Bácskiskunmegyei Népújság, 1954. július (9. évfolyam, 154-180. szám)

1954-07-14 / 165. szám

Egy szem gabonát se hagyjunk veszendőbe menni! Rosszul végezték a gépjavítást — baj van az aratással a kecskeméti gépállomás körzetében Gépállomásaink élenjáró traktorosai A kecskeméti gépállomás kör­zetében tartozó 3000 hold kalá­szos nagyrésze még talpon áll. A homokos talajon elsőnek itt ért be gabona, amelynek aratása már nem tűr halasztást. A szemveszteség nélküli aratás csak a gépállomás jó munkáján múlna. A gép­állomás vezetősége azonban nem használta ki a kedve­ző alkalmat. Kellerman Jenő főmérnök sze­rint az elmúlt héten még »na­gyon korán mentek ki a gépek ;i területre«. Szerinte ez az oka annak, hogy a kijavított gépeket nem tudták bejáratni. Pedig az igazság az, hogy a. gépjavítás határideje május 31-e volt. Jelenleg a gépállomás 11 aratőgépe közül, — ame­lyet eddig a területre ki­küldtek — naponta három­négy áll. Többek között a kecskeméti Vö­rös Csillag termelőszövetkezet földjére kihúzatott Knotek-ara­tógépet munkába állása előtt három napig javították, a Győ­zelem termelőszövetkezetben 1 hold aratása után tört el a gép tengelye. A Lenin termelőszövet­kezetben 4 napot állt a gép mű­szaki hiba miatt. Egy hét alatt mindössze négy hold gabonát vá­gott le az aratógép a lászlófalvi Szovjet-Magyar Barátság ter­melőszövetkezetben. Ugyanez a helyzet a többi gépnél is. A gép­állomás aratógépei a fenti sú­lyos hibák miatt eddig csak 214 kataszteri holdon vágták le a gabonát. A tarlóhántás sem halad kellően, A kecskeméti Béke termelő- szövetkezetben lófogattal szán­tanak a másodnövények alá, mert az erőgép műszaki hiba miatt leállt. A hibáknak nem kis részben oka a rossz munkafe­gyelem. Előfordult az is, hogy egy traktoros megtagadta a szá­mára kijelölt munka elvégzését. Az elmúlt napokban a gépál­lomás vezetősége megállapítot­ta ugyan a hibákat, de semmit nem tett ezek kijavítása érdeké­ben. A kecskeméti gépállomás kör­zete mellett van a lajosmizsei gépállomás körzete. Ezen a területen már meglátszik a gondos gépi munka. mert a lajosmizsei gépállomás vezetősége jól szervezte meg a munkát. Körzetében harmad­szori gépi kapálás után már több mint másfél méter magasra nőtt a kukorica. Az aratásban is meg­állják a helyüket. A kecskeméti gépállomás 11 aratógépével szemben négy kévekötő arató­gépük van, mégis július 10-ig, több, mint 300 holdon vágták le a gabonát. Makai Antal trak­toros egyedül 110 holdat ara­tott le. Az aratás megkezdése óta még egyszer sem volt gép­hiba miatt munkakiesés. A jó munkaszervezés ered­ményeképpen az aratással egy- időben végzik a tarlóhántást is a két műszakban dolgozó gépek. A megyei tanács mezőgazda- sági osztályának gépállomási igazgatósága versenytájékozta­tót adott ki a nyári munkák teljesítéséről. A kimutatás sze­rint aratógcppel a legjobb ered­ményt eddig a következő trak­torvezetők érték el; 1. Szlovák Pál (Kiskőrös) 110 kh, 2. Má­ltái Antal (Lajosmizse) 110 kh, 3. Kordély Mihály (Csátalja) 102 hold. A legjobb kombájn vezetők: 1. Csvila János (Kiskőrös), 35 kh, 258 mázsa, 2. Sebestyén László (Madaras) 25 hold, 107 mázsa, 3. Trepák Imre (Szabad* szállás) 20 hold, 103 mázsa. Legjobb eredményt elérő ta* lajmunkás traktorvezető: 1. Kontár Gábor (Kecskemét) 101.7 normálhold, 2. Mibanik Mihály (Solt) 59 normálhold, 3. Sáfár Sándor (Harta) 51 nor- málbold. A legjobb eredményt elért brigád vezetők: 1. Kollár Fe­renc (Tompa), 2. Drégeli János (Kecskemét), 3. Sztrenkó Ilona (Kiskőrös). A nyári idény legjobb gép­állomása a kiskőrösi. A kiskunhalasi járás fsz-eiben kevés a farlóhántás és másodvetés — mit csinálnak a traktorok? A kiskunhalasi járás közel 18,000 holdas rozsvetésén a leg­utóbbi értékelés szerint 75 százalékban kész az aratás. János­halmán, Kéleshalmán és Harkakötönyben a rozsvetésnek már több, mint 90 százalékán keresztben áll a gabona, nemsokára elkészül a rozzsal Kelebia és Zsanaeresztő is. A learatott terü­let 2814 hold búzával is növekszik Jánoshalmán, Tompán, Kis­kunhalason, a járás fő búzatermő vidékein. Búzából a vetés­területnek 21.5 százaléka van learatva eddig. A közel 16.000 holdas tarlóból azonban mindössze 1715 hol­don történt meg a hántás s másodvetés is csupán 824 holdon került földbe. Ennek is döntő többségét az egyénileg dolgozó parasztok végezték, hiszen a járás termelőszövetkezeteiben mind­össze 283 hold tarlóhántás és 137 hold másodvetés történt. S mindez nyilván a gépállomások mulasztása. Hol a terve­zett kettős műszak eredménye s mit csinálnak azok az erőgé­pek, amelyeket csak egy-két hét múlva használnak cséplőmeg­hajtásra? így esnek el a termelőszövetkezetek a másodvetésből nyerhető takarmány sokszáz mázsájától, holott soha jobb idő­járás nem volt arra, hogy kétszer teremjen a föld. A lei'ineiőszövetkezdeket patronáló szakemberek értekezlete Baján A bájai, bácsalmási, kiskun- halasi járások termelőszövetke­zeteit patronáló vállalatok könyvelői az elmúlt napokban értekezletet tartottak Baján, hogy megtárgyalják eddigi ta­pasztalataikat és meghatározzák további feladataikat. A számvi­teli dolgozók szaktudására, ta­pasztalataira feltétlen szükség van, hogy a mezőgazdaság kul tűráltsága nagy léptekkel ha­ladjon előre. Szükséges, hogy a termelőszövetkezetek tagjai is­merjék a tervfeladatokat, a ter­vek teljesítésének állását, hogy eredményeiket fokozni, hiányos­ságaikat kiküszöbölni tudják. Itt hárul nagy feladat a patro­náló vállalatok könyvelőinek szaktudására, segítségére, hogy a világos és rendszeres nyilván­tartás mindenkor tájékoztatást tudjon adni. A segítségadás csak a helyszí­nen válhat eredményessé. A kecskeméti példa, bogy a termelőszövetkezete» patro­náló vállalat könyvelője a szövetkezet könyvelőjét hi­vatalába rendelte, nem le­het eredményes. Az ott nyújtott szakmai felvilá­gosítást nem követheti a sok­kal eredményesebb gyakorlati útmutatás. Csak az olyan patro- nálás lehet eredményes, mint a Bajai Gyapjúszövetgyár és DAV könyvelési szakembereié, akik a helyszínen, — látogatásaikat ha­vonta többször is megismételve, — gyakorlati segítségben is ré­szesítik a szövetkezetek könyve­lőit. Az értekezleten felszólaló szakemberek arról is beszéltek, nem egy termelőszövetkezetben ellenséges szemmel nézik a se­gíteni akarást. Ez különösen a bácsalmási járásban mutatkozik meg erőteljesebben. A madarast Kossuth termelőszövetkezetben is ez mutatkozott meg. Több megértésre van szükség, mert a segítségnyújtás nem akar mást elérni, mint a szövet­kezetek további megerősí­tését, melyet a könyvelés adatai he­lyesen és a tényeknek megfele­lően tükrözze vissza. Itt az ideje, hogy felszámolást nyerjen az a téves magatartás, mely egyes szövetkezeti köny­velőknél megmutatkozik. Arra hivatkozva, hogy a könyvelésért úgyis kijár a megfelelő munka­egység, munkaegységhajhászás- ból az irodán kívül tevékeny­kednek. Hasznosnak mutatkozott az értekezlet, mert tapasztalatcse- j rén keresztül sok olyan mun- ' kamódszer vetődött fel, mely­nek alkalmazása tovább fogja segíteni a szövetkezetek veze­tőit és tagságát abban a munká­ban, melyet szövetkezeteik to­vábbi megerősítéséért folytat­nak. Étihez mér nem kell végrehajtási utasítás Négy-öt nappal megrövidítette az aratást a vasárnapi békeműszak a kunfehértói állami gazdaságban Az üzemi pártszervezet kez­deményezésére a kunfehértói állami gazdaságban az umult vasárnapon aratási békeműsza- ket szerveztek. Szombat este munkára készen állott 75 arató- pár, köztük az irodai dolgozók, a vezetők, az állattenyésztés dolgozói, a fogatosok, legtöbb­jük feleségével, gyerekeivel együtt. Hajnalban vigasztalanul zu­hogó esőre ébredt a kunfehér­tói táj. Az önkéntes aratókat azonban nem riasztotta vissza, 6 órakor, még szemerkélő eső­ben, nótaszóval ültek vontatók­ra. A munkacsapatok délután 2 óráig 57 holdról takarították le a gabonát. Rasztik István elv­társ csapatában —, ahol Koz­A Jöldmüvesszövetkezeteh dolgozói segítik az aratást TV/fozgalom indult megyénk földművesszövetkezeti dolgozói kö- zött. Elhatározták, hogy nemcsak a jó áruellátás biztosítá­sával, a mozgóboltok létrehozásával segítik a dolgozó parasztok, termelőszövetkezetek munkáját, hanem szabadidejük alatt, maguk is résztyesznek az aratásban. Ez a kezdeményezes a héten már széles mozgalommá nőtt és szép eredmények biztosítják sikerét. A kecskeméti földművesszövetkezetek járási központja és a kecskeméti földművesszövetkezet dolgozói vasárnap a lajosmizsei Petőfi termelőszövetkezetben nyújtottak segítséget az aratáshoz, a kiskőrösi járási központ munkatársai a Vörös Szikra tagjaival kö­zösen végeztek eredményes munkát. Dunapatajon külön föld­művesszövetkezeti brigádok alakultak, Kiskunhalason és Já­noshalmán már versenyben állnak a dolgozók azért, hogy ki ér el magasabb teljesítési százalékot a munka során. A győztes földmű­vesszövetkezet vándorzászlót kap. Ugyancsak Kiskunhalason ön­kéntes tűzőrséget Is szervezeti a földművesszövetkezet jövőévi ke- nyerünk megóvása érdekében. A fenti példák már követésre is találtak. Az eredmények -l* láttán megmozdult a kalocsai, kunszentmiklósi, kiskun­félegyházi és bájai járás szövetkezeti apparátusa is. A MÉSZÖV dolgozói vasárnapra szintén reszt kérnék a patronáló munkából. .4 termelőszövetkezetek tagjai örömmel fogadják a segítséget, mely még közelebb hozza egymáshoz a falu és a város, a föld- művesszövetkezetek és a termelőszövetkezeti csoportok dolgozóit. MEZEI ISTVÁN NÉ. ma László párttitkár is dolgo­zott — 14 kaszás 10 holdat vá­gott le e félnap alatt. Egy-egy kaszás teljesítménye jóval meg­haladta az egésznapi normát, az 1000 négyszögölet. A vasárnapi műszak legkeve­sebb 4—5 nappal megrövidítette az aratást az állami gazdaság­ban. Nagy idő ez s mennyiség­ben sok-sok mázsa elhullástól megmentett szemet jelent. Da közvetve nagy segítséget adtak a vasárnapi aratók a szomszé­dos Béke termelőszövetkeze mek is. A gazdaság aratógépe ugya­nis egy-két napon belül fel­szabadul s ekkor erőgéppel, ke­zelővel együtt beleáll a Béke-tsz 40 holdas táblájába, ahol a tal­ponálló búza szintén erősen érik. A dunavecsei állami gazda­ságban is szép eredmények szü­lettek a vasárnapi bekemüszak- ban. Táviratban értesítették a szerkesztőséget, hogy 354 dol­gozó, 8 aratógép és 4 kombájn ezen a napon 171 hold búzát aratott le. A bácsalmási járásban is igen elszaparodtak az amerikai szö­vőlepke hernyói. Irtásukkal első­sorban az Útfenntartó Vállalat foglalkozik, — de a községek­ben a tanács feladata lenne az irtás megszervezése. Kunbaján, Csikérián, Bácsszőlősön azon­ban éppen a tanácsháza környé­kén lévő fák, bokrok, sövények vannak legjobban megfertőzve hernyókkal, A dolgozó parasztok arra hivatkoznak: a tanács do- boltatja a védekezés fontosságát, sőt felelősségrevonást is ígér a mulasztókkal szemben — de maga semmit nem tesz a tanács­háza környékének megtisztításá­ra. A védekezőszert a járás min­den községbe leszállította* De alig egy-két helyen használják fel. Kunbaján pl. a mezőgazda­sági előadó szerint végrehajtási utasítást vártak a járástól az irtás megkezdésére. Másutt ar­ra hivatkoznak: nem kapnak munkást erre a célra. A hiba a tanácsok nemtörődömségében rejlik. Társadalmi munkaerő, főleg a fiatalság mozgósításával még munkaszüneti napon is eredményes irtást lehetne vé­gezni a község útjain, fás terein. Elsősorban pedig valóban a ta­nácsháza környékét kellene megtisztítani a kártékony her­nyóktól, amelyek félő, hogy las­san átterjednek a hasznos gyü­mölcsfákra is. Hírek a tiszakécskei Petőfi termelőszövetkezet életéből A tiszakécskei Petőfi termelő­szövetkezetben II hold kerté­szet van. A tavasz folyamán mintegy 3000 forint értékű pa­lántát ültettek ki. Budai János kertész sok szeretettel és lelki­ismeretességgel dolgozik 4 tár­sával a kertészetben. Tavaly csak a paprika 25 ezer forintot jövedelmezett a termelőszövet­kezetnek. Az idén sokkal szebb és legalább 35 ezer forint jöve­delemre számítanak. * A termelőszövetkezetben az ősziárpa aratását befejezték, a rozs és a búza aratása van a soron. A gabona legnagyobb részét géppel vágják le, egy aratógép és egy kombájn dolgo A bajai járásban is arattak vasárnap A kedvező időt kihasználva, szerte a bajai járásban, vasár­nap is folyt az aratás, hogy ez­zel is meggyorsuljon a termés- betakarítás. Arattak Garán a Fürst Sándor és Vörös Csillag termelőszövetkezetben. Csát- alján a Budai Nagy Antalban ezen az egyetlen napon 146 hold búza, 40 hold rozs, 103 hold ősziárpa aratásával vé­geztek. Bácsbokodon a Vörös Csillag termelőszövetkezetben a gépállomás gépei és a kézi ka­szások 120 hold búza, 135 hold rozs, 187 höld ősziárpa ara­tását fejezték be. Süköfdön a Vörös Zászló tagjai 50 holdon learatták az ősziárpát. Nemes­nádudvaron a Kossuthban 48 hold rozs, 2 hold ősziárpa ara­tásával gyorsították a termes- betakarítást. Az egyénileg dolgozók is min­denfelé arattak. Érsekcsaná- don már napok óta tömegével alusznak künn a határban és nem térnek haza a községbe. Minden időt kihasználnak az aratás meggyorsítására. A ga­rai Vörös Csillag pedig a sűrű esőzések ellen védekezik a 19 kévés keresztek helyett 8 ké­vés kereszteket rak egymás­nak állítva, hogy a learatott gabonát megóvja a nedvesség­től, zik a szövetkezetben. A vi- szonylag kevés létszámú tagság­nak hatalmas segítséget jelent a gépi munka. 9 Tavalyihoz képest az idén sok* aal jobban halad a növényápo­lás. Még az aratás ideje alatt is folyik a kapálás. A munka­erőhiányt a tagok élelmesen részben úgy oldották meg, hogy a lovakat annyira betanították, hogy lóvezető nélkül is lehet a gyomtalanítást végezni. A há­romszori ekekapálást elvégezték és kétszer a kézikapálást Is. A kapálás megkönnyítésére újí­tással átalakították a kapáló­szerkezetet úgy, hogy alkalmas­sá váljék homokos, laza talajok megmunkálására is. Az átalakí­tás folytán könnyebben és gyor­sabban megy a munka. A termelőszövetkezet állat* állománya egyre növekszik. Emelkedik a tejhozam is. A sértéstenyészetben kiváló mun­kát végez Sánta György 14 éver tsz-tag. Az édesapja, a sertés­gondozó, a kórházban van ér most ő helyettesíti. Bágyik Ist­ván a szövetkezet állattenyész­tési brigádvezetője elmondja, hogy az ifj. Sánta György még talán jobban rendbentartja a jó­szágokat, mint az édesapja. A góbék kutricái fölé egy-egy táb­lát helyezett, amelyeken pon­tosan szerepel a jószágok névé, az ellési idő, a malacok szá­ma és így továhb.

Next

/
Oldalképek
Tartalom