Bácskiskunmegyei Népújság, 1954. október (9. évfolyam, 232-258. szám)

1954-10-12 / 241. szám

SOLI VADKERT EN IS MEGALAKULT A HAZAFIAS NÉPFRONT HELYI BIZOTTSÁGA SOLTVADKERTEN október 10-én. vasárnap tartották meg a Hazafias Népfront előkészítő bizottsága nagygyűlését. — A Himnusz elhangzása, majd a rö­vid megnyitó után Dallos Fe­renc elvtárs, a megyei tanács el­nöke mondott beszédet. Beszédében hangsúlyozta, hogy dne.nzeti szerencsétlenségek min­dig akkor érték népünket, ami­kor megmételyezte a széthúzás és civakodás, az egység hiánya. A magyar nép azonban mindig nemzeti egységre törekedett és u történelem is azt bizonyítja, ■ hogy a nép harcai akkor jártak sikerrel és akkor vezettek győ­zelemre, amikor kéz a kézben testvéri egységben küzdött igaz­ságáért. «... — Ezért, ha nem azt keressük, ami elválaszt, . ha- ■ nem ami összeköt bennünket, akkor itt Soltvadkerten is min­den becsületes dolgozó magy ir~ ■nak ott kell lennie ,a.Hazafias Népfront zászlaja alatt.« — hangsúlyozta az előadó. Dallos elvtárs a továbbiakban ■ rról beszélt, hogy az új szá­kasz feladatainak végrehajtásá­nál nincs minden rcnaben. Von­tatottan halad a párt és a kor­mány célkitűzéseinek az új sza­kasz politikájának yalóraváltá- sa. Azért is van nagy szerepe a Hazafias Népfrontnak, mivel a legszélesebb nemzeti összefogás jegyeben tömöríti és mozgósítja a dolgozókat azoknak a terv,ék­nek a végrehajtására, melyek­től hazánk jólétének, népünk boldogságának előrevitelét vár­ják. — SOHA A MAGYAR törté­nelemben nem volt olyan Pro­gramm, amelynek megvalósítása ennyire érdeke lett volna né­pünk minden dolgozó rétegének, mint azok a célok, melyeknek megvalósításáért most harcol. Soltvadkert minden dolgozójá­nak ezért legszemélyesebb ér­deke, ■ hogy támogassa a Haza­fias Népfront helyi bizottságá­nak munkáját, segítse pro- grammja kidolgozásában és azután annak végrehajtásában is — mondotta többek között Dallos elvtárs. Majd hangsú­lyozta, hogy a Hazafias Népfront helyi bizottságának programm- jában a község dolgozóinak véle­ménye és kívánsága csak akkor ölt testet, ha mindenütt hallatni fogják szavukat, ahol a javas­lat vagy a bíráló szó a község, az egész nép érdekében szük­ségesnek látszik. — Váljék tehát a Hazafias Népfront Soltvadkerten is olyan fórummá, ahol mindenki nyíl­tan feltárhatja az általa észlelt hibákat és ahol mindenki el­mondhatja ' javaslatait, elképze­léseit, tehát beleszólhat a helyi, vagy akár az országos jellegű ügyek menetébe és tevékenyen közreműködhet azok végrehajtá­sában. Hogy ez mennyiben fog sikerülni, az nagyrészt Önökön múlik. Kérjen ezért a jövőben Soltvadkert minden dolgozója nagyobb részt, jobb sorsa, bol­dogabb jövője kialakításában, munkálkodjon képességeihez mérten a Hazafias Népfront programúi j áriak megválósítáaá- ban! — fejezte be beszédét Dal­los elvtárs, a megyei tanács el­nöke. A NAGY TETSZÉSSEL foga­dott előadást számos hozzászólás követte. A hozzászólások azt mutatták, hogy Soltvadkert dol­gozóit igen érdekli mindaz, ami községünkben az ő jobblétüket célozza. Szinte jelszószerűen tet­ték meg észrevételeteket a nagygyűlés részvevői. »— Az ivóvizes kutak legyenek már egyszer rendben!