Bácskiskunmegyei Népújság, 1953. május (8. évfolyam, 102-126. szám)

1953-05-09 / 107. szám

Íz Első Békekölcsöu-sorsolás músoclik napja Győrött Pénteken délután változat­lanul nagy érdeklődés mellett folytatták Győrött a SZOT me. gyei kultúrházában az Első Békekölcsön negyedik sorsolá­sát. A pénteki második napon öf>9 húzással 55.900 darab köt­vényt sorsoltak ki. Ezek közölt van négy darab 50 ezer forin tos, 90 darab 25.000. tízezer és ötezer forintos nagy nyere­mény, 3500 darab ezer forintos, 5 ezer darab 500 forintos és 19.306 darab 300 forintos nye­remény. valamint 30 ezer darab 200 forintos törlesztéses, 50.000 lorinfot nyertek (egyenkénti húzással) 3497 044 3784 188 4860 575 5979 098 23.000 forintot nyertek egyenkénti bűzt ássál 0490 312 0545 719 0867 756 1234 628 1318 932 2443 207 2490 444 4055 988 4128 3 35 4256 860 4480 893 4963 528 5190 380 6033 927 2498 008 10.000 forintot nyertek egyenkénti húzással 0033 707 0112 113 0399 322 0545 543 1159 021 1213 59« 1409 439 1653 939 1679 302 2201 400 2406 310 2492 268 2976 333 4506 771 4670 946 4731 735 4751 701 5326 252 545S 085 5474 540 5000 forintot nj férték egyenkénti húzással 0004 896 0046 589 0051 50 0055 344 0112 724 0122 311 0370 032 0440 618 0476 021 0492 543 0610 399 0732 772 0774 794 0774 834 0819 750 1134 352 1103 495 1350 78« 1393 632 1414 977 1444 «33 1460 097 1609 224 1677 091 2061 432 2267 301 2571 153 3156 087 3253 246 3265 283 3271 253 3554 208 3591 006 3730 335 3920 241 398« 168 4056 766 4094 449 4098 699 4103 418 4286 403 4462 914 4473 231 4534 945 4591 304 4862 795 4906 789 4954 934 5090 629 5229 582 5258 565 5316 729 5424 264 5871 707 «062 375 1000 forintot nyertek sorozathúzással 0307 901—1000 0878 501-600 0989 501—6oo 1164 101—200 1407 3ol—4oo 4026 401—500 4842 501—600 5260 901—1000 0832 101—200 0903 7ol—8o 1 loo9 401—500 1280 201—300 1575 ool—loo 4040 701—Soo 4907 101-200 500 forintot nyertek sorozathúzással 0201 601—700 0266 901—looo Ü4S6 101—200 0606 601—700 o678 1 01—200 «880 701—800 0975 701—800 1016 801—9oo 1160 ool—loo 1216 901—looo 1307 201—2oo 1529 801—900 1886 601—700 2540 301—400 3oo5 201—300 3719 101-200 4033 loi—2oo 4215 101—200 4G16 201—3o0 4666 701—800 5010 8ol—9oo 5167 801-900 5478 301-400 5790 801—900 5886 801-900 0247 301—400 o33l 401—500 0544 401—500 0654 201—3oo 0705 9ol~looo 0971 201—300 1055 401—500 1131 301—100 1201 701—800 1234 401—500 1413 901—looo 1576 501—600 2395 301—400 2713 401—500 3674 301-400 3802 201—300 4l2o 501—600 4495 201—3oo 4622 701—800 4956 101—200 51-15 So 1—9O0 5295 701—800 573.3 loi—2oo 5818 701-Soo 6047 201—300 300 forintot nyertek sorozathúzással 000-1 801—900 oo33 701—800 oo55 301—400 o202 601-700 o44o 601—700 o477 701-800 o539 601—700 0664 301-600 0866 901—looo o927 ool—loo 0929 301—100. 00] 5 501—600 oo46 501—600 0112 101—200 o347 801—900 o47G ool—loo o492 501—GOü o5G8 9ol—looo 068O 301-400 0867 701—800 o928 701-800 0947 ool—loo lool 901—looo 1089 801-900 1163 401—500 1318 901—looo 1393 601—700 1525 201—3oo 1609 201—300 1805 501—600 1913 301—400 2406 301—400 2490 401—500 2783 301—4oo 2976 301—400 3055 301—4oo 3156 ool—loo 3205 201—300 3363 ool-loo 3591 ool—loo 3852 301—400 4055 901—looo 4128 301—400 4342 801—900 1414 801—900 4591 301—400 4906 701—800 4963 501—600 5111 601—700 5197 701—800 5251 801—900 5316 701—800 5424 201—300 5799 ool—loo 5932 701—800 5979 ool—loo 6030 101—200 1022 701—809 1134 301-400 1213 501—600 1361 201—300 1444 001—700 1609 ool—loo 1677 ool—loo 1904 9ol—looo 2061 401-500 4703 601-700 2701 301—4oo 2859 20I—300 3019 301—400 3o93 101—200 3253 201—300 3271 201—300 3573 301—400 3784 101-200 3980 lo]—2oo 4098 «01—700 4256 801—900 4109 201—309 4454 201—3oo 4670 901—looo 4954 901—looo 5017 201—300 5120 ool—lof 5203 501-600 5258 501—600 5353 ool—loo 5474 501—600 5827 101—200 5943 201—300 599« ool—loo «030 501—«00 300 forintot nyertek sorozathúzással : oo51 ool—loo 0122 301—400 0370 ool—loo 0446 401—500 0516 ool—loo 0545 701—800 o667 101—200 0774 701—800 o8l9 701—800 o922 801—900 0996 501—600 1074 loi—2oo 