Bácskiskunmegyei Népújság, 1954. május (9. évfolyam, 103-127. szám)

1954-05-14 / 113. szám

Ami nem tetszik a dolgozóknak o A mátéházapusztai állami gazdaságban a dolgozók szük­ségleteinek kielégítése céljából két évvel ezelőtt nyitottak meg két fogyasztási szövetkezetei. Ezek a szövetkezeti boltok a MÉSZÖV kötelékébe tartoznak, Az állami gazdaság dolgozóinak sok bosszúságot okoz azonban, hogy bár az üzletek megvannak és a nyitvatartási idő is rendsze­res, mégsem a dolgozók érdekeit szolgálják. Az állami gazdaság munkásai sok esetben kérték már az üzletek vezetőit, hogy a kenyér mellé gondoskodjanak felvágottról és különösen a nyári időben sörről és egyéb hűsítő- italokról. De maguk az üzletve­zetők sem tudnak a dolgozók kérésének eleget tenni. Az üzle­tek is igen elhanyagoltak, fel­szerelésük korszerűtlen, ami nem méltó egy szocialista szek­torhoz. A hiba ott van — mondják a szövetkezet dolgozói, — hogy rólunk és az üzletek áruval való ellátásáról a felsőbb szervek megfeledkeznek. Helyeselnénk, ha a MÉSZÖV áruelosztáskor a fogyasztási szövetkezetekre is gondolna, hogy az állami gazdaságban lévő két szövetkezet is megfeleljen hivatásának. (Hajagos János, levelező, Kecskemét.) * A Kinizsi Konzervgyár sok- *záz dolgozója jókedvvel indul reggelenként a munkába. Ezt jókedvet azonban bosszúság váltja fel, amikor a vasúti alul járóhoz érnek. Az aluljáró hosz szú idő óta sötét, szinte bokáig ér benne a sár, mert az illeté kés szervek az aluljáró tisztán' tartásával, víztelenítésével mit sem törődve, sorsára hagyják lassan enyészetnek induló beton- utat. 1942-ben az aluljáró épitkezé sét végző tőkés vállalkozó csak a hasznot kereste és nem törő' dött azzal, hogy az aluljáró víz' telenítését korszerű berendezés­sel lássa el. Az idők folyamán réseken keresztül a víz szíva rogni kezdett es a rések is mind' jobban kitágultak és ma már az aluljáró két végéről bezúduló esővízzel együtt az egész alag­út vízben áll. Az aluljáró másik része, ahol a járművek járnak, szintén szo­morú képet mutat. A nagy eső­zések után 60—80 cm-cs víz van. Ilyenkor természetesen kerékpáron közlekedő dolgozók kénytelenek a gyalogosok részé­re épített aluljárón keresztül köz­lekedni. Ez azonban veszélyes is. Várjuk az illetékesek gyors intézkedését. FEKETE M1KLÖSNÉ, Kecskeméti Kinizsi Konzervgyár. Leveleink nyomán Lapunk április 18-i számában közöltük »Tejfelvásárlás pénz nélkül« cím alatt az uszódi te­héntartó gazdák és a Dózsa tsz nevében íródott panaszos levelet, melyben a Kalocsai Tejüzem munkáját bírálták. A nevezett vállalat a felvásárolt szabadtej után járó pénzt sok esetben még 10 nap késéssel sem juttatta el a dolgozó parasztoknak. Holczer József, a Dózsa tsz párttitkára írja levelében: »Kö­szönjük, hogy a Népújság segít­séget nyújtott számunkra pa­naszos levelünk közlésével. A Kalocsai Tejüzem vezetői meg­szívlelték a bírálatot és ma már a tsz-tagok és a dolgozó parasz­tok nem bosszankodnak, mert a tejüzem minden 10 napban rend­szeresen fizet. * Bihari Sándorné, Baja, Ady Endre-u. 38. sz. alatti lakos írta levelében: »Tudatni kívánom a szerkesztőséggel, hogy a vaskúti gépállomás igazgatója, Baki Fe­renc elvtárs és Csatári Erzsébet brigádvezető, hogyan nevelik gépállomás fiatal traktorosait. Egy 18 éves fiam a gépállomá son dolgozik, mint traktoros Munkájában vannak még hiá­nyosságok, melyek megszünte­téséhez segítségre van szükség. De az igazgató elvtárs és a bri­gádvezető több esetben úgy akar­nak eredményt elérni, hogy szakmai segítség helyett szidal­mazzák a fiatalokat. Bihari Sándorné levelét to­vábbítottuk kivizsgálás végett a bajai járási pártbizottsághoz és a következő választ kaptuk A panaszos levél kivizsgálása során megállapítottuk, hogy Bi­hari Sándorné bírálata jogos a gépállomás igazgatójával és bri­gádvezetőjével szemben. A gép­állomás pártszervezete az igaz­gató elvtársat felelősségre vonta helytelen és durva fellépéséért, aki megígérte, hogy a jövőben hasonló eset nem fog megtör tenni, sem ő, sem pedig t brigádvezető részéről. (Pápista Lajos, mezőgazdasági osztályve­zető.) Jlliml írnak fene/egoink STAUB JÓZSEF, KECSKEMÉT Arról értesít, hogy Komlón május 15-től egyéves szakosított vájáriskolát indítanak. Felvétel­re jelentkezhetnek a 17—18 éves fiúk, akik az általános iskolá­nak legalább öt osztályát elvé­gezték és orvosi vizsgálaton al­kalmasnak bizonyulnak. A fel­vett tanulók teljes állami ellá­tásban részesülnek. Ruházatuk­ról, élelmezésükről népünk ál­lama gondoskodik. Ezenkívül tanulmányi eredményeiktől füg­gően 100—240 forintig terjedő ösztöndíjat is kapnak. JENEI IMRE MEZŐTÚR A mai VIII-os pajtásoknak és az ifjúság nagyrészének ked­ve van a gépészeti pályához. A gépészeti szakma iránt érdek­lődő tanulótársaimnak hívom fel a figyelmét a még eléggé isme­retlen iskolánkra: a mezőtúri mezőgazdasági technikum gépé­szeti tagozatára. Iskolánk a dolgozó nép álla­mának: áldozatkészségéből 20 millió forintos költséggel már részben felépült. A 400 szemé­lyes diákotthoni részt a követ­kező iskolaévben építik. Az or-, szág 50 rnezőgazdasági techniku­mának versenyében iskolánk a második helyre került. Elhatároztuk, hogy a követke­ző iskolaévben az első helyre ke­rülünk. Ehhez szükséges, hogy iskolánkban minél több kitűnő, jeles, vagy legalább jórendű el- eőosstályos tanuló lesyen. A fel­vétellel a pajtások még nem késtek el, jelentkezési lapjaikat küldjék az iskola címére. VARGA JÖZSEE DR., KECSKEMÉT. Az egészségügyi minisztérium e hónaptól Szentesen két­éves, bentlakásos ápolónői is­kola létesítését határozta el. Az iskolából kikerülő növendékek lesznek hivatva Csongrád, Bács- Kiskun, Békés és Szolnok me­gyék ápolónői szükségleteinek ellátására. A hallgatók teljes el­látást és havi 116. forint tanul­mányi segélyt kapnak. Ezenkí­vül gyakorlaton való használat­ra 2 darab ápolónői ruhát. A felvételhez szükséges 8, de leg­alább 6 ált. iskolai, orvosi és születési bizonyítvány. Jelent­kezni lehet 18-tól 30 éves korig. A kérelmeket a Csongrádmegyei Tanács VB, egészségügyi osztá­lyához kell küldeni. A Kecskeméti Állami Katona József Színház Baján A Kecskeméti Állami Katona József Színház május 13-án kezd­te meg vendégjátékát Baján, a Központi Filmszínházban. A színház a János vitézzel nyitotta meg kapuit. Bajai vendégjátéka során a klasszikus bemutatók mellett szerepelnek az évad leg­nagyobb sikert elért operett- és prózai bemutatói; Beszámoló a Dávoóí Vörös Lobogó sportkörének helyzetéről Engedjék meg, hogy elsősorban a Dávodi VL május 2-i katymári sze­replésével foglalkozhassak. Csapa* tunk a megyei labdarúgóbajnókság B) csoportjában szerepel, jelenleg a táblázat első helyén áll. Csa­patunk tagjai szinte kivétel * nélkül élenjárnak a tanulásban és a ter­melőmunkában is. Vezetőségünk sa­ját erejéből teremti meg a sportkör számára az anyagi fedezetet és mi nemcsak labdarúgással, hanem más sportágak fejlesz-tésével is foglalko­zunk. A párt és a tanács minden segítséget megad sportkörünknek és ez az alapja jó szereplésünknek és fejlődésünknek. További jó szereplésünknek és fej­lődésünknek azonban komoly akadá­lyai vannak és éppen ez késztett ar­ra. hogy nehézségünkről a lap ha­sábjain számolhassak be. Mint elöl­járóban említettem, csapatunknak bajnoki mérkőzésre Katymárra kel­lett május 2-án utaznia. Felnőttek­nek és ifjúságiaknak egyaránt. Ahhoz azonban, hogy «a gépállomás vontatót bocsásson rendelkezésre, hogy el­utazhassunk Katymárra, engedélyre lett volna szükségünk, ez azonban hiányzott, mivel kérésünket a közle- dési minisztérium illetékes osztálya elutasította. Az én közbelépésemre lovaskocsival indultunk útnak, a ko­csi azonban a nagy teher alatt Gá­lán összeroppant. Itt kaptunk ugyan egy kocsit, de Kátymár előtt a lovak dőltek ki és onnan az utolsó hat kilo­métert gyalog tettük meg. Eddig nincs is semmi baj, csapatunk 5:0 arányban megnyerte a mérkőzést. A visszafelé vezető út azonban már nem volt ilyen sima, mert a mérkő­zéstől fáradt játékosoknak most már 20 kilométert kellett legyalogolnak és hajnali három órakor érkeztünk haza Dávodra. Meg kell jegyeznem, hogy ifjúsági csapatunk játékosai csaknem valamennyien Baján tanul­nak és vonatuk reggel 5 'órakor indul. Hogy ilyen viszontagságos út­nak milyen utóhatásai vannak, arról jobb nem beszélnit Több játékosunk kijelentette, hogy ilyen körülmények között nem hajlandó játszani. Biz­tosítson a sportkör vezetősége MAVAUT-járatot. Ez azonban indo­kolatlanul olyan magas díjszabást fizettet, amit a mi kis sportkörünk nem tud megfizetni. Ilyen körülmények között egyre nehezebbé válik sportkörünk munká­ja és azzal a gondolattal foglalkoz­SPORTHÍREK Ökölvívó bajnoki mérkőzés Kecskeméten A most megindult Duna—Tisza-közi ökölvívó esapatbajnoki mérkőzések során szombaton este 7 órakor ta­lálkozik a Kecskeméti Honvéd és a Nagykőrösi Kinizsi ökölvívó csapata. A mérkőzés iránt érthetően nagy az érdeklődés Kecskeméten és kör­nyékén is. hiszen a nagykőrösi csa­patban több jóképességű megyei válogatott öklöző is helyet kap. A Kecskeméti Honvéd erre a mérkő­zésre jól felkészült és győzelmi kilá­tásokkal veszi fel a küzdelmet. A csapatbajnoki mérkőzést Piarista gimnázium tornatermében rendezik meg. nak sportolóink, hogy abbahagyják a sportolást. Ez mindenképpen egész­ségtelen jelenség, s nekünk sport­vezetőknek ez ellen fel kell lépnünk. Felvetődik azonban a kérdés, ho­gyan? Sportolóink joggal vetik fel, hogy pártunk és kormányunk nagy összegekkel segíti a sportot. Min­ket, falusi kite sportköröket azzal segítenének legjobban, ha lehetővé tennék azt, hogy továbbra is igénybe vehessük a tehergépjárműveket, hl ez nem lehetséges, akkor elintéznék azt, hogy a MAVAUT indokolt eset­ben adjon a sportolók szállítására 5» százalékos kedvezményt. így sem je­lentene a MAVAUT számára nagy deficitet egy-egy út, viszont felmer-; hetetlen segítséget nyújtana a falusi sportkörök számára. Csábi Gábor levelczöj Dávod, Az IBUSZ közleménye Az IBUSZ kellő számú jelent­kező esetén 1954 május 23-án Kecskemétről Budapestre az angol-magyar válogatott labda­rúgómérkőzés, valamint a Szö­vetkezeti és Kisipari Vásárral kapcsolatosan különvonatot in­dít. Részvételi díj; 30.— Ft. A különvonatra szóló jegyek kiadását a jelentkezés sorrend­jében vesszük figyelembe és en* nek megfelelően eszközöljük. i Jelentkezési határidő: 195# május 19-én 12 óra. A vonat indulási ideje: 195# május 23-án reggel 6 óra körül, visszaindulás Budapestről aznap este 21 óra körül. Jelentkezni: az IBUSZ Menet-» jegyirodában lehet, Szabadság-» tér 1-a., a részvételi díj egyidejű lefizetése mellett. Vezetőség újraválasztó taggyűlés a Bajai Vörös Lobogónál A Gyapjúszövetfryár hatalmas kultúrtermét zsúfolásig töltötték meg a sportolók, és tagság a Bajai Vö­rös Lobogó vezetőségválasztó tag­gyűlésére. Moszicsné, az ÜB elnöKe nyitotta meg a gyűlést. Juhász La­jost kérte fel, hogy tartsa meg elnöki beszámolóját. Az elnök beszámolt a 11 szakosztály működéséről és elmondta a szakosz­tályok eddig elért eredményeit, de rámutatott a hibákra is. A legtöbb hiba a labdarúgó szakosztálynál van, holott ezzel sokkal többet foglalkoz­tak, mint a többi szakosztályokkal, melyek sokkal nagyobb eredménye­ket értek el. Itt komoly hibát követ­tek el azonban a területi és orszá­gos elnökség is. Ha a felsőbb szervek felé fordultak, úgy azok vagy egyál­talán nem, vagy csak nagyon késve aóták meg a segítséget. Az új veze­tőségnek lesz a feladata, hogy eze­ket a hibákat és hiányosságokat kiküszöbölje és jobb legyen a kap­csolata az egyes szakosztályok felé és több támogatást is adjanak nekik. A beszámoló után sorba következ­tek a hozzászólások. A különböző szakosztályok részé­ről mindenünnen az volt az általános panasz, hogy a vezetőségnek csak a abdarugás volt a szívügye és a többi sportágakat csak másodrendű­ként kezelték. Ennek ellenére sok­kal több és jobb eredményt értek el az úszók, kosárlabdázók, tornászok, atléták, mint a labdarúgók. Kevés támogatást kaptak az MHK-hoz. Az edzők egyik feladata az is, hogy úgy Labdarúgás A kalocsai járási labdarúgó bajnokság eredményei: A) csoport: Hajós—Miske 3:2. Bátya—Harta Állampuszta 6:1. Dunapataj—Császártöltés 3:1. Kalocsai Dózsa—Szakmar 3:2. AZ A) CSOPORT ALLASA: 1. Hajós 10 pont, 2. Bátya 9, 3. Dunapataj 7, 4. Császártöltés 4. 5. Kai. Kinizsi II. 3, 6. Szakmár 3, Kalocsai Dózsa 2, Miske 2, Harta 2, Kalocsai Fáklya II. 0 pont. B) csoport: Géderlak—Bátya II. 4:2. Dusnok—öregcsertő 3:2. Fájsz—Úszód 2:1 Foktő—Hajós II. 5:2. Homokmégy—Kalocsai Traktor 9:1. 1. Foktő 10 pont, 2. Géderlak 8, öregcsertő 7, 4. Úszód 6, 5. Fájsz 6, Homokir.égy 5, Hajós II. 4, Dus- nok 2, Bátya II. 2, Kalocsai Traktor 0 pont. MEGYEI »B« OSZTÁLYOK Állasa ÉSZAKI CSOPORT: 1. Kalocsai F 6 5 — 1 28: 9 10 2. Kecel 7 5 — 2 20:11 10 3. Majsa 74 1 2 10: 7 9 4. Eajosm. 7 4 12 10:11 9 5. Honvéd II. 6 4 — 2 20:13 8 6. K. Vasas 7 4 — 3 17:16 8 7. Izsák 7 3 — 4 9;15 6 8. Kkf. Lók. 7 2 2 3 9:14 (» 9. Soltvadk. 62 1 3 13: 7 5 10. Kinizsi 11. 7 2 14 18:15 5 11. K. Petőfi 6 1 — 5 8:16 2 12. Kszmiklós 7 1—6 9:37 2 DÉLI CSOPORT: 1. Dávod 75 1 1 25: 7 11 2. Kunfehértó 7 3 3 1 22: 8 .9 3. Gara 6411 18: 7 9 4. Bajai D. 7 3 2 2 9: 8 8 5. Jánosli. 6 4 — 2 13:12 8 6. Mélykút 73 13 11:12 7 7. Bajai VL 42 1 1 10: 9 5 8. Kh. Kinizsi 6 2 13 12;14 5 9. Vaskút 7 1 3 3 8:16 5 10. Kclebia 7 1 2 4 23:25 4 11. Bácsalin. 7 12 4 12:17 4 13. Katyinár 7 115 7:37 3 E héten is 200 darab jegyet sorsol ki a sportfogadási osztály az angol-magyar mérkőzésre. — Vásároljon mielőbb tippszel- vényt. A kisorsolt mérkőzésbelé- pőjegyek jegyzékét a »Sportfo­gadás« című TOTO hetilap közli. A hetilap megje­lenik minden szerdán. 5058 az aktív sportolókkal, mint az üzem dolgozóival a sportot és az MHK-t megkedveltessék és ehhez megfelelő segítséget is nyújtsanak. Tóth elvtá.rsno a terület részéről, Tallós elvtárs pedig az országos elnökség részéről szólt hozzá és mindketten komoly ígéretet tettek arra. hogy a jövőben fontos kérdés­ként fogják kezelni a bajai sportot és minden támogatást megadnak és pedig időben. Majd megtörtént a vezetőség újra­választása. A tagság komoly bírála­tot mondott a régi vezetőség munká­ja felett, de komoly kritika tárgyá­vá tett majdnem minden újonnan megválasztandó személyt is. ______ F. U Kos árlabda összevont megyei bajnoksál gért: K iskun félegyházi Vasas—Kiskun­félegyházi Lokomotív Jfl:S2 (19:12)*, Kiskunfélegyháza. Vezette: Szabó* Soltész. A két csapat között elsőízben dön­tetlenül végződött mérkőzést a K* Vasas óvása miatt újrajátszották szerdán délután. A mérkőzés végig feszült légkörben izgalmas és ke­mény küzdelmet hozott. A K Vasas nvugodtabban, átgondoltabban ját­szott és a mérkőzés első 7 percében 10:0 arányú vezetést szerzett. Ezután már kiegyenlített lett a játék, de a Vasas végig tartani tudta az elő­nyét. Hat perccel a befejezés előtt csak 7 ponttal vezetett a Vasas, mi­kor Bódi II. sportszerűtlenségért ki­állítás sorsára jutott, majd Bódi I* és Tajti hagyta el öt személyi hiba miatt a pályát. A Lokomotív nem tudta ezt az előnyt kihasználni, mert a Vasas okosan védekezett és tartotté labdát, sőt az utolsó pillanatban még növelte is előnyét Ld.: Bódi II 13. Tajti 10, illetva MAyer 10, Molnár 10. Jók: Bódi I„ Vízhányó, illetve Mól-» nár, Németh, MEGYEI BAJNOKSÁGÉRT : Kecskeméti Honvéd II.—Kecs­keméti Petőfi 51 :!f!f (22:25). Kecskemét. Vezette: Sahín-Tóth, Pleskó. Ld.: Vajdovics 24, Rigó 18, illetve Farkas 18, Borbély 9. Apróhirdetések MŰVÉSZETI Dolgozók Szakszerve­zete kecskeméti helyi csoportja fel­hívja mindazok figyelmét, akik ze­nés összejövetelt rendeznek, csak mű­ködési engedéllyel ellátott zenészt alkalmazhatnak. Az összejövetelt pe­dig be kell jelenteni a MUDOSZ-nál (Koháry-utca 2, Dekoráció V.), el­lenkező esetben" a rendőrség az üsz- szejövetelt betiltja és úgy a munkál­tatót. mint a munkavállalót súlyos bírsággal sújtja. — Vezetőség. 2158 HÁZRÉSZ, mázsa, vetögép, ekekapa, kocsialj eladó. — Kecskemét, Szél­malom-utca 33. sz. 511 ELADÓ egy príma Singer-varrógép és egy modern kaukázusi dió kom- bináltszekrény, hajlított ajtókkal. — Nagykőrös, Tompa-u. 7. sz. 3160 ELADÓ Kecskemét, Sorház-utca 22. alatt, lévő félportás ház. — Ér­deklődni lehet: Felsőcsalánós 4. sz. alatt, Gubacsi Mihálynál. 512 KECSKEMÉT, Csóka utca 36. sz. alatti egyszobás-konyùri.-i lakásomat elcserélném az V. kerületben ha­sonlóért. esetleg 5 méteres szobáért, kamráért. 513 FÉNYKÉPEKET legszebb kivitelben készít Hazag fényképész. Kecs­kemét. Vörösmarty-u. 13. — Eérmá- lási képek leszállított, olcsó ár- ban. 514 GÉPÍRNI tudó adminisztrátort és gyors- és gépirőt azonnali belépés­sel, felveszünk. — Megkeresést ..Gépíró’1 jeligére a kecskeméti kiadóba 3163 500 MAZSA ■szénkészletünkp.t vál­lalatoknak, vagy közületeknek átad­nánk. — Érdeklődni lehet: 64/1. Építőipari Vállalat anyagosztálya, Kecskemét. Bethlen-város 70 a Te iefon: 28—66. ' 3162 LADÓ egy db 4 HP :"., fekvőhenge­res benzinmotor, üzemképes állapot­ban — Kunszentmiklós, Érti Mihály. Wesselényi-utca S. sz. *ÜÍ3 ELADÓ vitrin, asztal, előszobafal, ajtó, gramofon. — Kecskemét, Káro- lyt-u. 14. sz. _____________________515 G YENGEFIAS tehén első borjúval eladó. — Kecskemét, Árpád-város 10, Kiskőrösi úton, Kovács Antalnál. 503 ELADÓ 9 dl) kútgyíirü. 70 cm magas, belmércte 80 cm. — Megtekinthető: Kecskemét, IV., Kis-utca 12. sz. 508 AZ 54. SZÁMÚ Autóközlekedési Vál­lalat szerelőket felvesz. — Jelentke­zés: Batthyány-utca. 23. sz. alatt. 3164 FŐKÖNYVELŐT keresünk Kel­temét melletti állami gazdaságunk-» ba. — Ajánlatokat; „Főkönyveiéi 1400” jeligére „Belkergazdaságok“- Bp. 4. Postafiók: 176. kérjük. 5059 EGY gyakorlott könyvelőt és egy gyakorlott gyors- és gépirót keie» azonnali belépésre: Allatforgalmi, —• Kecskemét. Csongrádi-utca 2 3153 A BACSKISKUNMEGYEI Mellék­termék- és Hulladékgyűjtő Vállalat vásárol minden nagyságú használt boroshordót, úgyszintén használt tölgyfa erjesztőkádakat a legmaga­sabb hivatalos áron. — A Bácskis- kumnegyei MÉH Vallalat kecskeméti telepén tűzrendészet! célra és viztá- rolásra alkalmas használt fahordók vállalatok és üzemek részére hiva­talos áron kaphatók 3153 Bácskiskunmegyei NÉPÚJSÁG az MDP Bácskiskunmegyei Bizottsága napilapja Szerkeszti a szerkesztőbizottság Szerkesztőség: Kecskemét, Széchenyi-tér 1 sz Telefon: 25—16. 26-19, 11 -22,‘ 20—93 Felelős kiadó: NÉMETI JÓZSEF Kiadóhivatal: Kecskemét. Széchenyi-tér 1, sz Telefon: 22—09 Bácskiskunmegyei Nyomda V Kecskemét — Telefon: £4—09 Felelős; f aragó Imre igazgató

Next

/
Oldalképek
Tartalom