« . »■— Létesít­senek rendes piacteret, tisztítsák ki az utcákon a csatornákat!« »— Ellenőrizzék a malmot, mert ott dívik a lekenyerezés, ha bor nélkül megy az ember, ma­ga cipelhet ki-be minden zsá­kot!« — mondotta többek Kö­zött a termelési bizottság egyik tagja. Felvetették többen :'s, hogy a bócsai út mellett tavaly igen jól működött egy daráló, miért nincs az idén? Sürgették a kultúrterem felépítését és környékének parkosítását, mert a mostani épület mindennek ne­vezhető, csak éppen kultúrte­remnek nem. Hiányolták a fö'.d- művesszöyetkezeti boltok ellen­őrzését, ahol még kerékpárkül- löt sem lehet kapni. Egész kis vita indult arról, hogy az öreg szőlők helyébe újakat kellene te­lepíteni. A Terményíorgalm. Vállalat helyi vezetője a minő­ségi vetőmagcserérc hívta fel a gazdák figyelmét. Szó esett töb­bek között az aprómagvak ter­mesztéséről és még számos olyan megoldatlan feladatról, melyeknek gyakorlati végrehaj­tása a község dolgozó parasztsá­gának közvetlen érdeke. A HAZAFIAS NÉPFRONT soltvadkerti bizottságának pro- grammja elkészítésénél figye­lembe kell venni ezeket az érté­kes és az egész falu lakosságát érdeklő felszólalásokat, s azok mielőbbi megvalósítását. A hozzászólások megválaszo­lása után a nagygyűlés részve­vői megválasztották a Hazafias Népfront községi bizottságát, a járási küldötteket, megyei kül­döttnek pedig Dallos Ferencet, a megyei tanács elnökét válasz­tották. Megjegyezzük azonban, . hogy bár a nagygyűlésen pártfunkcio­náriusok, a pártvezetőség tagjai is jelen voltak, de szavukat nem hallatták. Mintha a soltvadkerti kommunistáknak megtiltottak volna, hogy Ht beszéljenek, mintha a Hazafias Népfrontot nem a III. pártkongresszus ha­tározataként hívtuk volna élet­re. .. A soltvadkerti kommu­nistáknak ez a közömbös rész­vétele a Hazafias Népfront nagy­gyűlésén helytelen szektás né­zetre, avagy a népfront szerepé­nek és jelentőségének megnem- értésére vall, melynek nem sza­bad és nem is lehet létjogosult­sága. A Hazafias Népfront bizottsá­gainak munkaprogrammja a fa­lu és a város dolgozóinak kíván­ságait és terveit foglalja magá< ban; Nincs és nem is lehet szebb feladata a kommunistáknak, mint e tervek végrehajtását szolgálni és segíteni a népfront- bizottságoknak összefogni az egész falut, —, példával és szó­val mozgósítani e nagyszerű célok megvalósüására a falu vala­mennyi dolgozóját. JómiÉségíí, bő hasznot adó állatállomány megteremtéséért Pártunk, kormányunk külön­féle kedvezményeket biztosít.az állattartóknak. Különösen nagy kedvezményeket kapnak azok a tulajdonosok, akik törzskönyvi ellenőrzés alatt tartják állatai­kat, vagy kiváló minőségű te­nyészállatokat nevelnek. Hatal­mas összeggel segíti államunk a silóépítkezéseket a megfelelő ta­karmány alap biztosítására. A JÚNIUSI kormán y Pro­gramm, valamint a Központi Vezetőség decemberi határozata kimondja, hogy fokozatosan mennyi állatot kell törzskönyvi ellenőrzés alá vonni. A kiskun- halasi állattenyésztő állomás te­hénből 234 darabot, anyajuhból 304-et. anyakocából 100-at tart törzskönyvi ellenőrzés alatt. Az anyakocák kis száménak