Bácskiskunmegyei Népújság, 1954. július (9. évfolyam, 154-180. szám)

1954-07-22 / 172. szám

À BÉKE ERŐINEK NAGY GYŐZELME Szerdán hajnalban aláírták Vietnam és Laosz fegyverszüneti egyezményét , GENF. (MTI) Az MTI kikül­dött tudósítója jelenti: A genfi értekezlet záróülését, amelyet eredetileg kedden este kilenc órára tűzték ki. váratlan akadályok miatt szerda délután három órára kellett elhalaszta­ni. Az utolsó pillanatban, ami­kor már minden készen állt a záröülés megkezdésére, Tép Fan, Kambodzsa külügyminisz­tere azzal a követeléssel állt elő, hogy változtassák meg a Kambodzsára szóló fegyverszü­neti egyezmény szövegét. Tép Fan a többi között azt kívánta, hogy az egyezményben az -el­lenállási mozgalom« kifejezés helyett -lázadók« kifejezés sze­repeljen. Hosszas tárgyalások után, amelyek Eden angol kül­ügyminiszter szállásán folytak le, a felek abban egyeztek meg, hogy a Kambodzsára vonatkozó fegyverszüneti egyezményben sem »ellenállási mozgalomról«, sem pedig »lázadókról« nem lesz szó, hanem egyszerűen a »Khmer-Isszar ah« csoportról. Miután a már kész nyomtatvá­nyok helyett újakat kellett ké­szíteni, lehetetlenné vált mind­három indokínai állam fegyver­szüneti egyezményének azonnali aláírása. Hajnali négy óra negyvenöt perekor (magyar időszámítás szerint) az ENSZ genfi székha­zának kis tanácstermében a Két fél hadseregparancsnokságának megbízottai aláírták a Vietnam­ban folyó hadműveletek meg­szüntetéséről, valamint a Laosz- ban folyó hadműveletek meg­szüntetéséről szóló egyezménye­ket. Vietnamra és Laoszra vo­natkozó fegyverszüneti egyez­mények aláírásánál jelen voltak a Szovjetunió, a Kinai Népköz- társaság és a genfi értekezleten részvevő más államok képvise­lői. Ertckezlcti körökben valószí­nűnek tartják, hogy Kambod­zsa képviselője a béke és a nemzetközi megegyezés közis­mert ellenségeinek biztatására igyekezett mondvacsinált kifo­gásaival az utolsó pillanatban meghiúsítani az indokínai fegy­verszünet létrejöttét. A Vietnamra vonatkozó fegy­verszüneti egyezmény értelmé­ben a demarkációs vonal a ti­zenhetedik szélességi foktól dél­re, a tizenhetedik szélességi fok és a kilenres számú miiút kö­zött húzódik. Az egyezmény ki­mondja, hogy az 1955 július 20 a és 1956 július 20-a közötti időszakban egész Vietnam terü­letén titkos szavazással végre­hajtott szabad, demokratikus választásokat kell tartani. A genfi értekezlet, amelyet — mint ismeretes — a berlini ér­tekezlet határozata alapján hív­tak össze, szerdán majdnem három hónapig tartó munka után fontos egyezmények elfo­gadásával fejeződik be. A béke ellenségeinek gáncsvclcsci és cselszövései újra kudarcba ful- dadtak. A tárgyalások és a meg­egyezés szelleme, a béketábor es a béke ügye újabb nagy győzel­met aratott. A Francia Kommunista Párt központi bizottságának nyilatkozata a genti megegyezésről PÁRIZS. A »1‘Huinanité« szer­dai számának első oldalán közli a Francia Kommunista Párt központi bizottságának nyilatko­zatát abból az alkalomból, hogy Géniben megegyezés jött létre az indokínai ellenségeskedések megszüntetéséről. A nyilatkozat a többi között a következőket állapítja meg: A francia nép egyik legna­gyobb követelése most végre valóra vált. Genfben tegnap megegyezés jött létre az indo­kínai tűzszüneti egyezmények megkötéséről. Ez olyan óriási jelentőségű esemény, amelyet szerte a világon megkönnyeb­büléssel vesznek majd tudomá­sul. Eredménye ez annak a több mint hétéves küzdelemnek, me­lyet a munkásosztállyal az élen, a francia nép folytatott az ind'i- kínai ellenségeskedések meg­szüntetéséért. Eredménye ez a Szovjetunió, a Kínai Népköz- társaság és a Vietnami Demo­kratikus Köztársaság törhetet­len békeakaratának és Genfben kifejtett erőfeszítéseinek, vala­mint a világ minden népe bé­keharcának. A nyilatkozat a továbbiakban méltatja a francia munkásosz­tály megingathatatlan erőfeszí­téseit a béke helyreállítására Indokínában, meleg szavakkal emlékezik meg oly lelkes haza­fiak áldozatos küzdelméről, mint León Figueres, Henri Mar­tin, Raymonde Dien és mások, akik büszkék lehetnek arra, hogy a nemzet érdekeit saját maguk érdekei fölé helyezve nagy lépésekkel vitték előre a béke ügyét Franciaországban. Majd így folytatja: A tüzszüneti megegyezés azon­ban még nem jelenti a békét és az is bizonyos, hogy az a ko­moly kudarc, amely most Genf­ben az amerikai imperialistákat érte — akik az indokínai hábo­rút egész Ázsiára akarták ki­terjeszteni — még nem fogja rábírni őket arra, hogy elejtsék agressziós terveiket, különösen pedig azt, amely egy délkelet­ázsiai paktum létrehozására irá­GENF. (MTI) A Kambodzsára vonatkozó fegyvernyugvást szer­dán délben aláírták és ezzel be­nyúl. A francia nép azonban, amely kikényszerítette az ellen­ségeskedések megszüntetését In­dokínában, folytatni fogja küz­delmét és minden bizonnyal elég erős lesz ahhoz is, hogy meghátrálásra kényszerítse az amerikai imperialistákat és franciaországi cinkosaikat. A genfi értekezlet szerencsés kimenetele méginkább aláhúzza annak lehetőségét és szükséges­ségét, hogy megoldásra találjon a többi sürgető probléma is, amelyektől a francia nép sorsa és jövője függ. (MTI) fejeződött a három indokínai ál­lamra érvényes fegyverszüneti egyezmények aláírása. Szerdára virradó éjjel Genfben aláírták a Vietnamra és Laoszra vonatkozó fegyverszüneti egyezményt GENF. (MTI) A Szovjetunió, Franciaország, Nagy-Britannia, a Vietnami Demokratikus Köztár­saság és a Kambodzsai Király­ság külügyminisztere, kedden, a késő esti órákban tanácskozást tartott az angol küldöttség szék­helyén. A több mint háromórás tanácskozás eredményeként át­hidalták a kambodzsai küldött­ség által az utolsó pillanatban a megegyezés útjába gördített akadályokat. Július 21-én, szerdán hajnal­ban Gmt 2.50 órakor (magyar idő: 4.50 óra) Genfben a nem­zetek palotájában aláírták a Vietnamra és Laoszra vonatko­zó fegyverszüneti egyezményt. A Kambodzsára vonatkozó fegyverszüneti egyezmény ter­vezetét a szakértők szerdán dél­előtt készítik el és az egyez­ményt röviddel a szerdán Gmt tizennégy órakor (magyar idő: 16 óra) kezdődő plenáris záró­ülés előtt írják alá. A kambodzsai fegyverszünetet is aláírták NAGYSZABÁSÚ ÖKÖLVIVÖMÉRKÖZÉS KECSKEMÉTEN Július 24-én és 25 én, szombaton és vasárnap rendezi meg a Kecs­keméti Honvéd SE Kecskemét város 1954 évi egyéni ökölvívóbajnoksá- gát.' A versenyre az egész ország területéről nagy számban érkeztek nevezések Eddig 67 az indulók száma, dé várható, hogy ez a neve­zési zárlatig közel 100 főre fog emelkedni. Sok neves ökölvívőszakosztállyal rendelkező sportkör nevezte be ver­senyzőit A Bp. Lokomotív, Pécsi Bá­nyász, Bajai Vörös Lobogó, Tatabá­nyai Bányász, Debreceni Honvéd, Légierő, Kiskunhalasi Kinizsi és Dózsa. Kaposvári Dózsa és a Kecs­keméti Honvéd legjobbjai vesznek részt a küzdelemben. Kiemelkedő nevek az indulók közül: Szigeti, ősz II., Vajda, Bene II., Molnár. Miriszlai, Johanovics, Jónás. Aradi, Szarka és Czája. , A Kecskeméti Honvéd a versenyt a Piarista-gimnázium dísztermében rendezi meg (jó idő esetén a gimná­zium udvarán). Szombaton délelőtt 11-kor kezdőd­nek a mérkőzések és este kb. 8 óráig tartanak Vasárnap délelőtt a kez­dés 10 órakor. A döntők kezdete vasárnap délután 5 óra. Edzőváltozás a Kecskeméti Kinizsiben Kósa- Károly, a Kecskeméti Kini­zsi edzője megvált az NB II es csa­pattól. , A Kinizsi edzője a bajnoljság hát­ralévő részében Dragoiovich Gyula edző lesz Dragoiovich Gyula már az elmúlt évek során is működött a Kinizsinél, mint edző. A Xll. Nyári Főiskolai Világbajnokság megnyitó ünnepsége « Július 31-én kezdődik meg 1954 egyik legjelentősebb sport- eseménye, a XII. Nyári Főisko­lai Világbajnokság. A megnyitó ünnepség színhe­lye a Népstadion lesz. 16 órakor 56 harsonás jelére a Népstadion északi kapuján vonulnak fel az FVB-n részvevő magyar és külföldi sportküld itt­ségek. 16 óra 25 perckor a nemzet­közi szervező bizottság képvise­lője mond rövid beszédet, majd a Magyar Népköztársaság Elnö­ki Tanácsának elnöke nyitja meg a XII. Nyári Főiskolai Vi­lágbajnokságot. A megnyitó ünnepség 19.05 órakor ér véget. (MTI) Időiárásjelentés Várható időjárás csütörtök es­tig: ma kevés felhő, száraz 'dő, gyenge légáramlás, holnap nyu­gaton felhősebb idő, máshol ke­vés felhő. Több helyen, főleg északnyugaton eső, zivatar. — Mérsékelt délnyugati, később élénkebb nyugati-északnyugati szél. A hőmérséklet emelkedik. Várható hőmérsékleti értékek csütörtökön reggel: 11—14, a mé­lyebb fekvésű helyeken 10 fok alatt. Délben 24—27 fok között. Helyreigazítás Lapunk 1954 július 20 1 „Megyénk labdarúgósportjának félévi értéke­lése" című cikkben tévesen azt kö­zöltük, hogy a Kinizsi labdarúgó- csapatának kéthetes üdülése elma­radt A Kecskeméti Kinizsi csapata egyhetes balatoni üdülésen vett részt Sporthírek Csütörtökön délután fél 6 órai kez­dettel ismét érdekes edzésjellegű ba­rátságos mérkőzés színhelye lesz a Kecskeméti Kinizsi szabadtéri pályá­ja. A négy megye férfi ifjúsági tor­nára készülő Csongrád megye ifjú­sági válogatottja látogat el Kecs­kemétre. Az ifjúsági válogatott a Kecskeméti Kinizsi férfi csapatavai játszik barátságos mérkőzést. * Szombaton délután a Kecskeméti Vörös Meteor színházmögötti új kosárlabdapályáján érdekesnek ígér­kező mérkőzést láthat, a kecskeméti közönség. Az Alföldi Kecskeméti Kinizsi férfi csapata a Miskolci Lokomotív csapatával játszik barát­ságos mérkőzést. EGY nagy tűzhely két sütővel, csemoézett eladó. — Kecskemét, Mária-roegy 89/b, ‘Bogovics falu Ciüege.i HARC A PUSZTÍTÓ ÁR ELLE!* Tass alatt átszakadt a nyári gát. A hömpölygő ár Duna- vecse fölött elöntötte a hullámtér füzeseit is. — Képünk: a medréből kilépett Duna a dunavecsei szakaszon. A Kali-majornál éjjel-nappal folyik a gátépítés. Honvédala­kulatok majd Ilartáig emeltek gátat, hogy megakadályozzák a szántók víz alá jutását. — Képünk: honvédségi tehergépkocsik szállítják a töltésre a homokot. Honvédek és polgári lakosok építik a solti Kisduna-hídnál » körgátat. Ezzel védik az erdőgazdaság 1.5 millió forint értékű csemetekertjét és a dunaegyházi kisemberek földjét. Apróhirdetések 100-AS Sachs príma állapotban eladó. Kecskemét, Bánffy-utca 25. sz. 770 GÉPÉSZTECHNIKUST, — műszaki anyagismerettel rendelkező, anyag­beszerzésben jártas műszaki tisztvi­selőt keresünk azonnali belépéssel. Kecskemét, Hűtőipari Vállalat. 3237 GÉPÍRÁSBAN és számolásban gya­korlott munkavállalót azonnali belé pésre felvesz - KIOSZ Adóközösség. Kecskemét. Batthyány u, 1'. sz 3238 VAS- ÉS FÉMHULLADÉK Ipari V. . segédmunkásokat keres vasrakodás­ra Munkaruhát, bakancsot, esőka bátot és egyéb védőfelszerelést, kedvezményes áron ebédet és mun­kásszállót biztosítunk dolgozóink­nak. — Cím : Budapest. vTX., Ma díc'.i Imre út 7. sz, 6080 BALKAROS Singer csizmadiatüzőa gép eladó. — Kiskunfélegyháza* Lenin-u. 26. sz. 773 Bácskiskunmegyei NÉPÚJSÁG az MDP Bácskiskunmegyei ) Bizottsága napilapja Szerkeszti a szerkesztőbizottság Szerkesztőség : Kecskemét, Széchenyi tér 1 sz. telefon : 25—16. 26—19, 11—22, 29—97 Felelős kiadó: NÉMETI JÓZSEF Kiadóhivatal: Kecskemét. Szêchenyl-tér 1. sa. Telefon : ‘ 22—09 Bácskiskunmegyei Nyomda V. Kecskemét — Telefon: 24—09 F. y._: Faragó Imre igazgató

Next

/
Oldalképek
Tartalom