Bácskiskunmegyei Népújság, 1953. május (8. évfolyam, 102-126. szám)

1953-05-10 / 108. szám

BÁCSKISKUNMEGYEI AZ MOP BÁCSKISKUNMEGYEI PÁRBIZOTTSÁGÁN AK LAPJA Ára 50 fUlérÁ^^W^vs 10. vasárnap Vili. ÉVFOLYAM, 10á. SZÁM A népnevelők nagy erőpróbajíí . * • . < _') Csak néhány nap választ ej banniinket május I7«tő!. amikor minden dolgozó, me­gyénk minden választója az urnák elé járni; hogy egyik legalapvetőbb állam púi gá ri jogának gyakorlásával is bi­tet tegyen a Magyar Függet­lenségi Népfront politikájá­ról- pártunk, az egész magyar dolgozó nép célkitűzéseiről, terveiről. A hátralévő időben minden népnevelőnek teljes erővel kell harcolnia minden- egye» szavazó megnyeréséért s megtisztelő pártmegbizatását példamutatóan, nap mint nap teljesítenie kell- Ebben az időszakban azt várja pártunk a politikai felvilágosító és nevelőmunka elsővonalbeii ka­tonáitól* hogy emeljék me­gyénk dolgozóinak öntudatát, lelkesítsék a dolgozókat a vá­lasztási békeverseny megindu­lása idején tett vállalásaik tel­jesítésére és- mozgósítsák me­gyénk minden választóját a?* ru, hogy szavazatát az egész dolgozó nép érdekeit képvise­lő népfrontra adja. Most a választási ható. utó,- só hetében mutassák meg a ttópusveiők, hogy pár-unk egész népünk nevelését adta a kezükbe és komoly kötelessé- geiket példamutatóan akarják és tudják teljesíteni. Készüljenek fel tehát az utolsó hét agitációjára oly­módon; hogy szítsák izzásig népünk lelkesedését» szerete­niegvilágUják népünk építő- munkájának és a népfront programmjának legméi yebb összefüggéseit, a nemzetközi események alapvető kérdései', Az agitáció során népnevelő­ink merészen és harcosan lep­lezzék le az ellenség alattomos rémhírterjesztését, áihíreit es keményen csapjanak le rájuk. Y kulákok és a velük egy kö­vet fújó elieuséges elemek ma szívesen hangoztatják, hogy nem érdemes választani, hi­szen nincs ellenzék. Népneve­lőink mondják meg. hogy dol­gozó népünk szilárd egységben harcol a szocializmus építésé- t ek minden fron'.szakaszán és tömör sorokban építi a boldog jövőt. Nem kér az olyan ellen­zékből, amely ezeket a célki­tűzéseket akadályozni akarja, amely tagadja az ötéves terv nagyszerű alkotásainak létjo­gosultságát, szeretné visszaál­lítani a Kizsákmányoló műit urainak hatalmát, amelyik áem ért egyet a dolgozó paraszt­ság felemelkedését szolgaié szocialista építőmunkával és Sztáiinváros, Kazincbarcika. Lnotg, jövőbemutató ha Lli iTüüS építkezései helyett a rombo­lás, a pusztítás erőinek elsza­badulása érdekében munkál­kodik, A pártbizottságok.' az aiap- szervi vezetőségek tagjai érez­zék nagy megtiszteltetésnek, tiogy a népnevelők sorai kö­zött küzdhetnek a népfront m , ......., ____ ... Í., Kecsk eméten új bölcsödé létesüjt a Máiiuvárosban több nagyüzem közelében. A dolgozó anya már nem kényszerül arra, hogy magára hagyja, vagy a szomszédokra bízza gyerme­két, mint régen. Az új bölcsödében szakértő gondozók felügyeletével fejlődnek, erősödnek a döf gozók kicsinyei. Dolgosóink a választásról Kezünkben a szerszám, szívünkben a haza iránti szeretet... Mi. a Kiskunfélegyházi Gépgyár női. dolgozói, becsü­lettel helytálltaik a választási, békeversenyben. Bebi­zonyítjuk. hogy ugyanolyan harcos tagjai vagyunk a béke- tábornak, mint a férfi, dolgozók. Kezünkben a szerszám, szí­rünk ben a haza iránti olt hatatlan szeretet él Tudjuk, hogy a több és jobb munka nemcsak a tervteljesítést biztosítja» hanem elősegíti szebb, boldogabb életünket- Ezért szavazunk iverniekeink és boldog jövőnk érdekében négfronV'a, ezért, termelünk, többet nap-nap után. Kői munkatársaim, így Tar- iániii. Erzsébet, Zsebük jíéláné esztergályos 110 százalékról 130 százalékra. Jett vállalást, jómagam mint hegesztő. 