Bácskiskunmegyei Népújság, 1954. október (9. évfolyam, 232-258. szám)

1954-10-01 / 232. szám

Kövessük a MÁV AG Mozdony- és Gépgyár példáját Jó munkával köszöntik november 7-ét és a tanácsválasztást Üdvözlő táviratok a Kínai Népköztársaság fennállásának 5. évfordulója alkalmából MAO CE-TUNG elvtársnak, a Kínai Népköztársaság elnökének, Peking. A Kínai Népköztársaság fennállásának 5. évfordulója alkal­mából forró üdvözletemet küldöm önnek, elnök elvtárs és Önön keresztül a nagy kínai népnek és kormányának. A kínai nép az elmúlt öt év során az Ön iránytmutatását kö­vetve, hatalmas sikereket ért el a népi demokratikus rendszer megszilárdítása terén, az ország építésében és a világbéke oltal­mazásában. Mindezek a sikerek nemcsak a magyar népet lelke­sítik, de nagymértékben erősítik a béke és a demokrácia Szov- jetunió-vezette táborát. További sikereket kívánok a testvéri kínai népnek nagy fel­adatai megvalósításához. DOBI ISTVÁN, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke, CSOÜ EN-LAJ elvtársnak, a Kínai Népköztársaság Államtanácsa elnökének, Peking. Engedje meg elnök elvtárs, hogy a Kínai Népköztársaság nagy nemzeti ünnepe, fennállásának ötödik évfordulója alkalmá­ból a magyar nép, a Magyar Népköztársaság kormánya és a ma­gam nevében szívbőljövő jókívánságaimat küldjem a nagy kínai népnek, a Kínai Népköztársaság kormányának és személy szerint Önnek, elnök elvtárs. Szilárd meggyőződésem, hogy a kínai és a magyar nép közötti törhetetlen barátság jelentős hozzájárulás a két ország felvirág­zásához. A kínai népnek további ragyogó eredményeket kívánok országa építésében, a világbékéért és a nemzetközi feszültség enyhítéséért folytatott harcában, amellyel tevékenyen hozzájárul a Szovjetunió-vezette hatalmas béketábor sikereihez. NAGY IMRE, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke. A minisztertanács határozata az újítások kivitelezéséről A MAVAG Mozdony- és Gép­gyár dolgozói a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 37-ik év­fordulójának tiszteletére, az évi terv sikeres teljesítése érdeké­ben az alábbi vállalást tették. 1. A negyedik negyedév végéig az első félévi gyárt­mányok nemteljesítéséből adódó 42 millió forintot pótolják, sőt teljes és befejezett termelési tervüket december 24-ig telje­sítik, — a fennálló exportköte- lezettségekkel együtt. 2. A minőség megjavítása érdekében a »kiváló minőségű termelésért« indított munkaver­senyt elterjesztik, ezzel elősegí­tik azt, hogy az év végéig az üzemi selejt 1.71 százalékról 1.32 százalékra, ezenbelül a vas­öntödéi selejt 18.6 százalékos átlagról 10 százalékra csökken­jen. 3. Vállalják, hogy a forgó­eszköz csökkentési tervben mu­tatkozó 59,197.000 forintos lema­radást pótolják, sőt az év vé­géig a forgóeszköz csökkentési tervet 5 százalékkal túlteljesí­tik. 4. Vállalják, hogy az év vé­géig az első félévi béralaptúllé­pés összegének 25 százalékát megtakarítják. 5. A teljes létszámra vonat­koztatott egy főre jutó termelési értéket a második félévben át­lagosan 10 százalékkal emelik. 6. A gyártmányok önköltsé­gének csökkentése érdekében a teljes vállalati fajlagos közve­tett költséget, a második ne­gyedévi tényleges költséghez vi­szonyítva 15 százalékkal csök­kentik. 