Bácskiskunmegyei Népújság, 1954. július (9. évfolyam, 154-180. szám)

1954-07-23 / 173. szám

Ünnepi illés Vasasában a népi Lengyelország fennállásának tizedik évfordulója alkalmából VARSÓ (TASZSZ) A népi Lengyelország boldogan ünnepli fennállásának tizedik évforduló­ját. Július 21-én Varsóban a len­gyel állami színházban ünnepi ülést tartottak. Az ülést a Len­gyel Egyesült Munkáspárt köz­ponti bizottsága és a Lengyel Népköztársaság Minisztertaná­csa hívta össze. Az egybegyűltek viharos él­jenzéssel fogadták N. A. Bulga- nyinnak, a Szovjetunió marsall- jának, a Szovjetunió Kommu­nista Pártja központi -bizottsá­ga elnöksége tagjának, a Szov­jetunió Minisztertanácsa első elnökhelyettesének, valamint Boleslaw Bierutnak, a Lengyel Egyesült Munkáspárt központi bizottsága első titkárának, Aleksander Zawadzkinak, a Lengyel Népköztársaság állam­tanácsa elnökének, Józef Cyran- kiewicznek, a minisztertanács elnökének, K. Rokossowskinak, Lengyelország marsalljának, a Lengyel Egyesült Munkáspárt központi bizottsága politikai bi­zottsága tagjainak; az államta­nács és a kormány tagjainak • megjelenését az elnökségben. Az ülésen jelen volt még N. A. Mi- hajlov, a Szovjetunió varsói rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, valamint több or­szág Varsóban akkreditált nagy­PEKING (Uj Kína) A Vietna­mi Tájékoztató Iroda július hó 18-án . nyilvánosságra hozta a vietnami néphadsereg és a fran­cia' unió indokínai haderői fő­parancsnokságának képviselői között á hadifoglyok életkörül­ményeinek megjavításáról lét­rejött megállapodás szövegét. A megállapodás rendelkezé­seinek első csoportja a hadifog­lyok élelmezésének, ruházatá­nak; ' elhelyezésének, egészség­ügyi viszonyainak és a hadifog­lyok által végzett munkának kérdéseivel foglalkozik. A megállapodás rendelkezé­seinek második . csoportja min­denekelőtt a hadifoglyokkal való követségének és követségének vezetője, Aleksander Zawadzki, az ál­lamtanács elnöke lelkesen üd­vözölte N. A. Bulganyint, a Szovjetunió marsallját, a Szov­jetunió Kommunista Pártja köz­ponti bizottsága elnökségének tagját, a Szovjetunió Miniszter- tanácsa elnökének első helyet­tesét. A Lengyel Népköztársaság megalapításának tizedik évfor­dulója alkalmából Boleslaw Bie- rut, a Lengyel Egyesült Mun­káspárt központi bizottságának első titkára tartott beszámolót. Az egybegyűltek állva, viha­ros tapssal üdvözölték N. A. Bulganyin megjelenését a szó­noki emelvényen. N. A. Bulga­nyin üdvözlő beszédét többször szakította félbe a Szovjetunió Kommunista Pártjának és a szovjet kormánynak, a szovjet népnek és a szovjet és lengyel nép napról-napra erősödő ba­rátságának éltetése. Ezután az elnöklő A. Zawadzki felolvasta a Lengyel Egyesült Munkáspárt központi bizottságának és a Lengyel Népköztársaság Minisz­tertanácsának üdvözlő táviratát a Szovjetunió Kommunista Pártja központi bizottságához és a Szovjetunió Minisztertanácsá­hoz. (MTI) bánásmód kérdésével