Bácskiskunmegyei Népújság, 1954. május (9. évfolyam, 103-127. szám)

1954-05-16 / 115. szám

Az adóbevételi terv teljesítésével a kormányprogramra sikeréért Az állattenyésztés jövedelmezőbbé léteiéért Dolgozó parasztságunk pénzjövedelmének jelentős része az állat­tenyésztésből ered. Ezt ismerte fel a kecskeméti Szabadság termelő- szövetkezet tagsága is. A tagok pénzrészesedésének növelése érde­kében fejlesztik állatállományukat. E célból istállót építenek. —* Képünkön bemutatjuk az épülő korszerű istállót. Az oJvasó kérdez — A Népújság válaszol Az elmúlt héten megyénk je­lentős lépéssel haladt előre a második negyedévi adóbevételi terv teljesítésében. A községi ta­nácsok végrehajtó bizottságai az állandó bizottságok segítségével eredményesen fokozták munká­jukat és ennek nyomán lénye­gesen növekedett községeinkben az adólizetés. Különösen szép eredményt ért el a határmenti Bácsszentgyörgy község, amely május 24-re tett kongresszusi vállalását, adóter­vének 6U százalékos teljesítését, május 8-ra teljesítette. Napi ter­vüket túlteljesítik még: Vas­kút, Kunbaja, Fülöpháza, Vá­rosföld és Nyárlőrinc község végrehajtó bizottságai. A községi tanácsok vezetői és a pénzügyi dolgozók nagyrésze ■lelkesedéssel, fáradságot nem is­merve végzik munkájukat, Kü­lönösen sokat javult a felvilágosító munka, melynek nagyon szép eredmé­nyei vannak. Hercegszántón, Dá- vodon, Csolyóspáloson és Solt- vadkerten az adóbefizetés meg­sokszorozódott. Javulás van a tanácstagok példamutatása körül is. Ifj. Ács János, a bajai végrehaj­tó bizottság tagjá, Fiius Sándor, a keceli termelési bizottság el­nöke vállalták, hogy félévi adó­előírásukat azonnal befizetik. Az ilyen példamutató magatar­tás nyomán ugrásszerű javulás következik be a községekben. — Május 5-ig például több mint 4000 adófizetőnk vállalta, hogy esedékes adóját a kongresszusig rendezi. Azonban számos községben még na­gyon elmaradtak az adófize­téssel. Kunadacson például a tanácsta­gok nagyrésze nemhogy ebben az évben, de még az elmúlt év­ben sem teljesítette adófizetési kötelezettségét. Természetes, hogy ilyen községben a községi tanács végrehajtó bizottsága nem tud eredményesen érvelni és harcolni az államunk iránti kötelezettség teljesítésének fon­tossága mellett. Van olyan köz­ség, ahol maga a tanácselnök is adóhátralékos. Ilyen Ujsolt, ahol Vizeli Sándor tanácselnök még a tavalyi adójának egyrészével is tartozik. Csak természetes, hogy ez a község a tervteljesí­tésben is utolsó a megyében és adófizetőinek majdnem 80 szá­zaléka még ebben az évben egyáltalán befizetést nem telje­sített. Súlyos hiba, hogy a járási tanácsok végrehajtó bizottsága nem foglalkozott eléggé alaposan az elma­radt községek munkájával, nem elemezték a lemaradás okát és így nem is tudtak ered­ményes intézkedést tenni a munka megjavítására. A lemaradás egyik fő oka, hogy a végrehajtó bizottságaink és pénzügyi dolgozóink egy része nem leplezi Ic a ku- lákok spekulációit és nem harcol eléggé ellenük. A kulákok minden eszközt fel­használnak, hogy adófizetési kötelezettségük alól kibújjanak. 1. Baja város 2. Kecskeméti járás 3. Bajai járás 4. Bácsalmási járás 5. Kiskunfélegyházi járás O. Kalocsai járás 7. Kecskemét város 8. Kiskunhalasi járás 9. Dunavecsei járás 10. Kiskőrösi járás 11. Kunszentmikiósi járás A megyei begyűjtési hivatal legutóbbi értékelése szerint a járások rangsora a be­gyűjtési versenyben a következőképpen alakult: 1. Bácsalmási járás 792.9 pont 2. Bajai járás 729.1 » 3. Kikunhalasi járás 600.8 » 4. Dunavecsei járás 604.1 » 5. Kszmiklósi járás 571.7 ­6. Kiskunfélegyházi j. 544.8 ­7. Kalocsai járás 492.4 ­8. Kecskeméti járás 468.3 » 9. Kiskőrösi járás 437.8 » Városok versenye: Baja 1083, Kalocsa 1087, Kis­A zálogtárgyakat elsikkasztják, jószágaikat szétíratják és min­dent elkövetnek, hogy népi de­mokráciánkat gyengítsék. Izgat­nak a dolgozó parasztság között az adófizetés ellen, szemtelen­ségükkel odáig vetemedtek, hogy nem egyszer megtámadták a kötelességüket teljesítő pénz­ügyi dolgozókat. Zsanaeresztőn péidául Dudás Mihály 327 sz. alatti kulák, aki ebben az év­ben még egy fillért sem fizetett, a nála megjelenő adóügyi meg­bízottat sértegette és szidal­mazta. Végrehajtó bizottságaink­nak és pénzügyi szerveinek az eddiginél sokkal erélye­sebb eszközökkel kel! fellép­niük az ilyen orcátlan kulák- provokációkkal szemben. A kongresszusi verseny állása az adóbevételi terv teljesítése szempontjából értékelve a má­jus 10-i állapotnak megfelelően a következő: Osztályvez. Vez. adófelügyelő neve: neve: Dobó Gusztáv Hamvas József Gögpg István Verebély István Nyilas Ferenc Zágon János Nagy Ferenc Bárányi Géza Borbély Lajos Seres János Csizmadia Tibor Máté Gézáné Fehér Sándor Szokolai Imre Katona Miklós Ádám Vencel Győri Ödön Szőke Sándor Stefancsik Pálné Lebovics K. Géczi Imre Naszvadi György kunfélegyháza 912, Kecskemét 776, Kiskunhalas 714. Legjobban teljesítő községek: Drágszél 1275, Tiszakécske 1255, Gátér ’ 1219, Bácsszent­györgy 1215, Ágasegyháza 1212. Leggyöngébben teljesítő községek: Dusnok 279, Ladánybene 341, Lajosmizse 342, Kunbaracs 357, Zsana 434. Beadásban élenjáró termelőszövetkezetek : öregcsertői Béke, íajszi Vö­rös Csillag, jászszentlászlói Uj Barázda. Gál Pál bajai olvasónk kérdezi: Szeretném meg­tudni, hogy bőrkabátomat, amit a hideg tél nagyon megrongált, hol tudnám megjavíttatni. Sajnos, Ba­ján bőrkabátjavítással nem foglalkoznak. Kérdésére az alábbi választ adjuk: Megyénkben egyedül Kecskeméten a Kisipari Ter­melőszövetkezet bőröndös rész­lege foglalkozik bőrkabátok ja­vításával. Javasoljuk, hogy for­duljon ehhez a KTSZ-hez. Kollár Mihály Bácssző- iős, Vasútállomás 14. sz. alatti lakos írja: igen he­lyesnek találom, hogy a közlckedésrendészetrol or­szágos viszonylatban több előadást tartottak. Azon­ban nem minden dolgozó tudott eljutni ezekre az előadásokra. így nagy se­gítség lenne a -Közleke­dés rendje- című könyv tanulmányozása. Sajnos, ebből a könyvből Bács- szölosön nem lehet kapni. Szeretnénk tudni, hogy hol lehet ilyen könyvet vásárolni? Mivel a kereslet megnőtt a "Közlekedés rendje« című könyv iránt, ezért újra nyom­tatták. Az Állami Könyvterjesz­tő Vállalatoknál lehet vásárol­ni. A kecskeméti Könyvterjesztő Vállalatnál is újból kapható. * Solti Tibor pajtás, a ölti általános iskola ta­nulója pályaválasztással kapcsolatos kérdéssel for­dult hozzánk: Szeretnék irodalmi pályára menni, azonban nem tudom, eh­hez milyen iskolába kell előbb tanulmányaimat folytatni. Kérek erre pon­tos választ. Azt javasoljuk Solti pajtás­nak, hogy igyekezzen jól tanul­ni az általános iskolában és an­nak elvégzése után kérje felvé­telét az általános gimnáziumba. Ha ott is jól tanult, később to­vább mehet az Eötvös Lóránt Tudományegyetemre, melynek elvégzésével megkezdheti iro­dalmi