Bácskiskunmegyei Népújság, 1954. augusztus (9. évfolyam, 181-205. szám)

1954-08-19 / 196. szám

KI$HIKK**rf«=ll Egy „gáláns“ ajánlat Avagy újfajta kapcsolat kiépítése a földmíívesszövetkezet és a nagykereskedelmi vállalat között 1 cUsc) kai nwál Jíecikeiníten Nagy József, vállalati összekö­tő a MÉSZÖV fogyasztási fő­osztályához a rémi földműves­E "hivatalos megrendelőlap- olvasása közben önkéntelenül felvetődik egy kérdés. Vájjon Józsa Pál boltkezelő ugyanilyen szorgalommal és lelkesedéssel buzgólkodik- e akkor is, ha nem a saját kedvteléséről, hanem a rémi dolgozó parasztok vas-1 ERDEKES ESEMÉNY színhe­lye lesz augusztus 20-án a kis­kunfélegyházi tanítóképző inté­zet. . Azok a tanítók rendeznek találkozót ezen a napon, akik 40 évvel ezelőtt lépték át először , a- nagymultú tanítóképző kapu­ját. A találkozó részvevői közös ebédet rendeznek és megkoszo­rúzzák azóta elhunyt híres taná­raik sírját. Értékes előadást is hallhatnak a találkozó rész­vevői. Az intézet egyik mos­tani tanára tart előadást arról, mi az összefüggés pártunk me­zőgazdaságunk fejlesztésével fog­lalkozó határozata és a pedagó­gusok teendői között. Az ün­nepélyes iskolai találkozón szí­vesen látják a környék pedagó­gusait, érdeklődő dolgozóit is, » A SZÁLLODA és Vendéglátóipari r rosst Kecskeméten. Széchenyi-tér l alatt á régi üzlethelyiséget át­alakítja augusztus 20 és 21-ére étte­rem céljára, ahol hideg-meleg étele­iét és hűsítő italokat szolgálnak fel. étterem' csak a két' ünnep alatt lesz nyitva. * A BAJAI tanács a felsővárosi ős kiscsávolyi általánosiskolák bővítésére egymillió forintot ru­házott be. Az iskolák új tanter­met és szertárat kaptak. * A BAJAI Gyapjúszövetgyár- jan Komári generálozó brigád­ja vállalta augusztus 20-ra a négyes polc nagyjavítását. A javítást, 16-án befejezték és a gépet átadták. MOST ÉRT VÉGET Kecs­keméten az egyhetes bábtanfo- lyam 16 hallgató részvételével. Megyénkben ez már a második ilyen tanfolyam. * MEGKEZDTÉK a rsátaljai gépállomás építését. Az építke­zésre két és fél millió forint van előirányozva, • GARÁN a sportpályán új tribünt ás öltözőt építéttek túlnyomó rész? ben társadalmi munkával, és 15.000 forint költséggel. * KOMPLEX-brigád vizsgálta felül i Kalocsai Ruházati KTSZ munká- iát, mivel sokan panaszkodtak ké­szítményeik minőségére. A komplex­brigád megállapította, hogy a pana­szok zöme jogos, mert a hisz dolgo­zói nem készítettek kifogástalan minőségű cikkeket, * BÁCSALMÁSON augusztus 15-én 4—5000 főnyi látogatója volt a/ állattenyésztés] kiállítás­nak. Bemutatásra került Szűcs Mihály egyéni dolgozó kispa- raszt tehene, mely eddig 6000 liter tejet adott, valamint Du­dás János anyakocája, mely 08 malacot nevelt fel eddig, * A KISZöV kecskeméti központi irodájához több panasz futott be, hogy a, csávofyi női ruházati ktsz dolgozói rossz minőségű cikkeket gyártanak. * FEHÉR IMRE öregcscrtíi íj kos i Pécsi Szénbányáknál dolgozik, havi keresete 2000 forint. Az egy év- *e járó szerződési jutalmat is meg­kapta. Érdemes bányamunkára je­lentkezni a járási tanácsok munka- írogazdálkodási csoportjánál, szövetkezet következő megren­delőlapját továbbította a mai napon: műszaki cikkekkel való mara­déktalan ellátásáról van szó? A választ Józsa Pál rövidesen, fegyelmi ügyének tárgyalása so­rán fogja megadni. Szomor Gyula, fogyasztási föoszt. vez., MÉSZÖV. AUGUSZTUS 20-AN és 21-én Kiskunhalason nagyszabású ün­nepi vásár lesz. A vásárra a helybeli Thorma János-múzeum új kiállítással készül. A kiállítás a mezőgazdasági rovarkártevő­ket ismerteti, valamint a gabo- naneműek, gyümölcsösök, ipari és takarmánynövények fertőző betegségeit és az ellenük való védekezést. Állandóan nyitva- tart a múzeum régészeti, város­történeti és néprajzi kiállítása is. Különös érdeklődésre tarthat számot a mintegy 60 darabból álló halasi csipkegyüjtemény. * A RÁCSMFtGYEl tanács alkotmá­nyunk ünnepére kétnapos kiállítást rendez Kecskeméten, a Piarista* gimnáziumban, A kiállításon bemu­tatásra kerülnek a mezőgazdaság és ipar legszeoo terntékei, A kiállítás színesen és sokoldalúan mutatja be a fejlődést úgy egészség, mint a kereskedelem terén is. Gazdag tablók, képek és a művészet számos alkotása vet fényt kulturális fejlő­désünkre, * A BAJAI Gyapjúszövetgyár­ban a fűtők versenyében elsők: Zöllér Ferenc, Dankó János és Heckenberger István. A ver­seny ideje alatt 12 százalék sze­net takarítottak meg. * A KECSKEMÉTI Ruházati KTSZ női íehérnemürészlegénél nemrég bevezették a szalagrendszert. Míg azelőtt a régi munkamódszerrel ez a részleg napi 115—120 inget tudott elkészíteni, addig a szalagrendszer bevezetésével a napi gyártás már eléri a 6—800 inget. A BÁCSALMÁSI ktsz órásrészlegé­nél különleges üzletkötés kapott lábra. Az órások nem az üzletben, hanem az üzleten kívül bonyolítják le a. forgalmat. Ezzel akarják azt a látszatot kelteni, hogy nem érde­mes az órásrészleget fenntartani. * A KECSKEMÉTI Gyufagyár­ban Zöldi István DISZ-tag kez­deményezésére a fiatalok elha­tározták, hogy az alkotmány tiszteletére folyó versenyben nemcsak a mennyiségre, hanem a minőségre ügyelnek. Céljuk az, hogy a gyufa minőséget, gyú­lékonyságát biztosítsák. A kez­deményezéshez a többi fiatal is csatlakozott. A mozgalom hoz­zásegítette a gyárat az élüzem büszke címének elnyeréséhez. . * BAJÁN az ősz folyamán ré­gészeti kiállítás nyílik a Türr lstván-múzeumban. ■4» SOKAN csodálkoznak azon, hogy a kecskeméti szolgáltatási ktsz fog technikus részlegénél (Kcttemplom köz) a helyiségek nem mindig tisz­ták. Gyakran olyanok, hogy nem méltók a szociális szektorhoz. * NÉHÁNY héten beiül átadásra ke­rül Vaskúton az újonnan létesített sportpálya, amely mintegy 25,000 forint költséggel épült, A VÖRÖSKERESZT megyei szervezete a kiskunhalasi vásá­ron három helyen állít fel első­segélynyújtó állomást. 