Bácskiskunmegyei Népújság, 1954. március (9. évfolyam, 51-76. szám)

1954-03-02 / 51. szám

AZ MÙP BACSKISKUNMEGYEI PAR TB IZ OllSKG AN AK LAPJA IX. ÉVFOLYAM, 51. szám Ara SO fillér 1054 MÁRCIUS 2. KEDD : À MAI SZÁMBAN j Hogyan lehet családiházat építeni? ** Nagyobb meg­becsülést az új szakembereknek a kecskeméti gépállo­más on f Pénzbe kerül az emberiesség? — Fejlett ; állattenyésztésért. •— Megnyílt az elfekvő anyagok kiál­lítása, *= Miről írtak levelezőink az elmúlt .héten? Á falu dolgozóinak versenye Néhány hete lelkes verseny lángja csapott fel az egész or­szágban. Dolgozó népünk készál pártunk III. kongresszusára, A verseny iendúiete magával ra­gadta a falu dolgozóit is. Még soha sem volt ilyen szembetűnő a falusi munka sodrában az a készülődés, amely a tavasz Kü­szöbén szokásos, mint ma, Na­gyobb kedvvel készülődik a me­gye dolgozó parasztsága a tava­szi munkára, a nagyobb termés betakarítására, mint valaha. Az elmúlt napokban és hetekben mindjobban szélesült a falu dolgozóinak erre irányuló ver- senymozgaima. Nemes vetélke­dés folyik, hogy a párt és a kormány nyújtotta széles lehe­tőségek birtokában valóban új, nagyobb sikerek szülessenek a mezőgazdaság bármely ágában. Termelőszövetkezeteink, álla­im gazdaságaink és községeink megyénkben is sorra tesznek vánalást a pártkongresszus tisz- ■ leletére. Külön jelentősége van annak, hogy sokasodik az egyé­ni felajánlások száma. Ahhoz azonban, hogy tömegméretek­ben kibontakozhasson a falu dolgozóinak nemes versenye, pártszervezeteinknek segíteni kell politikai felvilágosító mun­kával. A MEDOSZ-szervezetek- nek a szocialista szektorokban, tanácsainknak pedig a falvak­ban kell segíteniük a kibonta­kozó versenykezdeményezéseket. Itt még fellelhető a lassúság. A MEDOSZ megyei bizottsága sürgeti a vállalások beküldését és varja, hogy mikor küldik meg a szervezetek a jelentést a ver­senyről. A tapasztalatok szerint megyénk legtöbb állami gazda­ságában .már történtek komoly vállalásolt. Hiba az, hogy nem folyik megfelelő felvilágosító munka annak érdekében, hogy minden' gazdaságban ismertté váljanak ezek a kezdeményezé­sek. Pedig a vállalás teljesítése csak akkor tekinthető biztosí­tottnak, ha a versenyzők ellen­őrzik, szárhontartják egymás eredményeit, az esetleges elma­radást is. Erre nem nagy gon­dot fordít a MEDOSZ megyei bizottsága és a helyi szakszer­vezetek sem. Ez az oka annak, hogy nincsenek tájékozva arról, iiogy hol teljesítették már leg­alább részben az adott szót. Az elmúlt hét végén még csak egyetlen egy adattól tudott a MEDOSZ megyei szervezete, amely a vállalás teljesítéséről szólt. Ez Szeicz Teréz, a hild- pusztaa állami gazdaság íejőgu- iyásának eredménye volt, aki máris túlteljesítette 1.2 ötezrei a pártkongresszusra tett vállár Sását. A vállalás szerint ugyanis a gondjaira bízott tehenek fe­jőéi átlagát 4.5 literről 7 Ütőre’ emeli, de máris elérte a 8,2 lite­res átlagot* Pedig ezenkívül-már . több he­lyen részben teljesítették a vál­lalást. Szükség van tehát a vál­lalások teljesítésének állandó -cÛgiûBésâce» a» élő, eleven ssis» seny kialakítására. Harcolni keli a verseny mindenfajta lebecsülé­se, a dolgozók kezdeményezésé­nek semmibevétele ellen, Ilyen fordult elő a tiszakécskei állami gazdaságban, ahol az- üzemi bi­zottsági értekezleten — melyen az ÜB-elnök jelen sem volt >— -dolgoztait ki« a kongresszusi verseny vállalásokat és meg sem Kérdezték a dolgozókat, Mikor az üzemi bizottság elnöke, Erős József visszaérkezett Budapest­ről, akkor vele is aláíratták utó­lag ezt a versenyfelhívást -a torma kedvéért«. Ez nagyon ko­moly lebecsülése a dolgozók al­kotókészségének, versenykezde­ményezésének. Ezért nem Is sza­bad tűrni az ilyesmit, Nagy erőt képviselhet a nép­jóiét fokozásában, a mezőgazda- sági termelés szüntelen fejlesz­tésében a széleskörű verseny­mozgalom meghonosítása, amely az eddig szunnyadó kezdemé­nyezések kibontakoztatója, egye- sítöje lehet. A párt és a Kor­mány hathatós intézkedései min­dent megadnak ahhoz, hogy valóban nemes versengés köze­pette érjünk el minél nagyobb eredményeket. Most kínálkozik alkalom arra, hogy valóban megmutathassa a termelőszövet­kezeti tag, vagy egyéni gazda, hogy mit tud. Sokhelyütt be­széd tárgya az, hogy melyik fa­lúban értek el jobb termést, vagy melyik gazdának szebbek az állatai, gondozottabb az ud­vara és földje. Ennek kell még kifejezettebben nyilvánosságot kapnia, hogy az. egész megye falvaiban ismertekké • váljanak a versenykezdeményezések, ame­lyek a több termésre, a mező- gazdasági termelés fellendítésé­re ösztönöznek. A pártkongresz- szus tiszteletére indult verseny­mozgalom során lehetőség nyí­lik arra, hogy a gyors sertésbe­adással kukoricabeadási kedvez­ményt kapjanak a gazdálkodók. A verseny fontos eszköz ab­ban a küzdelemben, mely egész dolgozó népünk felemelkedésé­ért, jólétéért folyik. A küszö­bönálló tavaszi munkák elvégzé­sében, fiz állam iránti kötelezett­ség minél előbbi teljesítésében nagy szerepe lesz a falu ver­senymozgalmának* Az elkövet­kezendő napokban még jobban bátorítjuk, segítjük ezeket a kezdeményezéseket. Falusi vezetőink, párttagjaink karolják fel tehát a verseny- mozgalom ügyét és a most folyó vezetőségválasztó taggyűléseken is beszéljenek a kongresszusi versenyről. A kommunisták pél­damutatása magával ragadja a falu többi dolgozóit. Az állami gazdaságok és gépállomások üze­mi bizottságai szintén többet tö­rődjenek á verseny ellenőrzésé­vel, a versenylendüLet fokozásá­val. Ha minden tőlünk telhetőt megteszünk a verseny érdeké­ben, az aatoÉnx nem Jjnaced el, Előre a kongresszusi verseny sikeréért! Az MDP Báeskiskimmegyei Bizottságának közleménye A Magya Dolgozók Pártja Bácskiskumncgyei Bizottsága őröltnél állapítja meg, hogy me­gyénk üzemeinek, gépállomásai­nak, állami gazdaságainak, ter­melőszövetkezeteinek dolgozói cs egyénileg gazdálkodó dolgozó parasztjai egyre lelkesebben csatlakoznak a Magyar Dolgo­zók Pártja III, pártkongresszu- s" tak . rtcté.e indított mun- k_versenyhez, egyre többen tesz­nek vállalásokat a termelés eme­lésére, a minőség megjavítására fokoz ttabb takarékosságra, a tavaszi munka jó előkészítésére és végrehajtására. A kongresszus tiszteleté: - tett te.ajáin.isok, az egvre szélesebb­re bontakozó L’.kes versenymoz­galom híven tükrözi megyénk dolgozóinak mélységes bizalmát és sz.erctctct pártunk iránt. Ez­zel is kifejezésre juttatják, hogy .îeiyeslik az életszínvonal eme­lését, a szocializmus további épí­tését célzó politikáját. A Magyar Dolgozók Pártja Bácskiskumncgyei Bizottsága megyénk dolgozóinak a III. pár' ngresszus tiszteletére in­dított versenymozgalma megbe* v ,.ese, és a további jó mun­kára való ösztönzése jeléül a kongresszusi munkaversenybeii legjobb eredményt elérő üzem« nek, állami gazdaságnak, gépál­lomásnak, termelő íövetkezetnek és községnek kongresszusi zász­lót ajánl fel. Serkentsék c zász­lók is megyénk dolgozó népét az eddigieknél még nagyszerűbb termelési eredmények elérésére. Előre a kongresszusi munka- verseny sikeréért! Magyar Dolgozók Pártja Bácskiskumncgyei Bizottság;» A kecskeméti járásban elhanyagolták a felvilágosító munkát — elmaradtak a begyűjtésben A PÁRTKONGRESSZUS tisz­teletére a kecskeméti járás köz­ségeiben több mint száz felaján­lás hangzott el. Sok dolgozó pa­raszt megfogadta, hogy idő előtt teljesíti beadását, mert csalt így tudja járá biztosi teái tervét. A felajánlásoknak több mint egy harmadát már teljesítették. TÖBB KÖZSÉGBEN azonban igen vontatottan megy az elő­zetes tej- és húskivetési munka, Orgoványon még az elmúlt hé­ten 66 százalék, Vávosföldön pe­dig 69 százalék volt a felbon­tatlan tétel, Nemcsak ezek­ben a községekben, hanem má­sutt sem igen biztosították, hogy minden termelővel megtárgyal­ják a tej- és húsbeadást. A hiba az, hogy a legtöbb helyen csak a nyilvántartók foglalkoztak a termelőkkel, akik az adminiszt­rációs elfoglaltságuk mellett nem tudtak kellő politikai felvilágo­sító munkát kifejteni, Csak a tervfelbontás kezdetén végzett egy-két állandó bizottsági tag felvilágosító munkát, Az utóbbi hetekben az egész járásban már egyáltalában senki nem foglal­kozott a termelőkkel. Ebből adó­dott, hogy a járásban az első félévre nem tudtak kellő meny- nyiségú sertést beütemezni, A beütemezés nem arányos, mert a negyedik negyedévre maradt a beadásra kerülő sertéseknek több mint 75 százaléka. Hasonló a helyzet a vágómarhánál is, A FELBONTÁSOK minősége terén is igen sols hiányosság mu­ta ütozott a kecskeméti járásban* Különösen az első időben kö­vettek el a nyilvántartók sok hi* bát, főleg a tojás beütemezése és a hátralékok áthozatala te* rén, főként Helvécián, Izsákon, Jákabezálláson, A KECSKEMÉTI járásban legjobban lemaradt a sertésbe* gyűjtésben Izsák, Kunbanacs éa Ágasegyháza, Élenjár Bugac és jó eredményt ért el Helvéciái Vágómarhabegyü j testen Tiszai» kécske és Bugac jár az - élen* míg Fülöpháaa, Városföld igen elmaradt, Kunbaracson még egyetlen egy vágómarhát sem gyűjtöttek be, A tejbeadásban előljár Laki telek, elmaradt Ja*; kabszállás és Bugac« Aki már teljesítette kongresszusi vállalását Szeicz Tere? a hildpusztai ál­lami gazdaságban dolgozik. Ta­valy decemberben lett fejűgu­lyás, 13 tehenet gondoz. Pár­tunk III. kongresszusának tiszte­letére február 4-én vállalta, hogy a gondozására bízott tehenek tejhozamát .jelentősen felemeli. Az akkori átlag 4.5 liter volt. A kongresszusra felajánlotta, hogy 7 literre emeli az átlagot. Már február 24-én túlteljesítette a vállalást, mert elérte a 8.2 litert. Jelenleg 11 tehenet fej, mert kettő vemhes. Ezt a jó eredményt a napon­kénti háromszori fejessel, a pon­tos időben való etetéssel érted, alkalmazza a tőgymasszázst és nagy gondot fordít arra, hogy az állatok jó környezetben, tisz­ta istállóban legyenek. Ennek köszönhető, hogy ő érte el a legjobb eredményt a fcjógulyá­Élénk érdeklődés Kelebián a téli szak* tanfolyam iránt A KELEBIAÏ egyénileg tícó* gozó parasztok nagy örömmel fogadták a téli szakmai okta­tást. Egy előadássorozat indult a községben, melynek hallgatói egyénileg dolgozó parasztok, A lakosság nagyrésze szőlő- ér gyümölcstermeléssel foglalkozik, így ezen a szakon indult meg a tanfolyam február 11-én. A nagy érdeklődést bizonyítja, hogy az első előadáson 20 dolgozó pa­raszt jelent meg. A megjelentek elmondták paraszt társaiknak; hogy milyen sokat tanultak az első előadáson és másodszorra már 25 dolgozó paraszt hallgatta végig a tanfolyamat. Az előadó beszéde után élénk vita követe kezett. Nem volt olyan ember* aki hozzá ne szólt volna az elő­adáshoz és nem mondta volna e$ gyakorlati tapasztalatait, 1 '• f­AZ ÖSSZEJÖTT dolgozó pa» rasztak örömmel adják át egy.-# másnak többéves, sőt évtizedé# tapasztalataikat. Az elméleti ok# tatást pedig felhasználják a gya# korlatban, hogy magasabb ter* méseredményeket érjenek el, Dudás László, agijjproDagaodásts, sok kozott, Á kiskunfélegyházi Táncsics tsz egész évi versenyre hívta a Bem József termelőszövetkezetet Több kiskunfélegyházi termelőszövetkezetben tárgyalják a termelési tervet. Nem egy termelőszövetkezetben a tervtárgyalás alkalmával éles vita keletkezett a terv felett. Az elmúlt hét fo­lyamán a Lenin tsz is kitűzte tárgyalásra termelési és bevételi- kiadási tervét, A tagság hozzászólásában több helyen módosítási javaslatot nyújtott be. Refîtes Gábor például nem helyeselte, hogy as idén 35 holdra terjesztik ki kertészetüket. Javaslatát azzal indokolta meg,- hogy jlyen nagy területre kevés a munkaerő. Több termelőszövetkezetnél a tervíelbontások alkalmával vál, lalások is hangzottak el. Brigádok, munkacsapatok kelnek egy­mással versenyre. A Táncsics termelőszövetkezet egész tagsága versenyre hívta ki a Bem József termelőszövetkezetet az egész­évi mezőgazdasági munkákra. A nemes vetélkedés hozzájárul majd ahhoz, hogy magasabb termésátlagokat és ezáltal nagyobb jöve­delmei; érfrrésaggk a!*.

Next

/
Oldalképek
Tartalom