Bácskiskunmegyei Népújság, 1954. szeptember (9. évfolyam, 206-231. szám)

1954-09-01 / 206. szám

BÁCSKISKUNMEGYEI AZ At PP B/fCSßQS K UNAAtG YEl PXRTBIZOTTSKGXNAK LAPJA IX. ÉVFOLYAM, 20«. SZÄM Am SO fillér 1954 SZI,PT. 1. SZERDA A MAI SZÁMBA ÍN A bajai járási pártaktívaértekezlet. — A párizsi sza­vazás első nyugati visszhangja. — A fizikai munka becsülete. — A nagyobb önállóság a fejlődés további útját jelzi. — A termelési bizottság irányításával jól halad az őszi munka. A törzsgárda munkájának gyümölcse: 102 ssásaiék exporttervteljesítés A Szovjetunióban folyik az őszi vetés Cskálov-terület több kerületé­ben augusztus elején esett az eső. A kolhozok kihasználták a kedvező időjárást és az eső után megkezdték az 'őszi vetést. A »-Cskálov«-, a »Vörös Parti­zán« és több más kolhozban ki­zárólag nemesített vetőmagot használnak. A »Lenin útja«- kolhozban a Szkripnyikov trak­torosbrigád 270 hektáron végez­ve el a vetést, ebből 100 hektá­ron keresztsorosan. A kraszno- holmszki gépállomás körletében augusztus 12-re már be is fejez­ték az őszi vetést. * A »Kumilnizsenszkij« gabona- izovhozban (Sztálingrád-terá'et) 1840 hektáron elvetették az őszieket. Ezen felül 575 hektá­ron zöldtakarmánynak rozst ve­tettek. * Voronyezs-lerületen a podgo- renszki gépállomás körletében a kolhozok több mint 3000 hektá­ron vetettek őszirozst. Egyes traktorvezetők a ríoimában evő- írt 40 hektár helyett 55—60 hek­tárt vetnek naponta, kizárólag keresztsorosan és sűrűsorosán. A vetőmagot foszforbakterinnal ke­zelik. • Szumi-területen is folyik az őszi vetés. A sosztki kerületben 19.000 hektárból 15.000 hektáron keresztsorosan és sűrűsorosan vetik el az őszieket. A búza ve­tésterületét a tavalyihoz képest 2200 hektárral. növelik. Burgonyabetakarító kombájnok A Szovjetunió Mezőgazdasági Gépesítési Intézete a mezőgaz­dasági gépgyárakkal együtt ál- ■andóan tökéletesíti a burgonya- b’takarító gépeket. Két új gé­pe a KKR—2 burgonyabetaka- rító kombájn és a KKV—2 kom­bájn. Mindkettőnek azonos mun­kaszervei vannak, de az előbbi kosarakba, az utóbbi pedig a gép tartályába gyűjti a burgo­nyát. A burgonyát lapátalakú szedő­kések szedik fel, elevátorrend­szer továbbítja, amely fölött több lém-, illetve gumihenger tisztítja meg a burgonyát a kö­vektől, földtől és a szárrészek­től, majd rosta végzi el a végső tisztítást és a gumók a kosa­rakba, illetve tartályba kerül­nek. A KKB—2 típusú gép kü­lön tartályba gyűjti a köveket is. A Mezőgazdasági Gépesítési Intézet tovább folytatja kutatá­sait a kombájnok munkaszer­veinek összehasonlítása terén. ABN—2 típusú, szalagos burgo- nyaszár-eltávolítót ■ is . szerkesz­tettek és tanulmányozzák a föld és a kövek eltávolításának töké­letesebb módszereit 'is. A KECSKEMÉTI GÉPGYÁR augusztus 30-ával havi tervét még csak 79 százalékra telje­sítette. A lemaradás többszáz­ezer forintot jelent népgazdasá­gunknak. A lemaradás egyjk oka, hogy jóval kevesebb a fi­zikai dolgozó, mint amennyit a terv előír, amennyi a szükség­let. E NEHÉZSÉGEK ellenére az üzem »törzsgárdája« az öntödé­ben is mindent megtesz, hogy a lehetőségekhez mérten ügyes­ségének felfokozásával, nagy szorgalommal pótolja az elma­radást. Ennek az erőfeszítésnek már meg is van a kellő ered­ménye. Az öntődében egyetlen­egy dolgozó sincs, aki 100 szá­zalékon aiul teljesítene. Legtöb­ben 150 százalék felett dolgoz­nak. Különösen a kádasok mun­káját kell dicsérni, mert első­sorban nékik köszönhető, hogy a vállalat a fürdőkád export­tervét 102 százalékra teljesítet­te, ezzel mintegy biztosította továbbra is a külföldi piacot. A LEGJOBBAKAT két kezük szorgalmas munkája dicséri. A magkészítőknél Tóth Imréné 225 százalékkal jutott az elsők közé. Pesti István, az üzem egy k »idős« dolgozója majdnem két és félszeres normát teljesít. — Baksa László, mint üzemi bi­zottsági tag, szintén a »régeb­biek« közé tartozik. Ismeri munkájának minden fortélyát, szereti is, s ez meg is látszik az elért 254 százalékos teljesítmé­nyén. Bódogh József lakatos, a gépipar kiváló dolgozója, szta­hanovista is a »régiek« közé tartozik. Eddig 350 újítással gaz­dagította az üzemet. Ezen kívül sok fiatal ismerte meg tanítása, példája nyomán az alkotó mun­ka örömét, sokoldalúságát. A szorgalom, lelkesedés, tevékeny­ségének elmaradhatatlan vele­járója. Augusztus 28-án is "’48 százalékról ad számot az üzemi versenytábla. E mögött termé­szetesen két é« félszeres fizetés is van, ami megközelíti a 100 forintot. Az »IDŐSEBBEK« mögött már nő, erősödik az új munkás­nemzedék. A gépműhelyben Nagy Mária esztergályos 130 szá­zalékos termelésével járul a jó­lét emeléséhez. A tisztítóban a Beloiannisz-brigád 24 tagja napi 183 százalékos átlagteljesítmé­nyével igyekszik biztosítani a sztahanovista oklevelet. A zo- máncozóban Berente Imre és társai 160 százalékot értek el. Ügyelnek a minőségre, takaré­koskodnak a zománcpúder ril, ami importanyag. hí cpiilij yncialmiiiis országaiul Bulgáriában üzembehelyezték * a Kari Marx szódagyárat SZÓFIA. (TASZSZ) A bolgár dolgozók új, nagy győzelemmel tették nevezetessé az ország felszabadulásának küszöbén álló 10 éves évfordulóját. Augusztus 29-én Sztálinvároshoz közel, üzembehelyezték a szovjet ter­vek alapján épült és szovjet gépekkel berendezett Kari Marx szódagyárat. Az üzem ünnepé­lyes felavatásán megjelent: Vlko Cservenkov, Bulgária mi­nisztertanácsának elnöke, a kormány és a Bolgár Kommunis­ta Párt Központi Bizottságának tagjai és J. K. Prihodov, a Szov­jetunió szófiai nagykövete. Mi újság Lengyelországban ? Tizennyolc új tejipari üzem Lengyelországban még az idén megindul a termelés 18 új tej­ipari üzemben. Évente 150 mil­lió liter tejet dolgoznak majd fel ezekben az üzemekben. Az új tejipari üzemeket főképpen a sűrűn lakott iparvidékeken lé­tesítik. (Trybuna Ludu, aug. 18.) Megkezdődött az aluminium­termelés Lengyelországban. Lengyelországban a skawmai kohóban megkezdődött az alu­minium előállítása, Az itt gyár­tott alumíniumot a különböző sziléziai üzemekben dolgozzák fel. Az alumíniumból műszaki berendezéseket és háztartási cik­keket készítenek. (Trybuna Ludu aug. 18.) A Varsó—Lodz vasútvonal villamosítása. A Varsó—Lodz vasútvonal vil­lamosítása befejezéshez közele­dik. Ez év októberében átadják a forgalomnak az új villamosí­tott vasútvonalat. Az üzembe­helyezés után több, mint félórá­val lerövidül az utazási idő Var­só és Lodz között, amely a len­gyel textilipar központja. (Zytie Warszawy, aug. 15—16.) Nagy sportstadion épül Varsóban. Mint ismeretes, az V. VIT-et 1955 nyarán a lengyel főváros­ban tartják meg. Varsóban rö­videsen megkezdődik egy 70.000 nézőt befogadó sportstadion épí­tése, ahol sor kerül majd az V VIT sporteseményeire. A sport­stadion építésénél messzemenő­en felhasználják a budapesti Népstadion építésének tapaszta­latait. A lengyel ifjúság önkén­tes munkájával kíván résztven- ni a hatalmas békelétesítmény építésében. (Zycie Warszawy, aug. 19.) Úi iparcikkek A Kínai Népköztársaságban egyre újabb és újabb iparcikkek gyártását vezetik be. Számos gépgyárat helyeztek üzembei ahol olyan cikkek készülnek, amelyeket régebben külföldről hoztak be. Már működnek az első kínai hidrogenerátorok, mozdonyok, nagyméretű fém­forgácsoló szerszámgépek. Szá­mos tömegcikkeket készítő gyár is megkezdte működését. így például Sanghajban görgős- és «olyóscsapágy-gyár dolgozik. A tííződe és a szabászat még mindig adós A Kecskeméti Cipőgyárban nagy szükség van a jó munkára, mert napról-napra egyre több és olcsóbb gyermekcipőt vásárolnak üzleteink­ben. Ezért nem mindegy, hogy milyen szorga­lommal, lelkesedéssel "Végzik termelésüket az üzem munkásai. Nézzük meg, mit jelez a ter­melési kimutatás? Augusztus 10-től 20-ig 100.1 százalékos meny- nyiség mellett 93 százalékos volt a gyermekcipők minősége. Augusztus 27-én 4 százalékkal telje­sítették túl a napi tervet és a minőség is 1.5 százalékkal nagyobb volt, mint 20-án. E példák is igazolják, hogy megvan a lehetősége a több és jobb termelésnek. Legtöbben nem is szalad­nak a szomszédba egy kis szorgalomért. Sok ügyeskezű férfi, asszony és lány szerzett elisme­rést a gyárnak és többi dolgozótársának. A ke- rekedelem részéről ottartózkodó minőségi ellenőr is elismeri, hogy az országos cipőipari gyárak kö­zül a legtartósabb, szemre a legtetszetősebb gyermekcipőt itt készítik. A mennyiség azonban kevés! Igaza van! Mert, ha a számok mögé nézünk és részletesebben vizsgáljuk a harmadik negyedévi tervteljesítést, több hiba az első lá­tásra napfényre kerül. — Többek között a szabászat 28-án még mindig 1680 pár felsőrésszel volt adósa a tüzű­dének. A fűződében még nagyobb az elmaradás. Jelenleg 2590 pár cipőfelsőrésztüzéssel adósak, s ezért az üzemrészek közötti versenyben az utol­sók. Ez a lemaradás nemcsak veszélyezteti a har­madik negyedévi terv teljesítését, hanem meg­drágítja a cipők előállításának költségét. A pót­lás érdekében ugyanis már több dolgozó arra kényszerült, hogy túlórában is termeljen. Ez azért vált szükségessé, mert a harmadik negyed­év elején a szakszervezet és a pártszervezet úgy gondolt#, hogy önmagától is fellendül a verseny, kibontakozik a vetélkedés. A szakszervezet és a párt aktivistáinak ha­tékonyabban kell most közreműködni a verseny- lendület fokozása érdekében, mely a terv teljesí­tésén túl a közös érdeket: mindannyiunk szebb holnapját szolgálja. cl (ftjúrs áruszállítás írd ekében A Kecskeméti* Te- lerfuvarozó Vállalat ődiszpécseri irodájá- an már korareggel a örzeti diszpécsere« te- sfonon jelzik, hogy a órásuk területén mi­ven .