1. Kis­kunhalasi állomáson, 2. a Csip- keházbán, 3. az állátvásártéven. Ezenkívül mozgó egészségügyi szolgálatot is tartanak a vásári látogatók között. A kijelölt he­lyeken pedig reggel 8-tól este 23 óráig állandó ügyeleti szol­gálatot tartanak, • Aíkolraáoyuuk tiuncpcn nagy sakkverseny kezdődik Kecskeméten A Megyei TSB rendezésében augusztus 20-án országos I. oszt. sakkverseny kezdődik Kecskeméten, a Szakszervezeti Székházban. Részt- vesznek: Benkő Pál nemzetközi mes­ter (Budapest), I. oszt. versenyzők: Kenyeres Géza (Balassagyarmat), Kecskemétről Pápai, Tóth L., Sahin- Tóth, Torteli,. II. oszt. versenyzők : Bánhalmi, Gocsál (Baja), Szombati (Kiskunhalas), Harsányi (Kiskun­félegyháza), Kecskemétről Bállá és Ury. ünnepélyes megnyitás augusztus 20 án délután fél 5 órakor, játék mindennap délután 5 órakor Könyvespolc Ivanov: Nyomon (Olcsó Könyvtár-sorozat) Alonov zootechnikus felderítő út­ján a sztyeppén öt ismeretlen em­berrel találkozik, akik vadászoknak mondják magukat, de orvul Alonov- ra lőnek. így kezdődik az a rendkí­vül érdekes, kalondos regény, amely­nek minden lapja lebilincseli olvasó­ját. A könyv nagyszerűen doku­mentálja.. hogyan lehet szocialis­ta témából is izgalmas, kalandos re gényt írni. Fekete Gyula: Ver és korom (Szépirodalmi Könyvkiadó) A fiatal író tizenkét elbeszélése az lS'Jtí-tól 1926-ig tartó három évtized eseményeiből veszi tárgyát. Min denik elbeszélés külön önálló mű, mégis a közös szereplők egységbe kapcsolják a kötetet. Az elbeszélé­sek túlnyomórészt a győri munkás­ság helyzetével, a nagyüzemi pro­letariátus harcaival és a szociálde­mokraták árulásával foglalkoznak. Idöjárásíelentés Várható időjárás csütörtök es­tig: változó felhőzet, több he­lyen eső, ma élénk északnyugati —északi, holnap mérsékeltebb délnyugati-nyugati szél. A nap­pali felmelegedés íöleg keleten fokozódik. Várható hőmérsékleti értékek csütörtökön reggel 11—14, dél­ben 21—24 fok között. (MTI) Apróhirdetések BUJDOSÓ József, Lajosmizse, F- mizse 36. sz. alatti lakos Manci nevű s.-pej, 11 éves jegytelen kancalová- íól szóló elveszett marhalevelét meg­semmisítem. — Járási tanács, Kecs­kemét, 8033 FAJTISZTA belga anya- és apanyúl, ketreccel eladó, vagy méhessel cse­rélek. — Kecskemét, Kisfaludy-utca 19. sz, 905 175-ÖS Zetka-motorkerékpár eladó. — Kecskemét, Kossuth kit. 11 913 GYERMEKSZERETÓ. idősebb nőt keresek. — Kecskemét, Sztahanov-u. ­1. sz. (Teleki László.) 901 125 ÜS Tornax-IIó, lábkapcsolós mo­torkerékpár eladó. — Bérezi László, Baja, Béke-tér 7. sz. 902 ELADÓ egy db export motorkerék­pár. keveset használt. — Helvécia községi tanácsháza mellett. Tercsi István. 3267 ELADÓ olcsón hálóbútor, prima ró­káimé. sezlon és egyebek — Kecs­kemét, Rákóczi-út 38. sz. 912 GYERMEKSZERETŐ, föznitudó kö­zépkorú nőt azonnalin teresek. — Kecskemét, RáKóczi-út 21. Ház felügyelőnél. , 914 BENTLAKÓ háztartási alkalmazottat keresünk. — Kecskemét, Batthyány- utca 4 sz , udvarban. 910 150-ES Zetka-motor eladó. — Tóth Ferenc, Jakabszállás. S70 M AT Kő PUSZTÁN, Budai Mátyásnál, felsömatkói megállónál, 13 hold föld lakással, feléből kiadó. 893 KECSKEMÉTI Gépgyár, Kossuth város 3. számú telepén az öntödébe öntó szák- es segédmunkásokat fel­vesz, Jelentkezni lehet 7 tol fél 4 is a munkaügyi osztályon. 