pályáját. VARGA JENŐ, a megyei tanács pénzügyi osztályának vezetője. Begyüjtési versenyhíradó &ACSBOKODI J EG IZETEK ozgalmas kép születne egy festő ecsetje nyo­mán, ha a bácsbokodi határ ké­pét akarná ezekben a napokban vászonra vetíteni. Közel 46 vető- gép gyorsítja a kukoricavetés mielőbbi befejezését. A dús és kiadós esőzések nyomán meg­indult a növényápolás munkája. A határ egyik részén még foga- solnak, másutt már megindult a kapálás, a gyomirtás. Sok he­lyen, mint Hegedűs János, Bá­lint János tábláin, az időben ve­tett kukorica már kizöldiilt. A határban folyó munka ered­ményeit, a begyűjtés lendülete erősíti. Simó István, Huszár Gö­dömé, Tettinger György, Rigler Antal, lkotity Pál már a má­sodik negyedévi beadási kö­telezettségeiknek is eleget tettek. Bácsbokodon mégis megfeled­keztek a versenyszellem ki­alakításáról. A bajai járás köz­ségeinek versenyében, mint egyedül álló sziget áll Bácsbolcod, cserbenhagyva régi versenytár­sát, Bácsborsódot. • ki nem tekint be a Vaj­üzembe, az nem is járt Bokodon. Az üzem dolgozói ma­guk szorgalmazzák felvilágosító és népnevelő munkájukkal a körzetükbe tartozó községek tej- begyüjlésél. Az eredmény? Áp­rilis hónapban 6780 liter tejjel iöbb érkezett be feldolgozásra. Bz a tejmennyiség feldolgozva havi 350 kg vajat, 7 mázsa túrót, vagy vaj helyett 1500 liter tejfelt jelent. Az elmúlt hónapban eny- nyivel több tejterméket juttat­tak a dolgozók asztalára. Az üzem sertésnevelőjében elkészült nz új 71 méter mélyfuratú kút. A motorhajtásos vízszolgáltatás percenként 125 liter vizet ad a sertésszállásoknak. Könnyebbé vált az itatás, tovább fokozhat­ták az állatállomány egészségvé­delmét. * község két termelőszövet­kezete a Vörös Csillag és az Uj Otthon. Mindkét szövet­kezetben a tagok, a munka meg­gyorsításával igyekeznek a vetés mielőbbi befejezésére. Mi taga­dás, a Vörös Csillagban az ösz- szel zavarok hullámoztak. Bajok voltak a munkaszervezés körül. A terv szerinti munkát sutba dobták. Kapkodás, ötletszerűség állott be. Most tavasszal azonban minden megváltozott. Mint Sza­badi Mihály állattenyésztési bri­gádvezető mondja: a tagok a kormány rendelkezései nyomán az eddiginél is jobban maguké­nak kézdik érezni a szövetkeze­tei. Ott voltak a példák maguk előtt, melyek mindennél beszé­desebben bizonyították: a becsü­letes munka eredményei élet- színvonalukat mint-emelik. Öten a kapott kölcsönön üszőt vásá­roltak. Mészáros Antal meglévő házát eladta és keresetéből tel­lett egy nagyobb ház vételére. Mészáros Gáspár is házat vett. A munkaszervezés is helyes irányba terelődött. Befejezték a kukoricavetést, a munkacsapa­tok pedig felkészültek a növény- ápolás megkezdésére. Vannak azonban »objektiv« okok, melyek még mindig gátolják a munka lendületét, az agrotechnikai mód­szerek alkalmazását. Lebecsülik a verseny lendítő erejét. Igaz, hogy versenyben állnak a bács­borsodi Uj Élettel, de a papír türelmes. A versenypontokat a versenybizottság meg egyszer seni értékelte. Így aztán a mun­kacsapatokon belül sem ala­kult ki verseny, »mert az idő­járás ezt is befolyásolta«. Aho­gyan az időjárásra hivatkozva, — az eső elmosta a cirkalmot, — a kukorica négyzetes vetését is elmulasztották. Az Uj Otthon tagjai a ku­koricavetés után már megkezd­ték a cukorrépa és a takarmány­répa első kapálását. Az egyéni felelősség érvényre jutásával egy-egy tagra 5 hold kapásnö­vény gondozása vár. Nagy