Bácskiskunmegyei Népújság, 1953. december (8. évfolyam, 281-306. szám)

1953-12-12 / 291. szám

A Kisipari Szövetkezeti Kölcsönös Biztosító intézet első bácsmegyei küldöttgyűlése KECSKEMÉTEN december 12-én a SZOT nagytermében tartja megyei küldöttgyűlését a Kisipari Szövetkezet Kölcsönös Biztosító Intézet bácskiskunme- gyei szövetkezete. Ismerkedjünk meg közelebbről ennek az inté­zetnek feladatával, szerepével, eddigi munkájával és további tennivalóival. PARTUNK és kormányunk a nagyüzemi dolgozók példája nyomán lehetővé tette a kis­ipari termelőszövetkezetben dol­gozóknak, hogy betegség, vagy kórházi ellátás esetén hasonló kedvezményekben részesülje­nek, mint nagyüzemi dolgozó­ink. Ennek sikeres megoldása érdekében a minisztertanács a 91/1952. számú rendelete alap­ján létrehozta a Kisipari Szövet­kezeti Kölcsönös Biztosító Inté­zetet. Ez az intézmény ebben az időben munkáját az országos szervezőbizottság útmutatásai alapján végezte. Meg kell mon­dani, hogy ez az irányítási mód­szer nem volt elégséges, mert nem biztosította a szövetkezeti tagok részére a kölcsönösség el­vét, nem tette lehetővé, hogy közvetlenül saját maguk is be­leszóljanak a biztosítási ügyeik intézésébe. EZENKÍVÜL még meg kell emiíténi azt is, hogy a kisipari termelőszövetkezetbe tömörült dolgozókat 1951 július 1-évei be­vonták a kötelező állami és tár­sadalombiztosításba. Ennek igen Ösztönző és serkentő hatása volt. Nagymértékben elősegítette a kisiparosság jobb életkörülmé­nyeit, serkentette munkakedvét, lehetővé tette számukra, hogy betegség esetén csekély költség­térítés eliené’oen megfelelő or­vosi és kórházi ellátásban ré­szesüljenek. EZ AZ ELSŐ küldöttgyűlés ismét nagy lépéssel viszi előbb­re a szövetkezeti dolgozók ügyét, kiszélesíti beleszólási jo­gukat az intézet munkájába, le­hetővé teszi annak széleskörű ellenőrzését. Az újabb módosí­tás értelmében nemcsak a szö­vetkezeti tagok, hanem még je- .enleg önállóan dolgozó kisiparo­sok, háziipari dolgozók érdekeit is védi ez az intézet. A KÜLDÖTTVALASZTÓ ér­tekezlet újjáválasztja a munka- védelmi és szociális bizottságot, melynek leiadata lesz, hogy kép­viselje a szövetkezeti dolgozók egészségügyével kapcsolatos ügyeit. Ezenkívül megválasszák az országos küldötteket, akik Ifjúságunk boldog, szép életéért A közeledő téli szünidőben sok szórakozás várja az úttörő­ket. Téli túrák, sportesemények, újévkor karneválok, teszik vál­tozatossá az úttörőcsapatok éle­tét az ország minden részében. Emellett szervezeti életük meg­erősítésére is felhasználják az iskolai szünet napjait. December 28-án valamennyi úttörőcsapatban csapatgárdista- találkozók lesznek, őrsvezetők, rajvezetők, a . csapattanács tag­jai megbeszélik azokat a mód­szereket, kezdeményezéseket, amelyekkel a jövő esztendőben még eredményesebbé tehetik az úttörőmunkát. A DISZ megyei bizottságai (vendégül látják egy-egy megye ■ötven legjobb csapatgárdistáját A háromnapos megyei találko­zzék változatos pragrammal szó- Irakoztatják az