Bácskiskunmegyei Népújság, 1954. október (9. évfolyam, 232-258. szám)

1954-10-01 / 232. szám

BÁCSKISKUNMEGYEI NÉPÚJSÁG msffaaaamaaEsgMzzniga IX. ÉVFOLYAM, 232. SZÁM Ara 50 fillér 1951 OKTCHER 1. PÉNTEK A MAI SZAMBÁM Esti séta Kantonban. — Rövid történet sok tanulság­gal. — Üdvözlő táviratok a Kínai Népköztársaság fennállásának 5. évfordulója alkalmából. — Kövessük a MÁVAG Mozdony- és Gépgyár dolgozóinak példáját. — A nép bizalmában. — A néphadsereg napjának ünnepségei. — Dobozy Imre: A szent kút. — Őszi munka Kecele: J A. kutas nép Ma ünnepli a kínai nép a népköztársaság kikiáltásának ötödik évfordulóját. Szerte a vi­lágon mindenütt,* ahol a nagy kínai nép életét és eredményeit ismerik, szeretettel " és rokon- szenvvel és együttérzéssel .for­dulnak ezen a napon a Távol­kelet e hatalmas szocializmust építő országa felé. Az elmúlt öt esztendő alatt teljes nagyságában a világ elé tárult a hős kínai nép hatalmas ereje, virágzó életképessége. A soknemzetiségű ország népei kö­zött bensőséges, testvéri egyet­értés fejlődött ki. Valamennyi hazafias szervezet, demokratikus intézmény a kínai nép százmil­liós tömegeivel együtt szorosan tömörül az egységes népi demo­kratikus front zászlaja alatt Kína Kommunista Pártja, a hős kínai nép győzelmeinek szerve­zője és lelkesítője körül. Az el­múlt öt esztendőben a népi Kína nemzetközi tekintélye, gazdasági ereje hatalmas mértékben meg- növdkedett és megszerezte a vi­lág minden becsületes dolgozó­jának elismerését. A fiatal Kínai Népköztársa­ságra nem könnyű feladat várt. Ki kellett emelni az országot a nehéz és elmaradott gazdasági helyzetből. Az 1950-ben kihirde­tett földreform-törvény értel­mében 1953-ig 44 millió hektár földet osztottak fel a parasztság között. Ezzel megszüntették a kínai feudalizmus gazdasági be­folyását, kielégítették a paraszt­ság évszázados vágyát, megte­remtették a munkás-paraszt szö­vetség alapját. Ettől kezdve a iu'nai mezőgazdaság gyors fejlő­désnek indult. Megkezdték ha­talmas befektetésekkel a nagy kínai folyók szabályozását. Há­rom év alatt az árvíz fenyegette terület 8 millió hektárról 1.4 millió hektárra csökkent. Hatal­mas mennyiségű gép áramlik ál­landóan a mezőgazdaságba. Az élelmezési célokra szolgáló nö­vényfajták termelése 1952-ben 9 százalékkal, a legfontosabb ipari növény: a gyapot terméshozama pedig több mint másfélszeresen haladta meg a legmagasabb há­ború előtti színvonalat. Jelentős mértékben növekedett a szarvas- marha- és a juhállomány. A mezőgazdaság termelőerőinek felvirágzása azt. is eredményez­te, hogy a. kínai parasztság ön­kéntesen a kölcsönös munkase­gély és a szövetkezés útjára lé­pett. A társadalmi és gazdasági át­alakulás, az egyre növekvő sike­rek alapján javul a kínai dolgo­zók anyagi jóléte. Az elmúlt év elején az állami ipari vállala­tok munkásainak reálbére orszá­gos átlagban 75 százalékkal volt magasabb, mint 1949-ben. A há­ború következtében elpusztult a nagyrészt külföldi kapitalisták által létesített ipartelepek és bá­nyák jelentős része felépült és munkába állott. Helyreálltak a vasútvonalak, rengeteg hidat építettek újjá. Többszörösen megnőtt a parasztok jövedelmei nugy ünnepe Rendszeresen csökkennek az adók. 1951-ben a parasztok tel­jes jövedelmük 17 százalékát fi­zették adóra, tavaly már csak 12 százalékát. A Kuomintang- rendszer idején a paraszti jöve­delmek háromnegyed, sőt ki­lenctized részben földbérletre és adóra folytak el. Kína Kommu­nista Pártja és központi népi kor­mánya M/ío Ce-tung eivtárs ve­zetésével minden lehetőt elkö­vet, hogy még jobbá tegye a dolgozók életviszonyait. A munkanélküliek százezrei jutot­tak munkához. A kormány — eisőízben Kína története során — megszervezte a társadalom- biztosítást és biztosította min­den munkásnak az évi szabad­ságot. A munkáscsaládok száz­ezrei költöztek már , eddig is minden kényelemmel ellátott lakásokba. Megjavult a lakosság orvosi ellátása. Város- és faluszgrte igazi kul­turális forradalom zajlik le Kí­nában. Az írástudatlanság fel­számolására hatalmas lépéseket tesz az egész kínai nép. Ma diá­kok százezrei tanulnak az egye­temeken, főiskolákon, középis­kolások milliói készülődnek vizsgáikra és az általános isko­lai oktatásba 1952-ben 55 millió kínai gyermeket — azóta jelen­tősen többet — vontak be. Kö­zel 30 millióra tehető csak azok­nak a parasztoknak a száma, akik a múlt átkos örökségét, az írástudatlanságot különböző tan­folyamokon igyekeznek leküz­deni. Hallatlan felvirágzás ta­pasztalható a szocializmus épí­tése idején a művészetnek és a tudománynak is. Az Egyesült Államok kor­mánykörei által vezetett nem­zetközi reakció egyre dühödtebb támadásokat indít a népi Kína sikerei és békeszerető külpoliti­kájának egyre fokozódó befolyá­sai ellen. Az imperialisták nem akarnak beletörődni, hogy el­vesztették a kínai nép leigázásá­nak »jogát«. Nyiltan pénzelik a levitézlett kínai reakció kivén- hedt rabló vezérét: Csang Kai- seket, hogy Taivan szigetéről, a kínai népnek erről az ősi birto­káról zavai'ja provokációival a békés építést. Az USA blokád- politikája ellen azonban egyre nagyobb ellenállás mutatkozik. Az európai szövetségesek között is akadnak már olyanok — így Anglia — melyek nem helyes­lik a Kínával való kereskedelem tilalmát és helytelenítik, hogy a nemzetközi reakció képviselői még mindig húzzák-halasszák Kína diplomáciai elismerését a népi Kínának az Egyesült Nem­zetek Szövetségébe való felvé­telét. A mi népünk szeretettel és az őszinte barátság melegével ün­nepli ma a nagy kínai néppel együtt ezt a napot és további sikereket kíván a szocializmus építése útján a nép jólétének emelésére szolgáló programra megvalósításához, a népi demo­kratikus állam lehető legtökéle­tesebb megszilárdításának mun- kájáhQSi. v A bajai gépállomáson a kommunisták mutatnak példát A gépállomás üzemi pártszer­vezete elsősorban a kommunis­tákat mozgósította. A Vörös Fény tsz-ben dolgozó brigádnál elsőként Ságódi Antal jegyzett 300 forintot. A példamutat is után a brigád valamennyi tagja követte vezetőjét a kölcsön jegy­zésben. A Ncmesnádudvaron dol­gozó Benkovics-trigád tagj.ú röpgyűlésen határozták el, hogy egyikük neve sem fog hiányoz­ni a jegyzési ívről. A kommu­nisták példamutatása lelkesí­tette a többi dolgozókat. A gép­állomás vezetője büszkén jelent­hette, bogy a gépállomás vala­mennyi dolgozója jegyzett. A jegyzésben a DISZ-fiatalok sem maradtak cl. Bencze József 600, ifj. Ságódi Antal 500, ifj. Bol- vári Mihály 400 forintot jegy­zett. A példamutatás ösztönözte a párlonkívülicket. Babies Gyula 900 forint havi keresetéből 000 lorint kölcsönt jegyzett. Be nem­csak a brigádok mutattak köve­tendő példát, hanem a műhely­ben is a kommunisták álltak