Bácskiskunmegyei Népújság, 1954. augusztus (9. évfolyam, 181-205. szám)

1954-08-13 / 191. szám

Baja teljesítene gabonabegyüjtési tervét A múlt évben Baja a második volt az ország összes városai kö­zött a gabonabegyüjtcsi terv tel­jesítésében. Az idén, alkotmá­nyunk ünnepe előtti begyűjtési versenyben a bajaiak megfogad­ták, hogy megszerzik az elsősé­get. Ez sikerűit is. Alig, hogy elhallgattak a cséplőgépek a vá­ros határában, másfél nap múl­va. augusztus 12-én délben a begyűjtésre előirányzott gabo­namennyiség utolsó mázsáját is leszállították a Tcrményforgalmi Vállalat raktárába. Ezzel a vá­ros teljes mértékben eleget tett kenyér- és takarmánygabona­beadási kötelezettségének. Csütörtökig megyénkben még 10 község és 47 termelőszövet­kezet vitte raktárba az állam­nak járó gabonát. KI$HIREKs*w*Sfc=tl APOSTAGON a vízvezeték- hálózat és a közkutak javitása folyamatban van. BODÖ MÁTYÁS 11 holdas bácsalmási lakost a járási bíró­ság 6 havi börtönre ítélte, mert lefoglalt tehenének transzferálá­sa alkalmával erőszakoskodott a végrehajtókkal. AUGUSZTUS 11 IG Bács megyé­ben 10 község, köztük Soltvadkert, Kelebia, Vaskút és Kunbaja termelői tettek eleget 100 százalékig kenyér- cs takarmánygabona begyűjtési kö­telezettségüknek. AGASEGYHÂZÂN az isko­lák tatarozása és átalakítása folyamatban van. Két tanterem­ből hármat létesítenek, hogy szakosíthassák a tanítást. a bajai járásbíróság Ba­■jai Júnosné bdcsbokodi lakost négy­évi börtönre ítélte, merb a kecs­keméti gyermekvédő intézettől egyenruha neműt lopott. Lopáson tet- Lenérték két alkalommal a bajai Ál­lami Áruházban is. A KECELI KÖZSÉGI TA­NÁCS a begyűjtésben élenjáró termelőket hangoshíradón és dobszó útján népszerűsíti. Be­gyűjtési versenyben 240 dolgozó paraszt vesz részt s ezek közűi 160-an százszázalékosan teljesí­tették is kötelezettségüket. A begyűjtésben élenjár Herceg József, aki a gabona beadása mellett az, egeszevi tojás-, ba­romfi- cs vágómarhatartozását is rendezte. A tanács begyűjtési vándorzászlaját már több éven keresztül tartja, s jelenleg is birtokában van. LAK1TELEK ÉS HELVÉCIA párosversenyben vannak egymással és a kecskeméti járás összes közsé­geit adóbefizetési versenyre hívta ki. Lakftelek ebben a versenyben az első. 36 százalékkal. Helvécia pedig az ötödik helyen van. SZABÓ ISTVANNÉ, volt kecskeméii gyümölcsárus 31 al­kalommal a kecskeméti piacon összevásárolt baromfit Buda­pestre szállította és itt maga­sabb áron értékesítette. A bíró­ság felelősségre vonta és kétcv 6 hónapi börtönre, továbbá 400 forint értékű vagyonelkobzásra ítélte. KORMÁNYZATUNK hiva­talos célokat szolgáló épületek karbantartására nagyobb össze­get adott a megyei tanácsnak. Az első félévben a rendelkezés­re álló pénzösszegből 7 és fél milliót nem használtak fel, ami nagy elmaradást okozott a költ­ségvetési hitelek felhasználásá­nál. A MEGYEI KÓRHAZAK jól gazdál­kodtak az elmúlt félévben. Költség- vetési hitelkeretüket rendeltetés­szerűen felhasználták. BALÁZS SÁNDOR kecske­méti postai gépkocsivezető ko­csiját italos állapotban vigyá­zatlanul vezette, ami által az autó előzés közben felborult. A bíróság felelősségre vonta és egyévi börtönre, valamint a gép­kocsivezetéstől 3 évi eltiltásra ítélte. GÖRÖG MIHÁLY, a jakab- szállási gépállomás felelős csép­lőgépvezetője már a cséplés kez­dete óta őrzi a gépállomás versenyzászlaját. Jelenleg Bugac környékén csépel. 