úttörőket. Ezek a találkozók egyben tapaszta­latcsereértekezletek is lesznek. A csillebérci úttörőtáborban országos csapatgárdistatalájsozót rendeznek. Az ország minden részéből 150, jórészt olyan paj­tás ad egymásnak találkozót, aki még nem járt a fővárosban. Megismerkednek Budapest ne­vezetes-egeivel, múzeum.; ; va’. A Magyar Szovjet Társaság a közelgő fenyőfaünnep alkalmából gyűjteményt állított össze orosz és szovjet írók gyermekeknek írott műveiből, a legszebb orosz és szovjet népmesékből. A többi között Gorkij, Csehov és más nagy írók népszerű meséit gyűj­tötték össze a gyermekek szóra­koztatására. A mesegyűjtemény a falusi és városi kuitúrcsopor- toknak nyújt segítséget az ün­nepélyek műsorának összeállítá­sához. (MTI) közül később majd megalakul az intézet demokratikusan válasz­tott legfelsőbb irányító szerve. Ezzel egyidejűleg megszűnik az országos szervezőbizottság tény­kedése, majd az új alapszabály létrehozásával, melynek egyik sarkalatos pontja az, hogy az önálló kisiparosok is tevéke­nyen bekapcsolódnak a biztositó intézet ellenőrző munkájába. Ez bizonyítja, hogy pártunk és kor­mányunk messzemenően gondos­kodik nemcsak a ktsz, hanem az önálló kisiparosok, háziipari dol­gozók, valamint családtagjaik egészségügyi problémáival, eset­leg a kellő orvosi és kórházi el­látásról. Kisipari Szövetkezeti Köl­csönös Biztosító Intézet bácskiskunmegyci alköz­pontja. »£ O S A Il L, A B 11 A A kecskeméti YTSB Kosárlabda Tarsadamii Szövetsége már másod Ubcn rendezi meg Kecskemét város ifjúsági kosárlabdabajnckságát. Ez a ” bajnokság már az elmúlt évben is igen népszerű volt és sok tehet séges ifjúsági játékost hozott fel­színre. A most folyó bajnokságba 6 férfi és 5 női csapat nevezett. December 6-án került sor az I. forduló mérkőzéseire. Eredmények : K. Dózsa—K. Honvéd I. 75:41 (4° :23), Vezette: Pleskó, Sahin-Tótxi. Az első perctől kezdve végig a Dózsa vezetett. A Honvéd-védőn. nem tudták semlegesíteni a magaster- metü és messziről is kitünően do bó Polgárt, aki egymaga 50 pontot szerzett csapatának. Kosárcíobóiv : Polgár 50, Zsadáayi 11. illetve Pékány 24. Jók: Polgár. Tímár, illetve Rigó. K. Kinizsi—K. Petőfi 63:56 (30:2*). "Vezette; Vitális, Gruber. A nap legszebb és legizgalmasabb mérkőzése volt a Kinizsi fiatal csapatának küzdelme a magassági es erőfölényben lévő Petőfi eilen. Különösen a mindkét kézzel egyfor­mán biztosan dobó Lipták játszott kiemelkedően es szerzett sok pon „ íz évszázad mérkőzése 6:3‘ Lanlcás tájakon, égbenyúló hegyek aljában robog a vo­nat a „magyar tizeneggyel Bizakodó a hangulat, ottho­nos a jókedv játékosaink kö­zött. „Győzni akarunk! ' Jóst sugározzák az arcok s labdarúgóink érzik, hogy az egész ország szive -velük együtt dobog, elkíséri őket útjukra népük szerel ele, lel­kesedése. így kezdődik az a közel íO perces film, amely labdarú­gócsapatunk világraszóló lon­doni diadalát örökíti meg. Végigkísérjük a filmen válo­gatott labdarúgóink útját egészen Londonig, s közel hoz­za