Bácskiskunmegyei Népújság, 1954. május (9. évfolyam, 103-127. szám)

1954-05-11 / 110. szám

„Homokmégy nehezebb község, mint a többi!?“ Más kárán ianul az okos MISKE dolgozó parasztjai közül egyre többen megértik, hogy egyéni jólétük csak úgy emelkedhet, ha a terméseredmények foko­zása mellett — példásan teljesítik állampolgári kötelezettségüket; Csak ezen az úton kaphat a község parasztsága még több árut, iparcikket, községi beruházást. Számos dolgozó paraszt: Kassai József, Ligota Jánosné, Mezei Ferenc és többen mások élenjárnak a beadásban és az adófizetés­ben. A kongresszus tiszteletére mintegy 150 miskei dolgozó pa­raszt tett felajánlást, nagy részük kötelezettségét máris telje­sítette. Ezeket a dolgozó parasztokat méltán érdemli megbecsülés, mert élenjáró harcosai nagy nemzeti programmunk megvalósí­tásának: a népjólét emelésének. A dicsőség és elismerés mellett, anyagilag is jól járnak az állampolgári kötelezettségek teljesítésében élenjáró dolgozó pa­rasztok. Ifj. Novák Mihály helyesen hasznosította államunk segít­ségnyújtását. Mivel a II. negyedben teljesítette sertésbeadási kö­telezettségét, 260 kg kukoricakedvezményben részesült. Magyar József dolgozó paraszt, tanácstag 900 forint adókedvezményben részesült, 500 forint kedvezményt kapott fias kancája után, 400 forintot pedig azért, mert egyéves üszőjét 3 hónapos kora óta to­vábbtartja. Magyar József államunk nagyarányú segítségét azzal viszonozta, hogy hátralévő évi adóját befizette. A PÉLDAMUTATÓ dolgozó parasztok közül mind többen kérik, hogy azokkal szemben, akik nem teljesítették kötelezettsé­geiket, érvényesítsék a törvényt. A törvény szigorával találták magukat szembe a miskei kulákok közül: Gosztonyi Gáspár és Kovács János. Mivel nem teljesítették határidőre beadási köte­lezettségüket, 10 százalékkal felemelték azt és helyszínen szá­moltatták el őket az esedékes tojás, baromfi és sertéssel; Miskén a dolgozó parasztok közül is néhanyan nem az ál­lamra hallgattak, hanem az osztályellenségre. Az állam baráti keze és segítségnyújtása ellenére sem teljesítették esedékes beadásu­kat. Ezért rosszul jártak, náluk is érvényesíteni kellett a törvényt; HOGYAN járt volna jobban Miskolczi József középparaszt? Az idei évben 6 kh. paprikára szerződött, így az új begyűj­tési törvény alapján 6 kh. után 100 kg húsbeadási kedvezményben részesül. Az évi 277 kg hús helyett tehát csak 177 kg húsbeadása; Miskolczi Józsefnek jól felszerelt gazdasága, gazdag állatállomá­nya van, jól él, fiát középiskolába járatja, lehetőségei ellenére beadási kötelezettségeit nem teljesítette. Csak vonogatta a vál­lát, amikor figyelmeztették kötelezettségei teljesítésére és azt haj­togatta: »semmi bajom sem lesz, ha nem adok be.