1070-es gépé­vel augusztus 10-ig összesen 2349 mázsa vegyesgabonát csé­pelt el, normáját átlagosan 295 százalékra teljesíti. Jó népnevelő munkájának eredménye, hogy a csépeltetők legtöbbje a géptől azonnal teljesíti beadási kötele­zettségét. JÓL BERENDEZETT kultúrott- hont kapott Ágasegyháza. Az avatás augusztus 20-án lesz, amikor is megrendezik a községi sakkversenyt. A KECSKEMÉTI JArAS minden községe mezőgazdasági kiállítást rendez alkotmányunk Ünnepére. A kiállításon a ter­melőszövetkezetek és egyénileg dolgozó parasztok bemutatják legszebb terményeiket és állatai­kat. AUGUSZTUS 17-EN délután 5 órakor a kecskeméti MÁV Vütőház »Eliizem-avató« ünnep­séget tart a kultúrtermében. IZSÁKON 25—30 hektoliteres bortermésre számítanak az idén holdanként. A KECSKEMÉTI JÁRÁS területéről az idén több mint 400 úttörő kéthetenkénti váltó­csoportban nyaralt Csillebérc, Balatonedelics, Szarvaskő és Nyikosdpuszla nyaralóban. SZOMBATON DÉLUTÁN 6 órakor a megyei pártbizottság és a megyei tanács napközi ottho­nának gyermekei kultúrműsort mutatnak be a megyei tanács kultúrtermében. A fiatalok és nevelőik, oktatóik lelkiismerete­sen készültek az előadásra. ÁGASEGYHÁZA a kecs­keméti járás begyűjtési verse­nyében a második helyen áll, a harmadik negyedéves adóbefi­zetési tervét 33 százalékra telje­sítette. Egy fosztogató bűnszövetkezet tagjait ítélte el a megyei bíróság A tavaszi hónapokban Kecs­kemét környékéről több feljelen­tés érkezett a rendőrséghez, hogy ismeretlen egyének betö­rést követtek el. Feltörték az egyik környékbeli szövetkezeti boltot, majd egymásután — rö­vid időközben — két újabb bolt kifosztásáról jöttek bejelenté­sek. Az egyik termelőszövetke­zetben eltűnt 6 lószerszám, másutt egy termelőszövetkezeti tagnak elvitték levágott serté­sének nagyrészét. A társadalom veszélyes fosz­togatói azonban nem sokáig folytathatták bűnös munkáju­kat, mert a rendőrség kézre- kerítette őket. Megtalálták az ellopott tárgyak mintegy felét is. Már a rendőrségi kihallga­tások során kitűnt, hogy szer­vezett bűnszövetkezetről van Itt szó Igri Miklós volt a bűn­szövetkezet vezetője Igri Mik­lós 1953. év végén szabadult hosszabb börtönbüntetéséből. Ahelyett, hogy részt vett volna a termelőmunkában, röviddel szabadulása után Hajagos Mi­hály, ugyancsak többszörösen büntetett előéletű személlyel el­határozta, hogy betöréseket fog­nak elkövetni. A bűnszövetke­zetbe beszervezték még Vágó József és Orosz Ferenc kecs­keméti lakosokat is. A lopott ló­szerszám egyrészét Szabó Péter és Kecskeméti János gazdáknak adták el. A napokban az ügyészség a bíróság elé állította a bűnszövet­kezet tagjait. A megyei bíróság Igri Mik jóst 12 évi börtönre, Hajagos Mihályt 10 évi börtön­re, két társukat 3, illetve másfél évi börtönre, az orgazdákat pe­dig fejenként egy-egyévi bör­tönre ítélte. LEVELEZŐINK TOLLÁBÓL Augusztus 20mig teljesítem az állam iránti kötelezettségeimet Ez évben adótartozásomra 180 forintot fizettem be. Tudom, hogy lemaradtam az adófizeté­semmel. Eddig minden anyagi erőmet arra fordítottam, bogy a 2600 négyszögöl szólóm termését biztosítsam. Látom, hogy a kor- mányprogramm nekünk, dolgozó parasztoknak utat mutatott a nagyobb terméshozam elérésé­hez. De tudom, hogy az állam iránti kötelezettséget is teljesí­teni kell. Ezért elhatároztam, hogy augusztus 20-ig alkotmá­nyunk ünnepének tiszteletére beadási