áruszállítást kell égézni, milyen áru- aozgatásra kaptak regrendelést. Ennek íegfelelően indulnak :i azután a teherko- sik, hogy mindenféle rut, kezdve az élelmi- zertől a tüzelőanyagon eresztől a gabonáig, undent elszállítsanak. Ízt a feladatot, hogy ól elvégezzék, szüksé- es, hogy a gépkocsik menetben és jövetben ruval legyenek meg- arhelve. Ezt segíti elő diszpécser-szolgálat. A vállalat dolgozói­ak jó munkáját bizo­nyítja, hogy a gépko­si kihasználásban jú- usban 67.8 százalékos sljesítéssel az orszá- os versenyben is első elyre kerültek. Azor- zágos gépkocsikihasz-» nólós 56.5 százalék. — Augusztusban előrelát­hatólag a gépkocsiki- használás 64 százalé­kos lesz a tervezett 58- cal szemben. Ez a túl­teljesítés jórészt annak a 9—10 tehergépkocsi vezetőjének és kísérő­jének köszönhető, akik a Ribakov-mozgalom­ban résztvesznek és a lehetőséghez mérten, állandóan teherrel köz­lekednek. Ezek közé tartozik Fcrencsik La­jos, aki 219 százalékot, Ballai Bertalan 219 százalékot, Czakó Pál 215 százalékot, Kiss Kálmán 195 százalékot és Zanathi László 178 százalékot ért el a gép­kocsikihasználásban. A jó eredményeket segítik a szerelési mun­A termelés növelése mellett csökken a selejt A Kiskunhalasi BARNEVÁL tojáslámpázó és baromfifeldolgozó részében különösképpen szorgalmas munka folyik. Ügyelnek arra, hogy a mennyiség mellett kifogástalan legyen a mi­nőségi termelés is. A lámpázásnál Sepsei Istvánná és Tegzes Imréné 165 százalékot ért el. Szorosan felzárkó­zik hozzájuk Csanádi Ilona 161 százalékkal. A tojáscsomagolásnál Cifra Margit és Gyóni Mária 172 százalékkal haladnak az élen. Emel­lett selejtjük is csak 0.5 százalék. Vikor Júlia, Mig Károlyné 0.4 százalékos selejttel dolgozik. A kopasztásnál Ván Lászlóné 142 százalékot, Varga Antalné 152 százalékot teljesített a leg­utóbb. Ezek a dolgozók ezenkívül még munka- módszerüket is átadják a gyengébbekbe^ kólátokat végzők, akik a középjavítási időt 48 óra helyett 40 óra alatt végzik el. Ez azért is előnyös számukra, mert minden megtakarított óra után prémiumot kapnak. A fődiszpécserszol­gálat megmutatja még azt is, hogy az egyes vállalatokhoz kiadott kocsikihasználás mi­lyen mérvű. Ahol nem üti meg a kívánt mér­téket, ott a vállalat el­veszi a kocsit a bérlő­től — jogosan. Augusz­tus 30-án a földműves­szövetkezet szállítási vállalatától 4 kocsit, a Nagykőrösi Konzerv­gyártól két tehergép­kocsit vontak el és ad­ták át más vállalatnak azért, mert nem hasz­nálták fel a kocsit gaz­daságosan, nem tették lehetővé, hogy az min­den esetben árut szál­lt tSOils

Next

/
Oldalképek
Tartalom