« Nem hallga­tott a jó szóra, most 10 százalékkal felemelték beadását és saját szégyenére helyszínen elszámoltatták. Anyagilag is rosszul járt. mert pl. tojásból 2 és fél kg-mal többet kellett beadnia. Hasonlóan Markó Istvánná 16 holdas dolgozó paraszt, aki 3 kh szerződött növényei után 54 kg húsbeadási kedvezményben részesült, mivel első negyedévi kötelezettségét csak részben tel­jesítette, sertésbeadását pedig nem, ezért beadását 10 százalékkal felemelték és lefoglalták sertését. Markó Istvánnénak 2.20 kg baromfival, 2 és fél kg tojással kell többet beadnia. Ez annyit jelent, hogy ha nem teljesítik továbbra is időben beadási köte­lezettségüket, a 10 százalékos felemelés miatt elvesztik azokat a kedvezményeket, amelyeket államunk a szerződött növények után biztosít. »MAS KARAN TANUL AZ OKOS« tartja a közmondás; Csak az jár jól, aki ellenség helyett barátra hallgat. Molnár Frigyes; Az angol sajtó Indokínáról Hrágasél én Honink mégy szomszédos községek a kalocsai járásban. Mindkét község ha­sonló adottságokkal rendelke­zik. Drágszél mégis a megye el­ső községei közé tartozik, Ho­mokmégy pedig szégyenszemre az utolsók között kullog. A me­gyei pártbizottság brigádja ezért megvizsgálta, hogy mi az oka a község súlyos elmaradásának és segítséget igyekszik nyújtani a község vezetőinek az állampol­gári fegyelem megszilárdításá­ban. A vezetőkkel való beszélgetés során Nagy Imre tanácselnökhe­lyettes, ha akaratlanul is, avagy szándékosan, de kimondta, hogy mi fáj nekik: szeretnének még mindig a régi módszerekkel ve­zetni, mert a népnevelő munká­val »nem mennek semmire«, Náluk lehetetlen a tervek telje­sítése adminisztratív módszerek alkalmazása nélkül. Ugyanakkor kiderült, hogy a törvényes szankciókat nem alkalmazzák a hanyagokkal szemben. — Nem akarjuk zaklatni a község lakóit. Nékünk az a cé­lunk, hogy önkéntes adófizető­ket neveljünk. — így vélekedik Csekei Károly pénzügyi dolgo­zó. Persze sokkal kényelmesebb a tanácsházán az Íróasztal mel­lett hivatalnokoskodni, s közel járunk az igazsághoz, ha azt mondjuk: ezért nem szeret ki­járni rendszeresen Csekei elvtárs a hátralékos adófizetőkhöz. Az a tény pedig, hogy a község már­ciusban esedékes adójának csu­pán 21 százalékát teljesítette, úgylátszik más kérdés . ; ; Ulás a véleménye a köz­ség becsületes adófizetőinek. Romsics Ignác dolgozó pa­raszt, aki egészévi adóját befi­zette, joggal elvárja, hogy a ta­nács haladéktalanul alkalmazza a törvény szigorát a hanyagok­kal szemben. Csáti Imre, Rideg Gergely, Bán János, Varga Bá­lint és a többi becsületes adófi­zetőt is bántja, hogy a kulákok és a kötelezettségeik teljesítését halogatók miatt, Homokmégy hátul kullog a versenyben. Csekei elvtárs ebben az évben mindössze 10—15 hátralékosnál foganatosított zálogolást (főként márciusban), amelynek az volt az eredménye, hogy utána két hétig komoly mértékben fel­lendült az adófizetés. Azóta per­sze a kulákok és notórius nemtel- jesítök hallatlanul elszemtele- nedtek. Merjük állítani, ha áp­rilisban is alkalmazzák a tör­vény szigorát a hanyagokkal szemben, ez nem történt volna meg. Jellemző azonban, hogy Csekei elvtársnak mennyire szívügye az adófizetés, mikor a munkája megjavítását tárgyaló állandó bizottság ülésén sem vesz részt. A brigád szerint nem szük­séges bővebb magyarázat an­nak megértéséhez, hogy az ilyen munkamódszeren változtatni kell. Hasonló mondható el a község begyűjtési csoportjának munká­járól is. Mindenki a tervfelbon­tással van elfoglalva, ezért nem jut idő a begyűjtésre, ezért 13. Homokmégy a járásban. Bár Mezei Erzsébet tanácselnök már az első nap úgy nyilatkozott, hogy ők megtesznek mindent a helyzet javítása érdekében — a tények azonban mást mutat­nak. Mezei elvtársnő felsorolta, hogy ők tömegével tartják a kisgyűléseket, a helyzet azon­ban mégsem javul, mert »Ho­mokmégy az nehezebb község, mint a többi.s Azonban hogyan segítsenek ezen, amikor mind a tanácsta­gok, mind pedig a pártszervezet tagjainak nagy része maga is hátralékos. Más baj is van a tanácsházán. Mezei elvtársnőnek a tanács dol­gozói előtt nincs tekintélye. Ez igen nagy hiba, de az még súlyo­sabb, hogy Mezei elvtársnő — ezt úgy akarja pótolni, hogy meglehetősen nyersen, sokszor nem éppen emberi módon tár­gyal a tanácsházát felkereső dolgozókkal. Rossz a viszony a tanács és a begyűjtési csoport között. Megtörtént és ezt Mezei elv- társnő is elismerte, hogy ami­kor a vb-ülés a begyűjtés meg­javításának tennivalóit tárgyal­ta, így nyilatkozott a begyűjtési csoport vezetőjének: — Készítsen írásbeli beszá­molót a begyűjtés állásáról, azt adja át nekem, magának nem kell ittmaradnia. — Ez csak egy eset, de ebből is látszik, hogy a begyűjtési csoportot úgy ke­zelik, mintha az egy külön re­szort lenne s a begyűjtés csak az ő feladatukat képezné. Ilyen nézetek mellett nem csoda, hogy Homokmégyen nem megy a be­gyűjtés. Megjegyzendő, hogy a brigád segíteni akarását sem értelmezi sokra. Mezei elvtársnő, mert bár vele két nap alatt sem tárgyal­tunk többet két óránál, mégis megkérdezte tőlünk: — Meddig óhajtanak az elvtár­sak még feltartani munkámban? — Gondoljuk, helyesebb lett vola, ha azt kérdezi meg, hogy milyen módszereket javasol a brigád a begyűjtési és adófize­tési munka megjavítására. Ugyanis a tapasztalat azt mu­tatja/ hogy a homokmégyi nép­nevelők munkájának az eddigi eredménytelensége abból adódik, hogy vajmi kevés meggyőző mondanivalójuk volt a község lakói, de súllyal az elmaradók részére. Pedig hát ugyancsak van mit mondani a községben. Homokmégy a 13. helyen áll a járás begyűjtési versenyé­ben. A község dolgozói ezzel szemben kaptak egy bikaistállót, mely az államnak 65.000 forint­ba került. Az eddig befizetett adóból (59.000 forint) még ez sem épült volna fel. Az óvoda és a napközi otthonok fenntartásához évi 98.000 forintot ad államunk. Homokmégyen eddig 65 dolgozó parasztasszony kapott 26.000 fo­rint értékű babakelengyét, 74 ezer forintért artézikút épül, stb. A gépál|pmás a tavasszal 350 holdat szántott a gazdáknak. Ez a helyi szántási árakat véve alapul, 45.000 forint megtakarí­tást jelent a falu dolgozóinak. Államunk más módon is segíti a homokmégyi dolgozó paraszto­kat. A faluban és a környező szállásokon 150.000, tehát közel háromszor annyi kölcsönt vet­tek fel az államtól a gazdák, mint amennyi adót eddig befi­zettek. A falu dolgozói köve­telik, hogy legyen kultúrházuk, ami közel 140.000 forintba kerül. A szállások dolgozói villanyt kérnek, de ennek összege a falu másfélévi adóterhével egyenlő. Helyesek és jogosak ezek a kö­vetelések, de csak akkor, ha a község dolgozóinak beadási és adófizetési eredményei állnak mögötte. Lehetne beszélni arról is, hogy a helyi földművesszövetke­zeti bolt havi áruforgalma eléri, sőt esetenként meghaladja a 100.000 forintot. Nem is beszél­ve arról a sor névről, akik lovat, vagy tehenet vettek, házat, vagy földet vásároltak. Nem lesz hiá­bavaló, ha ezeken az érveken a község vezetői elgondolkoznak s hasznosítják. Az ilyen népne­velő munkának nem marad­hat el az eredménye. Ilyen érvek hatására Homok­mégyen is megértik majd a be­csületes dolgozó parasztok, hogy a kormányprogramm — saját jólétük megvalósításához a be­adási és adófizetési kötelezettsé­gük időben történő teljesítése is szükséges. Persze emellett a ku- lákokkal s a megrögzött nemtel­jesítőkkel szemben nem marad­hat el a kötelezettségek 10 szá­zalékos felemelése, s ha ez sem használ, akkor a helyszíni elszá­moltatás. Csakis így, csakis az állan­dó meggyőző munkával, s ha szükséges, a törvény szigorának alkalmazásával érhetik el Ho­mokmégyen, hogy mégis csak teljesíti majd mindenki beadá­sát, s rendszeresen fizeti adóját. A község vezetői akkor majd meglátják, hogy nem »különle­gesen« nehéz a helyzet Homok­mégyen. Csak körmösebben kell mogfogni a dolgok nehezebbik végét, s akkor elkerülhetnek az utolsók közül, (MTI) Az angol sajtó érdeklő­désének homlokterében a genfi tanácskozások, az indokínai ren­dezés lehetőségei, valamint az e kérdésben Anglia és Amerika között mutatkozó ellentét áll. A konzervatív »Daily Mail« felveti a nyugati hatalmak »kö­zös akciójának« lehetőségét, de egyúttal rámutat arra, hogy ez visszahatást válthatna ki, »és a világ ismét egy általános fegyve­res összeütközés szélére kerül­het«. A lap hangsúlyozza, hogy a három nyugati nagyhatalom elsőrendű kötelessége »éppen a mostani időpontban«, hogy »egybehangolják politikájukat a közvetlen és a jövőbeni szükség­leteknek megfelelően. Az ugyancsak • konzervatív »Yorkshire Post« megállapítja, hogy: »egy fegyverszünet létre­jötte mindenképpen kívánatos«, A lap végül hangsúlyozza, hogy most érkezett el »...az a pil­lanat, amidőn mindkét félnek tudatában kell lennie, hogy elér­kezett a tárgyalások időpontja.« A »The Times« vezércikkében a többi között ezeket írja: »Úgy látszik, hogy most Wa­shingtonban egy rendkívüli je­lentős tényező kezd felülkere­kedni, és pedig annak a felisme­rése, hogy az amerikai közvéle­mény még mindig erősen a béka pártján áll, és csak akkor tudná magát elhatározni a fegyveres háborúra, ha a genfi konferencia eredményes kimenetelébe vetett minden észszerű reménység ku­darcot vallott.« A lap ezután ar­ról ír, hogy az amerikai tömegek állásfoglalásával számot kell vet­nie mindkét amerikai pártnak Ünnepélyesen felavatták a Tiszalöki Duzzasztóművel A Tiszalöki Duzzasztómű építése befejeződött. Épülő hazánk eme új tervalkotását vasárnap délben ünnepélyesen felavatták. A vízműnek az a célja, hogy duzzassza a Tisza vizét és ezzel lehetővé váljék hatalmas területek öntözése. A duzzasztómű léte­sítésével elérjük azt is, hogy a Tisza felső folyása — amely eddig az év bizonyos szakaszaiban volt csak hajózható — a duzzasztás következtében egész Záhonyig az év bármely szakában alkalmas lesz hajóforgalom lebonyolítására. A felduzzasztott víz segítségé­vel villamosenergiát is nyerhetünk. A vízmű eme fontos részé- aek, az erőműnek a szerelése még hátra van. A duzzasztómű ünnepélyes átadásakor az ünnepi beszédet Hegedűs András, a Magyar Dolgozók Pártja Politikai Bizottságá­nak tagja, a minisztertanács első elnökhelyettese, földművelés- ügyi miniszter mondotta. Aláhúzta azt, hogy népi demokráciánk egyik legnagyobb létesítménye már közvetlenül a mezőgazdasági termelés fejlesztésének érdekét szolgálja. A duzzasztómű segítsé­gével több mint 200.000 kát. holdon válik lehetővé, hogy többet és biztonságosabban termeljünk. Most a dolgozó parasztokon, a mezőgazdasági szerveken a sor, hogy jól használják ki a vizet, takarékoskodjanak vele és biztosítsák a lehető legnagyobb termés elérését. A Tiszalöki Duzzasztómű a munkás-paraszt szövetség létesítménye. Ez a létesítmény újra bizonyítja azt, hogy a munkás- osztály állama olyan hatalmas gazdasági, termelési segítséget tud nyújtani a dolgozó parasztságnak, amilyenre egyetlen más rend­szer sem képe». cSzIdtak&ri imuitemetore luikkantak DCelebián A megye déli végein, itt a bácskai televé- nyen évek óta folyik a múlt keresése. A szán­tó-vető ember gyakran apró kis vaskarikákat, rudakat, nyílhegyeket hány ki a földből, el­múlt évszázadok tanú­jait. Évek során Katy- már, Madaras, Tompa határában, később Bát- monostoron és most legújabban Kelebián, a régészeti munka újabb emlékekre bukkan. —• Katymáron közép- és szarmatakori, Madara­son, Bátmonostoron avarkori, most pedig Kelebián szkitakori ur­natemetőre bukkantak. A régészeti munka, a megindult ásatások nagyban megnövelték a bajai Türr István múzeum régészeti anyagát. A múlt urai mitsem törődtek ezek­kel az emlékekkel. melyek pedig jelentő­sen gyarapítják törté­nelemtudományunkat. Kelebián az első ása­tások nyomán két ma­réknyi égett csont, egy elégetett halott mág­lyamaradványai, egy kisebb bögre, meg egy birka bordából készült csonttű került napvi­lágra. Ennyi emlék maradt a Duna—Tisza közén vágtató szkíta harcosból. Időszámítá­sunk előtt mintegy hat­száz évvel a keleti pusztaság felől érkez­tek a szkiták erre a területre, hogy új ha­zát leljenek maguk­nak. Onnét hozták ma­gukkal a már akkor dívott halotthamvasz- tást. A szkíták nemzetsé­gek és törzsek szerint tagozódott társadalmi rendben éltek. Fejlett kultúrával, rendelkez­tek. Hazát keresni mé­lyen nyugatra nyomul­lak és hatalmukba ke­rítették a Kárpátme­dencét is. Három év­századon át gyakorol­ták itt a hatalmat. Lo­vas nép voltak, ök ho­nosították meg a fér­fiaiknál a nadrágot, az akkor viselt kaftán­szerű hosszú köpeny helyett, mely gátolta őket a lovaglásban, az ellenséggel való harc­ban. Az első nadrág bőrből készült, melyet a bokájukon összekö­töttek. A fennmaradt képek is így ábrázol­ják őket. Sűrű telepedéseik voltak. Nyílhegyeiket bronzból készítették. De ismerték már a va­sat is. Alföldi életük­ről a történelemtudo­mány még igen keve­set tud, ezért jelentős lelet a kelebiai szkita urnatemető. A szkita harcos el« hamvasztott maradvá­nyai olyan formájú és alakú kőkorsóba ke­rült temetkezésre, mint amilyen formájú és alakú kőkorsókat ké­szítenek mostani faze­kasaink, De ezeknél sokkal hatalmasabb méretűek. A Türr Ist­ván múzeumban már ott az első példány be­lőle, hogy a többi lelet­tel együtt kerüljön ki­állításra. Folyik a leletmentés, Szakértő irányítja » munkát, hogy a sírme­ző feltárásával minél több urnafészek kerül­jön felbontásra, törté­nelemtudományun \> gazdagítására.

Next

/
Oldalképek
Tartalom