oka, hogy a termelőszövetkezetekben ke\"s tisztavérű anyakocát ta­lálunk, vagy ahol van is, nem akarják tiszlavcibcn tenyészte­ni, Ez remélhetőleg jövőre meg­szűnik, mert még ezévben, elő­reláthatólag tíz tisztavérű Corn­wall és berksir törzset kapunk, amelyeket mindjárt ellenőrzés alá is veszünk. EGYÉNI tenyésztőknél ellen­őrzés alatt áll 74 darab tehén, 20 anyakoca, 24 anyajuh. Az állami gazdaságokban is ellenőrzés alá vettünk 169 tehenet, 25 anyako­cát és 70 anyajuhot. Törzsköny­vi ellenőrzés alatt áll jelenleg 477 tehén, 145 anyakoca és 396 anyajuh. Tavaly mindössze csak 177 darab tehén után gyűjtött adatokat tudtuk lezárni.; , Törzskönyvezésnél az állato­kat külön kategóriába soroljuk, a termelési és tenyésztési ered­ményeket. évenként Összesítjük, Amely állat nem éri el a legala­csonyabb járási szintet, azt a törzskönyvezésből kizárjuk és igyekszünk a tenyésztésből :s mielőbb kivonni. A KÖZELMÚLTBAN kap­tunk 20 berksir és 10 comwali kant, Ez szintén a minőség javítását célozza. — Ugyan­csak érkeztek fiatal bikák is olyan mennyiségben, hogy az öreg, vagy selejtes bikákat ki tudjuk cserélni. Tavasz folya­mán valamennyi tsz-ben meg­történt a kosok kiselejtezése és helyettük a szalkszentmártom állami kostelepről hoztunk tisz­tavérű kosokat. Termelőszövetkezeteink lassan rájönnek az állattenyésztés jöve­delmezőségére. Ezt mutatja az is, hogy járási átlagban tehén­tervnél az előírt és kötelező 6.3-as sűrűség helyett 6.6, a ko­catervnél pedig 7 helyeit kere­ken 6 sűrűséget terveztek '.00 holdanként. Ez darabszámban kifejezve azt jelenti, hogy az előírt 837 tehén helyett 879-et és 930 koca helyett 1056-ot (te­hát 42 tehénnel és 126 kocával többet) vállalnak, mint az elő­irányzat. Ennek megfelelően emelkedik a szaporulat is. Csak a többlet-tehenek esetében 6 li­teres átlag figyelembevételével kb. 60.000 liter tejjel, míg a többlet-kocák után mintegy 800 malaccal többet adnak a tsz-'ek népgazdaságunknak s a tsz is gyarapszik, a tagok jövedelme emelkedik. A NöVv vv TFKMKI.ÉS fel­adata, hogy ennek az állatállo­mánynak a szükséges takar­mányt megtermelje. Az idén bő­ven termett fakarmáoy s éppen most kell jövőre is tárolni. En­nek legmegfelelőbb formája a silózás. Az állomás nagy segít­séget kap a silózáshoz a járási DISZ-bizottságtóL Legtöbb hiba az állatok gon­dozása körül adódik. Ha jó a gondozó, legtöbbször eltávolít­ják, mert sokallják számára a prémiumot. Aminor aztan csök­ken a termelés, újra visszaállí­tanák az előbbi gondozót, de addigra már sok a kár. (így tör­tént a halasi Vörös Szikra tsz- ben is.) Úgy próbálunk hatni a tsz-ekre, hogy a hanyag gondo­zás folytán mutatkozó termelés­csökkenést átszámítjuk forintba s így mutatjuk ki a kárt. Ennek egyes helyeken meg is mutat­kozott az eredménye a tejter­melés emelkedésében, vagy a malacclhullások csökkenésébe.í. VANNAK MÉG hibák az ál­latok elhelyezésében is, A ké- leshalmi Bástya tsz-ben a jelen­legi sertésól nem megfelelő, V2 átteleltetésre nem alkalmas, A harkakötönyi Kossuth tsz-ben a szarvasmarhaistálló teteje fa­anyag hiányában még mindig nincs kész. Sürgős intázfcidésrt lenne szükség, mert az elmúlt télen is tető nélkül volt az is­tálló és az állatok. megfáztak Hasonló panasza van a halasi Vörös Október tsz-nek is, AZT IS javasoltuk a járás tanács végrehajtó bizottságának: kötelezze a községi tanácsokat, hogy az apaállatok takarmányái állami tartalékterületen termel­jék meg helyben. Leghanya­gabb e téren Kisszállás. Pósa Lajos, járási állattenyésztő állomás, Kiskunhalas, Rendelet a kenyérgabonaterniesztés növeléséről szélé minisztertanácsi határozat végrehajtásáról A minisztertanács nemrégiben határozatot hozott a kenyérga­bonatermesztés növeléséről. A Magyar Közlöny 79. száma (1954 október 10.) most közli a be­gyűjtési miniszter rendeletét a határozat végrehajtásáról. Eszerint október 10-től a ter­melők árpa- és zabbeadási hát­ralékukat és még fennálló ku­koricabeadási kötelezettségüket minden megkötés nélkül, ke­nyérgabonával teljesíthetik. Ke­nyérgabonával rendezhetik a gépállomásnak járó talajmunka- díj-tartozásukat és állami ter- ménykölcsönü’ket is. Egy mázsa árpának, zahnak, vagy májusi morzsolt kukoricának 85 kiló búza, illetve 94 kiló rozs felel meg. Annak a termelőnek, aki 1355 január 1. után jövő évi boadás* kötelezéttségére — beleértve az A—B beadási kötelezettséget, valamint a gépi talajmunka ter­mészetbeni díját — kenyérgabo­nát ad be, mázsánként tíz kiló korpát kell kiadni térítés nél­kül. Ez év október 10-től a beadási kötelezettségen felül állami sza­badfelvásárlási áron átadott minden mázsa kenyérgabona után a termelők részére húsz kiló korpát kell juttatni, má­zsánként 150 forintért. A korpát a kenyérgabona átadásától szá­mított 10 napon belül adják kb A kenyérgabona után járó korpát a közellátási őrlést vég­ző malmok, a cseretelepek, a megyei terményforgalmi válla­latok telepei és a földművesszö­vetkezetek mérik ki a terme­lőknek. (MTI) Tervjavaslatok az 1955-ös évre O1 A MEGYEI tanács végre- f*- hajtó bizottsága egyik legutóbbi ülésén tárgyalta a jö­vőévi tervjavaslatokat. A köz­ségi tanácsok meghallgatása után, azok kezdeményezéseinek figyelembevételével az 1955. év­re a következő javaslatokat ál­lították a tervbe. KTATASI vonalon befe­jezik a bócsai nevelői la­kás építését. Erre a célra 90.000 forintot irányoztak elő. Befeje­zik továbbá 100.000 forintos költséggel a kéttantermes iskola építését is. A harkakötönyi taní­tói lakás befejezésére 50.000 fo­rintot állítottak a tervjavaslat­ba. Az orgoványi kéttantermes iskola és lakás beruházásaira 150,000 forintot biztosítanak. 1955-ben fejezik be a jánoshalmi óvoda (90.000) forint) és a kiskun­félegyházi tíztantermes Iskola (200.000 Ft) építését. EGYÉNK dolgozói jobb egészsége érdekében Kecskeméten vérellátó állomás épül. Befejezik a kecskeméti bölcsőde építését, továbbá a 64 férőhelyes anyás-csecsemőotthon építése is megvalósul. E három M1 kecskeméti beruházásra több, mint két millió forintot állítot­tak a tervjavaslatba. Nagyobb összeg szerepel még kórházaink, rendelőintézeteink felújítására és kisebb járási egészségügyi in­tézmények bővítésére, illetve felújítására: [AAÉGYÉNK nem egy köz- ségében a tanács felada­ta, hogy egészséges ivóvízről gondoskodjék. A többi között Sükösd, Réztelek, Nemesnádud­var, Dusnok, Szakmár, Tatahá­za, Tass, Bácsszőlős és Császár- töltés községekben javasolt a végrehajtó bizottság mélyfúratú kutat. Egy-egy kút építési költ­sége 78—80.000 forint. 