kötelezettségem mellett esedékes adómat is kifizetem. LACZKÓ ELEK dolgozó paraszt, Tiszakécske A nyári munkák sikeréért Garán szép eredményeket éré tek el a Vörös Traktor állami gazdaságban a cséplési munkák elvégzésében. Többek közül Mándics János 1666 holdon csé­pelte el a gabonát. A Vörös Csil­lag termelőszövetkezet élenjárt a nyári munkák elvégzésében, de a beadási kötelezettség telje­sítésében is. Hasonlóan a Fürst Sándor termelőszövetkezet i9 szép eredményeket ért el. A községben a gabonabeadásban élenjárnak Smith Antal, Merkli Jakab, Dujmov Mihály, R. Kis? István és Kovács Ferenc dolgo­zó parasztok, akik beadási köte-> lezettségüket 100 százalékra tel­jesítették. A garai gépállomás dolgozói közül Szili Sándor, a cséplésben naponta 100 százalék­ra teljesítette normáját. Példá­ját a gépállomás többi dolgozói is követték. Ezúttal is dicséretet érdemelnek jól végzett munkáju­kért Lengyel István és Illés Já­nos, a gépállomás dolgozói. ' KEREKI ETELKA levelező. Gara; Az árvízkárosultakért A Tejipari Egyesülés július végén gyűjtést indított az árvíz- károsultak megsegítésére. A gyűjtés során megyénk dolgozó parasztjai az árvízkárosultak ja? vára tejet is adhattak be. Ter­mészetesen ez a tejmennyiség nem számított bele a beadási kö­telezettség teljesítésébe. Dolgozó parasztjaink ezen a téren is szép példáját adták az árvízkárosultakkal való együtt? érzésüknek, mert megyénkben eddig erre a célra 9550 liter tej gyűlt össze, melynek árát az egyesülés az árvízkárosultak számlájára fizetett be. A befi- zetett összeg túlhaladja a 22.000 forintot. Szúcs Dénesné begy. o. v. Izsákon nagyszabású kultúr- és sportműsorokat rendeznek augusztus 20-án Alkotmányunk ünnepét Izsá­kon is felejthetetlenné teszik a párt- és tömegszervezetek. Augusztus 20-án zenés ébresztő­vel köszöntik a falu lakosságát. Délelőtt 10 órakor ünnepélyt rendeznek, melynek keretén belül az úttörő énekkarunk is szerepel. Az ünnepélyen ju­talomkiosztások is lesznek. A délutáni műsorban lovasbemu­\r aruk gyors elszállításán munkálkodunk Mint közlekedési vállalatra, reánk nagy feladatok hárulnak. Tervszerű munkánktól függ, hogy az áruk időben kerüljenek a vasútról a raktárakba, árudákba, fogyasztókhoz. Bár júliusban két héten keresztül legjobb eredményt elért ko- csiaink az árvízveszedelem el­hárításán dolgoztak, ennek elle­nére a bajai kirendeltség tervét 311 százalékra teljesítette. 100 százalékon aluli eredményt mindössze két dolgozó ért el. Helyes munkaszervezéssel 14-en biztosították maguknak a szta­hanovista szintet. Vidákovics Mihály augusztus 20-ra tett 192 százalékos vállalását már eddig 181 százalékra emelte. Hasonló * II. III. tatát, labdarúgómérközést, este pedig tábortüzet és ingyenes bált rendeznek. Augusztus 21-én dél­előtt motorkerékpár- és kerék­párverseny lesz. Ezenkívül egész nap gazdag sport- és kultúrmű­sorokkal teszik felejthetetlenné alkotmányunk ünnepét. SZABO LAJOS, ált. isk. igazgató, Izsák. eredményt ért el Ocsenás László és Lehóczki János. A brigádok közül Miskolcziék kerültek az élre. Tervüket 158 százalékra teljesítették. A vándorserleg je­lenlegi birtokosa a bácsalmási Drenyovszki-brigád. Kirendeltségeink között is verseny van. A bácsbokodi 109 százalékos eredményével a leg­jobbak közé küzdötte fel magát. A második helyre a bácsalmási került 101.4 százalékos tervtel­jesítéssel. Hasonló eredményt ért el a solti