foglalko­zik. A hadifoglyok levelezésével foglalkozó rendelkezések ki­mondják, hogy a hadifoglyok leveleket kaphatnak családjuk­tól, barátaiktól, közigazgatási szervektől, népi és társadalmi szervezetektől és írhatnak ilyen személyeknek, illetve szerveze­teim ek. A megállapodást 1954 július 15-én Trunggiéban a vietnami néphadsereg főparancsnoksága nevében Van Tien Dung dan­dártábornok, a francia unió in­dokínai haderőinek főparancs­noksága nevében pedig Lennu- yeux ezredes írta alá. (MTI) Mozik műsora július 23-án, r ‘.r.token : KECSKEMÉT VÁROSI MOZI Urí muri Zenés magyar filmvígjáték Előadások kezdete: 6 és S éra Telefon: 23—96. KECSKEMÉT ÄRPÄD MOZI Arlberg express Izgalmas osztrák film Előadások kezdete: fél 7 és fél 9 órakor Telefon: 22—22. BAJA URANIA MOZI Szibériai rapszódia Színes, zené3 szovjet film Előadások kezdete: fél 6 és fél 8 óra Telefon: 49. BAJA KÖZPONTI MOZI Ifjú szívvel Színes magyar filmvigjáték Előadások Kezdete: 6 es 8 órakor Telefon: 57. KALOCSA OTTHON MOZI Az ezred lánya Színes osztrák filmoperett Előadások kezdete: ti és 8 óra Telefon : 114. KISKUNHALAS FÁKLYA MOZI Arlberg express Izgalmas osztrák film Előadások kezdete: fél 7 és fél 9 órakor Telefon : 137. KISKUNFÉLEGYHÁZA PETŐFI MOZI Kegyetlen tenger Uj, izgalmas angol film Előadások kezdete: 6 és 8 óra Telefon: 128. KISKÖRÖS PETŐFI MOZI Pénteken: szünnap OO00Q0QOQööGk>000000©0 Apróhirdetések KÉTLAKÁSOS családi ház eladó. Eelsöszéktó 110/15. szám alatt. — Érdeklődni : Kecskemét, .Rendőrfalu, Pozsonyi-út 1. sz. Nagy Ferenc­nél. ____ _____________________3239 K ISKUNHALASI, 2 szoba, mellék­helyiségből álló lakásomat elcserél­ném kecskeméti lakásért. — Kecs­kemét, Czollner-tér 6. sz._______774 E LADÓ két szekrény. 1 ágy és egy éjjeliszekrény. — Kecskemét. Kos- suth-körút 6, sz._______________768 FÉDÉRÉS parasztkocsi eladó. — Kecskemét. Batthyány-u 21. sz. 771 ELADÓ egv 550-es teher, oldalkocsis motorkerékpár. — Nagykörös, Jó­zsef Attíla-u. 8. sz._____'________773 K ECSKEMÉT, Sorház-utca 16, se. ház éladő. — Érdeklődni: a helyszí­nen.______________________________775 E LADÓ 1/3 lóerős, 110 voltos villany­motor és 800—900 literes boroshordó. Kecskemét, KUlső-Szabadság-út 21. sz. alatt..___________776 E LADÓ nagv suba, fűszerberende- zés, irodaüvegfal fürdőkád, sodrony- ágy vízszivattyú. - Kecskemét, Poprád-utca 1. sz. Hétköznap dél­után. 777 ELADÓ ház, beköltözhető. — Kecs­kemét. Cimbalmos-utca 9. sz. — Ér­deklődni: a helyszínen._________778 E GY~ tizedesmérleg 300 kg-os. ke ményfából, sürgősen eladó. — Kecs­kemét, Csongrádi-utca 1. sz. Nyers- bőrös üzletben. 779 NYÁR- és tölgyfarönköt veszek, — Kecskemét, Csongrádi-u. 37. sz. Faragó. 782 FARAGÓ Gyula kádármühelye, — Kecskemét, Csongrádi-u. 37. Uj edé­nyek készítését és javítását vállal­ja.