3260 BÚTOROZOTT, vagy üres szobát ke­resünk négy férfi részére. — Nép- njság kiadóhivatala, Kecskemét. x SZÍNHÁZ dolgozói részére keresünk bútorozott szobát. — Címet a kecs­keméti sziiihaz portájára kérjük le­adni. 3268 MÁSFÉL hónapra felveszünk admi­nisztrációban elszámoltatásban jár­tas dolgozókat (nyugdíjasokat). —- Mezőkéi-. V, Kecskemét. Bercsényi- utca 4. sz. 3266 Bácskiskunmegyei NÉPÚJSÁG az MDP Bácskiskunmegyei Bizottsága napilapja Szerkeszti a szerkesztőbizottság Szerkesztőség: Kecskemet, Széchenyi tér 1 sz. lelefon: 25—16, 26—19, 11—22, 20—97 Felelős kiadó: NÉMETI JÓZSEF Kiadóhivatal: Kecskemét, Széchenyi-tér 1. sz Telefon: 22—69 Bácskiskunmegyei Nyomda V. Kecskemét — Telefon: 24—09 P_ y,. faragó Imre igazgató Változatos, színes, jelmezes karnevállal kezdődik az augusz­tus 20-i utcabál. A karnevál részvevőinek gyülekezése már 18 óra 30 perckor megkezdődik a Vasűt-kertben. A séta 19 órá­tól 20 óráig tart. Menet élén a karneválherceg, hercegnő halad udvartartásával. A séta útvo­nala a Rákóczi-úton végig, majd ugyanezen az útszakaszon visz- szaíelé. Az utcabált 20 órakor a karneválherceg nyitja meg, mely reggelig fog tartani. Egy népi zenekar és egy tánczenekar szó­rakoztatja a részvevőket. A karneválon részvevő legszebb jelmezek jutalmazására még éjfél előtt sor kerül. 0 óra 30 Augusztus 20-án, alkotmányunk ün népén és augusztus 21-én a megyei USB és a Kecskeméti VTSB nagy­szabású sportműsort bonyolít le Kecskeméten. AUGUSZTUS 20-AN délelőtt a Ka­tona József gimnázium tornatermé­ben férfi kardvívó és női tör vívó- verseny lesz. Ugyancsak a Katona József-gim- náziumban, de az udvaron : feállitott szabadtéri színpadon a Budapest ifjúsági válogatott birkózócsa.pátd szerepel a Kecskeméti Kinizsi ifjú­sági csapata ellen, kötöttfogásban. A találkozón nagy küzdelem és a kecskeméti csapattól jó szereplés várható. Az Épitök-páiyán rendezik meg délelőtt 11 órai kezdettel a Csepel— Kecskemét válogatott atlétikai ver­senyt. A Kinizsi-sporttelepen reggel 9 30- kor kezdődik a négy város férfi és három váro3 v.ői kosárlabdatornája. Ezen Baja, Nagykanizsa, Hódme­zővásárhely, Kecskemét férfi és Nagykanizsa, Hódmezővásárhely. Kecskemét női csapatai vesznek részt. Délelőtt két férfi és egy női mérkőzést játszanak. A kosárlabda- torna II. fordulójára délután fél 6 Vasárnap megindult a küzdelem az NB II-ben és a megyei bajnokság­ban is. Meglepetés akadt bőven, fő­leg a megyei bajnokságban. Az eredmények már ismeretesek, nem árt azonban, ha kissé közelebbről nézzük meg az eredményeket és kis­sé betekintünk az eredmények mögé. A kecskeméti s/urkolók legnagyobb örömére a Kinizsi biztosan győzött. Az 5:0- ás győzelem számszerűen szép és minuenki elégedett lehetne vele, ha az üt gól mellett nem ma­radt volna ki ismét kétszerannyi nagy gólhelyzet A mérkőzés végén joggal mondta az egyik néző, hogy na csak a nagy gólhelyzeteket ki­használja a csatársor, akkor akar kétszámjegyű lehetett volna az ered­mény. Jánosi Bélának, a Kinizsi új, kitűnő edzőjének legfontosabb feladata kell legyen, a Kinizsi csa­társorának gólkepessó tétele. Meg kell még jegyeznünk annyit, hogy Egervári játékvezető kitünően lát­ta el feladatát. Kétszer