Bácskiskunmegyei Népújság, 1953. december (8. évfolyam, 281-306. szám)

1953-12-22 / 299. szám

Nagy kincs az épílőbrigád a íéiegyházi Alkotmány termelőszövetkezetben Az Alkotmány termelőszövet­kezet a napokban műhelyavató ünnepséget tartott, amelyen az építőbrigád munkáját értékelték. Gáspár Mátyás, Ugnna János és Kalmár Ferenc Bertus Antal brigádvezetővel együtt felépítettek ezévben egy ha­talmas bognármííhelyt, ko- vácsmúholyt, darálómalmut, autógarázst és egy lőpatkoíó helyiséget. Ezeken az épít­kezéseken 800.000 forintot takarítottak meg. A kezüj* alól került ki egy tej­ház, ^gy magtár és egy 500 köb­méteres siló is. Ebbe a munká­ba a fiatalokat is bevonták. vetkezet a gyümölcstermést. Felépítenek egy nyültelepet, 50 kaptárát a már meglévő méhcsaládoknak és elkészí­tenek 100 darab kézi poro­zol is. Mert a porozó hiánya miatt kö­zel egymillió forint kár érte a szövetkezetét ezévben. Tóth Lajos 77 éves tag mond­ja: — ha ezeket a munkákat mind megcsinálja az építőbri­gád, akkor nem 0 forintot osz­tunk jövőre munkaegységen­ként, hanem jóval többet, Gáspár Mátyás szerint: — ígé­retet tettünk, hogy 25.000 forint jövedelmet csinálunk szövetke­zetünknek. Csak rajtunk múlik, hogy teljesítsük, mert a vezető­ség már gondoskodott megfelelő anyagról, a munka mostmár a mi dolgunk. Hideg János tsz-szerveső. A vezetőség nem g-undoskodik a dolgozókról — elmaradt a mélyszántással a kalocsai gépállomás Ami nem tetszik a dolgozóknak Mikor épül fel a javítóműhelyünk? A nagybaracskai ktsz épltőhrigédja november elején kezdte meg a munkát a csátaljai gépállomáson, egy javítóműhely építését. Itt dolgoznak másfél hónapja és semmi eredmény nincs. A Megyei Beruházási Főigazgatóság legalább nyolcszor tartott helyszíni vizsgálatot — minden hatás nélkül. Viszont a gépállo­más nem tud megbirkózni a nagy gépparkkal, mert javítóműhely csak egy van. A javítóbrigádok összezsúfolva dolgoznak. A kom­bájnok és munkagépek javítása nem folyhat, mert az erőgépek és cséplőgépek elfog,alják a műhelyt. TVem egyszer felhívtuk a beruházási igazgatóság figyelmét, az intézkedésre — eredménytelenül. A ktsz sem dolgozik megfelelően. Ilyen építési munkát már régen át ke.lett volna adni, nem húzni az időt. Az anyagellátás sem megfelelő, a dol­gozók sokszor tétlenül állnak, mert ha tégla van, a faanyag hiányzik. Az ilyen munkáért felelősséget kell vállalni mindenkor... Német Sándor főgépész, Csáíalja. Az építőbrigád tagjai a mező- gazdasági munkákból is alaposan kivették részüket. Gáspár Má­tyás, ' Ugrina János és Kalmár Ferenc például az egész aratás­ban líiO—200 százalékra teljesí­tették a napi normát. Ugyanez •a három dolgozó 15 hold kuko­rica megművelését is vállalta. 21 mázsás holdankénti termést takarítottak be. A jövő esztendőre , komoly tervei vannak a bri­gádnak. 100 férőhelyes hiz­laldát, sertésfiaztatót építe­nek. Baromfiól létesítése is rájuk vár, egy 400 férőhe­lyes juöhodálj megépítésé­vel együtt. Csinálnak a té­len 1000 darab hűtőládát, ebben szállítja jövőre a szö­.4 KALOCSAI gépállomás őszi. talajmunka tervét 100 szá­zalékon férni tejéi... de, ezen- belül azonban mélyszántás! ter­vének csak 01 százalékban tett eleget. A körzetéhez tartozó ki­lenc termelőszövetkezet közm mindössze négyben fejezte be a mélyszántást. A géderlaki Út­törő tsz-ben ma is több, mint 70 hold vár mélyszántásra. Mi az ólra, hogy a gépállomás amúgyis kevés mélyszántási ter­vét nem tudta határidőre telje­síteni? — Nincs a traktorosok­nak munkakedvük — válaszol az igazgató. Arról azonban nem beszél, hogy miért? A GÉPÁLLOMÁS vezetősége semmit sem tett a dolgozók jobb ellátásáért. Meleg ruhát még csak 10 dolgozó kapott, s briaád­Hogyan folyik a begyűjtés a kecskeméti járásban ? A járás öt legjobb községe:. Lászlófalva, Tiszakéeske, Város­^ föld, Lakitelek, Agasegyháza. Hátul kullog: Bugac, Orgo- vány, Ladánybene, Nyárlőrinc, Kunbaracs és Jakabszáhás. Lakitelek napraforgóból 105 százalékra teljesítette tervét, Tiszakéeske 102-re. Kerekegyháza a burgonya tervteljesítésben ért el 124 százalékot. A kukoricabegyüjtcsben azonban a legjobb Lászlófalva is csupán 88 százaléknál tart. Ágasegyháza 82 száza­lékkal következik utána, a többi község eredménye azonban mesz- sze elmarad. Az elmúlt héten a serté^begyüjtésben ért el a járás legjobb eredményt. Lakitelek, Tiszakéeske, Lászlófalva 10 százalékon felül növelte a tervteljesítést, Lászlóíalván, ahol 50 élenjáró dolgozó paraszt részvételével ülést tartottak, megfogadták, hogy heten­ként legalább 100 darab hízottsertést gyűjtenek be. A vágómarhabeadásban Lakitelek, Városföld és Lászlóíaiva vezet, Agasegyháza, Hetényegyháza a tejbegyüjtésben. A községek azonban panaszolják, hogy az Adatforgalmi Vál­lalat késéssel küldi a vételijegyeket. A november 2-i felvásárlás­ról például csak december 11-én küldte a tanácsi példányokat. Ez megnehezíti a vágási engedélyek kiadását, de a helyes tervki­értékelést is. szállásukat is alig egy hete tet­ték lakhatóvá. De me,égről, mo- sakodási lehetőségről még mos sem gondoskodtak. Emiatt az egész ősz folyamán alig 5—6 gép dolgozott két műszakban. A gépállomás vezetősége nem tart szoros kapcsolatot a termelőszö­vetkezetekkel sem. Ezért a ter­melőcsoportok sem gondoskodtak a traktorosok számára megfelelő helyiségről és meleg étektől. A traktorosok a gépjavítás ideje a,att sem dolgoznál!: ké­nyelmesebb helyen. A gépek nagyrészót az udvaron és egy huzatos, ablaknélküli helyiség­ben javítják. A TERMELŐSZÖVETKEZE­TEK a zárszámadási közgyűlé­seken felhívták a gépállomás fi­gyelmét a minőségi munkára, a szerződésben vállalt kötelezett­ségek pontos teljesítésére. A gép­állomás vezetői közül azonóan senki nem vett részt a gyűlése­ken, nem hallgatták meg a bí­rálatot. Ez azt mutatja, hogy nem is igyekeznek kijavítani eddigi hibájukat, Nagyobb gondot a teli iüzeiőeülátásra Kiskunmalisán Sztfilmvárosban dolgozom. Családom Kiskunmajsán la­kik. Minden két hétben haza­jövök. Sajnos előfordul, hogy feleségem hideg lakásban vár engem. Nem tudom meg­érteni, hogy' miért van ez így? Feleségem elmondotta, hogy több mint egy hónap óta Kiskunmajsán nem lehet kapni sem fát., sem szenet, de még tőzeget sem. Ennek ellenére a TÜZEP fatelepén nagyobb mennyiségű fahe­gyeket látni. A párt és kormány hozott olyan határozatot, mely sze­rint elsősorban a dolgozók tüzelővel való szükségletét kell legmesszebbmenőkig ki­elégíteni. Ezért nem tudom megérteni azt, hogy egy 16 _ ezer lakosú községben miért nem lehet fát és szenet kapni. Szerintem a tanács­nak és a helyi pártvezetőség­nek észre kellene venni eze­ket a hibákat. Arra kérjük az illetékes szerveket, hogy gondoskod janak megfelelő tüzelőről. Neményi József. Sztállnváros. Gorkij-tcr 1 idöjárásjelentés Várható időjárás kedden estig: változó felhőzet, egy-két helyen, elsősorban a déli megyékben, kó sebb havazás, ónoseső. Mérsékelt délkeleti-keleti szél. Az éjszakai lehűlés Délen kissé gyengül, a nappali hőmérséklet általában alig változik. Várható hőmérsékleti értékek az ország területére: kedden reggel Délnyugaton mínusz 4, mínusz 7, másutt mínusz 10, mí­nusz 13, délben mínusz 1—plusz 2 fok között. A fűtés alapjául szolgáló vár­ható középhőmérséklet mínusz 1, mínusz 4 fok között. (MTI) I endégs égben Dr ág szél en Aï elindít * 40 napokban a megyei ía- núes értesített ,bennünket, hogy a bolgár népművelési minisztérium küldötte meg látogatja községünket. Lett erre nagy öröm! Még lelke­sebben folytak a próbák, mindenki ünnepnapként vár­ta a látogatás napját. Hangoshíradón tudattuk a dolgozókkal a hírt. Mindenki takarította az utcát, csinosí­totta házalóját. Az egész falu várta a testvéri ország kép­viselőjét. A tájékoztatás sze‘ rint 5 órakor kellett érkeznie a vendégnek, de 5 órakor a kultúrotthon már zsúfolt volt. A népi együttes tagjai — fiatal lányok, fiúk, úttö fők és hatvanéves öregek — díszes ruhákban vártak a vendégeket. Amikor az ajtó kil árult és a sok lelkes szempár meg­pillantotta a küldöttséget, hatalmas tapsorkán zúgott fel. Balogh János tanító üd­vözölte a bolgár vendéget Ebben az évben sok nehézségünk volt. Nem \ i tás, hogy 676 holdon 23 tag csak megfeszített erővel tud­ta elvégezni a munkát. De a mostani zárszámadás meg­hozta az eredményt. A szor­galomhoz járult a kormány sok segítsége is. Szövetkezetünkben nem egy tag van. aki 4—500 munkaegy­séget teljesített. Makra Imre a feleségével dolgozott a tehenészetben. 912 munka­egységük volt. A kapott ter­mények pénzre számítva 34.524 forintot tesznek ki- pénzbeli részesedést 8706 fo­rintot kaptak. így évi jőve- élelmük 43.230 forint. A ház­táji gazdaság haszna is eléri náluk a 30.000 forintot. Egy szó. mint száz: érde­mes az idei zárszámadás eredményét összehasonlítani a tavalyival. Ezt nálunk mindenki meg is tette. Nem is volt a szövetkeze­tünkben egyetlen kilépő sem, sőt október 1 óta tizen­hatan léptek közénk. Az ered­mények láttán nagyobb a munka kedv, jobb a mun­kafegyelem. Most, a tél be álltával is munkában vau a tagság apraja-nagyja. Trá gyahordás, fásítás, fakiter­melés folyik szövetkezetünk­ben, Tavaly az esztendő vegén úgy határoztam, hogy egész éven át jegyezni fogom jöve­delmemet. Ezt meg is csinál­tam és most f eh ér en-f e k o te n össze tudom vetni a két osz­ISesyvenhétezer forintos jövedelem története Itta: Szabó József né. a bácsalmási Petőfi tsz tagja tendő eredményét. Tavaly a férjem 230 mun­kaegységet teljesített. __ én 362-őt. A 392 muukaegységro tavaly jelentéktelen részese­dést kaptunk. Hatszemélyes családomra vásárolni kellett a kenyeret, takarmány egy szem sem volt. Egy tehén, egy kis koeasüldő, tíz tyúk és három kacsa volt'az egész jószágállományom. Ez évben férjemmel együtt 418 munkaegységet szerez­tünk. Kaptunk 13.5 mazsa búzát, 5.85 mázsa árpát, 15 mázsa burgonyát, 6 mázsa rétiszénát, 10 mázsa alom- szalmát. Készpénzzel együtt ezek értéke: 11.432 forint. A háztáji gazdaságom­ban termett: 20 mázsa esö- veskukoriea, 8 mázsa takar- A tevn'p'-'-Hveikezetből mánylök, huszonöt mázsa takarmányrépa, •'! mázsa bur­gonya, o mázsa káposzta, 1 mázsa zöldség. 