110- röl 140 százalékra emelem t(ájesítményemet. . NAGY ISTVÁNNÉ. Kiskunfélegyházi. Gépgyár. A béke melié állni annyi — mint a népfrontra szavazni AMIKOR mi, Hercegszántó délszláv dolgozói leadjuk szava­zatainkat, ismét kifejezésre jut­tatjuk: tudjuk, kire szavaztunk, kikre bíztuk jövőnket, békénk vé. delmét. A múltban Horthy csendőrei szuronnyal állottak a do’gozó néppel szemben, — ezt nevezték -’k szabad választás­nak. Nem is felejtettük el, em­lékezünk rá, Ki kérdezte meg a múltban; mit akarunk, hábo­rút, vagy békét ? Ha az urak ér­deke háborút kívánt, hát vérzi. vaíarba Űzték a népet! . MA NÉPI államunk egyet akar azzal, ami a dolgozó nép legmélyebb vágyakozása, a bé­ke. A béke megvédése mellé állni pedig annyi, ,mint a népfrontra szavazni. Nekünk, délsz áv dol­gozók számára is egyike ez a szavazás a béke fegyvereinek, — s élünk is ezzel a fegyverrel. Munkánk becsületes elvégzésé­vel mutatunk példát: mit is jelent ez a béke, amelyet a dol­gozó nép egységes akarata véd..t Kovacsics VitáJyos, Hercegszántó. Dolgozom a sokatígérö holnapért ••• Jó munkámmal szavazok' Mint ifjú választó, örömmel szavazok a népfrontra.« sze­retett vezérünkre: Rákosi elv- társra, népünk e’sö jelöltjére. Mint kezdő traktorista azzal készülök a választás napjára, hogy jobbá teszem munkámat, A traktorvezetés mellett meg­tanulom erre az időpontra a munkagépek kezelését is, hogy becsülettel teljesíthessem a munka rámesö részét, A múlt­ban a nőket nem becsülte meg az uralkodó rend. Ezt a. vi­lágot felperzsíite a Szov­jet Hadsereg győzelme —■ ma mi is megbecsült munkások vagyunk... Elsősorban jó munkámmal szavazok. Május 17-én pedig emelt fővel járulok az urnák elé. hogy ott is tanujelét adjam, békeakaratomnak, annak, hogy szeretem az életet, dolgozom a sokatígérö holnapért.. Papp Rózsa traktoros^ páhi gépállomás. Tanulás! — ebben a szóban benne van boldog jövőnk minden ígérete! Most élek először állampolgári fogaimmal Büszke örömmel kéfczfílók május 17-re, életem nap napjára. Ek­kor élek először áLam- ?ol&ári jogaimmal. A mulltsn a 18 éves fia­talokat még gyerek- számba vették. Azt akarták elhitetni, hogy nem vagyunk elég éret­tek arra, hogy szavaza­tukkal magunk cI3nt- sünk jövőnkről. De jól látták az akkori fia» lalok sivár, kilátástalan jövőjüket! Ezért zár­Joaaim gyakorlásával masam is részese lehetek a dolgozó nép akaratának,,. Mi lányok, szavazatunkkal beleszólhatunk * az ország irányításába iák ki őket a szavazás­ból, nehogy vélemé­nyüknek hangot adhas­sanak. Május 17 nekem és társaimnak az a nap lesz, amikor szavaza­tunkkal hitet tehetünk népi állatnunk mellett, amely talán érettünk: Halálokért tett a jég­től bet. Csak ebben az egy szóban: tanulha- imikí — benno van jövőnk, boldog életünk minden ígérete. Mi. fiatalok, cdtEg is jó munkával igyekez­tünk meghálálni « rólunk való gondosko­dást. Most szavazatuük- kai ismételten bebizo­nyítjuk: igenis, elég érettek vagyunk, táljuk, kinek köszönhetjük ed­digi életünk örömét, kik hívnak bennünket harcra a jövő l/éké;* építésére! Bl/NDITY LÁZÁR. Felsószentiv á ii lét. a nemzetí egység. íiizét; hogy tetteikkel, de ezen felül szavazatukkal is bizonyítsák 05 megyénk dolgozói az egész világ színe előtt, hogy a ma- gyár nép az építőmuukábau eddig elért eredményeivel, po­litikai és társadalmi egységé­nek erejével szavaz arra a rendszerre, melyiknek szabad- iágát. boldogulását, ragyogó jövőjét köszönheti, amely szo­rosan eggyé van forrva műi­den hazáját szerető dolgozó ember akaratával» érdekeivel célkitűzéseivel. Pártszervezetei nk ebben az időszakban biztosítsák a nép­név-élőmunka magasfokú szer­vezettségét és minden erejük­kel segítsék elő, hogy a hát­ralévő időben népnevelőink naponta meglátogassák a gondjaikra bízott családokat s eljuttassák a párt szavát, a Magyar Függetlenségi Nép­front programmjának szavait a legtávolabbi tanyákra, me­gyéink minden választójához, A szervezeti kérdések mara­déktalan megoldása méltóit irányítsák, neveljék pártszer­vezeteink a népnevelőket, hogv sokoldalú, gazdag érvekkel, konkrét helyi mondanivalók­kal felvértezve tudjanak vá­laszt adni. azokra az égető kér (lésekre, melyek dolgozóinka * a választások előtt különösen érdekük. Ne általános „szem­pontokat” hangoztassanak a népnevelők, hanem személyhez Szólói Igasi tényeket» győzelméért« aktív; barco.> tagjai lehetnek annak a hatal­mas hadseregnek; mely a nép­front győzelméért harcol, azért, hogy május 17-én me­gyénk minden választópolgára a népfrontra adja szavazatát. Tanuljanak pártszer vezet cí nlc pártbizottságaink, a népneve­lők a dicső szovjet nép agitá­torainak módszereiből- Igye­kezzenek megközelíteni a bol­sevik agitátorok nagyszerű tulajdonságait, azoknak az agitátoroknak a harcos, meg nem alkuvó jellemvonásait, ufcik a szovjet nép életének nagy sorsfordulói idején, a Nagy II on védő Háborúban, vagy a békés építömunka évei­ben.- a sztálini tervek megvaló­sít ás a idején, az egész szov­jet népet, annak minden har­cos fiát egy eél érdekében tudták mozgósítani. Oiyan cél érdekében, mely nemcsak a szovjet nép, hanem a világ minden dolgozójának céljaival azonos a kizsákmányolásmen­tes, boldog élet a kommunista társadalom megvalósítása- Május 17'i választásunk eredményei hirdessék mes«ze- hangzóan megyénk népnevelő­nek lelkes, kitartó, felvilágo­sító munkájának sikerét. Hír­ei ;sék üzemi dolgozóink, dol­gozó parasztságunk, értelmi­ségünk mély te tekben meg­nyilvánuló hazafiságát. ha­tártalan -zeretetét nagy pár­tunk, a Magyar Dolgozók Partja Továbbra is jó munkása leszek partomnak, haztímnak Qzüleim, viert ők is cselé­dek voltak, már kis­gyermek koromban násztornak adtak- Kulonakoromig cseléd- sorban éltem. Az első világ­háború után vörös katona let lein, a bukás után sokáig buj­káltam társaimmal a csmul- j'öfc elöl- Később családot alapítottam és mostmár fele­ségemmel, üt gyermekemmel él­tem tovább a cselcdsorsot. Hu­szonegy évig kínlódtunk így, akkor hozta el szánvrmrg is a Vörös Hadsereg a jobb. embe­ri életet. Földet, házat kap­tam, nem a hutáknak dolgoz­tunk már, magunknak termel­tünk. Amikor 1948-ban meg­alakult Kunbaján az első ter- melöcsoport, beléptem az el­sőkkel s azóta taaia vagyok. A pártnak megalakulása óta munkása vagyok. Mint népne­velő elbeszélgetek paraszttár- saimmal, hogy mennyivel szebb az életünk, mint a régi. úri rendszerben .« imái/ jó mun­kával, államunk iránti kötele­zettségeink teljesítésével n bé­két védjük• A dolgozók állania meg­becsül. Fiam „ néphad- sO'ea tisztje — mikor álmod­hattam erről? Jó munkámért felszabadulásunk ünnepén em­léklapot kaptam. Megfogad­tam. hogy továbbra, is igyek­szem pártomnak, hazámnak jó munkása lenni, ezzel teszek hitet a népfront felhívása, cél­kitűzései mellett. Kormány István tszcs-tag. Kunbajai Táncsics-utca 2. Bennünket lányokat, a múlt­ban nem érdemesítettek arja, hogy szavazatunkkal beleszól­hassunk az ország irányításá­ba. jövőnk alakításába. Szegény parasztszülök gyer­meke vaavok. Mi várt volna rám a múltban és a hasonló korú lányokra-! Rutáknál szol­gálni, erőnkct eladni, hogy enyhítsünk szüléink helyzetén. Most lehetővé vált, hogy tar nuUiassakit képezzem maaaM § becsülettel megállhassam he­lyem. ahova, államunk állítok* ■mint a földművesszövetkezet admiivsztrátrg-u. Ma álla polgári jogaim gya­korlásával részese lehetek <* dolgozó név akaratának, A népfront választási felhívásá­ból a boldog élet, a jövő még nagyobb lehetőségei sugároz­nak felém is.,. BUJÁK ERZSÉBETt iierc&gSiáiitQ,..

Next

/
Oldalképek
Tartalom