7. Az év végéig megvalósít­ják valamennyi munkavédelmi beruházásukat, fókozzák a har­cot a rend és tisztaság megte­remtéséért. Ezzel elősegítik a balesetek számának csökkenté­sét. NOVEMBER 7-IG az alábbia­pontjának 360 kilowattos telje­sítményét 400 kilowattra eme­lik. Megígérik, hogy fegyelmezet­ten dolgoznak és az első félév­hez képest az egésznapos mu­lasztások miatt elvesztett időt az év végéig 5 százalékkal — havi 650 munkanappal csökken­tik. Hónapról-hónapra teljesíte­ni akarják az élüzem cím el­nyerésének feltételeit. Felhívják Budapest és az A néphadsereg napját me- gyeszerte nagy ünnepségekkel ülték meg honvédségünk alaku­latai. A kecskeméti helyőrség pa­rancsnoka, Gyulai Mihály ezre­des ebből az alkalomból ünnepi fogadást tartott. A fogadáson a helyőrség kiváló tisztjei mel­lett résztvettek a párt, a tömeg­szervezetek, az állami szervek, intézmények vezetői és kép­viselői. Meghívást kaptak a fo­gadásra, és szép számmal jelen­tek meg az élenjáró kecskeméti dolgozó parasztok, az üzemek kiváló munkásai. A Dózsa ter­melőszövetkezet tagsága például 25 tagú küldöttséggel képvisel­tette magát. A fogadáson benn- sőséges, baráti légkör alakult ki. Még szorosabbá vált a jóvi­szony, megszilárdultak a baráti kapcsolatok honvédségünk és a kecskeméti lakosság között.' A néphadsereg napját nagy­szabású műsoros est zárta be. A Piarista-gimnázium nagytermé­ben rendezett ünnepi esten Kiss András alezredes emlékezett meg a néphadsereg napjának jelentőségéről, az egybegyűlt kö­zönség előtt. — A magyar történelem során még soha nem volt magyar hadsereg — hangsúlyozta az ün­nepi szónok, — amelynek annyi oka lett volna a haza szereteté- re, amelynek ilyen nagyszerű feladata lett volna: a szocia­lizmus felépítésének biztosítása, a béke védelme, a népjólét meg­egész ország üzemeinek dolgo­zóit: kövessék a jó példát. Az üzem dolgozói és vezetői A FELHÍVÁSHOZ elsőként a Wilhelm Pieck Vagon- és Gép­gyár dolgozói csatlakoztak, majd a Láng Gépgyár, a Ganz Vagon- és Gépgyár, a Pécsi Szénbánya Tröszt, a Kistext, a Vörös Csil­lag Traktorgyár dolgozói, vala­mint a főváros számottevőbb üzemeinek dolgozói. valósításán dolgozó nép segítése és védelme. Az ünnepi beszéd foglalkozott néphadseregünk és a dolgozó nép széttéphetetlen kapcsolatának té- nyeivel is; —■ Aratás idején, az új ke­nyér betakarításában a katonák ezrei, az üzemi munkásokkal együtt jelentős segítséget nyúj­tottak a dolgozó parasztságnak. Amikor jött az árvíz a gátak­ra mentek katonáink. A ka­tonaruhába öltözött munkás- és parasztfiatalok apáik és hozzá­tartozóik házát, földjét, termését védelmezték. Ütközet volt ez a katonák számára: fegyverünk a lapát, a csákány és az ásó volt, de a harc célja a dolgozó nép vé­delme, a népvagyon megóvása. Hatalmas erő volt a Duna árja, de még hatalmasabbnak bi­zonyult a nép ereje — hangsú­lyozta az előadó^ Az ünnepi beszéd után a Ma­gyar Állami Népi Együttes sok tapssal jutalmazott műsorát néz­ték végig a díszelőadás részve­vői. Néphadseregünk alakulatai megyeszerte ünnepségeken, dísz­ebédeken, kulturális rendez­vényeken emlékeztek meg a pákozdi-csata évfordulójáról. Több helyen, így Hajóson és Császártöltésen a honvéd-kultúr- csoportok nagysikerű műsort ad­tak ebből az alkalomból a falvak dologzóinak. A minisztertanács határozat­ban szabályozta az újítások ki­vitelezésével kapcsolatos kérdé­seket. A határozat értelmében az újítások kivitelezéséhez szük­séges bérköltségek és beruhá­zások fedezésére a vállalat tel­jes béralapjának egy százalékát kitevő összegben külön pénzügyi keretet kell létesíteni a vállala­tok költségvetésében. A különke­ret terhére történt kifizetések nem tartoznak a béralap kere­tébe. Az újítások kivitelezésére biztosított keretből a kivitele­zésben résztvett dolgozókat a vállalat igazgatója estenként jutalomban részesítheti. A határozatnak a külön pénz­ügyi keretre vonatkozó rendel­kezése 1955 január elsejével lép hatályba; A néphadsereg napjának ünnepségei kát valósítják meg: 1. November 7-ig elkészíte­nek öt 424-es típusú koreai ex­portmozdonyt, 2. Péti Nitrogénművek részé­re tervükben szereplő GKV 5/6 kompresszorgép részét novem­ber 7-re elkészítik, Pétre szál­lítják, s megkezdik a szerelést. 