hozzánk a film a tremble y i stadiont is. hogy szemtől- szembe lássuk: labdarúgóink milyen hősiesen küzdöttek, hogy halhatatlan dicsőséget szerezzenek a magyar név­nek. ...Felvonul a két csapat a gyepszőnyeges pályára. Alig indul a labda útjára, a í5-ik másodpercben megszületik az első csodálatos magyar gól. Lassított felvétel mutálja Hidegkúti meg nem adott második gólját is, ami telje­sen szabályos volt. Csak egyedül a holland játékveze­tő tekintette „szabálytabm­Honfogíaláskori sírokra bukkantak a bátmonostori határban kovácsolt díszkariká­A bátmonostori határban, a pincefalui dűlőben domb­vonal húzódik. A néprege szerint az egyik domb mé­lyén pince rejtőzködik. .Be­járatát vaskapu védi az ava­tatlan betolakodók ellen, mert a pince mélyén tömén­telen kincs van felhalmozva. A „kincset'’ ma már senki sem keresi. A domboldal gyermekek .játékterülete lett. .Érdemes is itt játszadozni, hiszen olyan érdekes fara­gása vasakra lehet bukkan­ni. Ha várat építenek a lá­gyan omladozó homokba, még gyűrűformájú rézka­rikákat is lehet találni. A bátmonostori gyerekek játszóhelye, ma már a tudo­mányos munka és kutatás területe lett. A Történeti Mú­zeum megbízásából Szabó György régész a dombi onal mélyén egy honfoglaláskori temetőre bukkant. A dombvonulat sajátossá­ga, hogy szélei teknőhöz ha­sonlóan vannak mélyítve. Kégi temetkezési helyek formája. A talált vasdarabok pedig nem voltak mások, mint csiholó vasak, tegzehe- gyek és nyílhegyek. A megindult kutatómunka rövidesen három sírt tárt fel. Minden feltárt sír más-más sajátosságot mutatott. A te: metkezési forma azonban ar­ra következtetett, hogy a ku­tatómunka egy honfoglalás- utáni, de még a királyság megalakítása előtti temetke­zési helyre bukkant. Régi foliánsok. megsárgult papírlapok őrzik ennek a rész­nek történetét. Egyitca . itt épült meg Pusztafalu, ahon­nan az itt húzódó dűlő is ne­vét kapta. Maga a temetke­zési hely is ezt bizonyítja. lÖOU-ban már végeztek ezen a környéken ásatásokat, ami­kor egy kolostor nyomaira bukkantak. Az építkezési forma azt bizonyította, hogy az 1‘200-as években ezen a ré­szen település volt már. de előbb a tatárjárás, majd a torökdúlás mindent élpusztí­tott. vasból kát. Nyuncgycií es diszk arma A feltárt sírokban érdekes leletekre bukkantak. Az egyik sírban lelt ép csontváz jobb- karja mellett zablát, lábai előtt kengyeleket, balkarja mellett pedig egy tegezt ta­láltak. A medencerészen ko­vácsolt kerek vascsatt volt. Oldalán egy tarsolyban ko­vakő. egy csiholóvas. egy sűrű tekercseléssel ellátott vasdarab, — mely a feltevé­sek szerint késnyelet tartha­tott — bal vállánál pedik nyíl­hegyek sorakoztak. A másik sírban egy ló lábszárcsontjai és patái is előbukkantak. A harmadik sír leletei felfedték a tegezvasalás nyomait és a 1 meg, Kovácsolt kengyelek A feltárt sírok értékes se­gítséget adtak a történelmi kutatómunkának. Bebizonyí­totta a következtetést, hogy ebben a korban már divatját- múlta az elhunytak meilá lovaikat is