se­gítségére van a szövetkezetnek Hodován László, a gépállomás agronómusa. Az elmúlt év ered­ményein túl akar tenni az idén az Uj Otthon. Az elmúlt évben egy-egy munkaegységre ter­ményben és készpénzben 42 fo­rint részesedés jutott. Az idén legalább 8—10 forinttal növelni akarják. A szövetkezet tagjainak eddig megszerzett 8196 munka­egységére 2 forint készpénzelőle­get fizetett. Az ősszel 27 tag je­lentette be, hogy kilép a szövet­kezetből, Huszonketten azonban rájöttek: ha eddig is jó volt a nagyüzemi gazdálkodás, ezután még jobb lesz. Most újabb ta­gokkal gyarapodtak. Az el­múlt napokban lépett soraikba Vinkó Mihály, Vékony Imre. * ármilyen hihetetlenül is hangzik: a tanácsháza udvarán Batkai András, a »ki­váló állattenyésztő« címmel kitüntetett .állatgondozó bikán lovagol. Idomítja, szelídíti a ség büszkeségét, a Czár nevű tenyészbikát, melyet bemutatnak a vasárnapi bajai állattenyészté­si napon. Hétéves a Czár és sú­lya 10.5 mázsa. Leszármazottjai Vaskútról és Hercegszántóról is ott lesznek a Petőfi-szigeten. * és széles utcáin a ! /L községnek estefelé, a ha­tárból hazatérőben nagy a for­galom. Sokan térnek be a föld­művesszövetkezet árudáiba. Ka­pát, ásót keresnek. Volna is be­lőlük bőven, csak éppen a minő­séggel van baj. Görbülnek és törnek. Páran most akarnak gye­rekcipőt vásárolni. Igen ám, de éppen a 35—38. számokból hiány mutatkozik. Bosszankodva tá­voznak, akik fehér cérnát akar­tak volna vásárolni. Hónapok óta nem látják el vele a bokodi áru­dákat. Szép számmal áll raktá­ron kisgép. Egy hónap alatt nem kevesebb, mint 2 magtakaró, 1 eke, 1 kapálóeke, 5 kisfajta ku­koricadaráló, 1 morzsoló, 3 nagy daráló talált gazdára. Azt mond­ják az áruda dolgozói, ezen ke­resztül lehet lemérni a dolgo­zóknak a termelésben megnö­vekedett érdekeltségét. Őszre to­vább bővül az árudahálózat. 300 ezer forint költséggel áruház épül, külön áruosztályokkal, a dolgozók igényeinek mind töké­letesebb kielégítésére. Külön élelmiszer szaküzlet is nyílik. íj politikai és gazdaság. C'X eredmények mellett, me­lyek a község eddigi felemelke­dését is biztosították, mind erő­teljesebben bontakozik ki a kultúrforradalom ereje. A kultúr- ház faláról hatalmas plakát hir­deti a bajai városi zeneiskola növendékeinek és tanárainak zenekari hangversenyét. Bacht Mozart, Brahms zenekari művei mellett ott szerepelnek Kacsóht Lehár, Schubert örökéletű zene­számai. Nagy és lelkes kultúr- élet folyik a falak között. Zsú­folt ház tekintette végig a ba­jai kultúrház színjátszó együtte­sének a Gül Baba című operett­bemutatóját, nap, mint nap pe­dig aziránt érdeklődnek: a Kecs­keméti Katona József Színház tájegyüttese mikor kezdi meg községi bemutatóit. A szakkörök munkájára jellemző, hogy mostt a legnagyobb dologidő alatt is 40 tag látogatja a mezőgazdasági szakkört és hallgatja figyelme­sen az agronómusok. ismeretter­jesztő előadásait. A kultúrház kultúregyüttese, ének- és tánc­együttese az elmúlt napokban ünnepi műsorral kedveskedett a bácsborsódi szociális otthon la­kóinak. Vzebb lett, derűsebb lett O' az élet. Erről tanúskod­nak a gondtalan, vidám arcok a községben. A munka új értelmet és tartalmat kapott. A bácsboko­di kulákok egykori kizsákmá- nyoltjai a maguk új életét erő­sítik, hogy munkájuk növekvő eredményeivel, a többtermés si­kerével mind nagyobb részt vál­laljanak maguk is a szocializmus építéséből!

Next

/
Oldalképek
Tartalom