________________________________781 ELADÓ jókarban lévő ebédlőbútor. Megtekinthető: bármikor, Kecs­kemét. Tabán-utca 8. sz. alatt, 783 ELADÓ ház. Kecskemét, Erzsébet- körút 61. sz. — Értekezni : Bajcsy- Zsilinszky-út 15. sz. 784 ELADÓ két 100 literes üst, fedő­vel, —- Kecskemét, Hajdu-u. 2. 785 GÉPÉSZTECHNIKUST, — műszaki anyagismerettel rendelkező, anyag beszerzésben jártas műszaki tisztvi­selőt keresünk azonnali belépéssel Kecskemét, Hűtőipari Vállalat, .3237 GÉPÍRÁSBAN és számolásban gya­korlott munkavállalót azonnali belé­pésre felvesz — KIOSZ Adóközösség, Kecskemét, Batthyány-u, 1, sz. 3238 vas- és fémhulladék ipari v. segédmunkásokat keres vasrakodás­ra Munkaruhát, bakancsot, esőka bátot és egyéb védőfelszerelést, kedvezményes áron ebédet és mun­kásszállót biztosítunk dolgozóink­nak. — Cím: Budapest, VII., Ma dácCi Imre út 7 sz. 5080 BALKAROS Singer csizmadiatűzö- gép eladó — Kiskunfélegyháza, Lenin-u. 26. sz. 772 Báeskiskunmegyei NÉPI’J SAG az MDP Báeskiskunmegyei Bizottsága napilapja Szerkeszti a szerkesztőbizottság Szerkesztöseg: Kecskemét. Szêchehyi-tér 1 sz, telefon: 26—1«. 2ö*ly, 11—22. 20—97 Felelős kiadó: NÉMETI JÓZSEF Kiadóhivatal : Kecskemét, Széchenyi tér 1. sz. Telefon: 22—09 , ... Báeskiskunmegyei Nyomda V. Kecskemét — Telefon: 24—08 F. v.. Faragó Imre igazgató Francia polgári lap az indokínai bábomban elszenvedett francia veszteségekről PÁRIZS (TASZSZ) A Le Monde című francia polgári lap július 21-én hivatalos adatokat közölt az indokínai gyarmati há­borúban elszenvedett francia veszteségekről. 1945 végétől 1954 június elsejéig a francia expedíciós hadtest veszteségei: 92.000 halott és eltűnt, 114.000 sebesült, nem számítva azokat, akiket nem szállítottak haza Indokínából és 28.000 hadifo­goly, Sztrájteszpisa az Egyesült áíiamskban NEW YORK (TASZSZ) A la­pok közük, hogy sztrájkok kez­dődtek a Dodge részvénytársa­ságnak, a Chrysler gépkocsi­gyártó részvénytársaság leány- vállalatának üzemeiben. Július 19-én a Dodge üzemei­ben 10.000 munkás sztrájkba lé­pett azzal kapcsolatban, hogy a részvénytársaság vezetősége el­határozta, hogy fokozza a mun­kásoknak a futószálagrendszer által történő kihasználását. Jelentések érkeztek arról is, hogy St. Louisban á Ford gyár kétezer munkása sztrájkba lé­pett, mert ez a részvénytársaság is elhatározta, " hogy fokozza a: munkások futószalagrendszér- rel történő, kihasználását. Egy héttel ezelőtt a Youngs- .towh Sheet Arid-Tube Company, 'az egyik legnagyobb amerikai kohászati részvénytársaság egyik bányájának nyolcszáz bányásza lépett sztrájkba, mert a bánya isazgatósága elbocsátott 239 A háború emellett több mint 3000 milliárd frank anyagi ki­adást jelentett, amelyhez a francia költségvetés 2385 milli­árd frankkal járult hozzá, a hátralévő összeg pedig az úgy­nevezett amerikai »segély,«-t és az indokínai »Társállamok« költségvetését terheli. .. A sajtóvéleményck szerint Franciaország veszteségei em­berben és anyagiakban jelentős mértékben túlhaladják a fent- jelzett hivatalos adatokat. (MTI) munkást, közöttük sok olyat, akik már hosszú ideje, álltak