Bácskiskunmegyei Népújság, 1953. november (8. évfolyam, 257-280. szám)

1953-11-19 / 271. szám

A fenti képen: Orsók szállítása a kurovi kombinát fonórészlcgé- ben felszerelt cgysínen futó függőpályán. A függőpálya teljes hossza 2500 méter. A műhelyen belüli szállítás gépesítés^ 21 segédmunkást szabadított fel. A kurovi kombinát műhelyeiben A SZOVJET üzemek dolgozói tevékenyen vesznek részt a munka termelékenységének to­vábbi emeléséért és a gyártás önköltségének csökkentéséért indított szocialista munkaver­senyben. A Moszkva-környéKi kurovi fonó-, szövő- és kikészí­tőkombinát dolgozói mozga - mat kezdeményeztek, amelybpn növelik a szakmunkások és csökkentik a segédmunkások számát. A munkások és műn- kásnök a mérnökökkel együtt tervet készítettek a kisegítő- munkák gépesítésére: a nyers­anyagszállításra, a félgyártmá­nyok és az üzemanyag szállítá­sára, a ki- és berakodómunkák- ra. Az év hátralévő hónapjai­ban 100 segédmunkást szabadí­tanak fel ezáltal, a jövő évben további 200-at. Mindannyiukat főbb termelési folyamatok el­végzésére osztják be. a gépesítési terv új fut<>- szalagok, emelőkészülékek és iüggőpályák felállítását irá­nyozza elő. Ez év hátralévő hó­napjaiban a gyártás önköltsége 2 millió rubellel csökkent az önköltségcsökkentési terven fe­lül. Porkoláb Jánosné népművésznél orkoláb Jánosné laká­sát keressük Sae- remlén a József Attila-utca apró kis házai között. Por• koláb Jánosné a község határán'-lút is híres-neve­zetes személyiség. Nép* művész, aki a múlt hagyo­mányainak-nemcsak életre- -:eltője,de szorgalmas mű­velője is. Az egész köz­ség csak Éva néninek is­meri, aki 6-t évét megha­zudtoló fiatalsággal ül szö­vőszéke előtt és mintázza színes selyemszálakkal a virító rózsákat, a nyíló széklüket, a sokszínű-tüli bánokat, térítőkre, pár­nákra,- fehér és színes damasztokra, remekbe készült szeremlei hási- szőttesekre. Két szövőszék dll a szobában. Az egyiken Éva néni dolgozik, a másikon egy mosolygós- tekintetű fiatalasszony. Éppen most fűzi be a szálat a nyüsi- be, a lábitókat " a szövés mintájához formálja, gyors •mozdulattal a lánc fűzést rendezi. . . — A menyem — mutat­ja be, - - - -j • Éva néni 45 éve kutatja a népi hagyományokat és szokásokat. * A' feledésbe •ment női öltözködést újra életrekcltctte. — Sikerült száműznöm a furcsa divat szokás okát, melyek ernyedtségre-valló álnépieskedésbe csaptak át. Jellegzetes a szeremlei népviselet., A gazdagon hímzett női ruhák, a dús díszítések, a szoknyákon körbefutó színes selyem­szalagok, a blúzok vállré­szeit és Icaröltöit beárnyé­koló színes selyemszálak­ból szőtt virágfüzérck. Az asszonyok haj fonatait rej­tegető fénylő szálakkal, sűrűn bevont fityulák, < P orkoláb Jánosné ezek nek a jellegzetessé- geknelc volt az életrekcl- tője• ezeket mentette át múlandóságból. Népművészete szerteága­zó. A díszes falvédők, a házi szőttes fut ószőn y egek, a törülközők, ágyneműk, a sokféle térítők mind Éva néni különböző formájú és alakú hímzésétől gazda­gok. A hímzések pedig szövőszéken születnek. — Két tanítványom, is volt az idők folyamán — újságolja. — Molnár Juci. meg Elek Julis. De el­pártolták mellőlem. Elek Julis Dccsre ment a sár­közi népi hagyományok életrekeltésérc és művelé­sűre, Molnár Juci meg ki tudja, merre keveredett ügyességével. Porkoláb Jánosné haza- tájára sűrűn nyitogatnat" be