vétett hibát: Csordást, a Kinizsi összekötőjét szándékos durvaság miatt két al­kalommal is ki kellett volna állíta­nia, Ennek a tehetséges játékosnak a saját és a csapat érdekében, több önuralomra lenne szüksége­A Honvéd a. fővárosból 2;l-ea ve­reséggel tért vissza otthonába. A csapat mélyen formája alatt és minden lelkesedés nélkül játszott. Most, amikor minden NB Il-es csa­pat fokozza teljesítményét, mert ki­lenc csapat esik ki ez évben, akkor a Homed, mely jelenleg a negyedik helyen áil, nem engedhet meg ma­gának ilyen gyenge, lélektelen játé­kot, hiszen a csapat még nem biz­tosította az NB II-ben való bentma- radást. A megyei rangadón Kecskeméten hatalmas és sporszerü küzdelmet lát­hatott a közönség. A Bácsalmási Pe­tőfi megmutatta ezen a mérkőzésen, hogy az Építők elleni vereség csak átmeneti hullámvölgy volt. A Kecs­kémén Dózsa pedig bemutatta, hogy a csapat játékán még sok a javítani­való. Gyenge volt a védelme, a csa­társora pédig elfeledkezett arról, hogy egy mérkőzésen lőni is kell, ha azt akarják, hogy gól szülessen. Végeredményben a mérkőzésen igaz­perckor kezdődik a szépség- és táncverseny, melynek keretében keringő- és csárdás táncokat" mutatnak be a fiatalok. A tánc- verseny győztesei díjazva lesz-i nek. A karneválon láthatjuk se 48-as díszhuszárokat, a magyar? csikóslegényeket, díszmagyaro­kat, János vitézt, Iluskát, Ba- jazzót megszemélyesítve, a Hó^ fehérkét törpéivel együtt. Ne­héz volna előre felsorolni, hogy a fiatalok milyen jelmezekkel és alakításokkal lepik meg váro­sunk dolgozóit. De mindenki megláthatja, ha eljön a holnap esti karneválra. órai kezdettel kerül sor. Legna­gyobb mérkőzésnek a háromnegyed 8-kor sorrakerülő Kecskemét—Baja. férfi mérkőzés ígérkezik, melyet vil­lanyfénynél játszanak. A III. és egyben az utolsó forduló­ra 21-én, szombaton reggel 8 órakor kerül sor. A Kecskemét válogatott férfi csapata az utolsó mérkőzést la óra 20 perckor játsza. A mérkőzés után lesz az ünnepélyes eredmény­hirdetés. A négy város férfi torná­ja minden valószínűség szerint szép es színvonalas küzdelmeket fog hoz­ni és mintegy főpróbája lesz a szep­tember 2—5 között sorrakerülő S megye férfi tornájának. A női mér­kőzéseken Kecskemét biztos győ­zelme várható, bár a betegségéből felgyógyult Guóth Marta az edzése­ken megsérült és így nem játszhat. AUGUSZTUS 21 kN délelőtt 10 órakor országos jellegű motorkerék- párverseny lesz a Szabadság-téren. A Piarista-gimnázium tornatermében, délelőtt 10 órakor tornabemutató lesz a Kecskeméti Honvéd, Kecs keméti Kinizsi és a Gyufagyár leg­jobb tornászainak részvételével A sportműsor délután fél 6 órakor a Ceglédi Lokomotív—Kecskeméti Honvéd NB 11-cs labdarűgómérkö- zéssel fejeződik be. ságos eredmény született, bár hely­zeteik alapján a bácsalmásiak meg­nyerhették volna a mérkőzést. Ah egyébként jóképességü Soós játék­vezető teljesen megzavarodva, ide­gesen és sok hibával vezette a mér­kőzést. A forduló legnagyoDb meglepeté­sét a Kiskőrösi Petőfi szolgáltattaw Biztosan győzte le a Kiskunhalasi Lokomotívot. Értékes pontot