kirendeltség is. A verseny sereghajtója Já­noshalma, 82 százalékkal. Kiss Ferencné, Baja, Belsped Vállalat. Béke Kupa atlétikai postaverseny II. fordulója Kecskeméten Az atlétika népszerűsítését és tö­megesítését, új atlétatehetségek felszínrehozását tűzte ki maga elé sportmozgalmunk akkor, amikor az elmúlt évhez hasonlóan ez évben is megrendezik a Béke Kupa atlétikai postaversenyt. A tavasszal megren­dezett első fordulóban Kecskemét igen jól szerepelt. Nagy tömeget vonultatott tel a sportpályákra és ott számos atlétatehetség mutatko­zott be a versenyek során. Kecs­keméthez hasonlóan Baja és Kiskun­félegyháza is résztvesz a postaver­senyben és e városokban is igen nagy érdeklődés előzi meg a második fordulót. Biztosak lehetünk abban, hogy megyénk mindhárom városa ismét kitesz magáért és jó ered­ményt fog felmutatni mind a ren­dezés, mind pedig a színvonalas versenyek tekintetében. Kecskeméten e hét végén, pénte­ken, szombaton és vasárnap rende­zik meg a Béke Kupa atlétikai pos­taverseny II. fordulóját. E három napon ..nagyüzem” lesz a Városi- és Széktói-pálya is, mert már dél­előtt 10 órától megindulnak a verse­nyek. A városi TSB mindent elkövet annak érdekében, liogy az egyes ver­senyszámok zökkenőmentesen, fo­lyamatosan következzenek egymás­után, ne kelljen a részvevőknek fe­leslegesen várakozniok. A postaversenyen mindenki el­indulhat, aki még nem erte el a II. osztályú szintet, viszont a verseny során minősítést szerezhet az induló. A versenyek során a férfi felnőt­tek, ifjúságiak, női felnőttek és ifjú­ságiak külön verseny keretében indulnak egységes számokban : 100 és 1000 méteres síkfutás, magasugrás, távolugrás, súlylökés és gerelyvetés. A sportkörök kövessenek el min­dent, hogy tagságuk minél nagyobb számban vegyen részt a postaverseny küzdelmeiben. Ezzel segítik városu­kat abban, hogy a városok közötti versenyben a II. forduló során az eddiginél is jobb' helyezést érjen el. Kitűnő eredmények a kecskeméti országos országúti kerékpárversenyen Közel 100 főnyi indulója volt augusztus 8-án, vasárnap a Kecs­keméten rendezett országos ország­úti kerékpáros versenynek. Ez a verseny időeredményben felülmúlta a fővárosi versenyeket is és a ver­senyzők igen figyelemreméltó kilo­méterátlagokat futottak. II. osztály. (Táv: 1-10 km.) 2. Poloznik József (K. Lók ) 4 óra (35 km átlag). 4. Gere Lajos (K. Lók ) rajta. 5. Gere István (K. Lók.) rajta. III. osztály. 100 km.) : Susán István, a K. Lokomotív ver­senyzője 3 óra 2 p. 50 rap, idővel, 33.500 átlaggal az 5. helyen végzett. Verseny kerekes ifjúságiak. (100 km.) : 1. Rendeczki Zoltán (K. Lók.) 2 óra 40 p. (37.600 átlag). 2. Bende János (K. Lók), szorosan rajta. Rendeczki a nap legjobb idejét fu­totta. Rendével együtt már a táv elején megszökött a mezőnytől és több mint 17 perc (kb. 8 km) előny­nyel futottaa át a célon. Befogták az előttük 20 perccel indított III oszt mezőnyt s el is hagyták azokat. Vaskerekes ifjúságiik. (40 km.): 1. Csorba Imre (K. Lokomotív), 1.07 (36 km átlag). 2. Sehzánk Puí (K. Lokomotív), rajta. 3. Zalavári Ottó (K. Lokomotív), rajta. 4 Berkes László (K. Lokomotiv) i.08:20. Ebben az osztályban valamennyi helyezést a. kecskemétiek szerez­ték meg és igen jó km-átlagot fu­tottak. A győztes Csorba még csak kezdő versenyző, csak most futotta a negyedik versenyét és máris kitűnő eredményt ért el. Közhasználatú gépek. (30 km.): 1 Veroszta György (Kerekegyházi EFSK) 57.20 (32 km átlag). 