Bácskiskunmegyei Népújság, 1954. szeptember (9. évfolyam, 206-231. szám)

1954-09-24 / 226. szám

Szabadszálláson megkezdte munkáját a népfront-bizottság A KUNSZENTMIKLÖSI já­rásban is megalakult a járási népfront előkészítő-bizottság. Tagjai: Salamon János, Kovács Mátyás, Thiesz Jenő, Prandtner József, Czérna Miklós, Szekeres Jenő, Kormos Árpád, Balogh Ilona, Móra Pál, Pátkai Imre és Jerkovics József. A bizottság tagjai egymás között felosz­tották a tennivalókat. Minden­egyes bizottsági tag egy-egy községben kisgyűléseken ismer­teti a Hazafias Népfront célkitű­zéseit. Több bizottsági tag gyűjti a dolgozók javaslatait, amelyek a kisgyűléseken hang­zanak el és amelyeknek célja, hogy a járásban megjavuljanak az életviszonyok. Ilyen javaslat a tassi csatorna megépítése, az Átok-csatorna zsilipelése. Ez a csatorna-rendszer lehetővé ten­né az öntözéses gazdálkodást, ami nagyobb jövedelmet nyúj­tana a dolgozó parasztságnak. Az Átok-csatorna zsilipelésével szabályoznák a csatorna vízkész­letét. Szabadszállásról olyan javaslat érkezett, hogy 36 ágy­ról 100 ágyra bővítsék a kórház befogadóképességét. Kunszent- miklóson a szülők azt kérték, hogy újítsák fel a diákotthon berendezését. SZABADSZÁLLÁSON a nép nagygyűlésen megválasztotta már a népfront-bizottság tag­jait. Az előkészítő ’bizottság javaslatait a gyűlésen elfo­gadták, csupán Sebestyén Pál ellen emeltek kifogást. így őt nem választották meg a nép­front-bizottságba. A gyűlésen részvevők nagy lelkesedéssel választották a népfrontbizottság­ba Adonyi István és Fabók Imre mintagazdákat, A bizott­ságba került a nép akarata folytán Jávor Sándor és Kapos­vári János is. Mindkét dolgozó paraszt nemcsak a mezőgazda- sági munkában, hanem az ál­lampolgári kötelesség teljesíté­sében is példát mutat. Hasonló­képp K. Tóth Imre tanácstag is, akihez többen ügyes-bajos dolgaikkal fordultak. A NÉPFRONT-BIZOTTSÁG NAK a Kossuth Lajos-utcában megnyílt az irodája. Csupor And­rás már azzal a kérelemmel fordult a népfront-bizottsághoz, hogy a Balázs-puszta részen is helyezzenek el apaállatot, hogy ne kelljen 7—8 kilométernyire hajtani a teheneket. A balázs- pusztaiaknak különben még az is a kérésük, hogy piaci napon indítsanak a pusztára autóbusz­járatot. Hétszáz tanya lakóinak 17 kilométerről kell piaci napon terményeivel a községbe járni. Mivel a községi tanácsnak nin­csen hangoshíradója, azért a dolgozók azt javasolták, hogy a békekölcsönjegyzés 25 szá­zalékán, amely a községben fel­használható, a tanács hangos­híradót szerezzen be. Kérték továbbá a népfrontot, hogy egy hangszórót a piactéren is állít- sanak f0l AZ ÁLLAMKÖLCSÖNBÖL már sok minden térült vissza a község lakóinak. Nemrég készült el a Főtéren az új ártézi kút, amely a dolgozók életkörülmé­nyeit megjavítja. A téli bi­kaistálló is most bővül. A jegy­zett forintok így kerülnek visz- sza Szabadszállásra. Az állami kölcsönjegyzés hozzájárult ahhoz, hogy Szabad- szálláson tüdőbeteggondozó intézet létesülhessen. — A képünkön látható intézetben sok beteg ember vissza­nyerte legfőbb értékét; egészségét. Új belépők a halasi járás termelőszövetkezeteibe EGY-EGY JÓL gazdálkodó termelőszövetkezet eredményeit kettős tükör is mutatja: a ta­gok kamrája, zsebe a zárszá­madás után és az új belépők névsora. A kettő pedig szorosan összefügg. A kiskunhalasi Ma­gyar-Szovjet Barátság