az érdeklődök. A Nép­rajzi Múzeum, a népmCL velésűgyi minisztérium, a Népművészeti Társaság küldöttei. . em úgy van, mint a múltban volt. Mi, népművészek is megbecsü­lésben részesülünk. Az­előtt készítményeim, ké­zimunkáim jó volt, ha a szomszédos .városokba el­jutották, ma külföldre is eljutnak. Még a 8zoo- jetunióba is *— jegyzi meg őrömmel. Büszke a megbecsülésre, arra, hogy művészete el­ismerésben részesül. Nagy elfoglaltsága mellett— hiszen a tanács végrehajtó bizottságának tagja, elnö­ke a népegészségügyi ál­landó bizottságnak, a béJcebizottságnak, — min­dig van ideje, hogy to­vább kutassa, a szeremlei népművészet hagyomá­nyait. Nincsen ház a köz­ségben, melyben ne volna egy díszes terítő, fehérne­mű, ruhadarab, mely ne Éva néni szorgos ujjaínak nyomát viselné. JT* va néni hosszú évii­Aj zedes kutatás során rábukkant a szeremlei las- 4# és gyors csárdás üte­mezésére is. Emlékezni kezdett anyjának, öreg- anyjának elbeszéléseire. Maga kezdte koreográfiá­ját kialakítani. Fáradha­tatlan volt a szeremlei tánccsoportok betanításá­val, ahogyan ö mentette meg a teljes feledés elöl és ö tanította be a hírne­ves párna- és üvegtáncol is. Egy nap aztán újabb meglepetés érte. Autó ál­lott meg a ház elolt. — Valami nagy ládát cipeltek be. Arra kértek, mutatnám be, táncolnám cl én magam a szeremlei lassú és gyors csárdást. Filmrevettek. Külön fel­vételekre kerültek láo- mozdulataim, karmozdu­lataim. Kétszer is eltán­coltam a JilmJelvevő gép előtt a csárdásokat. Nevet­ve is mondtam: tán még a moziban is szerepeim fogok. Nem, felelte Béres elvtárs, aki a felvételt irányította. Éva néni tán­cát bemutatjuk a Nép­hadsereg Művészegyütte­sének és a tánccsoport ennek alapján fogja be­tanulni a lassú és gyors csárdást. — Meg is néz tem, hogyan táncolják Mikor Baján szerepeltek, autót küldtek értem és egyesegyedül nékem eltán colták. Hej, de szépen jár­ták, nem volt abban sem­mi hiba. Porkoláb Jánosné most pályázatra készül. Nagy kiállítás készül Budapes­ten, ahol a népművészek legremekebb alkotásai ke­rülnek bemutatóra. Egy dúsan mintás, selyemrojt tos háziszöites terítő már el is készült. Damasztra szőtt virág erdő most készül. A sajátmaga ter veztc virágfűzér már kúsz­ni kezd a szövőgép szór g almos munkája nyomán M ég csak most kez­dek igazán dol­gozni. Az eddig eltelt idő csak próbálkozás volt. Most alkotni, teremteni ér­demes, hiszen a népművé szét már nem egyesek kedvtelését elégíti ki, hanem az egész nép köz- kincsét képezi. A Komlói Szénbányászati Tröszt üzemeihez nagy számban felvesz dolgozókat. A szorgalmas, jó dolgozókból három hónap alatt betanított munkásokat, egy éven belül szakmunkásokat, vájárokat képezünk ki. Kereset a bányász kollektív szerint. Földalatti munkánál ehhez minden dolgozónak 20—30 százalék földalatti pótlék jár. Minden komlói dolgozó ehhez külön fizetésének tíz százalékát »komlói pótlék-“ címén kapja. A nős és családos dolgozók, csa­ládfenntartók, évi 40 mázsa ingyen illetményszénben részesül­nek. A hiány nélkül dolgozók minden év eltelte után egy teljes rend »hűségruhát'« és földalatti pótlékkal növelt alapkeresetének 3—5 százalékáig terjedő összegben hűségjutalmat kapnak. Napi 8.70-ért háromszori, minőségileg.’ is felemelt, bőséges ellátást biz­tosítunk. Legényszállás díjtalan, A nem önkényesen kilépettek és nem elbocsátottak «— or­vosi vizsgálat után — nyomban szerződést köthetnek és üOO fo­rint toborzási jutalmat kapnak. A bevált és igényjogosult dolgozók és akik kitanulják a vájárságot, jövő év első negyedében, a vájárok még ez évben lakást kaphatnak. A minisztertanács határozata szerint a Kom­lóra munkára jelentkezőket az üzemvezetők köte.esek elengedni. Jelentkezni lehet Komlón a Szénbányászati Trösztnél, vágj * Budapesti Kirendeltségen (Budapest, V., Tanács-kőrút 10.). KOMLÓI SZÉNBÁNYÁSZÁT! TRÖSZT. Lengyelországban elkészült a tízezredik hazai gyártmányú aratógép Varsó. Mint a »Trybuna Lu- fu-« írja, a plocki aratógépgyár dolgozói a napokban nagy mun- kagyőzelmct ünnepeltek. Az üzemben elkészült a tízezredik «Przodownica« típusú lengyel gyártmányú aratógép. A plocki aratógépgyár -end- szeresen túlteljesíti tervét és előreláthatólag még ebben a hó­napban befejezi egész évi clő- rányzatát. (MTI) üaceKiàiiuiiiiiiig.vei aurcJsAa az MDP BácskiSkunmegyei Bizottsága napilapja Felelős szerkesztő: KŐVAKI PÉTÉI Szerkesztőség: Kecskemet. Széchényi tér 1 sz. Telelőn: 2tt—19 U—22 és 20—!« Felelős aiadô: NEMETi JÓZSEF Kiadóhivatal: Kecskemét. Széchenyi tér L ss. Telefon: 22—03 Bacba.aKuiimegyei .\yumua V Kecskemét. — Telefon: 21—OS Felelős: Faragó Imra igazgató Moszkva kertészei hozzáfogtak a fák őszi ültetéséhez. A Novo- Pcszcsanaja-utca kerületében új teret létesítenek. A téren 200>.i fát és 25:000 bokrot ültetnek el. A kertészek új gödörásó gépet alkalmaznak a fák ültetésénél. A gép forgó acéllapátjai segítsé­gével két perc alatt másfél méter mélységű kerek gödröt ás. A képen: Gépesített gödörásás a Novo-Peszcsanaja-uica kerüle­tében létesülő új téren. Osztályozó mérkőzések a megyei bajno<ságba való jutásért A megyei bajnokságba való jutá­sért játszott osztályozó mérkőzései során csaK három mérkőzést ját­szottak te vasárnap. A Gyufagyár— Kunszentmiklós mérkőzés az Északi csoportban, valamint a Vaskút—-Ma daras mérkőzés a Déli-csoportban elmaradt, mivel a sportkörök közös megegyezéssel a válogatott mér kő zés megtekintésére Budapestre utaz Lak. Az elmaradt mérkőzések' np vem- oer 29-én kerülnek lejátszásra Kun- b’zentmiklóson, illetőleg Vaskúton. A lejátszott mérkőzéseken a Kecs keméti Vörös Meteor otthonában oizlosan győzte le a Kiskunfélegyhá zi Lokomotívot. Kecelen nagy küz­delem után döntetlenül végződött a Kecel—Izsák találkozó. A Déli csoportban Dunapataj okozott meg .epetést, fölényes 4:0 arányú győ zelmével. Eredmények: ÉSZAKI CSOPORT: Kecskeméti Vörös Meteor— Kiskun^élegyházi Lók 2:0 (0:0) Kecskemét, Építők-pálya. Vezette’ Bíró. Az első félidőben kiegyenlített já ték folyt. Szünet után a széltől tá­mogatott kecskeméti csapat kerül. Jbiénybo és jól használta ki a hely­zeteit. Keceli T őze g— Izsáki Vörös Meteor .2:2 Részletes jelentés még nem érke zett. AZ ÉSZAKI CSOPORT ÁLLASA: 1 Izsáki VM 9 5 2 2 20:12 12 2. Kkfházi Lók 0 G — 3 13:12 12 3. Kméti VM Ü 5 1 3 16: 9 11 4. Keceh T. 9 4 2 3 23:23 IC 5. Gyufagyár 8 3 1 4 17:17 7 6. Kunszntm. S------- 8 7:23 — DÉ LI CSOPORT: Dunapataj— Bor óta 4:0 (0:0) Dunapataj. Vezette: Herczegh. A szünetutáni kitűnő csatárjutéká vat megérdemelten nyert a hazai csapat. Magyart és Lofflt (Borota), valamint Hegedűst a II. félidőben a játékvezető sportszerűtlenségéri kiállította. A DÉLI CSOPORT ÁLLASA: , Madaras . Vaskút . Keleb*a . Borota . Dunapataj , Kulccsá 8 8 9 9 10; 6 1 6 — 5 — 4 1 4 — 24: 8 IS 20:12 12 21:22 10 15:20 9 l/:30 8 törölve xvaiuvoa ------­A K alocsai Építők csapata visz ;■/.alépett. A II. forduló összes mer lökéseit az ellenfelei javára írtán íSzéleskörű társadalmi edző’ és játékvezeioképzés indui megyénkben Az elmúlt években szocialista 31-ortunK fejlesztése terén komO'y eredményeket értünk el. A sport .ejlődése megkívánja, hogy az elkövetkezendő évben a minőség fejlesztését sokkal komolyabban ve gyük, mint az eddigi években. Pártunk és kormányunk mái’ az 1953. évre komoly feladatként tűzte sportköreink részre a sportfejlesz­tés terén a minőség fejlesztését. Ahhoz, hogy tervünket telíesíten: tudjuk, szükséges, hogy a legjobb aktívakat és kádereket vonjuk ne a .sportkör vezetőségébe. Szükséges, hogy ezek a vezetők, edzők és játékvezetők úgy politikai lag, mint szakmailag fejlettek és .cépzettek -reg yenek. Ennek érdekében edző- és játék vezetői tanfolyamok indulnak külön böző sportágakban. Valamennyi sportkör vegye fel a kapcsolatot a helyi -TSB.vei, amely a tanfolyamra jelentkező (hallgatók javaslatait to /ábbítja az MTSB-hez. A sportkörok nézzek át fejlesztési ; érvükét és ahol lemaradás mutatko zik úgy. a játékvezetők, mint a tár­sadalmi edzők vonalán, tegyenek javaslatot, hány főt küldenek a tanfolyamra. Lehetőleg valameny nyi sportkör küldjön javaslato. portáganként 3—4 főről. A szakszervezetek rendezésében a .bvetkező tanfolyamokat indítjuk: Röplabda: Baja, Kecskemét. Kosárlabda: Kecskemét, Baja, .üskunf élegyháza. ökölvívás: Kiskunhalas, Baja Kecskemét. Kerékpár: Kecskemét. Torna: Kiskunfélegyháza, Kecs Lemét, Kalocsa. Atlétika: Baja, Kecskemét, Ka -ocsa. Kiskunhalas, Kiskunfélegyhá ja., Kunszentmiklós. Birkózás: Kecskemét, Baja, Kis ' unfélegyháza, Kalocsa. Úszás: Baja, Kunszentmiklós, Ka rOcssy .Dunavecse, A megyei TSB a falusi vonalon a kevetkező sportágakban indít tan folyamot: röplabda, atlétika, torna A kecskeméti váxosjp TSB-nél azon iái lehet jelentkezni a most indul* cosárlabda játékvezető és társadalmi edzöképző tanfolyamra. A tanfolyam december 1-én indul és két hónapon át tart esti tanfolyam formájában A tanfolyamról a VTSB ad részle Les felvilágosítást minden érdeklődő nek. A|»r«nírdele.«iete HIVATALSEGÉDET keres a Hon véd-téri fiúiskola Csak férfit alkal mázunk. — Jelentkezés az iskola ban. Kecskemét, Czollner-tér L sz, él1 ELADÓ ház — Kecskemét, Kondor falu, II. utca 22. sz. __________J®-’ rS üi’OKOkOTT szobát Keres ma jános nö. — Cím: a kecskeméti riadóban .______________________ .. lAUASAtsd muiiKanui i>e pénzügy, dolgozót keresünk felvételre, yíagyar Beruházási Bank kecskeméti fiókja. 6­jiijwúiJvOi'H 0z.uto.0c g letet szó iezze be a Wolford Faiskolán. ~ • aKabszállásori. Fiú SEüEOhlUN KASUKAT ÉS SZAKMUNKÁSOKAT FELVESZÜNK Dudapesti építkezéseinkre. Vidékiek útiköltségét megtérítjük, ingyen szállást és olcsó ebédet biztosítunk. Egyéves szerződésnél 200 forint ju­talmat fizetünk, de kötünk 2—3 lónapos megállapodást is. Jelent­kezni lehet az K.M -ILI. Építőipari Vállalat munkaügyi osztályán. — Judapest, V., József Attila u. 18.. 111. em. 14 Paray István munká- gyi vezetőnél 1177 ELADÓ sürgősen egy joKaman icvó x25 köbcentis Csepel motorkerék­pár. — Cím:. Pobszai Béla Soltvad- kert ' 2051

Next

/
Oldalképek
Tartalom