Bácskiskunmegyei Népújság, 1954. április (9. évfolyam, 77-102. szám)

1954-04-09 / 84. szám

FIATALOK A GÁTON Választások előkészítése a szakszervezeti sportkörökben Országunkban mind erőtelje­sebben növekszik az iljúság sze­repe, jelentősége. Fiataljaink egyre jobban megértik, hogy a mánál is boldogabb holnap fel­építésében nagy szerep var az ifjúságra. Nézzük, hogy a jövő építésében hogyan veszik ki ré­szüket a fiatalok. BAJAI GYAPJÜSZÖVETGYÁR BAJA A szövődéi üzemrészben II szövőből alakult ifjúsági-brigád végzi a munkát. Munkájában szép sikert ért el Csötönyi El­záé bet, Schwikkert Erzsébet. A nemes vetélkedéshez az öregeb­bek is csatlakoztak, mint Nyirati Gyuláné, Poczi lslv anúe. A regie üzemrészben is szép ■red menyek kel dicsekedhetnek i fiatalok. Molnár Júlia nemreg még tanuló volt, ma már telje­sítménye a napi előirányzatot u túlhaladja. IZSÁK A DISZ-szervezet azelőtt főleg kulturális tevékenységet folyta­tott. A szervezetnek van szín ját­szó- es tánccsoporlja. A fiatalok x tél folyamán szakelőadásokat hallgattak. A fiatalok most úgy segítenek a kormányprogramm valóraváltásában, hogy több mini >00 hold rétnek a tisztítását és kezelését vállalták. Bekapcsolód­tak még az utcák fásításába és x parkosításba. TISZAKÊCSKE A DISZ-szervezet munkája akadozott, mert a vezetőség ke­vés gondot fordított az aktivá« mozgósítására. A szervezeti élet megjavítására a fiatalok vállal­ták, hogy ültetnek 300 facseme­tét, rendbehozzák a sportpályát. A permetezőgépgyár fiataljai pedig ígéretet tettek, hogy kija­vítják a dolgozó parasztok per­metezőgépeit. Az ifjúság még megfogadta, hogy résztvesz a faiskola létesítésének munkájá­ban is. ÁGASEGYHAZA Az állami gazdaság gyümöl­csösében héttagú leánybrigád dolgozik. 10 holdon vállalták a szőlő és gyümölcs tavaszi ápo­lását. Jelenleg ásnak. Előirány­zatuk 10 órára 00 négyszögöl. Normájukat túlteljesítve napon­ta 180—200 négyszögölön végzik az ásást. Galamb Mária vezeté­sével ez a brigád naponta 250— 300 százalékot ér el, KISKUNMAJSA A gépállomáson a vállalások teljesítésében szép eredményt ért el Balog Lajos és Hajagos László, akik versenyben is tol­tak egymással. Pálfi Dezső és Csupa Péter szintén a: elsők kö­zött voltak. A község fiataljai elhatározták, hogy segítenek a rétek karban­tartásánál. Négytagú tisztasági- brigád is alakult, amely verseny­re hívja a többi fiatalokat, hogy saját házuktáját rendben tartsák. V szakszervezet i sportegyesük - tek alapszabálya előírja, hogy a sportköröknél évente újra kell vá­lasztani a vezetőséget. 1951-ben már­cius 20 és május 1 kozott kell a vá­lasztásokat lebonyolítani. Ez alól egyedül a Traktor-sportkörük a Ki­vételek. Miért’ van szükség a szakszervezeti sportköröknél a vezetőség újraválasz­tására'.’ Elsősorban azért, mert az 1951-ea év hatalmas feladatokat ró a testne­velés területére. Ezeket a feladatokat csak úgy tudjuk megoldani, ha fele­lősséggel bíró, szakmai gyakorlattal rendelkező, a sport iránti szeretettől átfűtött új vezetőségi tagok irányít­ják a szakszervezeti sportköröket. Nem kisebb feladatok megoldásáról lesz szó ebben az évben, mint az, hogy újabb hatalmas tömegeket von­janak be a testnevelésbe, megjavít­sák sportkörükben a sportokiatási, nevelő és minőségi munkát Erköl­csileg meg kell erősíteni az MHK- testnevelési rendszert, meg kell szün­tetni azt a gyakorlatot, hogy a sport­körök csak tervteljesítést lássanak az MHK-ban és nem azt a nagyszerű célt, hogy a dolgozók