tsz 3 kg kenyérgabonát, 4 kg burgonyát osztott munkaegységenként, re­kordtermése van kukoricából is. Tóth Lajos 3 holdas dolgozó pa­raszt, aki hatodmagával kérte felvételét a szövetkezetbe, azt mondotta: — ha ugyanazzal az erővel és szorgalommal dolgo­zom a szövetkezetben, mint egyéni gazda koromban, jöve­delmem legalább háromszorosa lesz a mostaninak, A HALASI JÁRÁS egyik leg­erősebb tsz-e a jánoshalmi Uj Alkotmány. A négy újonnan belépő és hat jelentkező egyéni gazdát leginkább az a szerve­zettség és helyes vezetés vonz­za, ami erre a tsz-re jellemző: a brigádok önállóak, a tagok egyénekre osztott területen dol­goznak s a vezetőség nagy gon­dot fordít a mintaalapszabály megtartására, A KUNFEHÉRTÓI Vörös Haj­nal tsz tízegynéhány tagja a tavasszal bejelentette kilépési szándékát. Közülük most kilen­cen kérték vissza és tépték el a kilépési nyilatkozatot és 3 új belépővel is szaporodott a tag­ság. A TOMPÁI Uj Élet tsz-ből tavaly ősszel egyetlen tag lé­pett ki s helyébe a tavasz fo­lyamán tizenhatan léptek be. Most újabb három belépő és négy jelentkező van. Többen kérik felvételüket a Szabadság tsz-be is. A KISKUNHALASI járás­ban 32 termelőszövetkezet mű­ködik. Az adottság mindenikben megvan arra, hogy példásan gazdálkodjék s ezzel taglétszá­mát gyarapítsa. A gyengébbek­ben azonban — mint a harkakö- tönyi Petőfi, tompái Szabad Föld, kéleshalmi Bástya — ép­pen a vezetés hibáiból, a szer­vezetlenségből adódik, hogy gyenge az eredmény s nem mu­tatnak vonzó példát a kívül­állóknak. A járási tanács meg­vizsgálta ezeknek a tsz-eknek helyzetét. Többi között meg­állapította, hogy az alapszabály. ismeretének hiányából adódik a legtöbb hiba. A VB-ülés határo­zatot hozott, hogy a mezőgazda- sági osztály dolgozói elsősorban ismerjék meg alaposan a tsz-ek mintaalapszabályát s tartsanak vitagyűléseket minden tsz-ben. Ugyancsak ez az ülés határoz­Aki a nyáron jó munkája jutalmául a Balaton partján tölthette szabadságát, tanúja lehetett annak, hogy milyen ha­talmas méretekben szaporodott az egyik évről a másikra a fény­képezőgép-tulajdonosok száma. Ide a gyönyörű, napfényes Ba- laton-partra ugyanis minden épkézláb fényképezőgép tulajdo­nos magával hozta a masináját, hogy megörökítse az üdülés gyö­nyörű emlékeit. Már pedig a fényképezés nem túlságosan ol­csó mulatság. Gondoljuk csak el! A legjob­ban kedvelt fényképezőgép­típus, a Ljubitel, 550 forint. A Moszkva II., amelyik már a leg­igényesebb műkedvelő fényképé­szek ízlését is kielégíti, 1200 fo­rint. Már pedig azt mindenki jól tudja, hogy ez a két szov­jet fényképezőgép-típus, a mint­egy kétezer forint értékű Zorky-íényképezőgéppel együtt — hála a nagyszerű szovjet könnyűiparnak — viszonylag olcsó. Elég sok vevője akad az 5000—6000 forint értékű luxus­gépeknek is. De nézzük meg a tényleges helyzetet, hogy is állunk — mondjuk — itt, Kecskeméten a fényképezőgép vásárlással. A kecskeméti OFOTÉRT-üzlet szá­mításai szerint ebben az eszten­dőben több, mint 300 különböző típusú fényképezőgépet vásá­roltak náluk. Egy tucat magas (5000—6000 forintos) gép mel­lett számtalan 1200—1400—2000 forint áru, finom gépet adtak el. Az amatőrfényképészek fény­képező kedvének — no meg anyagi erejének — eleven bi­zonyítéka, hogy a kecskeméti OFOTÉRT-üzlet laboratóriumá­ban naponta átlagban véve 50 tekercs filmet hivatnak elő mű­kedvelő