a vállalat szolgálatában. A sztráj­kolok követelik az igazságtala­nul elbocsátott idős bányászok visszavételét: .Más bányákban szolidaritási. sztrájk kezdődött, összesen húsz:. bánya 14.000 munkása sztrájkol. A lapok közük, hogy a sztrájk annak, ellenéivé folyik, hogy a ( bányászszakszervezeti szövetség vezetősége ellenezte azt. ötödik hete ' folyik 110.000 amerikai faipari munkás sztrájk* ja, ■ ­időjárás jelcatés Várható időjárás péntek estig; kisébb-rfelhpátvonulások, legfel­jebb egy-két helyen záporeső. Mérsékelt szél. A1 hőmérséklet kissé emelkedik. Várható hő- mérsékleti ’értékek: péntekén reggel 11.—14, délben 25—28 fok között. (MTI) Megállapodás az Indokínában folyó katonai értekezleten a hadifoglyok életkörülményeinek megjavítására Harc a cséplőgépek mellett Harcba indult az árvíz ellen az egész ország Tasstól Her■> cegszántóig hosszú szakaszon a dunai védőgátak magaslatánál, éjt nappallá téve harcol megyénk népe hősi erőfeszítéssel a pusztító ár megfékezéséért, dús vetéseink, otthonaink megmenté­séért. Ez a hősies munka hívja, mozgósít ja most még jobb munkára megyénk egész népét. Az első vonal azonban nemcsak a Duna gát­jai mellett, hanem kint a földeken, a búzatáblákon, a cséplő­gépeknél is húzódik. Megértették ezt a nagyfái állami gazdaság dolgozói is, akik a cséplés és beadás meggyorsításával segítik az országot ahhoz, hogy mennél több gabona álljon rendelkezésre népünk élelmezésére, a bajbajutottak gyors megsegítésére. Gépbúgásban születik az új kenyér a nagyfái állami tan­gazdaságban. Nagy lendülettel csépelnek, hogy minél előbb új kenyér kerülhessen a dolgozók asztalára. szállítmány. Beadási prémiumot kapott a: gazdaság, mert kilenc nappal a határidő előtt adta be a gabonát. A gépből ömlik a zsákba a gabonafolyam, Súlyosak, teltek a szemek — állapítja meg Fapp Ambrus mezőgazdász. Jól nyomják a mázsát. A Kecskeméti Honvéd as árvíz­károsultakért A Kecskeméti 1-Ionvód -, SE nagyszerű kezdeményezést,,: in­dított meg, amelynek c'éjja. ;.áz árvízkárosultak megsegítésé. A Honvéd .rendezésében kerül sor szombaton és vasárnap Keesk rhét város 1954. éve egyé­ni ökölvívó bajnokságára. A Hon­véd a szombati bevételt; teljes egészében felajánlotta az árvíz- károsultak segélyezésére. • Az ökölvívóvevsenyre : semmi-> féle ■' szabad belépést biztosító' igazolvány szbmbatón, nem lesz érvényes. ’ ' '' • .Több kecskeméti sportkör, a Vasas, a.'Vörös Meteor nagysza­bású sportrendezvényeket ■■ ren­dez a közeljövőben, melynek tel­jes bevételét szintén az árvízkár rosullak .segélyezésére fordít­ják. Megyénk hírei :A kiskőrösi József Attila ter4 melőszövetkezet elsőnek teljest* tette kenyérgabona beadási ter* vét. ■, ■ ' • ■> Kalocsán az. üzemek DISZ* fiataljai ifjúsági munkacsapatom kát szerveztek az aratási mun­kákra. Szabadi Julianna 128, Kákonyi Ilona... munkacsapata 133: Fekete Jó lia egyénileg pel dig 139 százalékot ért el,

Next

/
Oldalképek
Tartalom