elére a jegyzésnek. Tóth András főgépész 1200, Nebojsza Lajos és Bensch üt/, József szerelők 600—600 forintot írtak az ívre. A DíSZ-sserveset minden tagja jegyzett! Üzemünk DISZ-fiataljainak a többsége megértette a minisz­tertanács felhívását és az elsők között jegyeztek békekölcsönt. Diszista népnevelőink felvilágo­sító szava minden fiatalhoz el­jutott, aminek az lett az ered­ménye, hogy üzemi szervezetünk minden tagja jegyzett kölcsönt. Tudjuk, hogy forintjaink is a kormányprogramm célkitűzései­nek a megvalósítását segíti elő. Szíj jártó Éva és Kovács József konyhai dolgozók 300—300 fo­rintot jegyeztek. Pelle Gizella diszista népnevelő 400 forintot és Kara Katalin pedig 200 fo­rintot jegyzett a haza javára mindannyiunk hasznára, Domokos Mária levelező, Alföldi Kecskeméti Konzervgyár. Hírek Izsákról Izsák községben még javá­ban folyik a jegyzés. Eddig 240 dolgozó paraszt és termelő­szövetkezeti tag jegyzett mint­egy 35.000 forint összeget. Tóth János, a legeltetési bizottság elnöke nagycsalád eltartásáról gondoskodik. A jegyzésből sem akart kimaradni és 200 forintot kölcsönzött. Az egyénileg dol­gozó parasztok közül Szegedi János, Bocskai-utcai lakos 300, Magyar Ignác (Ilákóczi-u.) 200 és Hörcsög Sándor (Bátliory-u.) szintén 200 forintot jegyzett. Nemcsak az egyéniek és tsz- tagok, hanem a pedagógusok és kisiparosok is szép összegeket jegyeztek. Kállai Gábor hentes és mészáros 800, Kovács János lakatos 300, Vágó Gáspnrné fodrász 500, Dávid Tiborné sza­bó és Hörcsög Lajos bádogos if'O^ríOO forintot jegyzett Néphadseregünk katonái a népnevelők közöli Szabadszálláson igen sok hon­véd jelentkezett népnevelő­munkára. Néphadseregünk ka­tonái vagy önállóan, vagy pe­dig polgári népnevelőkkel vé­gezték a felvilágosító munkát. Különösen a tanyákat látogat­ják. A községben eddig közel 300 dolgozó paraszt jegyzett. Ha az idei jegyzést összehason­lítjuk a tavalyival, akkor azt tapasztaljuk, hogy ez évben a község dolgozó parasztjai maga­sabb összeget adnak kölcsön ál­lamunknak. Általában 10—15 százalékkal magasabbak az idei kölcsönjegyzések. A községet körzetekre osztották és minden utcában egy-egy népnevelőpár végzi a felvilágosító munkáját. A népnevelőket konkrét helyi érvekkel látták el. A honvédek közül különösen jó felvilágosító munkát végzett Kopo Béla. A község népnevelői közül pedig Arató Alajosné, Perity József, Viktor Antal, Mikola Zsigmond- ná és Pőcze Lajosné számol­hat be szép eredményről. Kisiparosaink tettekkel támogatják kormányunk politikáját Megyénk kisiparosainak több­sége tettekkel válaszol a minisz­tertanács felhívására. Kisiparo­saink tudják, hogy mit jelent számukra több mint 20 millió forint kisipari kölcsön. Emellett a nép állama lehetőséget adott, hogy bekapcsolódjanak a tár­sadalombiztosításba és gondos­kodott az öreg kisiparosokról. Ma az országban közel 3000 el­aggott, nincstelen kisiparos életét tette szebbé államunk, havi 240 —300 forintos segéllyel. Megyénk területén nyolcvannégy kisiparos kap segélyt havi 17.860 forint összegben. Madarason Kovács József az első jegyzők között volt. 600 forintot írt a gyüjtőívre. Úgy nyilatkozott, hogy a múltban Budapestről Madarasra kéthe­tenként járt haza. Hogy pénzt tudjon a családjának vinni, kénytelen volt a 400 kilométeres utat minden esetben kerékpár­ral megtenni. Ma megváltozott élete, két