3. Szerszámhiány enyhítésé­re felkutatják a heverő szerszá­mokat, s november 7-ig 8000 fo­rint értékű szerszámot bocsáta­nak a népgazdaság rendelkezé­sére. . 4. Mezőgazdaságunk további megsegítésére tanműhelyük fia­tal dolgozói 10.000 kukoricadará­lót, kovácsológyáruk tűzi és- préskovács dolgozói pedig 600 szekértengelyt készítenek el, 5. Az üzemfenntartó gyár­egység dolgozói vállalják, hogy a házi elektromos erőmű köz­Kínevezés A minisztertanács Mód Ala­dárt, a Társadalom- és Termé­szettudományi Ismeretterjesztő Társulat főtitkárát az Eötvös Lóránd Tudományegyetem »marxizmus-leninizmus alapjai« tanszékére egyetemi tanárrá ne­vezte ki, (MTI) Kitüntetések A Népköztársaság Elnöki Ta­nácsa a »Szabad Föld« szerkesz­tősége munkatársai közül, kiváló munkájuk elismerésül, Szentki­rályi Jánosnak a »Munka Ér­demrend«, Teszkó Sándornak a »Szocialista Munkáért Érdem­érem, Hajdú Júliának a »Mun­ka Érdemérem« kitüntetést ado­mányozta, DOBOZY IMRE: Megrázza a fejét. — Nem vállalom. Huszonöt percentért sem, — Muszáj! — Nem kényszeríthet rá! Csalicska szeme megvillan. Hát most, az utolsó lépésnél botoljon el, buta konokság, vagy gyávaság miatt? Odalép Oroszlán elé, tekintetét szinte belefúrja a kulák szemébe. — Ügy. Szóval elpártolsz tő­lem? — Nem. : : de nem akarok nyakig merülni. — Félsz? Gyáva! Belekapaszkodik a kulák gal­lérjába, dühösen ráncigálja, s amint sziszegve préseli a szót, nyála f reccsen. — Attól félj, nyomorult, hogy nem lesz víz a kútban! Attól félj, hogy elmaradnak a zarán­dokok! Amíg az emberek ide­járnak s én itt is, a misén is beszélni tudok velük, addig nincs baj: addig nem lesz ter­melőcsoport Bodokházán, nem tagosítják be a földedet, nem feszegetik a piszkos ügyeidet, a múltkori feketevágást, a cséplő­dobba dugott félpatkót, a ... 7— Hallgasson! — Nem hallgatok! Ha egyszer az én hatalmam véget ér, sem­mid sem marad, még reményed sem! Vagy neked jól van így? Jól van, hogy neked, a falu el­sőgazdájának meg kell süvegel- ned Bognár Imrét? Azt, aki tíz esztendeje a teheneidet vakar- gatta, most pedig tanácselnök! Jól van, hogy megnyomorítanak a beszolgáltatással, adóval, mert rajta vagy a kuláklistán? Jól van, hogy piszkos kuláknak neveznek s hovatovább nem lesz, aki szóbaálljon veled? Ha jól van, eridj, pusztulj a szemem elől! (16) r — De, plébános úr ; -, i — Fogd be a szád! Azt hit­tem, van benned mersz. De lá­tom, csak puha rongy vagy. Csak sápítozni tudsz: jaj, mi lesz ve­lünk, jaj, mire jutunk, istenem segíts, szűzanyám segíts ... Ev­vel semmire se mégy! Szedd össze magad, s tedd, amit mon­dok! — Igen, de;ü — Semmi de! Vagy működik a szent kút s az emberek egy része rám hallgat: vagy meg­hátrálunk s mindenki a kom­munistákra hallgat. Tessék, vá­lassz! Oroszlán elkeseredetten le­gyint. — Eh, mindegy. Előbb-utóbb úgyis beborul nekünk. — ökör! Aki időt nyer, életet nyer. Az a fontos, hogy fenn­maradjunk a víz színén. Az­tán ... — Aztán? Csalicska vizenyős szeme ösz- szeszűkül a gyűlölettől. — Aztán majd jönnek... jön­nek az amerikiak. Ha ma nem, hát holnap, ha holnap sem, majd holnapután. De