vitt el a Kecskeméti Építőktől a Bácsbo- kodi Kinizsi, a Bajai Vörös Lobogó pedig nagy küzdelem után győzte le a változatlanul ,.góliszonyban szen- vedo** Kiskunfélegyházi Vasast. A Bajai Építőket nem állította nehéz feladat elé a Madarasi EFSK csapa­ta. Nagygólarányú győzelmet aratóit; a Kiskunhalasi Dózsa az egészép- gyenge napot kifogó kalocsaiak ellen/ és szép teljesítménynek könyvel­hetik el Tiszakécskén a Kecskeméti VM felett aratott 3:l-es győzelmet. A B) osztályban általában a várt eredmények születtek. A Déli-cso­portban meglepő a Bajai Dózsa— Bajai VL II 5:l-cs eredménye. Amiről még feltétlenül szólnunk kell, a dávodi ,,esemény“-ről. A tavaszi forduló során, mint-1 ahogy annak idejen egyik cikkünk­ben foglalkoztunk is az esettel, a. darán lejátszott Gara—Dávod bajno­ki mérkőzésen olyan események tör­téntek, melyek semmiképpen sem méltók a szocialista sporthoz. Az a találkozó inkább hasonlított egy bikaviadalhoz, mint labdarúgó- mérkőzéshez. A dávpdiak felháboro­dottan ítéltek el a gara iák- ..cselek­ményeit’’ és elégtételt követeltek. L mérkőzés visszavágójára vasárnap Dávödön került sor és a mérkőzés teljesen sportszerű légkörben folyt le, a játékosok, egy kivétellel (a dávodi Vonákot kiállították) becsü­letes eszközökkel küzdöttek végig a mérkőzést. A pályáról levonuló garai játékosokat azonban egy szer \ezett csoport megtámadta és agyba főbe verte. Mindehhez nem kell kommentár, annál szükségesebb lenne a megyei TSB azonnali vizsgálata és példamu­tató büntetése M. I. A Kiskunhalasi Kinizsi iljűsági atlétikai versenyének eredményei Vasárnap szép. napsütéses időben rendezte meg a Kiskunhalasi Kinizsi ifjúsági házi atlétikai bajnokságát. A bajnokságon népes mezőnyök lép­tek pályára egy-egy versenyszámban Sajnálatos, hogy a jő hírverés mel­lett is igen alacsony voit az érdek­lődés a verseny iránt. Eredmények : Férfiak: 100 m: 1 Rupnik Fái 12,2, 2. Czir- ják, 3. Zsombor. jOO m: 1. Oravecz Zoltán 56.8, 2 Zsömbör. 800 m: 1. Oravecz Zoltán 2:24.8, 2. Paprika S Távol: 1. Viszmeg Sándor 524, 2. Fapjika £1, 2. Rupnik. Magos: 1, Fogarasi László 150, 2, Czirják, 3. Oravecz Hármas: 1. Rupnik Fá! 11.87, 2. Viszmeg S., 3. Oravecz. Diszkosz: t. Kollár Lajos, 2, Rup­nik F., 3, Oravecz. Nők : iOO m : 1 Nagy Klára 1:13, 2. Javí­tás M. 1:15.2, 3. Nagy M Távol: 1. Nagy Klára 440 cm. Súly: Jeremiás Ildikó 890 cm, 2 Kovács G„ 3. Javítás M. Diszkosz: 1. Jeremiás Ildikó 22 50 2. Kovács G. 21 62. Rupnik Pál, Kiskunhalas »Vas- és Műszaki Nagykereskedelmi Vállalatnak, Kecskemét. 1 db. I. oszt. Csepel 125. motorkerékpár. Kedves Herskovics kartárs! Legyen szíves, ha tud, részemre egy motorkerékpárt küldeni, saját részemre. Amennyiben valamire szükségé van, vagy lesz, úgy állok ren­delkezésére, bors, rizs, cukor, télire kövér disznó, vagy fával. B. válaszát várva: Józsa Pál, szöv. boltkezelö, Rém. U. I: Üdv. a kartársaknak es karlársnőknek.« \ Mit láttunk vasárnap ? Nagyszabású sportműsorral ünneplik sportolóink alkotmányunk születésének ötödik évfordulóját Kecskeméten

Next

/
Oldalképek
Tartalom