'TÖBB KÖZSÉGBEN a ■*- jövő évben is folytatják, illetve megkezdik a járdaépítést; Erre a célra Szalkszentmárton részére 50.000 forintot, Kun- szentmiklós részére 100.000 forin­tot, Bácsalmás részére 50.000 fo­rintot, Szeretnie részére 100.000 forintot, Dunavecse részére 50 ezer forintot és Dusnok részére 50.000 forintot hozott javaslatba a végrehajtó bizottság. A kiskőrösi földmüvesssö retkeset forgalma Megyénk lakossága vásárlóerejének növekedése a kormány- programm óta egyre szembetűnőbb. Mind több közszükségleti cikket és mezőgazdasági eszközöket vásárol. A dolgozó paraszt­ság termelési kedve is nagyobb az elmúlt évhez viszonyítva. Ha a Kiskőrös és Vidéke Körzeti Földművesszövetkezet for­galmát vizsgáljuk, akkor láthatjuk, hogy szeptember 30-ig hét és fél millióval többet forgalmazott, mint 1953. egész évében. Ez 162 százalékos emelkedés. Tavaly például 114 kerékpárt adtak el, ez év szeptember Végéig már 106 darabot, motorkerékpárból öt­tel, tűzhelyből pedig 34-gyel többet. Mezőgazdasági gépekből tavaly 11.Í80, ez év októberéig már 210.871 forintos forgalmat bonyolított le a szövetkezet. A fenti számok szocialista államunk gondoskodását mutatják: Máriái Mihály, Kiskőrösi Kecskemét város elmaradt a kapások begyűjtésében Az őszi kapások begyűjtésé­ben Kecskemét város eddig még nem ért el kiemelkedő ered­ményt. Az őszi kapások közül a tengeribegyüjtcs 37, a napra­forgó 31.5, a burgonya 19.5, a hüvetyesek 36.6 százalékra van teljesítve. A burgonyabeadásban mutat­kozó nagyfokú lemaradást nem a betakarítás lassú üteme okoz­za, hanem az, hogy a termelők nagyrésze felszedett burgonyá­ját szabadpiacon értékesítette. Az eddigi lemaradás pótlására i begyűjtési hivatal elhatározta, iiogy a törvényességet a leg­messzebbmenőkig érvényesíteni fogja a hátralékosokkal szem­ben. Ezzel egyidejűleg a MEZÓ- KER-rel közös megegyezésre jut­va, meglátogatják azokat a hátra­lékosokat, akik elmaradtak bur­gonyabeadásuk teljesítésében. Nehézséget okoz a kukorici- begyüjíés előrehaladásában, hogy még mai napig sem tudta a rcrményforgalmi. Vállalat zök­kenőmentesen megoldani a ku-* korica átvételét. A Termény fu­gáim i Vállalat munkáját kez­deti bizonytalanság, tcrvszerűíJ lenség jellemezte eddig. Például, az elmúlt napokban még azt sem tudták megmondani, hogy a következő napon hol veszik át majd az egyénileg dolgozó parasztoktól a kukoricát. A kapások begyűjtése nagy feladata nemcsak a begyűjtési hivatalnak, hanem ezzel együtt a begyűjtő szerveinknek is. — A siker érdekében az eddiginél tervszerűbb, következetesebb munka vár tehát a Tcrményfor- galnii Vállalatra is. Időíárásgelentés Várható időjárás kedd estigS erősen felhős idő, néhány he-» lyen kisebb esővel. Mérsékelő déli-délnyugati, majd nyugatira! forduló szél. A hőmérséklet kis-* sé emelkedik. Várható hőmer-* sékleti értékek: kedd reggel 5—* iL délben 12-jlä fok között.

Next

/
Oldalképek
Tartalom