köd, néhány helyen ködszitálás, mérsékelt déli-délnyugati szél, az éjszakai lehűlés nyugaton erős, keleten gyenge marad. A nappali hőmérséklet a maihoz képest, alig változók. Várható hőmérsékleti értékek: a legalacsonyabb hőmérséklet ma éjjel nyugaton 1—4, keleten 5—8, a legmagasabb nappali hő­mérséklet vasárnap országszerte 15—18 fok között. A fűtés alapjául szolgáló vár« ható középhőmérséklet az ország egész területén 10 fok fölött. Házilag készítettünk szitát A sajtó naponta foglalkozik a sütőipari dolgozókkal, azoknak munkájával, főleg a gyártott sütőipari termékek minőségével. Számunkra legfontosabb kö.- telesség, hogy jóminőségű ke­nyeret, süteményt készítsünk es ezzel kedveskedjünk dolgozóink­nak. Hogy ezt jól elvégezzük, a legfontosabb, hogy a felhaszná­lására kerülő lisztet tökéletesen szitáljuk. Vállalatunk, a .Kalocsai Sütő­ipari Vállalat, a rossz szitálógép következtében igen komoly ne­hézségekkel küzdött ezen a té­ren. Segítségünkre sietett szak­mai vonalon a Kalocsai Margit- malom és támogatásával meg­terveztünk, létrehoztunk egy házilag elkészíthető szitát a malom főmolnárjával, Nagy La­jos elvtárssal együtt. Ma már működik a szita. Ez annak kö­szönhető, hogy Nagy Lajos fő­molnár elvtárs a munkaidő után segédkezett e szitáló berendezés gyors elkészítésében. Hogy mi­lyen nagy jelentősége van en­nek, azt a következőkben sze­retném vázolni. A fenti szita óránként 14—16 zsák liszt szitá- lását végzi tökéletesen, miáltal szennyeződő anyag nem kerül­het a tésztába. E példa is bizonyítja, hogy a felmerülő nehézségeken lehet segíteni, csak meg kell találni a módját. Kántor János műszaki ve». Kalocsai Sütőip. Vállalat,

Next

/
Oldalképek
Tartalom