Bácskiskunmegyei Népújság, 1953. december (8. évfolyam, 281-306. szám)

1953-12-04 / 284. szám

r BÁCS KISKUN MEGYE I NÉPÚJSÁG AZ MÙP BACSK1SKUNMEGYEI PAklBIZOTTSAGANAK LA PJÀ VIII. évfolyam, 284. szám. int tiU fittéi' 1953. DEC. 4. PÉNTEK A MAI SZAMBÁN A pártsajtó terjesztése és felhasználása a kiskunhalasi járásban. — A kecskeméti járás túlteljesítette mély­szántási tervét. — A tassi »Petőfi« termelőszövetkezet tagjainak panasza. — Nagybaracska és Csáíalja bs- gyűjtési versenye. — Forró siker az »Ármány és szere­lem« bemutatóján. — Látogatás a bajai Városi Zeneiskolában. J A begyűjtés érdeke a tahinak is TI JË U É \ K iSle t é k ő jl Megyénk dolgozó parasztsága “svre jobban megérti azt a ké­zenfekvő igazságot, hogy az életkörülmények javulása, a ter­melőmunka ütemétől és az ál­lam iránti kötelezettségek telje­sítésétől függ. A kormánypro­gramul elősegíti és megteremti a jobb élet feltételeit. Azonoan ..nnek fedezetét: a több és jobb árut, az élelmiszert a munkások és a dolgozó parasztok munkája teremti meg. A párt és a kor­mány rendelkezései nyomán csak akkor lesz emelkedő élet­színvonal, ha nemcsak az ipari munkások, hanem a termelőszö­vetkezetek és az egyénileg dol­gozó parasztok is támogatják a Programm megvalósítását azzal, hogy becsülettel teljesítik állam- polgári kötelezettségüket, Megyénkben egész sor község és termelőszövetKezet megértet­te ezt. Sok termelőszövetkeze­tünk tett vállalást, hogy novem­ber 30-ig eieget tesz beadási kö­telezettségének, 53 már teljesí­tett. Nyolc községünk teljesítet­te kapásokból a beadási kötele­zettségét. Megyénkben 2109 ta­nács- és állandó bizottsági tag tett versenyvállalást. Ebből a .egutobbi értékelésig 1784 telje­sítette az adott szót. Községeink közül különösen kiváló ered­ményt ért el Kunpeszér, ameiy kukoricából, napraforgóból és burgonyából túlteljesítette be­adási tervét. Bácsszentgyörgy nemcsak a kapás-, hanem mar­ha- és tojásbeadási tervét is tel­jesítette. A termelőszövetkezetek közül különösen példamutató a vaskúti Kossuth, amely október 25-ig a kukoricabeadását, szep­tember 23-ig a napraforgóbeadá­sát és már augusztus 23-ig a burgonyabeadási kötelezettségét teljesítette. Ezenkívül a marha-, tej-, tojás- és baromfibeadási kötelezettségének is eleget tett a termelőszövetkezet és 43 ser­tés hízik a sei'tésbeadási kötele­zettség teljesítésére is, Ezekben a községekben és ter­melőszövetkezetekben gondos, előrelátó munkával biztosították a terv teljesítését. Ezekhez ha­sonlóan egész sor élenjáró köz­séget fel lehetne sorolni, ahol az állandó bizottság mozgósításával, a tömegkapcsolatok kiszélesíté­sével sikerült elérni, hogy a községben egyetlen egy hátralé­kos sincs kapásokból. Ezekben a községekben sincs rosszabb adottság, mint a megye elmaradt községeiben. Csak az a különb­ség, hogy itt a tanács erős kéz­zel vette kezébe a begyűjtést és -a meggyőző, felvilágosító mun­kán kívül alkalmazták a tör­vényes rendelkezéseket is. Megállapítható, hogy ezek a jó eredmények nem jellemzők me­gyénk többi községeire. Ez az oka annak, hogy a minisztérium legutóbbi értékelése szerint or­szágos viszonylatban is jelentő­sen elmaradtunk a begyüjtés- Den. Mi az oka a lemaradásnak? Elsősorban az, hogy községi ta­nácsaink nem tartanak eieven Kapcsolatot a tömegekkel. A tö­megkapcsolat egyik módszere az állandó bizottságok működése. Egész sor községben nem mű­ködnek az állandó bizottságok, vagy pedig nem megfelelően mozgatja őket a tanács. Dusnok, Szakmar és Homokmégy közsé­gekben is így van. Ezért pél­dául ezekben a községekben a ’termelőknek alig több mint fele teljesítette kapásokból előírt