jönnek s akkor itt kő kövön nem marad! — Bizonyosan jönnek? — Kell, hogy jöjjenek! Oroszlán összerázkódik. — Nem tudom ... Lehet, hogy jönnek. De az már nem biztos, hogy ide is érnek. — Mit beszélsz? Áruló! — Nem vagyok én áruló, nem vagyok én semmi se. Csak ki­mondom, amit gondolok. Plé­bános úr negyvennégyben is azt ígérte, hogy Hitler megeszi az oroszokat. Megette a fe­nét, végtére még a saját bőréi se tudta menteni. Negyvenöt óta folyvást ígéri, hogy jönnek az amerikaiak s beüt a mi időnk, Nohát eddig csak a ménkű ütött be. Nemigen hiszek én ebben a nagy jövésben. Csalicska felemeli a karját, mint a szószéken állva szokta, ha prédikáció közben nyomaté- kot akar adni a szónak. — A püspök atyának se hi­szel? Tőle hallottam. — Tőle? — Igen, igen. És ha jönnek s megtudják, hogy te vitéz léted­re, elsőgazda létedre ezekhez dörgölőztél, ahelyett, hogy mar­tad, vágtad volna őket. ;. eleve­nen megnyúznak! — Nem igaz, nem dörgölődz- tem hozzájuk! — Hát mit csinálsz? Vagy ve­lem vagy — vagy ővelük. Kö­zépütt nincs hely. Oroszlán megtörli izzadó hom­lokát. — Mit tegyek? Csalicska előremutat a hold­sütötte fák közt kanyargó Gaja patak felé: — Eridj! Fogj be s hordd a vizet, míg ki nem világosodik. Siess! Oroszlán elindul, akár a hold­kóros. Iszappal megrakodott bakancsa minden lépésénél bá­natosan szortyog, cuppog. Csa­licska kisideig a távozó után bámul, fölemelt jobbját leejti, szembogarában kihamvad a gyülöltség parazsa. — Végre! — sóhajt. Avval megfordul, s mintha minden erejét kiadta volna az Oroszlán­nal való vitában, a kútkávára tottyan. — Hóból fiam — susogja, — keltsd fel a káplán urat. Csak bátran, bátran: ha nehezen éb­red, rúgj egyet a bokájába. Miért nyakalta oly mohón azt a kis szilvóriumot? így ni. Most aztán szedjük össze a szerszá­mokat, s a mi árunk nevében térjünk nyugovóra. Rászolgál­tunk arra a csekélyke alvásra, ami reggelig hátra van, Hőből a lassan-lassan sápadó hold felé tartja óráját. —; Azám, nem sok van hátra- Félhárom. Ha jól meggondolom* nem is érdemes lefeküdni. Félöt­kor mehetek az istállóbai félhatkor nyakamon a disznóete­tés, hatkor a reggeli harangozás — pedig bizisten olyan álmos va­gyok, hogy az utolsó ítéletig tud­nék aludnL Csalicska nyögve feltápász- kodik. — No nem baj, Hőből fiam. A reggeli meg a déli csendítés között nem bánom, alhatsz. Dél­után azonban el kell ballagnod a csetneki hegyre. 7— A remetékhez? — Igen. Megmondod nekik, hogy az úrnapi búcsújárás ünne­pén elvárom őket. Jókor reggel itt legyenek. Ételt, italt kapnak s a szokásos 50—50 forintot is megkapják. Hanem azt rágd a szájukba: nehogy lerészegedje- nek, mint tavaly. Érted? Nohát> Nem azért fizetem a betyárom kát, hogy a móri borral virtus- kodjanak. Azt otthon is megte­hetik. Az a dolguk, hogy elől jár­janak buzgóságban, imádkozás­ban. A kert bokrai felől suttogás, mocorgás hallatszik. Csalicska megrezzen. Hál ez meg ki lehet? Már éppen küldené a harango- zót, nézze meg, ki s mit keres éjnek évadján a plébániakertben, amikor a hívatlan látogató ma­gától is előbbre merészkedik. Azaz, hogy merészkednek, mert ketten vannak: a busabajszú, tétova Bazsalgó Márton s a ke­szeg, kopasz Puska Ignác, im­már mindkettő bakancsban, nadrágban, vagyis tisztességes öltözetben. Jönnek, jövögetnek a. kapu felől, debizony ko­rántsem haladnak úgy, mint amikor kifelé mentek. Egymást taszigáljálc, látszik, hogy mind­kettőjük azt szeretné, ha a má­sik menne elől. (Folytatása következik.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom