Bácskiskunmegyei Népújság, 1954. március (9. évfolyam, 51-76. szám)

1954-03-28 / 74. szám

'Pap p ß. Sein dar, a d o h du tjkeriéiz SZORGALMAS, jó gazda Papp B. Sándor, a híres dohány­kertész, aki uradalmi- és kulák- birtokokon keservesen nehéz munka közben szedegette össze tapasztalatainak nagyrészét, me­lyek most is megbecsült ember­ré avatják a kisszállási paraszt- smberek szemében. Nem volt soha módos ember — csak a mások kiszolgálója, cse­lédje. Most azonban 7 hold föl­dön gazdálkodik. De hogyan! Másnak 10 holdból, vagy egy­szer annyiból nincs olyan haszna, mint neki ebből a hétből. Külön­ben, hogy is lenne az istállójá­ban 3 tehén, 2 ló, meg a többi jószág, amit így egyszerre sok lenne elsorolni. Aprócska kis ember — akinek kemény kezemunkáján takaros kis tanya nőtt ki a földből. Ré­gen csak a módosabb parasztok építettek ilyen házat, és több­nyire azt is csak a faluban. PAPPNÉ mondta is sokszor, hogy? »mi a csudának kellett ilyen mutatós tanyát építeni, még majd azt hiszik, hogy mi­lyen nagyravágyó emberek is vagyunk mi.« Csak sokára nyu­godott bele, ahogy az ura mond­ta: ez már nekünk így dukál —i A földosztáskor azért adták ezt a hét hold földecskét, hogy példásan gazdálkodjunk rajta, és megmutassuk, mit tud az em­ber a maga két kezével szépíteni a földön. Mikor meglátjuk Pappék tanyá­ját, Tyihonov szavai jutnak eszünkbe: »Nemcsak a hasznos, hanem a szép is fontos az ember életé­ben!« Mintha ez sokkal jobban vo­natkoztatható lenne a mi mos­tani parasztságunkra, mint a ré­gire. Szerette ugyan a szegény ember módfelett régen is a szé­pet, de soha olyan fontos sze­repet nem játszott az életében, mint ma. Ez meglátszik abban, hogy igényesebb lett a lakása, a házatája, de méginkább a mun­kájával szemben, mint például Papp B. Sándor is; SOKAT LEHETNE mesélni az ö régi és mostani életéről, meg hát különösen a munkájá­ról, de inkább beszéljen ő maga arról, amit a legfontosabbnak tart: — Mint ahogy minden szakmá­nak megvan a mestere, úgy a paraszti életnek is. Erre is szü­letni kell! De talán — mondja elgondolkozva, — ez nehezebb, mint a többi, már csak azért is, mert a »műhely« az ég alatt van. Nemcsak a földdel kell hát meg­birkóznunk, hanem az időjárás­sal is. ANNÁL NAGYOBB ÖRÖM azután azt látni, hogy jól fizet a föld. Bár a szőlő után a legna­gyobb gondozást és legtöbb mun­kát a dohány igényli — talán mégis azt szeretem a legjobban. De a szőlő után ez is jövedelmez a legtöbbet —; mondja huncutkás mosollyal. — Én általában 800 négyszög­ölön termelek, mert a legkeve­sebb, a négyes vetésforgót feltét­lenül be kell tartani. Ennek a 800 négyszögölnek a fele kapa-, a másik fele szabolcsi dohánnyal van minden évben beültetve. Ta­valy 387 kiló kapadohányt és 187 kiló szabolcsit szállítottam be, amiért a termelési előlegek levo­nása után 1650 forintot és több mint 3000 darab cigarettát kap­tam. — AZ IDÉN MÉG jövedelme­zőbb a dohánytermelés. A tava­lyihoz képest sokat emelkedtek a beváltási árak is. Egyetlen példát említve: a legjobb minő­ségű szabolcsi dohány beváltási ára tavaly 1180 forint volt, ezzel szemben az idén 1680 forint. Ugyancsak emelkedett a kapa­dohány beváltási ára is. — A dohánytermelés azonban nem olyan egyszerű munka. Ezért lenne egy-két jótanácsom a dohánytermelők számára. — Egyetlen dohánytermelőnek sem szabad elfelejteni, hogy a legfontosabb munka ilyeniájban a talaj jó előkészítése és a ko­vái vetés. — A KORAI VETÉS azért fon­tos, mert viszonylag igen rövid idő alatt —: május 1-től augusz­tus elejéig — a dohánypalántá­nak nagy testet és sok levelet kell fejleszteni. A növény fejlő­désében nagy szerepe van a mű­trágyázásnak. Ezért minden dol­gozó paraszttársamnak ajánlom, aki dohánytermeléssel foglalko­zik, hogy a hevesi dohányfajtá­nál 60 kiló klórsavas káliumot szórjon egy holdra, és 40 kiló pétisót. Különösen a meszes ta­lajoknál ajánlatos klórsavas ká­liumot használni. : ; ; és ki tudná még elsorolni mennyi hasznos tapasztalat van Papp B. Sándor fejében, ame­lyekkel jövedelmezőbbé teszi a maga kis gazdaságát, és mint a község termelési bizottságának elnöke, és dohánytermelési fele­lőse, sok paraszttársának ad se­gítséget. Tagságunk soha úgy nem érezte magáénak a szövetkezetei, mint az idén Termelőszövetkeze­tünk, a nagybaracskai Petőfi 1949-ben alakult. De még egyetlen esz­tendőben sem mutat­kozott meg, hogy tag­ságunk annyira ma­gáénak érezte volna a szövetkezetét, mint az idén. Elvégeztük az ösz- szes tavaszi szántást 160 holdon. A trágyá­zás! tervet is teljesí­tettük. Csernák István indította el a versenyt: naponta ki hord több trágyát a földekre ? Fogatosaink mind csat­lakoztak a versenyhez. Tavaszi vetésünk 60 hold volt, ezt is befe­jeztük. A növényter­mesztő-brigád lófogat­tal végezte a vetést, mert a felázott laza ta­laj a gépet nem bírta volna. De úgy gondol­tuk, fiogy minden kés­lekedés csak kárt okoz­hat, várakozásra nincs idő, Szlavikov Demeter dolgozott legfürgébben a vetésben, pedig kö­zel jár már a 70. év­hez. Lasszingcr Péter, Balogh Ferenc is igen jó munkát végeztek. A növény termeszto- brigád tagjai másban is kitűntek. Elhatároz­tuk, hogy 10 holdon új gyümölcsöst telepí­tünk. Ezt a munkát a gödörásással együtt 5 napra ütemeztük. A brigád vállalta, hogy 3 nap alatt elvégzi. Meg is tette és az így megtakarított két nap alatt 80 hold évelő nö­vényünk fejtrágyázá­sát végezte el. Példa­mutató brigádtagok: Jámbor Dezső, Matacz Péter, Szántosi István. Elvégeztük a fejtrá­gyázást is az őszi ka­lászosokon. Iparkod­tunk, hogy amíg ned­ves a föld felülete, ké­szen legyünk. A tava­szi simítózást csak a magasabban fekvő föl­deken tudtuk megvaló­sítani. Fogatosaink azonban vállalták, hogy a hátralévő területeket még márciusban meg­járatják a simttőval. A nüvénytermesztö-bri- gád pedig azzal csatla­kozott a vállaláshoz, hogy a simltózás előtt elvégzi a mütrágyaszó- rást. Bllinsskt István tss-elnök, Nagybaracska. Ha az éjszakai fagyok erős nappali felmelegedéssel válta­koznak, a déli napsütés hatásá­ra a talaj felső rétege kitágul, az éjjeli fagyra pedig összehú- zódjk. A többszöri kitágulás és összehúzódás következménye az, hogy az őszi vetések hajszálgyö­kerei a talajból felhúzódnak és sok esetben el is szakadnak. Ilyenkor azt mondják, hogy »fel­fagyott a vetés«. Felfagyás ellen legeredményesebben úgy véde­kezhetünk, ha többtagú sima hengerrel nyomjuk vissza a ta­lajt és vele együtt a gyökérze­tet a régi helyére. A felfagyás elleni hengerezést, amint a ta­lajra rá lehet menni, azonnal végezzük el, * Ne késlekedjünk a cukorrépa vetésével. Répa alá gondosan készítsük elő a talajt. Az őszi mélyszántást kuitivátorral iga­zítsuk fel, utána hengert, fo­gast járassunk, míg aprómorzsás magágyat kapunk. A mag veté­sével egyidőben kombinált ve­tőgéppel, vagy ha ez nincs, kü­lön műtrágyaszóróval vessük el a műtrágyát is. A vetés mély­sége 2—3 centi legyen. A vető­gép után járassunk hengert, nyomjuk hozzá a talajt az elve­tett maghoz. így biztosítjuk csírázáshoz s a későbbi kelés» liez szükséges nedvességet, * A legelőkön hozzuk rendbe af kutakat, s osszuk fel szakaszok« ra a legelőt A szakaszok ható» iát úgy vonjuk meg, hogy egy« egy szakaszon 2—2 hétig bősége» legelőt találjon a jószág. A sza« kaszos legeltetéssel elérjük, hogy egész késő őszig jó legelőt találnak állataink. A szakasz­határokat megvonhatjuk egy szál vastagabb drótból készült kordonnal, vagy egymástól 15—> 20 méterre letüzött gallyakkal is, Ahogy a korai vetésű mák, borsó és egyéb vetemény kiso- rol, nyomban saraboljuk a sor« közöket, hogy a talaj cserepese« dését megakadályozzuk s a föl« det levegőssé, porhanyóssá vál« toztassuk. A sarabplást végez­hetjük kuitivátorral, tolókapáva! vágy kézikapával. A kapát ne eresszük egészen a sorokig, mert a gyengén kapaszkodó nővé« nyék könnyen megsérülnek A sarabolás mélysége ne legyen több 2—4 centiméternél. Ha a talaj felázott és erősen ragad, a sarabolást kézikapával hátrafelé haladva végezzük el, Építkezik a madarast Kossuth tsz A inadarasi Kossuth tsz tag­sága is versenyt indított a nö­vénytermelés, begyűjtés és épít­kezés terén. Vállalják, hogy az első negyedévben teljesítik egész évi liízóbcadási kötelezettségü­ket, valamint a félévi baromfi- és tojáskivetést. Növényterme­lésben túlszárnyalják a terve­zett termésátlagokat. Kukoricá­ból például 15.5 mázsa helyett 19-et, árpából 11.5 helyett 13-at, burgonyából 60 helyett 120 má­zsát termelnek. Egy száz. férőhe­lyes tchénistállót június 1-rc. egy 30 férőhelyes sertésfiaztatót július 1-re felépítenek, augusz­tus 15-re pedig befejezik az ez et férőhelyes baromfiól építését. Bírálatunk nyomán Beszéljünk A Mezőgazdasági Gépjavító Vállalat nevében szeretném a városi tanács figyelmét felhívni arra, hogy nagyobb gondot for­dítson az aluljáró rendbentar- tására. Ugyanis a téli piszok, sár, víz és sötétség fogadja a naponta arra járó sokszáz dol­gozót. Helyeselnénk, ha a munkába jövő és menő dolgozóknak nem a feltöredezett beton helyén tá­tongó gödrökben kellene buk­ni ég- erről ! dácsolni, hanem villanyláinpa» fény világítaná meg az aluljá­rót, Csak rontott az eredeti hely­zeten, hogy a villanyhálózat ja­vítását végző villanyszerelők a drótokat otthagylak és habár a villany nem ég, a bukdácso­lás és botorkálás mellett leg­alább drótakadály-versenyt í* lehet rendezni, Kiss János, ÜB-elnok. AZ ÖDÖN KASTÉLY park- “ jában már zsendül a fű, rügyeket bontogat az orgonáiig. Kölyökkutya ugrabugrál, kaffeg- va ijeszgeti a buzgón kapirgáló baromfit. Csak a sötét, büszke fenyősor alatt alszik még a föld élete, amely önzőén, féltékenyen nyeli el lombjával a nap simo­gató melegét. A kastély déli ol­dalán öregek üldögélnek. Rán­cos arcukat a nap felé fordítják. Az asszonyok hosszú, ősz haját meg-meglibbenti egy friss szellő, (linele csak, hallgatnak, gondol­kodnak magukban, az öregek szokása szerint, Hatvan-hetven év emlékeinek tengeréből nem nehéz felszínre hozni valami ré­git, szépet, vagy szomorút.,, Ez a kép fogadja a látogatót elsőnek a bácsborsódi szociális otthon kapuján belépve. 1949- ben alakult. Hatvanegy elhagya­tott öreg talált otthont, — igazi otthont! — az egykori urasági kastély sárga falai között. A szélrózsa minden irányából jöt­tek. Sok sebet, keservet, szenve­dést hoztak magukkal. Egyiknek a családja hált el. A másikat a családja dbbta el. A harmadik f.át-statamii járta mindvégig az életet. Itt találkoztak össze, itt alkotnák békés, szép családot már ötödik éve. Kezdjük meg az ismerkedést az otthonnal Tágas előcsarnokból nyílnak a földszinti hálószobák. Ragyogó tisztaság, rend, kényelem min­denütt. Az ablakban virágok, a padlón szőnyeg. A színes, szőttes ágytakarók alól habfehéren duz­zadnak a nárnák. ŐREGEK KŐ Z Ő TI (Látogatás a l AZ EBÉDLŐBŐL zeneszű- ™ rődik. Rádió szól s hang­ja elnyomja az evőeszközök za­ját. Éppen ebédidő van. Az ebéd ma: paradicsomieves, sertéspör­költ savanyú uborkával. Szem Dezsőné gondnokhelyet­tes, -— magas, melegszemű, bar­na asszony — elmondja: hogyan folyik az élet az otthonban. Az öregek többsége, aki egészséges, eldolgozgat a majorságban. Ha­lász János bácsi például a »IÖ- kanász«. Mert az otthonnak sa­ját hizlaldája van, havonta két­szer is vágnak disznót. Vannak házinyulak, baromfiak is, — eze­ket is az otthon lakói gondoz­zák. Ilyenkor tavasszal meg elő­kerülnek a kis kapák, gereblyék és a ráncos, reszkető kezek vi­rágágyakat varázsolnak a kas­tély köré. Az ősszel meg gyü­mölcsfákkal ültették be a nagy park egyrészét. De bizony in­kább csak pihenés itt az élet. Pihenés, — de nem unatkozás, tétlenség. Mert van rádió, do­minó, kártya, könyv, — kinek mi tetszik. A »család« a társalgóban gyű­lik össze ebéd után. Az ablak mellett széparcú né-' níke ül. Ujjai boszorkányos gyor­sasággal kötnek egy hófehér gyapjú puUovert. — Aj, fonni, meg kötni nagyon szeretek. Már majd mindenkinek csináltam kesztyűt, mamuszt, kabátot, ha­risnyát __ F urcsa, éneklősen ejtett sza­vai legalább olyan gyorsan pe­» úesborsódi saoeiá regnek, mint a kötőtű ujjai kö­zött. Matatsz Eleknének hívják, Bácsbokodról jöttek az urával. — Mert az is itt van — mutat a sarokba egy csupabajúsz em­berke felé, aki a férfiak cso­portjában üldögél. Két fiuk volt. Mindkettő eltűnt a háború első hónapjaiban. — Éppen tíz éve lesz — sóhajt mélyet az asszony és a csontkeretes szemüveg szé­lére egy könnycsep szalad. — Úgy maradtunk a párommal, mint a szedett fa. Betegesked­tünk, koplaltunk. Itt jó. Mert mi kell már az öregnek más, mint hogy meglegyen a napi betevő falat, a meleg ruha, nyugodt éj­szaka?. . a A SZOMSZÉDOS asztal vé­^ gén dúshajú aggastyán szórakozik: magában kártyázik. — így nem veszünk össze a nye­reményen — nevet, amikor cso­dálkozunk a furcsa játékon. Gu­lyás Gergely a neve, 81 éves. Táncmester volt, Zentárói mene­kült annakidején. Rokonairól nem tud semmit, felesége, csa­ládja soha nem volt. Talán en­nek a társtalan, magános élet- hek emléke teszi szomorúvá a szemét. Hogyan is ííta Gárdonyi Géza: «-... mert az egyédüLvaló- ság nem is nézhet másképpen, mint szomorúan. Az egyedülva- lóságnak hosszú az árhyéka. Az egyedülvalóságnak árnyéka az a gondolat, hogy nem fogunk soha az életben találkozni azzal, aki­vel álmainkban mindig találko« zunk,,,« Gulyás Gergely sem lis otthonban) találkozott. 1, Végigharcolta az első világháborút, meg is rok­kant a kezén. S azután is taní­tott mindaddig, amíg fáradt lá­bai egyszer csak azt nem mond­ták: elég! S azóta — három éve — itt él, Távolabb, a többiektől elhú­zódva alacsony vénember gör­nyed az asztal fölé. Fakó szeme kibámul az ablakon. Csak néha mozdul, amikor a pipát a szájá­hoz visz). A gondnokhelyettes el­mondja sorsát: — Barnoki Mátyásnak hívják. Névéltlányuk — mert saját gye­rekük nem volt — csak addig kedveskedett nekik, amíg rá­íratták házukat, kis földjüket. Aztán a fiatalok kirakták őket az istállóba... tetvesen, rongyo­san kerültek ide... Az asszony, Örzse néni, most is betegen fek­szik. Ezért a legszomorúbb az öregek között Barnokí bácsi.., Igen. Nincs kegyetlenebb fegy­vert, mint a hálátlanság, szívte­lenség. Milyen jó lenne, ha egy­szer Barrtöki Mátyás neveltlá­nyának: is eszébe jutna: valami­kor ő is megvénül. S az élet nem siet, de nem is felejt.,, A Z EMELETI SZOBÁKBAN ^ a férfiak laknak. Leiter­ma n Istváh bácsi az első, aki ebéd után bizony felkocorog és mindig szundít egy kicsit. Jól is eshet neki, mert olyan fürge, mint egy ezüstösfejű egérke, no meg vidám is. Csalt altkor mér­gesedik meg, amikor túlhango- san kiabálnak a fülébe, — Azt mondják, hogy nagyot hallok! Ki beszélhet ilyen butaságot? — Inkább az a baj, hogy egy ki­csit keveset hallok. Sebarac • Máté bácsi éjjeli- szekrénye olyan, mint egy tudó* diáké: tele könyvvel, újsággal, A szabadságharc története, egy elemiiskolás olvasókönyv — ta­lán valamelyik unokától, meg a képes Uj Világ több száma, A konyhában a másnapi ebéd­hez tisztítja a zöldséget néhány asszony. Keresztes Imréné, egy fürgemozgású, testes asszony nagy halom v&salnivaló ágyne­mű, fehérnemű mögött szorgos­kodik. Laczi Ferencné, a sza­kács megmutatja a ház »legfon­tosabb részét«: az éléskamrát, Sonka, kolbász, szalonna garma­dával. befőttes, lekváros üvegek százai a polcokon. Itt nem gond elhatározni, hogy mi legyen az ebéd, * DOLDOG, elégedett, meg» *•' békéit emberek otthon» ez a kastély itt Bácsbon:ódon. S aki közöttük jár, megerősödik abban a hitben, hogy az élet minden korszakának meg van a maga öröme, értelme. Az ősz is van Olyan szép, mint a tavasz, r— boldog lehet az öregség is. Csak szív és szeretet kell hozzá, hogy ilyenné tegyük ezeket az elaggott) sok szenvedést megért életeket. S hogy a bácsborsódi szociális otthon --ezeiői nem fu­karkodnak sem a szívvel, sem a szeretettel, arra nemcsak a mi­nisztériumi elismerés a bizonyí­ték, hanem elsősorban maga ez az otthon, a hatvanegy derűs­arcú gondozottal,

Next

/
Oldalképek
Tartalom