2. Katona (Szegedi Kinizsi). 3. Szabó László (K. Lokomotív). 4. Fitos (ózdi Vasas); Á kezdő Veroszta győzelme nagy meglepetés. Egész sor tapasztalt ver­senyzőt győzött le, köztük Fitost, az ózdi Vasas országoshírü verseny­zőjét is. Felnőttek 60 km versenye: 1 Hajas Ferenc (Szegedi Posta) 1.54, 2. Jánosi Imre (Gyulai Petőfi), rajta. 3. Jakab József (ózdi Vasas) 2 óra. Kök 1 y II. osztály. (30 km.): 1 Komjicskó Ilona (Debr. Lók.) 58 p. (31 km-átlag.) 2. Vég.i Borbála (Debr. Lók.) 1.02. Serdülő fiúk. (30 km.) : 1. Juszkó János (Sz. Haladás) 54 p. (33 km-átlag.) 2. Tóth Attila (ózdi Vasas). 3. Rajnai János (Bp. MTHE), 4. Tatka Tibor (Sz. Postás). Serdülő leányok. (20 km.) :* 1. Rostás Mária (Ildm. Dózsa) 12.40. (29 km-átlag ) 2. Polliij Verona (Miskolci Lók.) 14 p. 3. Rostás Edit (Hdm Dózsa) 46 p. Női ifjúsági. (30 km): 1. Bité. Mária (Sz. Haladás) 1.03 p. (29 km-átlag.) 2. Szilágyi Erzsébet (Sz. Haladás), 3. Halapi Ilona (Sz. Postás). A Kecskeméti Lokomotív csapata ezen a versenyen szerezte a legtöbb pontot, száraszerint 193-at és ezzel még jobban bebiztosította első he­lyét a Béke Kupa pontversenyben Apróhirdetések PERFEKT gyors-gépírót azonnali belépésre felveszünk. Allât- és Zsír begyűjtő Vállalat, Kecskemét. 3261* AZONNAL beköltözhető, magános, belsöportás kis családiház eladó — Kecskemét, Dárdai-telep, IV. ti. 9,a. Értekezés: csali vasárnap, 3 óra tó!. 863 ELADÓ 60 literes rézüst. — Kecs kémét, Száva u. 6. sz. 861 150 ES Zetka motor eladó. — Tóth Ferenc, Jakabszállás, 870 125 OS Mátra motorkerékpár eladó Érdeklődni lehet: Agasegyháza, — FMSZ-italbolt. (Állomás mellett.) 873 FELESBtRLETBE kiadó 15~ hold tanyásbirtok. — Máté József, Kohári major. . 875 ELADÓ 12 N. B. kaptár méh Kecs­kemét, Széchenyi-vávos 1. sz. alatt Nyíri úton. 876 FODRASZNöT keresek vidékre, férfi- és női szakmában jártast. — Jelentkezni : Kecskemét, Berényi Pál-utca 15., délután 6—8-ig, 877 KÉSZÍTEK hálószobát, kedvező' "fi: zetési feltétellel. — Zana Testvérek. Kecskemét, Borz utca 16. sz 881 ELADÓ jő anyasertés. — Kecs kémét. Nagykörösi-u. 40. sz. 878 ELADÓ Sutus-falu 100/226. sz. fiáz. Érdeklődni: Farkas Miklósnál, Kecs­kemét, Alsószéktó 116. sz, 880 ELADÓK: hálóbútor, rekamié, sez Ion és egyebek, — Kecskemét, Rá kóczi-út 38, sz. ' 879 FAGYLALTGÉP eladó Takács réz­művesnél, — Kecskemét. Körösi hegy 78.‘sz Nagyállomás háta mö gött, Czollner-küz. 869 AZONNALI belépésre építőipari vál lalat keres segédmunkásokat és kő műveseket kalocsai, csata!jai, kis szállási, kiskunhalasi, csengődi mun Imahelyeire. Kedvezményes étkezés, díjtalan szállás, kéthetenként sza had szombat, havonkénti egyszeri hazautazás biztosítva. — Jelentkezni a megjelölt községek gépállomásain, az építővezetőségnél, — 73/3. Építő ipari Vállalat, Baja. KECSKEMÉTI Gépgyár, Kossut ÍT város 3. számú telepén az öntődébe öntő szák- és segédmunkásokat fel vesz. Jelentkezni lehet 7 töl fél 4-ig a munkaügyi osztályon. 3260 Bácskiskunmegyei NÉPÚJSÁG az MDP Bácskiskunmegyei Bizottsága napilapja Szerkeszti a szerkesztőbizottság Szerkesztőség: Kecskemét, Széchényi tér 1 sz. Telefon : 25—16, 26—19, 11—22,' 20--97 Felelős kiadó: NÉMETI JÓZSEF Kiadóhivatal : Kecskemét, Széchenyi-tér 1. ez Telefon: 22—09 Bácskiskunmegyei Nyomda V. Kecskemét — Telefon: 24—09 F, Faragé Imre igazgató

Next

/
Oldalképek
Tartalom