50 kg vö­röshagyma, 2° kg bab, 20 kg fokhagyma, 100 kg kalarábé és 100 kg paradicsom. _ Ezt mind átszámítottam pénzre, 4675 forintot tesz ki. A háztáji állatállomány­ban van: e»’y kétmázsás hí­zó, négy süldő, 5 magkacsa, 40 magtyúk. tizenkét há­zinyúl, egy üszőborjú, egy tehén. A zöldségből, á jószágok­ból, á tejből egész éven át pénzeltein. Minden fillérnyi bevételt feljegyeztem. — és megérte. Szamokon keresztül látom a különbséget az el­múlt és az idei év között. így fest az én egészévi számvetésem : >en és Jutott is mindenre. Min­den gyermekemnek vettem két öltöny ruhát, két pár cipőt. Idáig egy rend is alig volt. Az ágyneműm is igen el volt hanyagolva, most azt is újba öltöztettem. Két na­gyon szép paplant is vettem huzattal együtt. éa_ sok szép edényfélét. Meg még valami van. Hat éven keresztül min­den télen fűtetlen szobában aludtunk, nem volt a szo­bánkban tűzhely. Már ügy léltem mindig a téltől.,. Most kályhát is vettem. Keni alszunk többet hideg­ben. Most az egész tagság az új begyűjtési rendeletről beszél. Még nagyobb a mun­kakedvünk a nagyobb^ered­ményekért. A múlt télen én nem dolgoztam, azt mond­tam: fázom — gondolván: több úgy sincs. Most bizony október 1-től idáig több mint hetven munkaegységem van. Hát hogyis ne! A. jövőévi zárszámadáskor a szép szobá­ba bútort akarok venni és egyszép konyhabútort is. Most meg lesz rá a lehető­ség. Megvan a kenyerünk, vágtunk szép nagy hízót, van tej, baromfi. Egyszóval ki­mondva csak a sót és a gyufát kell vennem, így forintjaimat összerakhatom tervem teljesítésére. kaptam A háztáji gazdaságban termesztettek értéke: A jószágfélék értéke: Barom liter méhek (tojás, toll, hizotlbaronili) A piacon ehalott zöldség-. Piacon eladott tej értéke márciustól dee. végéig Elfogyasztott tej értéke: Eladott baromfi, baromfiszaporulat: A Jóska fiamtól kapott pénz: A Sanyi fiamtól: Békekölcsön-kötvény névértékben kisorsolva; Egész évi tiszta jövedelmem: magyar kíséretével. —i Büszkék vagyunk arra —• mondotta, — hogy azzal tün­tetett ki bennünket a bolgár nép képviselője, hogy kis községünk kultúrmunkáját megtekintse. lázntan ] mutatta be a J népi együttes szemetkápráztató szép új táncait, kezdve a kis úttörők­től Pandur Pista bácsi friss csárdásáig. Aztán népdalo­kat énekeltek. Amikor a har­madik drágszéli nótába kezd­tek, a jelenlévő tömeg nem tudta türtőztetni magát d együtt énekelte: ,,Szép Drag- szélbe két úton kell bemeri' ni...1’ Hogy úgymondjam: az egész falu megmutatta, hogy a drágszéli együttes szép táncai, énekei valóban a nép­ből valók. É Ellátogatott a küldöttség Bagó Ferenc 11 holdas dolgo­zó paraszt házába is. A há­ziak örömmel mutatták meg szobáikat, a fiatal menyecs­ke gyönyörű ruháit, a házi­asszony pergő rokkáját, fo­nását, Mindenki örült a bál­ban. csak Ferenc bácsi mér gelődött, mert az asszonyok úgy körülfogták a vendége­ket. hogy ö közeliikbe sem féri. De később ő is szerepet talált magának. Piros borral teli üveget vett elő és ma; gyár szokás szerint igazi jo borral kínálta meg a küldött- get. Rideg Gergelyné tsz- tag pedig magyare« estr- kepaprikással es túrósri'Jes- sel vendégelte meg a küldöt­teket. szép erníé ■ ■ A vendégek. kekkel hagyták el a községet. De » drágszéliek is boldogok, büsz­kék a nagy kitüntetésre. Még lelkesebb készülődés^ folyik. Igen sok újabb régi táncot és népdalt tanult együtt« sülik ez évben az idősektől, a kultúrversenyen mutatjuk be ezeket. Reméljük: az orszá go's bemutatóra még méltóbb lesz együttesünk, mint a múlt évben. lieras Ferme.

Next

/
Oldalképek
Tartalom