minél nagyobb tömegét kapcsolják be a rendszeres sportolásba. Meg kell erősíteni a falu­si sportmunkát, biztosítanunk kell a testnevelés területén is a jogos pa­naszok gyorsabb elintézését. Biztosí­tanunk kell azt, hogy a testnevelés területén hozott határozatokat be­tartsák és szigorúan felelősségre kell vonni azokat, akik a szabályokat, Vendeleteket megsértik. Meg kell állapítanunk, hogy szak­szervezeti sportköreink egy részében a vezetőség nem képes arra. hógy fenti szempontokat megvalósítsa. Több helyen a vezetőség munkája hiányos, nincs biztosítva a kollektív vezetés, a tagság széles rétege nincs bevonva a vezetésbe, nem határozzák meg a feladatokat, de a végrehajtás is csak egészen szüle körre korláto­zódik. A vezetés el van szakadva a tömegektől, a sportkör tagságától Ezért nem is tudnak a sportkörök eredményes munkát kifejteni, a fel­adatoknak csak egész kis részét tud­ják megoldani. Legtöbb szakszerve­zeti sportkörünkben nem rendszere­sen tartják meg a taggyűléseket, leg­több helyen évente csalc egyszer, amikor a felsőbb sportszervek erre utasítást adnak. V taggyűléseket nem használja fel a vezetőség arra, hogy legalább havonta beszámolna a tag­ság előtt az elvégzett munkáról és kérné a tagság segítségét a felada­tok megvalósításához. Ahhoz, hogy 1954-ben a testnevelés területén feladatainkat megvalósít­suk, jól előkészített vezetőség-vá­lasztó taggyűléseket kell minden sportkörben rendezni Mozgósítani kell a tagság széles tömegeit, hogy részt vegyenek az új vezetőség meg választásában, javaslataikkal, bírá­latukkal, észrevételükkel segítsél, elő, hogy a sportkörben a vezetés és a sportkör munkája megjavuljon. A mozgósításra használjon fel a sportkör minden rendelkezésre álló eszközt. El kell érni, hogy a sport­kör minden tagja részt vegyen a vá­lasztáson, Biztosítani kell, hogy a választás előkészítési szakaszában s» vezetőség megfelelően dolgozzon éa a választás után a régi vezetőség ad, jón meg minden segítséget az újnak* hogy a sportkör, munkájába sem­miféle zökkenő ne álljon be. Legfon­tosabb feladat, hogy az új vezető­ségbe politikailag és szakmailag fejlett sporttársak kerüljenek be, akik helyes vezetésükkel meg tudják oldani a sportkör e'.ött álló feladato­kat. A vezetőségben megfelelő szám­ban legyenek majd JDISZ-fiatalok, nők és jő sportszakemberek. Feltétle­nül vegyék figyelembe azokat a voit vezetőségi tagokat is, akik 1953-ban jó munkát végeztek. A vezetőség jól készüljön fel a tag-í gyűlés beszámolójának elkészítésére j A beszámoló tárja fel az 1953 év? eredményeit és hiányosságait Szí* moljon be arról, hogyan működött » vezetőség, egyes szakosztályok, ho-> gyan teljesítette a sportkör a fejlesz-i tési tervet, milyen munkát végzem az MHK, minősítés, káderfejlesztés területén. Milyen anyagi bázissá# rendelkezik a sportkör, milyen célok* va fordította a bevételeket 1953-banJ ■ gén fontos, hogy a beszámolót * foglalkozzon a sportkör elötU 1954-ben álló feladatokkal. Biztosi-1 tani kell azt. hogy a jó választással elősegítsük ebben az évben a jó sport* munkát. A cél tehát az, hogy olyant vezetőséget válasszanak szakszerve­zeti sportköreink, melyek alkalmasak? lesznek arra, hogy szocialista spor­tunkat ebben az évben nagy lépéssé! elörelenditsük. Török János, MTSB-elnök* KECSKEMÉTI KINIZSI KONZERVGYÁR A DISZ-brigád a kongresszus tiszteletére vállalta, hogy csök­kenti a hulladékot és ezzel a népgazdaságnak egymillió forin­tot takarítanak