eltemetni. Hiszen két sírban ennek nyomai sem mutatkoztak, mindössze egy sírban volt ennek nyoma fel­fedhető. Itt is azonban csak a lábszár csontok és a pata került napfényre, ami arra vezethető vissza, gazdag em­ber sírlelete lehet, aki az ak­kori szokásokat megsérteni nem akarhatta, do a hagyo­mányoknak is áldozni akart. A bátmonostori határban feltárt sírok, a tavalyi niada- rasi és ka ty mári leletek, a kutatómunkára nagy jelentő­séggel bírnak. Azt bizonyít­ják, hogy a honfoglaló ma­gyarok új otthont keresve egészen a déli végekig lehú­zódtak. Ezeken a területeken településeket hoztak létre. Az ásatások, a kutatómun­ka a téli hónapokra abbama­radt, hogy tavasszal annál nagyobb erővel indulhasson azért, gyors \lcr­ságnakH, valószínűleg mert. a magyar csapul egymusucunoan vette be rich kapuját. Tanúi lehelünk a filmen mind a kilenc gólnak, a hal magyarnak és a három angol­nak. Megcsodáljuk Bossik mérnöki pontossággal meg­szerkesztett szabadrúgását. Kocsis kapufa-fejesét. Pus­kás lendületes rohamát, amellyel a, nagy győzelmet kivívtak... Vége a filmbemutatónak. A közönség feliéle g zik és Sze­pesi György szavával ün­nepli a győzteseket: ..Köszön­jük, drága labdarúgóink! Ez ja mulatság, férfimunka volt!" Csak az a kár, hogy a film mindössze 10 percig tar­tott. Macskás sy János és Sza­bó Árpád filmoperatőrök jő munkát végeztek, nemcsak a gólokat, de az elkészített tá­madásokat is megmutatták, amelyekből a gólok születtek. Persze, akkor adták volna ak­is tudásuk legjavát, ha az ,,évszázad mérkőzéséi1’ teljes egészében egy egész estét be töltő filmben örökíthették volna meg. * A filmet december 11-től egy hétig játssza a kecs­keméti Városi-, a Kecskeméti Árpád- és a Bajai Béko- fihnszínhaz kísérőműsorként. tot, de .Szeghalmi és Bányai is kitünően szerepelt. A Petőfiből Bor­bély és Farkas játéka érdemel di­cséretet. y Kosárdobók: Lipták 37, Szeghalmié’ 13, illetve Borbély 24, K. Vörös Meteor I.—K* Vő*’ rös Meteor JI. 105:7 (46:2), Vezette: Guótii és Cseh K. A Vörös Meteor II. csapata mé£ csak kezdőkből áll és ez volt az* első mérkőzésük, de máris sok te­hetséges és jómozgású játékost lát­tunk. Kosárdobók : Mészáros G. 37, Mó j szaros M. 16, Tóth 14, illetve Tóült K 6. ... A bajnokság állása az első forduló* után: Férfi ; 1. Dózsa 2 Kinizsi 3. MTH I. Honvéd 5. Petőfi 6. Hon ved 1 1-----75:41 2 1 1 ------ 63:56 Il­ii . — 1-------1 56:63 .1-------1 41:75 Nő i : . 1. Km éti VM I. 1 1-------105: 7 2 2. Kinizsi 1. ----------------—i---------* 3. Kinizsi II,----------------—:---------­4. Honvéd —-----------—— 5. K méti VM II. 1-------1 7:105 — Az I. fordulóban elmaradt Hon­véd II—MTH (férfi) cs Honvéd— Kinizsi II. mérkőzést későbbi idő-* pontban játsszák le. Kosárlabda, A Budapesti Lokomotív férfi - ■> női KB l es kosárlabdázómaK ba­jai szereplése igen jó cs élvezetes sportot nyújtott. Eredmények: Bp. Lokomotiv—Bajai Építők (női) 58:37 (20:19). Vezették: Szittya és Vancsura. i Kosárdobók: Buchelt 2U. Dreisin- ger 12, illetve