be­adási kötelezettségét. Az élenjáró községek példája is bizonyítja, hogy ahol eleve­nen működik az állandó bizott­ság, jó a kapcsolat a dolgozó tömegekkel, ott jók a százalékos eredmények is. A legsúlyosabb elmaradás mégis a kulákoknál van. Az el­lenség különböző fondorlattal igyekszik kibújni a beadási kö­telezettség alól. Helvécián ebben a félévben a kulákok egy darab sertést sem adtak be. A vállalat az elmúlt hét folyamán hét ku- láknál tartott helyszíni vizsgá­latot, akik rendelkeztek a köte­lezettség teljesítésére szükséges hízottsertéssel, de halogatták a beadást. A kalocsai járásban például a kulákok a burgonya- beadást csak 32.82 százalékban teljesítették, míg a dolgozó pa­rasztok 65.66, termelőszövetkeze­tek pedig 86.63 százalékban tet­tek eleget kötelezettségüknek. Ezek a tények is bizonyítják, hogy az osztályellenség ellen ke­ményebben kell fellépni, Első­sorban a kulákoktói kell szá- monkérni a hátralékot. A becsületes, családjukat es hazájukat szerető dolgozó pa­rasztok eleget tettes: kötelezett­ségüknek és mélyen elítélik o'yan társaikat, akik az ellen­ség szavára hallgatnak. Minden községben és minden városban ez a jószándékú nagy többség sorakozzék fel a pártszervezet s a tanács mögé és alakítsanak ki olyan légkört, amelyben rá­döbbennek a mulasztók, is: ? begyűjtési terv nemteljesítése merénylet önmagukkal szemben. Ha a begyűjtésben zökkenő áll be, akkor az ellátásban és az iparcikkjuttatásban is zavar áll­hat elő. Ha viszont jól megy a beadás, azt a falusi boltok pol­cain is észre lehet venni a több és jobb áruban. Ezt kell megmagyarázni min­den faluban és városban. A be­gyűjtési tervek pontos teljesítés minden termelőnek saját, egyé­ni érdeke, mert a község fel­emelkedéséről, a mezőgazdaság erőteljes fejlesztéséről várj szó. Több mini 600 nyertes keresi fel nation ta a takarékpénztárt Az Országos Takarékpénztár kecskeméti fiókjában december 1-cn a nyeremény Kifizetés első napján már a reggeli órákban tolongtak a boldog nyertesek. Deák! Erői, a kecskeméti me­gyei kórház fűtőjének 100 forin­tos kötvényét 25 ezer forinté* nyereménnyel húzták ki. Deáki t Erői már meg is beszélte fele­ségével, hogy mit vásárolnak a nyereményből. A Deáki házas­párnak van egy kisfia és édes­anyjukat is eltartják. Most mind a négyüknek új ruhát, kabátot vásárolnak és megjavíttatják kis családi házukat is. A boldog nyertesek közé tar­tozik Szél Irén, a városi tanács dolgozója is. Kötvénye színtér. 25 ezer forintot nyert. Szél Irén új bútorokat fog vásárolni. Vesz még egy világvevő rádiókészü­léket is. A takarékpénztár már az első órákban több mint 70 ezer fo­rintot fizetett ki a nyerteseknek. Az első napon kifizettek két tíz­ezres ős öt ötezres nyereményt is. Naponta több mint 600 dol­gozó jön a bankba, hogy bevált­sa nyereménykötvényét. Tegnap estig a bank több mint 180 ezer forintot fizetett- ki. MJSDSZ-asszonyaink több, mint 30 különféle háztartási szakkört indítottak Megyénkben az MNDSZ jói megszervezte a dolgozó paraszt- asszonyok téli foglalkoztatását. December I-ig már több mint 30 különféle szakkört indítottak a megyében. Ezeken az asszonyok könnyen elsajátíthatják a varrást, íőzést, hímzést. Az összejöve­teleket kultúrotthonokban, vagy MNDSZ-székházakban tartják, de nem ritka eset az sem, hogy egy-egy család lakásán jönnek össze az asszonyok. Egy-egy szakkörnek 30r- 40 hallgatója van, munkaközben vi­dám nótázással, beszélgetéssel szórakoznak, Gyakran felolvasásu­kat is tartanak. Kiskunmajsán fonó-, foltozó-estekat rendeznek a házaknál. Bácsbokcdon és Dunavecsén szabás-varrás tanfolyamokat indítot­tak. Apostagcn a