meg. Március hó végéig felajánlásuknak már több, mint a felét teljesítették, A DISZ-fiatalok csatlakoztak a Budapesti Kábelgyár ifjúmun­kásainak felhívásához az áram- takarékossággal kapcsolatban. DISZ-őrsöket szerveztek, akik leoltják az üzem területén feles­legesen égő villanyégőket, (Sztrkti ztöség Link postáj/iból A kiskunfélegyházi Felszaba­dulás termelőszövetkezet hazánk felszabadulásának kilencedik év­fordulójára tett vállalásait telje­sítette. Egy 200 férőhelyes juh- hodály építését befejezték. A tavasziárpa vetési tervét 110 százalékra végezték, napraforgó vetése is a befejezéshez közele­dik. Kiskunfélegyházán az egyéni­leg dolgozó parasztok is élenjár­nak a tavaszi munkákban. Szabó János 15 holdas középparaszt március 15-ig elvcicit 2 hold ta­vasziárpát, 1 hold napraforgót ■s 800 négyszögöl takarmányré­pát. A kiskunfélegyházi terme- .ési bizottság egészévi párosver- jenyre hívta ki a Csongrád vá­mosi termelési bizottságot. Meg március 12-én el is küldtük a versenyszerződést, de választ még a mai napig nem kaptunk. (Hideg János tanácstag, Kiskun­félegyháza.) * A tavaszi munkák során két holdon elvetettem a tavaszibúzát és 1400 négyszögöl árpát, ame­lyeket már el is simítóztam. Jó munkámért három ízben kaptam dicsérő oklevelet, amely még na­gyobb munkakedvre serkentett. Nemcsak a munkában, hanem az adófizetésben is élenjárok. — (Nagy Pál Jenő egyénileg dolgo­zó paraszt, Fájsz.) „ * A Hűtőipari Vállalat felké­szült a tavast nagy forgalom lebonyolítására. A hütötennek tisztán várják a különféle nyers­anyagokat. A dolgozók felaján­lásokkal készülnek a pártkon­gresszusra. A felajánlások kö­zött szerepel a minőség megja­vítása, a higiéniai és tisztasági előírások betartása, a hűtőter­ének fertőtlenítése, kimes telese, a légcsatornák fertőtlenítése. Az a célunk, hogy a fontos élelmi­cikkeknek egész éven keresztül friss állapotban való tartásával biztosítsuk a fogyasztók vita­mindús cikkekkel való ellátását. (Langweil Pál, Kecskemét.) * Megyénkben a giimőkóros megbetegedések és halálozások a felszabadulás előtti időkben az országos átlagnál mindig rosz­szabbak voltak. Az eddig eltelt kilenc év alatt a tervszerű munka révén megyénk­ben a giimőkórban meghaltak száma a háborúclőtticknek cgy- hatodára csökkent, ami több mint 1600 ember megmentését jelenti évente. (Csapó Jenő, Kecskemét.) Termelőszövetkezetünk Kiss Sándor csoportelnök vezetésével jól dolgozik. Elvetettünk 15 hold tavaszibúzát, 10 hold tavasziár­pát, 15 hold zabot, 25 hold ta­karmánykeveréket, 15 hold ta­karmányrépát, 5 hold korai bur­gonyát. A tavaszi munkáknál jól dolgozott Táncos Pál íofatos, aki márciusban 48 munkaegységet teljesített, (Navratil János köny­velő, Városföld, Szabadsághar­cos tsz.) Csávoly községben is fejlődik a sport Államunk nagy gondot Jordít a dolgozók anyagi és kulturális igényeinek kielégítésére. Községünkben is megindult a kultúrforradalom. Ez érezhető a kultúrversenyek során előadott színdarabokból, a tánccsoport munkájából és nem utolsósorban községünk sportjának fejlődé­séből is. Községünk dolgozói egyre jobban látják szo­cialista kultúránk eredményeit. Látják azt, hogy színjátszóink, táncosaink és sportolóink milyen fegyelmezetten, öntudatosan viselkednek, igazi szocialista emberek módjára, ami jó hatással Van községünk kulturális, sportbeli további fejlődé­sére. Röviden beszámolok a néhány nappal ez­előtt lezajlott első bajnoki mérkőzés lefolyásáról. Csapatunk a bajai járási labdarúgóbajnokság­ban szerepel. Első mérkőzését Bácsborsód csapata ellen vívta. Ünnepséggel kezdődött a mérkőzés. Dr, Csapó Bálint mondott ünnepi beszédet, mél­tatta a sport nagy jelentőségét es a sportolók fe­gyelmezett, sportszerű magatartásának fontos­ságáról beszélt. A mérkőzést nagy küzdelem után biztosan nyerte meg 2:l-es félidő után 3:1 arányban a csávolyi csapat. Mindkét együttes nagy lelkese­déssel küzdött. Nem elégszünk meg azzal, hogy a sport vo­nalán csak a labdarúgással foglalkozzon sportkö­rünk, hanem azon leszünk, hogy a tömegsporton keresztül minél több parasztfiatalt vonjon be a rendszeres sportolásba. Már most hozzáfogunk az MHK-munkához, nehogy késlekedésünk miatt az év végén kapkodnunk kelljen a tervünk teljesí­tésében. Azon leszünk, hogy a versenynaptár sze­rinti versenyeket megrendezzük, minél több sport­ágban, hogy a járási versenyeken minél jobban megállják helyüket sportolóink, KÊLES1 ISTVÁN, a Csávolyi EFST "rooaaandislája. Katymár sportjáról Ivatymár községben is, mint a környező fala vakban általában, legnagyobb népszerűségnek » labdarúgás örvend. Községünk dolgozói nagy ér­deklődéssel várták a bajnoki év megnyitását. — 1954-es évünk jól kezdődött, mert sportkörünk felnőtt és ifjúsági csapata is győzött. Labdarúgóinknál különösen az örvendetes, hogy minden játékos nagy lelkesedéssel, az első perctől az utolsóig küzd, de sokat fejlődtek lab­darúgóink technikai és taktikai téren is. Községünkben egységes falusi sportkör mű­ködik. Eddig nem sok segítséget kaptunk sehon­nan sem, így igen nehezen tudtunk az anyagiak­kal gazdálkodni. Ennek ellenére az elmúlt évben is fejlődött a sport Katymáron. Most lényegesen jobb körülmények között kezdünk hozzá a/ 1951-es évhez, mert tudjuk, hogy a kormánypro- gramm sportvonalon is a falu felé fordítja a figyel­met és amellett, hogy mi, a község, valamint a sportkör vezetői mindent elkövetünk, hogy biz­tosítsuk sportkörünknek az egészséges fejlődést, megfelelő segítséget kapunk államunktól is. E kettő együtt elegendő lesz ahhoz, hogy a labda­rúgáson kívül népszerűsítsük a többi igen fontos sportágat, mint az atlétikát, kerékpárt, röplab­dát, stb. Ebben az évben lényegesen jobban kívánunk foglalkozni az MHK testnevelési rendszerrel is, mert elmondhatjuk, ezt az igen fontos kérdést» eddig alaposan elhanyagoltuk. Községünk fiatal­ságát az MHK-n keresztül vonjuk be a. rendsze­res sportolásba, hogy még sokkal jobban meg tudják állni helyüket a termelő munkában. Erős, sportban edzett dolgozókkal községünkben is ered­ményesebben tudunk harcolni a párt- és kor­mányhatározat gyors végrehajtásáért, HALÁSZ LÁSZLÓ, VB-titkár. Katymár, A föl (Imii vessző vet keze tek gyűjtési eredményei a „fém gy üj tő - h ó nap“ első két napján A megye iöldművesszövetke- zeteinek többsége nagy lendület­tel indította be a "fémgyüjtő- hónap« munkáját, igen szép eredményt értek el a dunave- csei járáshoz tartozó szövetke­zetek, melyek az első két nap­ban már közel 200 mázsa vasat gyűjtötték be. Ugyancsak dícsé- retreméltó munkát végeznek a a kecskeméti járás földműves- szövetkezetei, melyek számotte­vő vasmennyiség begyűjtése mellett fémhulladék előirányza­tukat két nap alatt 13,7 száza- ékra teljesítették. Egyéni teljesítményével kitűnt Vili Lajos, a bajai földműves- szövetkezet dolgozója, aki két nap alatt 3200 kg. vasat és 50 kg. fémet gyűjtött. Kiskunmaj- sán Kleiíer József szövetkezeti dolgozó 1000 kg. vas begyűjtésé­vel biztosította már eddig sze­mélyére bontott tervének telje­sítését. Rosentagh Zoltán, a ka­locsai íöldművesszövetkezet tag­ja már eddig 10 mázsa vasat és 2 mázsa fémet gyűjtött be. A kiskunhalasi járás földmű­vesszövetkezetei között folyó versenyben Kelebia halad az élen, két nap alatt közel 100 mázsa vas begyűjtésével. Példát mulat jó népnevelűmunkájávöl Papp György katymári szövetke­zeti dolgozo, aki április 6—7-én egymaga 400 kilogramm vasat hozott be a szövetkezet telephe­lyére. A járási szövetségek helyezése az első két nap versenyében; Vas: 1. Dunavecse 10.2% 2. Kecskemét 9.3 ’> 3. Kiskunhalas 5.6 »■ 4. Kunszentmiklós 2.2 * 5. Baja 2.1 » 6. Bácsalmás 1.8 * 7. Kiskunfélegyháza 1.4 ­8. Kiskőrös 0.9 » 9. Kalocsa Ü.8 * Fém: 1. Kecskemét 13.7% 2. Kunszentmiklós 5.3 » 3. Kalocsa 4.9 * 4. Kiskunfélegyháza 3.1 h. 5. Kiskunhalas 1,4 » 6. Baja 1.0 » 7. Kiskőrös . 0.9 » 8. Dunavecse 0.5 >* 9. Bácsalmás ' Ü.U & Iß őrt hír A Kecskeméti Kinizsi vezetősége értesíti a Kinizsi szurkolótáborát, hogy a Kinizsinek a Budapesti Ge­nerator elleni bajnoki labdarúgó­mérkőzésére autóbuszt indít. A mér­kőzést délelőtt 11 órakor rendezik meg, úgliogy megtekinthető a Ma­gyarország B)—Ausztria B) nemzet­közi labdarúgó válogatott mérkő­zés is. Jelentkezés: Telefon 12— 66. Városi-pálya. Arányi intéző. Apróhirdetések 1500 DB kisszegedi cserép eladó. — Kecskemét, Arok,-u. 25. Jávorka. 412 ELCSERÉLNÉM gondozásért kapott lakásomat. — Érdeklődni lebet: szombaton délután, vasárnap délelőtt, Kecskemét, Száray-u. 2. Rigó pék mellett. 413 GRAMOFON, szekrény, asztal, elö- szobafal, vitrin, deszka eladó. Kecs­kemét, Károlyi-u. 14. sz. 407 KöNCSöGöN, 3 szám alatt, az állo­máshoz egy km-re, kiadó 3 hold ku- koricaföid. — Értekezés: Kecskemét, Attila-u, 4. sz. 403 POLOSKA, sváb, moly, egér és pat­kány és egyéb férgek irtását a Ta­karító Vállalat végzi. — Kecskemét, Klapka-utca 5. sz, ’ 3118 TAVASZI nagytakarítást gyorsan és kifogástalanul a Takarító Vállalat végzi. — Kecskemét, Klapka-utca 5, sz. 3119 TÖBB javított gazdasági kocsi eladó. Megtekinthető: Kecskemét, VII., Kossuth-krt. 55. sz, ‘ 406 ELADÓ sezlon, szekrény és egye­bek. — Kecskemét, Rákóczi-öt 38. sz. , 414 KÁDARMÜHELYEMET április 15-én megnyitom. Kérem a nagyérdemű közönség pártfogását. — Fekete Jó­zsef, Kecskemét, Széchenyi-krt 23 a sz. , 411 JÓKARBAN tévő, 20 mázsáig bíró. széleskocsi eladó. — Kecskemét, ivolb Ferenc-gözmalommal szemben) Szé- nási Antalnál. 41Ő 125-öS NSU, prima állapotban, eladó. Kecskemét, Motoros Szövetkezet. —* Csontosnál. 417? FELHÍVJUK az állattartó gazdái« figyelmét, hogy a. közlegelökre je-> lentkezést április 7-töl 28-ig foga­dunk el. Bejelentés a tanácáháza, I. cm. 20, szám alatt. Az évi fübéir eiöre fizetendő. — Legeltetési Bi­zottság, Kecskémét, 3111 5000 DB ültetni való szőlövesszöt.l kadar, vagy pirosszlankát keresőid megvételre. — Kecskemét, Kossuth- krt, 43. szám. 311? TÖBBFAJTA szamócapalánta be­szerezhető Jakabszálláson, Pólyák Mihály termelőnél, vagy bent a köz pontban, Ubornyák Rózsa gyümölcs árusnál. 387 Bácskiskunreegyei NÉPÚJSÁG az MDP Bácskisbunmegyei Bizottsága napilapja Felelős szerkesztő: KŐVAKI PÉTER Szerkesztőség: Kecskemét, Széchenyi tér 1. sz. Telefon: 25—16. 26—19, 11—22, 20—97 Felelős kiadó: NÉMETI JÓZSEF Kiadóhivatal: Kecskemét. Szèchenyt-tér 1 sz Telefon: 22—09 Bácskiskunmegyei Nyomda V. Kecskemét — Telefon: 24—09 Felelős: Faragó lnne icazgatu

Next

/
Oldalképek
Tartalom