Szabó 14, Koloviesnó 10. Bp. Lokomotív—Bajai Honvéd (férfi) 81:57 (34:21), Vezették: Szittya és Vancsura. Kosárdobók: Bencze 22, Szabó1 18, illetve Tinusz 16, Kovács 7. Bp. Lokomotív—Bajai Honvéd, Bajai DÁV Vasas vegyes (női) 55 (28:24). Vezették: Honti és Simon. Kosárdobók: Makkai 12, Buciiéit 10, illetve Vaity 19, Rácz 15. Bp. Lokomotív—Bajai Vörös Meteor (férfi) 62:30 (1,1:11). Vezették: Dárdai és Vancsura. Kosárdobók: Morócz 13, Goda 10. illetve Tárnok 9, Kulisics és Knczy 8—8. FÉRFI MUNKAERŐT (segédmunkást) villamos vágány- építési munkára felveszünk Na.gy- Budapest területén. Dolgozóinknak munkaruhát, kedvezményes üzemi étkezést, ingyen villamosutazási iga-’ :clványt és vidékieknek munkásszá? i lást biztosítunk. — Jelentkezés: í* fővárosi Vasútépítő Vállalat mun*) /.aerőgazdálkcdási csoportjánál. Bu-* dapest, VII.. Akácfa-utca 15. t-z. IV. em. 418 'z. szoba. I18Ö SZECSKA VÁGÓT es egyéb takarmá­nyozáshoz szükséges' gépeket vásá­rolunk. — Állami KŐrdélyos Vál­lalat, Kecskemét, Bem u. 12. sz. £2 GYÜMÖLCSFA szükségletét szo-í rézzé be a Wolford Faiskolán. JakabszálJáson. 9481 Áramszünet Baján A Délmagyarországi Áram- szolgáltató Vállalat közli: A bajai Duna-hídon épített új Duna-keresztezés üzembehelye­zése miatt vasárnap, december 13-án reggel 8 órától 14 óráig a város egész területén az áram­szolgáltatás szünetel. Helyreigazító közlemény A Népújság november 1-i szamában megjelent egy általunk írott újságcikk, amely is­merteti a MEZŐKER Vállalat új szerződ te tési feltételeit és azokat a kedvezményeket, ame­lyeket a termelők kapnak. A cikkben többek között fel van tüntetve az a kedvezmény is, hogy minden 1 kh. leszerző­dött terület után V/2 kh. mente­sül a gabona-, tojás- és baromfi- beadási kötelezettség alól. A közleménynek a tojás és ba­romfira vonatkozó része téves, mert tojás- és baromfibeadási kötelezettségi mentesség nem a leszerződött terület másfélszere­sére, hanem csak magára a le­szerződött területre vonatkozik, vagyis tojás- és baromfibeadási kötelezettség alól csak maga a leszerződött terület mentesül. Ezt a helyreigazító közleményt azért tesszük közzé, nehogy a közölt újságcikk félreértésre ad­jon alkalmat. Bácgmegyei MEZŐKER Vállalat, 7 ■ vLtí »— Mm VIZSGÁZÓ ± f kazánfűtőket és kar bMítqrtö lakatosokat felvesz a Kecs . keméű Baromfifeldolgozó Válla­! lát. , SS Férfi sertésbőr félcipő, bőrtalpúi Ara: 140 forint. Női velour cipő .Ara; 107 forint. Kapható: Áruházakban, szaküzletekben ! REDŐNYÖK olajozását, karbantar­tását vállalja a Kecskeméti Ta-1 karító Vállalat, Klapka-u. 5, sz * "telefon: 12—65. ?T Bácskistninmegyei NÉPÚJSÁG , az MDF Bácskiskunmegyei Bizottsága napilapja Felelős szerkesztő: KŐVÁRI PÉTERI Szerkesztőség: Kecskemét, Széehanyi-tér 1. sz. ; Telefon: 20—19. 11—22 és 20—y7 Felelős kiadó: NÉMETI JÓZSEF Kiadóhivatal: Kecskemét, Széchényi tér 1. sz Telefon: 23—09 Bácskiskunmegyei Nyomda v. Kecskemét. — Telefon: 24—09 Felelős; Faragó. Imre igazgató «

Next

/
Oldalképek
Tartalom