fényképészeink. ^ ta el, hogy mind a járási, mind a községi VB-ok tagjai vállalja­nak felelősséget egy-egy tsz-ért, azt rendszeresen látogassák, köz­gyűlésein vegyenek részt, stb. A könyvelési csoport pedig a leltárt és könyvelést vizsgálja felül több tsz-ben. 50 tekercs film — bizony nem kevés. Ha egymáshoz ragaszta­nák a filmtekercseket, amelyeket havonta lefotografálnak, csak Kecskeméten közel 3000 méter hosszú szalagot kapnánk. Ha valaki arra vállalkozna, hogy legombolyítja és kihúzza ezt a tekercset, a kecskeméti Nagy­állomástól, keresztül a városon, a kórházig kellene futnia a vé­gével. Az OFOTÉRT laboratórium vezetőjének felvilágosítása sze­rint havonta átlagosan 14—15 ezer fényképmásolatot készíte­nek el. Ha a havonta elkészített 15 ezer fényképet egy sorban egymásmellé raknánk az asztal­ra, 135.000 méter hosszú asztal kellene hozzá. Ezek a szemléltető számok csak az elhasznált fotócikkek mennyiségére adnak választ, de bárki könnyen kiszámíthatja, mennyit költenek fényképé­szeink havonta, ha tudja, hogy egy 6x9-es fényképmásolat ára nyolcvan fillér, egy tekercs film ára előhívással és 1—1 máso­lattal együtt körülbelül 25—30 forint, Időiárásielentés Várható időjárás péntek es­tig: Felhőátvonulások, néhány helyen futó záporeső. Időnként élénk északi-északkeleti szél, erős éjszakai lehűlés, a nappali hőmérséklet alig változik. Vár­ható hőmérsékleti értékek: pén­tek reggel 5—8, talajmenti lég­rétegben a szélvédettebb he­lyeken 1—1, délben 15—18 fok közöttL(MTI] Népnevelőink segítségére Játék a számokkal Többszörösen megtérülnek a jegyzett forintok Dolgozó népünk most jegyez hatodízben állami kölcsönt. — Örömmel adja forintjait, mert tudja, hogy az bőségesen vissza­térül. Ezt a tényt járásunk terü­letén is jól lemérhetjük. Járásunk minden egyes közsé­gében van már kultúrház, könyvtár, épültek iskolák, bekö­tő út létesült Katymáron és Bácsszőlősön, számos vezetékes rádió van Bácsalmáson. Csiké- rián. Katymáron, Kunbaján és a többi községekben is. Tanács­háza épült Bácsszőlősön, állat- kórház Bácsalmáson és számos új kút létesült a jó ivóvízellátás érdekében. A múltban a születéseknek csak elenyésző hányada zajlott le kórházakban vagy szülőottho­nokban. Járásunk területén ilyen intézmények nem is voltak. Je­lenleg Bácsalmáson kórház van, Mélyhűtőn szülőotthon. A gyermekekről való messze­menő gondoskodás kifejezője az a bölcsőde, amely Bácsalmáson működik állandó jelleggel. — Ugyancsak Bácsalmáson magyar s délszláv óvoda működik mely­re kormányzatunk hatalmas ösz- szegeket fordít, hogy megfelelő felszereléssel és játékokkal ellás­sa. Bölcsődéink, óvodáink, nap­köziotthonaink egyre növekvő száma biztosítja, hogy a gyerme­kes anyák is részt tudjanak venni a termelőmunkában. A felszabadulás előtt a dolgozók gyermekeinek zöme felügyelet •nélkül, magánosán nőtt fel, ma gondos és szerető kezek vigyáz­nak gyermekeinkre. Működik a szakorvosi tanács­adás, amelyen 1954-ben eddig 8802 fő jelent meg. A múltban erre mód nem volt. Igénybe ve­hetik dolgozóink a tüdőgondozót is teljesen ingyenesen. 