kötést, hímzést tanulják közösen az asszo­nyok. Baján a csuhéj-szakkörökben díszes kivitelű kézi szatyro­kat készítenek. Itt különféle játékok is készülnek a fenyőfa­ünnepre. Szalkszentmártonban baromfinevelési szakkört indítottak. > Állatgondozást tanulnak a hetényegyházi Micsurin tsz asszonyai is. Varga István traktoros, a hildpusztaí állami gazdaság munkaneíyí bizottságának tayia A hildpusztai állami gazdaság sárközi üzemegységének munka­helyi bizottsága a napokban uj elnököt választott. A dolgozók bizalma Bozsó János felé for­dult és így ő lett az új elnök. Az elnökségbe beválasztották Varga István sztahanovista .rak­tárost is, aki felszólalásában el­mondotta, hogyan dulgozott, hogy megkapja a sztahanovista jelvényt. Varga István ez év márciusában került traktorra. Az első napon megfogadta, hogy 150 százalékos teljesítményt ér el. Ezt felfokozta 400 százalék­ra. Sikerének titka, hogy min­dig megbeszéli az agronómussal tervét és gépét állandóan r,nd- bentartja. Nagy gondot fordít az előzetes karbantartásra. — Gép­hiba miatt kiesése nem volt. Tíz út könyvtár létesült megyénkben Könyvtáraink- fejlődése nem tartott lépést az igényekkel. Kü­lönösen a tanyák és szállások dolgozói, estek távol a könyvtől. De a falusi dolgozók nagy része, néhány község kivételével, sem jutott elég közel a könyvhöz. Ennek egyik oka az olvasomoz-* galom lebecsülésében rejlik. AZ utóbbi hónapokban azonban több helyen felismerték a tanácsom is a falusi és tanyai könyvtárak jelentőségét és ezért az eddigi­nél jobban felkaroltak a Könyv­tárügyet. Szép példát találunk erre Kiskunhalas és Ka.oesa környékén, ahol a kormán/pro-* gramm megjelenése utáni hetek­ben már kilenc »szállás«-Könyv­tár létesült. Ezeket a ka.ocsai járási könyvtár látja el egyen-* ként 200—400 kötettel. Kisium- halas kornyékén november 18 és december 1-e között négy új ta­nyai könyvtár nyílt. Itt a peda­gógusok nagy szeretettel és lel­kesedéssel látják el a könyvtá­rosi teendőket, ismertetik a falu dolgozóival a könyveket. Nemcsak a könyvtárhálóza­tunk, hanem könyvtáraink állo­mánya is . hövült. Tiszakécsket nemrég kapott 1500 kötetet, Ke­cel pedig 600 kötet új könyvet* Falusi és tanyai könyvtáraink en év második felében mintegy 4500 kötet új könyvvel gazdagodtak, Három községben, Bócsán, Táz- táron és legutóbb Kecelen új, táfas helyiségekbe költöztek könyvtáraink. Vaskűton sportpálya, itávshorsáti oá kai túrhat létesül Vaskúton új sportpálya épül, hogy korszerű pálya és nézőtér álljon a szövetkezeti község sportkedvelőinek rendelkezésére. Az új sportpálya építkezését még az idén megkezdik. Bácsborsódon kultúrház léte­dül. A kultúrház átalakításához a jövő év elején hozzákezdenek Az átalakítás munkálatai' 40.000 forintba kerülnek. A bácsborsó- di kultúrház megépítésével u bajai járás minden községe ren­delkezik kultúrházzal. A balotaszállási Petőfi termelőszövetkezetben növelik a baromfiállományt A balotaszállási Petőfi terme­lőszövetkezetben jelentős számú baromfi nevelésével foglalkoz­nak. Mintegy 400 darab baromfi van Garasz Jánosné baromfigon­dozó keze alatt. A termelőszö­vetkezet baromfibeadási kötele­zettségét már teljesítette. Ezzel a létszámmal nem elé­gednek meg, annal is inkább, mert a baromfiól, ami a képen is látható, többezer baromfi be­fogadására képes. Azt tervezik, hogy jövőre . a tyúktenyésztés mellett pulyka- és libatenyész- téssel is foglalkoznak. A tervek szerint jövőre több mint ezer .pulyka is lakója lesz a baromfi- ólnak, A haJotossánasí »resoii« termelőszövetkezet csioeaevtuőjp. Az épület mintegy 1090 darab csirke befogadásira képes.

Next

/
Oldalképek
Tartalom