fia népi demokráciánk kiváló mérnöke. Csontos József izsáki szabóiparos büszkén di­csekedhet, hogy szegénysorban felnevelt gyermeke közül ma kettő katonatiszt. Ezért jegyzett példamutatóan. Barta István ba­jai asztalos már eddig összesen közel 4000 forint terv- és béke­kölcsönt jegyzett. Most ismét 1000 forintot ad kölcsön az ál­lamnak. Jusztus Imre kiskun- halasi rokkant kisiparos, aki alig-alig bír már valamit dol­gozni, 200 forintot jegyzett, mert tudja, jegyzésével egyúttal hitet tesz kormányunk politikája mel­lett. Lévai Gyula szabó, 68 éves iparos, aki jóformán csak al­kalmi munkát végez, szintén 200 forinttal támogatja a nép államát, amelytől várja, hogy neki is megszépüljenek öreg napjai. £Szabó FerencJ OUHflFflTflJI ASSZONYOK JEGYEZNEK Dunapatajon 69 asszony vé­gez népnevelő munkát annak érdekében, hogy a község min­den becsületes dolgozója jegyez­zen békekölcsönt. Az MNDSZ- asszonyok kisgyűléseket tartot­tak, ahol arról beszélgettek, hogy az államnak kölcsönadott forintok hogyan szolgálják a dunapatajiak jobblétét is. Dinyés Ferencné, a Haladás tsz tagja 150 forintot jegyzett. A jegyzési ív aláírásakor megje­gyezte, hogy szívesen adja fo­rintjait, mert sok ezer anyához hasonlóan 6 is békében akarja nevelni nyolc gyermekét. Di- nyésné férje szintén 150 forintot jegyzett. Téboidi Jánosné az el­múlt napokban lett a Haladás tsz tagja és máris 500 forinttal járult a nagyüzemi gazdálkodás továbbfejlesztéséhez, férje pedig 1000 forintot jegyzett. Kovács Sándorné 9 gyermekes anya a konyhapénzbol megtakarít >it összegből 50 forinttal növelte a férje által jegyzett 200 forintot. Bak Sándorné egyénileg dolgozó parasztasszonyt is felkeresték a népnevelők, aki 100 forint mellé írta a nevét. (Gál Gáborné le­velező.) Harkakötönyben a tsz- tagok járnak az élen Harkakötönyben a Kossuth termelőszövetkezetben 15 tag dolgozik s mindannyian jegy <tt- tek békekölcsönt. Azonnal ki is váltották a kötvényeket. A Vö­rös Csillag tsz-ben Gyóni István, Juhász István és Eke Gábor el­sőnek jegyeztek 200—200 forin­tot. Az egyénileg dolgozó parasz­tok közül Sipos István, 5 hóid állami tartalékterület bérlője 200, Fodor József kisparaszt 1Ö0 forintot jegyzett s azonnal ki is fizette. A dunavecsei járásban a legtekintélyesebb dolgozó parasztok agitálnak A dunavecsei járási székhely­re olyan hírek érkeznek, hogy a kölcsönjegyzésben a dunave­csei és dunatetétteni népnevelők érnek el újabb sikereket. Szalk- szentmártonon az utóbbi három napban erősödött a felvilágosító munka, így ez a község is jobb eredményről számolhat be. Az utóbbi napokban a járás községeinek legtekintélyesebb dolgozó parasztjai vették ke­zükbe a kölcsönjegyzés ügyét. Ezek a. dolgozó parasztok nemcsak példamutatóan jegyez­tek, hanem a minisztertanács szavát elvitték dolgozó paraszt- társaikhoz is. Napról-napra, órá- ról-órára, újabb és újabb siker­ről számolnak be. A járás székhelyén, Dunave- csén a tegnapi nap folyamán a. dolgozó parasztok több mint a fele jegyzett. Hájas József 8 hol­das, 8 gyermekes gazda 300 fo­rintot adott. A községben na­ponta 50—60 népnevelő véges felvilágosító munkát. A duna­vecsei járásban azzal, hogy meg­javították a felvilágosító mun1 kát, egyre több dolgozó pa­raszt írja nevét a gyüjtőívre. Egyre több dolgozóhoz eljut a minisztertanács felhívása

Next

/
Oldalképek
Tartalom