5500 fő jelent meg tüdőszűrő vizsgálaton ezévben a járás területéről. Közvetlen is megtérül a jegy­zett összeg. Eddig számos olyan dolgozó paraszt van, mint Hor­váth Miklós bácsszölősi lakos, aki 1953-ban a békekölcsön sor­solásának alkalmával 10.000 fo­rintot nyert, melyből öt család­ját felruházta. Ehhez hasonló szerencse bárkit érhet a jegyzett kölcsönök húzása alkalmával. A felsorolt tények, csupán né­hány cseppje azoknak az ered­ményeknek, melyeket szépülő, új hazánk és dolgozó népünk érdekében valósítottunk meg. Járásunk dolgozói látván ered­ményeinket, nem sajnálják fo­rintjaikat, mert tudják, hegyez­zél hozzájárulnak jobblétükhöz. A jövőben is számos beruházást valósítunk meg járásunk terüle­tén. Tervbevettünk egy szakor­vosi rendelő és egy mentőállo­más felállítását. Ennek megvaló­sításához majdnem 400.000 fo­rintra van szükség. Ahhoz, hogy ezt és egyéb be­ruházásainkat meg tudjuk való­sítani, feltétlenül szükséges, hogy járásunk területén is mindenki erejéhez mérten adja kölcsön forintjait államunknak. VÍZIN GERGELY Erre adod forintjaidat Igen sok dolgozó anya emlékszik még arra, hogy a Horthy- korszakban kisgyermekeit kénytelen volt magukra hagyni be­zárt szobában. Munka közben állandóan rettegett, hogy otthon bezárt gyermekei nem okoznak-e valamilyen kárt, "balesetet. Sok gyermek az utcán csatangolva élte sanyarú életét. Mindennapos látvány volt, hogy 5—6 éves kislányka az utcán magával cipelte 2—3 éves testvérkéjét. Egész nap éhesen, mindenféle felügyelet nélkül a porban játszottak. Nem csoda, ha közülük sók megbete­gedett és meghalt. Temetőinkben sok kis kereszt vádolja ezt a korszakot. Ma dolgozóink gyermekei óvodákban, jólképzett óvónők gon­dozása és vezetése mellett készülnek fel a jövőre. Az apróbba­kat bölcsődéinkben gondozzák. Dolgozóink forintjaiból valósultak meg ezek az óvodák, bölcsődék. A kölcsönjegyzés lehetővé tette, hogy évente megyénkben több mint egymillió forintot fordíthas­sunk bölcsődéink fenntartására. Míg 1951-ben megyénkben 44 üzemi, 125 állandó és 120 idénybölcsőde volt, addig 1954-ben már 79 üzemi, 720 idény- és 387 állandó bölcsődében részesültek gon­dozásban a gyermekek. így öltenek testet a jegyzett forintok. — A képen a kiskunfélegyházi Jókai-utcai bölcsőde vidám gyer­mekei láthatók, „Ezüstkalászos mezőgazdasági tanfolyami-ok indulnak A mezőgazdasági termelés fejlesztéséről szóló párt- és kor­mányhatározat előírja, hogy a téli mezőgazdasági tanfolyamo­kat be kell illeszteni az állami szakoktatás szervezetébe. A földművelésügyi miniszter en­nek alapján utasítást adott ki az -ezüstkalászos mezőgazdasági tanfolyam«-ok megszervezésére, Eszerint a megyei tanács VB, mezőgazdasági igazgatóságai, az állami, kísérleti és tangazdasá­gok, termelőszövetkezetek, to­vábbá az egyénileg gazdálkodó dolgozó parasztok számára, a helyi igényeknek megfelelően, növénytermelési, állattenyészté­si, vagy kertészeti tanfolyamo­kat szervezhetnek. , A tanfolyamra férfiak és nők egyaránt felvehetők, ha 18. élet-* évüket betöltötték. A tanulmányi idő két éven át* évente a téli időszaKban négy­négy hónap. Az oktatás novem­ber I5-től március 15-ig heten­ként kétszer — háromórás elmé­leti és gyakorlati foglalkozásból* ezt követően pedig nyári terme­lési feladatokból áll. A foglalko­zási időt úgy kell meghatározni* hogy az a termelőmunkát ne akadályozza. A második év vé­gén eredményesen vizsgázott hallgatók bizonyítványt kap­nak, amely feljogosítja őket az -ezüstkalászos földműves« cím és az ezüstkalászos-jelvény vise­lésére. A tanfolyamon az oktatás in­gyenes. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom