Bácskiskunmegyei Népújság, 1954. március (9. évfolyam, 51-76. szám)

1954-03-20 / 67. szám

Levelezőink a szocialista kereskedelemért a koiimAnyprogramm ülhangzása óta egyre több leve­lező keres fel bennünket írá­sával. — A felszínre hozott problémák és hiányosságok nagymértékben elősegítik ke­reskedelmünk fejlődését, a falu jobb áruellátását. Az utóbbi hónapokban a paraszt­ságnak nyújtott különböző ked­vezmények következtében emel­kedett a falusi dolgozók élet- színvonala, megnövekedett a vásárlóképessége. De megnöve­kedtek az igények is, mind az áru minőségére, mind a válasz­tékára. Ez azt jelenti, hogy ke­reskedelmünknek még jobban kell harcolni az áruért, a jó el­i n 1’ ír,ni EZEN A VONALON megyénk kereskedelmében még igen sú­lyos hibák vannak. Levelezőink bátran vetik fel az észrevétele­ket és tudomásunkra hozzák eze­ket a hiányosságokat. Arról ír­nak például, hogy még hiányzik a figyelmes és szívélyes kiszol­gálás. Nincs mindenütt bőséges választék, sokhelyütt nem pon­tosan és nem gyorsan elégítik ki a vásárlók igényeit. ELŐFORDUL MÉG, hogy az eladók a vásárlókkal udvariat­lanul, gorombán bánnak. Ez előfordult a Délbáesmegyei Nép- oolt Vállalat kalocsai 36-os szá­mú vasboltjában is. Itt gorom­bán formed teli a vevőre, hogy­ané nyúlkáljon az áruhoz«. A vásárlókkal való helytelen bá­násmódot tükrözi vissza Urban Ferencné kerekegyházi lakos le­vele is, aki panaszolja, hogy a fötdmüvesszövetkezeti boltban a dolgozók a vevőkkel szemben udvariatlanok, türelmetlenek. AZ ILYEN kereskedelmi dol­gozók elé példaképül állítjuk a homokmégyi földművesszövetke- íeti bolt dolgozóit. Róluk Varga Bálint azt írja, hogy a nagy ha­vazás és hideg, ellenére is el­látták a lakosságot áruval és emellett udvariasan és előzéke­nyen foglalkoznak a vásárlók­kal* VANNAK MÉG olyan bolti dolgozók is, akik a vásárlókat megkárosítják. Ez előfordult a Kiskunhalas és Környéke Kis­kereskedelmi Vállalat 59. számú boltjában, ahol egy-két dekával kevesebb árut adtak a dolgozók­nak, mint amennyi járt volna. Baján a 43. számú és 9-es szá­mú boltban az előrecsomagolt liszt egy-két dekagrammal volt kevesebb az előírt súiynál. Az Északbácsmegyei Népbolt 10-es számú kiskunfélegyházi boltjá­ban nem vették figyelembe az árleszállítást és így a íémsúroló­.Éndrás 8 hold földjén az összes trágyázást, tavaszi szántást és évgy hold tavaszibúza elvetését március 14-én befejezte. Nem egyedül van, Patyi Pál gazda- társa vállalta, hogy 7 hold kis- haszonbérleti földjén a trágyá­záson és szántáson kívül 1 hold tavaszibúzát és 1 hold burgo­nyát március 15-ig elvet. Már földben van a mag. Kosztics Vi­dor mindezen felül már elké­szítette a melegágyat is kerté­szetének. A községben ezideig 17 hold tavaszibúz'át, ugyaneny- nyi árpát, 4 hold burgonyát ve­tettek el a dolgozó parasztok és 102 holdon végezték el a tava­szi szántást. » ILLÉS ANDRÁS, a bácssző- iősi tanács elnökhelyettese vál­lalta a pártkongresszus tisztele­tére, hogy ezévi sertésbeadási kötelezettségének március 31-ig eleget tesz. Vállalását március 5-én teljesítette, de ezzel együtt már a következő évre is beszál­lította előírt beadási kötelezett­ségét sertésből. 0. A RÉMI termelőszövetkeze­tekben szorgos munka folyik. A Dózsa tsz 38, a Kilián 30 hold tavaszi szántást végzett el ed­dig és a Kilián tsz befejezte 105 ftold őszi kalászosvetésén a fej- írágyázástj port 1.95 forint helyett 2.27-ért, a malacpörköltet 9.70 forint he­lyett 12.70 forintos áron hozták forgalomba. LEVELEZŐINK nagyrésze ar­ra is felhívta a figyelmünket, hogy a boltokban még mindig nem áll megfelelő mennyiségű és választékú áru a lakosság rendelkezésére. Füri Andrásné kunbajai levelező kifogásolja, bogy a kunbajai szövetkezeti boltban a szükséges ruházati cikkeket nem lehet beszerezni, de még 5 deka cukorkát sem le­het vásárolni, mert ez sincs a boltban. Horváth Mihály Sza­badszállásról azt írja, hogy a közelmúltban nem volt mosó- és pipereszappan, pedig ezekből a cikkekből megfelelő mennyiség áll rendelkezésre. Gál Lajos ti- szakécskei levelező írja, hogy a faluban nincs olcsóbb cigaretta. LEVELEZŐINK az ilyen be­jelentésekkel nagy segítséget ad­nak a hiányosságok kiküszöbö­léséhez, munkánk megjavításá­hoz. A beérkezett levelek nyo­mán a MESZÖV-ön keresztül megjavítottuk megyénk föld­mű vesszövetkezeteinél az áruel­látást. A MEZÖGAZDASÄGI terme­lési bizottságok is foglalkoznak községük áruellátásával. Több helyen árubeszerzési bizottságo­kat szerveztek, amelyek a szö­vetkezetek és népboltok készle­teit rendszeresen megtekintik, időben felhívják a. boltvezető fi­gyelmét, hogy a soronlévő mező- gazdasági munkákhoz a szüksé­ges eszközöket, gépeket,, felsze­relést a kellő időben rendeljék meg. A dolgozó parasztság így szervezetten gyakorol hatást falvaink kereskedelmére, KOMOLYAN kell emelnünk kereskedelmünk színvonalát. Eb­ben a munkában nagy segítséget nyújthatnák a levelezők. Minél' szorosabb a kapcsolat a fogyasz­tók és a kereskedelmi hálózat dolgozói között, annál jobb lesz falvainkban az áruellátás. Azok­ban a földművesszövetkezetek­ben és boltokban, ahol meghall­gatják a fogyasztók véleményét, javaslatait, ahol az eddiginél nagyobb figyelmet fordítanak a levelezők által felvetett problé­mákra, ott hamarosan emelkedik a kereskedelem színvonala. — Ezekben a községekben gyorsab­ban valósítják meg a kulturált kereskedelmet, a dolgozók igé­nyeinek maradéktalan és jó ki­KISKUNHALASON a terme­lési bizottság tagjai szakelőadá­sokat tartanak a tanyavilágban a dolgozó parasztok szamára. Legutóbb tapasztalatcserén vet­tek részt a Vörös Szikra tsz- ben. Megtekintették a szövetke­zet állatállományát, a helyes ta­karmányozást és silókészítést. A látogatás után a tsz versenyre hívta a város valamennyi cso­portját, március 13-ra elvetet­tek 10 hold távasziárpát és 15 hold tavaszibúzát, * SZABO JÓZSEF ki sszáiiási dolgozó paraszt kijelentette, hogy a községben elsőnek ő veti el a búzát és a cukorrépát. Nem is előzte meg senki, egy hold tavaszi búzája és ugyanannyi cukorrépája már földben van, * A TAVASZI MUNKÁBAN legjobb község Kelebia, Az egyénileg dolgozó parasztok 110 holdon végeztek fejtrágyázást, 150 holdon kész a tavaszi szán­tás. Hasonlóan jól dolgoznak Lajcsmizsén, ahoi 500 hold tava­sa szántást, 180 hold tavaszi- búza vetést, 10 höld tavasziárpa vetést, 8 hold napraforgővetést és 1000 hold .istállótrágyázást vé­geztek el a termelőszövetkezetek és egyénileg, dolgozó parasztok. Kultúráiét Mely Italon HEGEDŰS JÓZSEFNE, a mélykúti kultúrotthon igaz­gatója beszámolt Levelében a kultúrotthon tevékenysógé- rót. Különösen a Szabad Kőid Téli Esték érnek el nagy si­kert. Mind több dolgozo Ika­roszt jön örömmel as értékes előadásokra• A dolgozók tö­megei kérik főleg a mező­gazdasági, irodalmi és törté­nelmi előadásokat. A SZAKKÖRÜK közül a múlt hónapban alakult a já­tékkészítő szakkör. Az iskola szülői munkaközösséggel Karöltve működik. Babák, ál­latfigurák, díszdobozok ké­szítésével foglalkoznak a szakkör szorgalmas lúgjai. Kegy örömet szereznek mun­kájukkal a mélykúti gye- i ekeknek. Készítményeikből kiállítást rendeztek.yi mély­kútiak mintegy ü00 forint értékű játékot vásárollak. Az összegyűlt pénzből tavasz­ra az iskola uszodáiéit segítik befejezéshez. Jól működik u. színjátszó szakkör• Már 3 fúlconásos darabokra is vál- lulkoznak. Nemrég játszol kik Kisjaludi: „Kérők" című víg- játékát és Molière „Fös­vény"-ét. A „Koszthy f iú esete Tóik Marival" és CL m lános vi- tez’‘ előadása tartozik legkö­zelebbi terveikbe. Táncszak­körük az elmúlt évben nem kevesebb, mint 5G alkalom­mal lépett fel és 223 dolgozó családot köszöntőit kultúr- br igád juh élenjáró munká­jáért. Most indítják meg a mezőgazdasági szakkört. Ectgy örömmel vette Mélykút dolgozo népe, hogy a körzeti kultúr verseny bemutatójá­nak színhelyéül jelölték ki községünket. Most a. magyar-szovjet ba­rátság hónapjában méltókép­pen felkészült kultúrcsoport- jaik változatos műsorral te­szik ünnepélyessé ezt a kedves hónapot. IGEN NAGY NEHÉZSÉ­GE a kultúrotthon működé­sének, hogy nincs megfe­lelően ellátva felszereléssel. Egy-egy rendezvény előtt innen-onnan kell kér égetni az ülőhelyeket. Emellett az épület is eléggé gyenge ál­lapotban van. Szeretnék a mélykúti dolgozók, ha a me­gyei tanács felfigyelne erre és sürgősen intézkedne, mert ilyen körülmények között csak igen nehezen tud meg- feleini kultúrotthonuk az egy­re növekvő igényeknek — fe­jezte be levelét Hegedűs Jó­zsef né. Q000300OG000000Q00000 Az utóbbi 5 év alatt 997.498 fo­gadó részesült TOTÓ­nyereményben. A közeljövőben, esetleg már e héten a nyertesek száma eléri az l,0öö.000-t. A Sportfogadási Osztály a szeren­csés nyertest ebből az alkalomból külön értékes jutalomban fogja részesíteni. Az elmúlt héten több mint 330.000 Totó-szelvény érke­zett be. A 12 találatos szelvények egyenként 10.612 forint nyere­ményben részesültek. 5036 KÉT bélipari szakmunkást és egy kő vn üvesszakmunkást felvesz azoji- nalra a Kecskeméti Vágóhíd és Hús- feldolgozó Vállalat kiskunfélegyházi kirendeltségére. — Értekezni le­het: a Kecskeméti Vágóliídnál. 3001 ész éteu elegiteset. Herczog György, megyei tanács kereske­delmi osztályvezető h, üaoaszi hírek a (atuhéL ZSANAERESZTÖN Fekete MHK ellenőrző bizottsági tagoknak tanfolyamot rendeztek Kiskőrösön Kiskőrösön jól sike­rült MHK ellenőrző- bizottsági tanfolyamot rendezett a járási TöB A tanfolyamon a járás valamennyi ellenőrzi! bizottsági tagja meg­jelent, . számszerűit nyolcán. Az EB-tago- kat dicséret illeti pon­tosságukért és azért, hogy a sport fejlesz­tése érdekében sza- ' badidejüket áldozták fel. A tanfolyam vé­gig lelkes hangulatban telt el és jó ered­ményeket értek, el a hallgatók. Az EB tanfolyam be­fejezése előtt az EB- tagok patronálást vál­laltak a kiskőrösi já­rás községei fölött. Egy-egy EB-tag vállal­ta azt, hogy a patro­nált községek MHK munkáját segíti, me­lyen keresztül biztosí­tani fogják az 1954. évi MKK-terv teljesíté­sét, elősegítik a közsé­gekben az MHK és a testnevelési munka fellendítését. Farkas László Soltvadkert, Lengyel Imre Kecel, Neipár Géza Tázlár y Gyarmati Mihály Csen­gőd, Tóth Zsámboki Fái Pufii, Vékony An­tal Akasztó, Bergl La­jos Kiskőrös, Bariba István Pirtó közse# patronálását vállalta. Ha az EB-lagok a» MHK-munka fejlesz-«! tése érdekében olyan! lelkes munkát végez-« nek, mint amilyen leM késén vettek részt ezen! a tanfolyamon, akkori minden remény meg-* van arra, hogy ebben! az évben a kiskőrösi! járás, ezen belül pedig! a községek maradékta-i lanul teljesítik feladat •tukat az MHK tömege-* eítése, ezen keresztül1 a magyar sport felvirá­goztatása terén. hitaus-lzi János levelező, Kiskörös. Áposfagon csak neve van a sportkörnek Ha be akarok számolni Apostag község sportjáról, annak fejlődésé­től, akkor igen nehéz helyzetbe ke­rülnék. mert azt kell megállapíta­nom, hogy Apostagon jelenleg csak neve van a sportkörnek, de semmiféle tényleges sportmunka nem folyik községünkben. Községünkben a legnagyobb tábo­ra a labdarúgásnak van. ez a sportág a legnépszerűbb. A; sportkör műkö­dése során ebben ért el legjobb ered­ményeket. Jelenleg azonban súlyos nehézségek tornyosulnak sportkö­rünk fölé. A labdarúgócsapatunknak nincs megfelelő felszerelése és még egy csapat kiállítása is igen bajos lenne. Mindezen a kétségtelenüt meg­lévő igyekezet niellett sem tudunk jelenleg változtatni. Hiába tehetsé­gesek sportolóink. képességeiket jelenleg csalt igen kis mértékben tudják kifejteni. Mindezen nehézségek ellenére ebben az évben jobb munkát kíván közsé­günk sportköré kifejteni. A meglévő labdarúgöcsapaton kívül, röplabda­csapatot is szerveznek de az ej* műit évhez viszonyítva jelentősen ja* vítani kívánnak az MHK-munka terü­letén is. Községünk parasztfiatalsá­gát bekapcsoljuk az MHK testneve­lési rendszerbe, egészséges, edzetí fiatalokat akarunk nevelni közsé­günkben is, hogy a munkában mé§| jobban meg tudják állni helyüket. A sportkör terveit meg kivánja» valósítani, ehhez a községi tanácsi segítséget fog adni. Szükséges lenn« azonban az is, hogy a felsőbb sport­szervek felfigyelnének a kis falus* sportkörökre is és közvetlen gya- korlati .segítséget nyújtanának ab­ban, hogyan oldják meg nehéz fel­adatukat. A kormányprogramm meg­valósítása során jelenleg a falu fele fordul a figyelem, ahol a mezőgazda­ság gyors fejlesztésével együtt a kultúra, ezen belül a sport felvirágo- zását is el kell érni. Ennek megvalósításához lenne elengedhetetlenül szükséges a segít­ség. Kéneséi Sándor VB-elnö 1c. Aposlaj. Sportszerűségi versenyt indít a Kiskőrösi Petőfi SK A Kiskőrösi Petőfi SK labdarúgó- szakosztályának vezetői és labdarú­gói a legutóbb megtartott játékos- ertekezleten elhatározták, hogy Bács- Kiskun megye valamennyi labdarú­gócsapatát sportszerűség! versenyre hívják ki; A sportkör ezzel a versennyel elő kívánja segíteni azt, hogy megyénk­ben a mérkőzések minél sportszerűbb keretek között és légkörben folyja­nak le. A versenypontok a következők: 1. Sportkörünk minden mérkőzés­re pontosan megjelenik. 2. A vidékre történő utazáskor iga­zi sportemberhez méltóan viselke­dünk. 3. Sem a hazai, sem a vidéki öltő zőkben rongálást nem végzünk, vi­gyázunk a berendezésekre. 4. A játéktéren úgy viselkedünk, hogy a közönséget magatartásunk­kal nem izgatjuk lel. semmiféle meg­jegyzést nem teszünk a mérkőzések alatt. 5. A játékvezetővel mindenkor il­ledelmesen viselkedünk, az ellenfél játékosainak testi épségét védjük. 6. A játékvezető ítéletét minden esetben reklamálás^ feleselés nélkül tudomásul vesszük. ’ 7. Minden játékos önfegyelmezi magát, ezzel, is elősegítjük a mérkő­zések sportszerű légkörét, így ér­jük el azt, hogy csapatunkból egyet­len játékost sem állítanak ki. 8. A csapat játékosai szabadidejük­ben foglalkoznak a közönség nevelé­sével is, mégpedig úgy, hogy nép­szerű formában a labdarúgás szabá­lyait ismertetik. 9. Minden héten a Játékvezető Tes­tülettel karöltve szabálymagyarázó­estet rendezünk, amikoris az elmúlt mérkőzés játékvezetői tapasztalatait is megbeszéljük. f«»!«■■■«!»■■■■»*■■* Mozik műsora KECSKEMÉT, VÁROSI MOZI 20-án, szombaton : Rákóczi hadnagya. Uj,. színes magyar film Előadások kezdete : .6 és 8 óra KECSKEMÉT, ÁRPÁD MOZI 20-án, szombaton : Baráti becsület Uj, színes szovjet film Előadások kezdete: fel 6 és fél S órakor BAJA, URANIA MOZI 20-án, szombaton : Üt barát Uj francia film Előadások kezdete: fél 6 és fél S órakor *>YJA, KÖZPONTI MOZI 20-án, szombaton : Szerzője ismeretlen Uj csehszlovák filmvígjáték FKjadások kezdete: ti és 8 óva 10. A mérkőzés után akár győztes- ként, akár vesztesként kerülünk ki » küzdelemből, a pályát a legfegyel- mezettebben hagyjuk el és vonulunla az öltözőbe. Szeretnénk, ha megyénk valaroeny-* nyi sportköre elfogadná verseny­kihívásunkat és althoz csatlakozná­nak. Ez a kihívás és az ahhoz való' csatlakozás azonban no maradjon papíron, mert csak akkor érjük el célunkat, a szocialista sport fejlesz­tését, ha azt kint a pályán viselke­désünkkel, a közönség és a játékosok nevelésével alá is támasztjuk. Ezzel tudjuk a magyar sportot * legnagyobb mértékben segíteni. Kiskőrösi Petőfi SK sportolói. □□□□□□□□□□□□□□DDDDnna Apróhirdetések MEGNYITOTTAM vízvezeték szerelő­műhelyemet. Mindenféle szakntábavá- g'ó fürdőberendezések, udvari kutak, centrifugál, kéziszivattyúk szakszerű javítását és autogénhegesztést, eset­leg vidéken is. szerény árak mellett, vállalom. — Ifj. Kolozsvári Ferenc, Kecskemét, Wesselényi-utca I. sz., az udvarban. 3093 ELADÓ zongora, rövid, kereszthúros, angolmechanikás olcsóért. Váradyné, Kecskemét, Széchenyi-tér *10. sz. 223 .SZALONGARN ITERAT. vitriiu, cickát, kárpitozott székeket veszek. Kecskemét. Telefon: 21—41. 178 A KECSKEMÉT és Vidéke Körzeti Földművesszüvetkezet vezetősége fel­hívja a tagság é3 a lakosság figyel­mét, hogy a vetőburgonya Szabolcs­ból megérkezett. A vetéshez a szük­ségletét mindenki beszerezheti a szövetkezet aluljárói telepén. —■ Szövetkezet vezetősége, 309U MAGÁNOS nőt házvezetőnőnek idő­sebb házaspár keres «waládtagként. Kecskemét, Budai-utca 32. sz 22» I50-ES Zetka, jóállapotban, eladó. —» Kecskemét. Kada Elek-u. 1-t. szám. Műszerész." 22 * BUDAPESTI állandó munkára ku­bikos és férfi segédmunkásokat fel­veszünk. Munkásszállás biztosítva van, családfenntartóknak különélés! pótlékot fizetünk. A felutazás vasúti költségét alkalmaztatás esetén visz- szatéritjük. Négyhetenkánt haza- és visszautazás vasúti költségét visel­jük. — Jelentkezés: Budapest, V.* Belgrád-rkp 13—15. Fővárosi Út­építő Vállalat munkaügyi osztá­lyán. 5034 Bácskiskunmegyel NÍPUJSAG az MDP Bácskiskunmegyel j Bizottsága napilapja Felelős szerkesztő: KŐVÁRI PÉTER Szerkesztőség: Kecskemét, Széchenyi-tér 1. ez. Telefon: 25—16. 26—19, 11—22, 20—97 Felelős kiadó: NÉMETI JÓZSEF Kiadóhivatal : Kecskemét. Széchenyi-tér 1 sz Telefon: 22—09 Bácskiskunmegyel Nyomda V. Kecskemét — Telefon: 21—09 Felelős: Faragó Imre igazgató *

Next

/
Oldalképek
Tartalom