1174 301—400 1234 «01—700 1350 701—800 1414 901—looo 0112 701—800 0322 201—300 0399 301—409 o490 301—400 0545 501—600 oOlO 3ol—400 o732 701—800 0774 801—900 oS53 101—209 0955 501—600 1068 ool—loo 1159 ool—100 1218 101—200 1300 201-300 1409 401—500 1437 801—900 1460 ool­-loo 1480 ool­—loo 1053 901­-1000 1079 303­-400 2149 201­-300 2192 401­-500 2201 301­-400 2267 301—400 2319 ool­-loo 2443 201­-300 2492 201­-300 2498 ool* —loo 2571 101­-200 2907 ool­—loo 2984 101­-200 3389 ool­—loo 3486 201­-300 3497 ool­-loo 3506 ool­-100 3554 201­-300 3730 301­-400 3844 101­-200 3808 201­-300 3920 201­-300 4056 731­-800 4o94 40I —5oo 4095 ool­-100 4103 401-500 4130 9ol­—looo 416] 301­-400 428« 401—-500 4462 901 ­■looo 4464 801­-900 147, Sül­-300 4480 801­-900 4506 iül­-800 4534 901­-looo 4543 201­-300 4 «58 601­-700 409« 701­-800 4731 701­-800 4751 701­-800 4788 101­-200 4860 501-600 4862 701­-800 4S92 601­-700 4900 6ol~-7oo 5oo2 ool­—loo 5090 601­-700 5184 901—-looo 5190 301­-4oo 5229 501­-600 5322 801­-900 532« 201-300 5359 601­-700 5458 ool —loo 5778 501­-600 5787 201-300 5817 501­-600 5317 801 —900 5821 801­-900 5835 «01 —7oo 5871 701­-800 g o/io 201­-300 5944 601—-700 6033 9ol— ■looo 6c59 ool­-loo 6002 301-400 0090 501­-«00 509« 701­—800 Fenti gyorsírna közvetlenül a, liúzás után készült. Az eset­leges számhibákért nem válla­lunk felelősséget. A hivatalos nvereménvi eg vzék május hó 12-éu, kedden jelenik meg. A fenti s.vorsMstába.n közölt nyeremények és törlesztések kifizetését az Országos Taka­rékpénztár budapesti é« vidéki fiókjai 1953 május 12’én kez­dik meg. A postahivataloknál ugyancsak május 12-től kez­dődően lehet felvenni a 300. 500 és ezer forintos nyeremé­nyeket. valamint a, 200 forin­tos kisor=olt törlesztéseket­Otto Grotewohl miniszterelnök távirata G. M. Malenkovhoz, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnökéhez Berlin, (MTX) Otto Grote wohl, a Német Demokratikus Köztár­saság miniszterelnöke táviratot intézett G. M. Malenkovhoz. a Szovjetunió Minisztertanácsá­nak elnökéhez: — A német nép — hangzik a többi között a táviratban — e napon mélységes tisztelettel és hálával adózik a nagyszerű szov­jet hősöknek, akik a felejthetetlen Sztálin generalisszimusz ve. zetése alatt végrehajtott felsza­badító tettükkel megnyitottták a német nép számára az utat a tündöklő jövő felé, A Német Demokratikus Köz­társaság dolgozó népe a nyu­gatnémetországi hazafiakkal vállvetve küzd a német nép rabszíjra fűzését célzó háborús szerződések ellen, a német bé­keszerződés megkötéséért, az egységes, demokratikus, béke- szerető és független Németor­szágért, — A Szovjetunió ebben a küzdelemben a nemzetköziség testvéri szellemében támogatja a német népet, következetesen síkraszáil a német kérdés békés megoldásáéit, .— Biztosíthatom önt, mé­lyen tisztelt Malenkov elvtárs, hogy a Német Demokratikus Köztársaság dolgozói, akiket a hü barátság kötelékei fűz­nek a Szovjetunióhoz, elvégzik a maguk feladatát a béke fenn­tartásával kapcsolatban és tel­jes eltökéltséggel folytatják küz­delmüket hazájuk egységéért — hangsúlyozza befejezésül a táv­irat. (MTI) Kétszáz koreai gyermek érkezetthazánkba A magyar kormány meghívá­sára pénteken délelőtt 200 ko. reai gyermek érkezett Buda­pestre. A koreai gyermekeket a Nyugati-pályaudvaron Joború Magda, a közoktatásügyi minisz­ter első helyettese, Ho.lós Ervin, a DISZ Központ. Vezetőségének titkára, Nánási László, az Or­szágos Béketanács aie'nöke, a külügyminisztérium, az egész­ségügyi minisztérium és a bu­dapesti városi tanács képviselői fogadták. Megjelentek a pálya, udvaron Han Hjo-Szam, a Ko­reai Népi Demokratikus Közr társaság budapesti követe é3 a koreai követség tagjai is. (MTI) MO/lli M CSŐK A Május 9-i műsor: Kecskemét, Városi Mozi 6 és 8 érakor: Kü VIRÁG Kecskemét, Árpád Mozi Fél ö és fél 8 órakor: ÚJBA A FRONTON Baja, Béke Mozgó Fél 6 és léi 8 órakor: IFJÚ SZÍVVEL Baja, Központi b és 8 órakor: IFJÚ SZÍ WEB Kitüntetett egészségügyi dolgozók Az egészségügyi miniszter ,,az egészségügy kiváló dolgo­zója“ kitüntető jelvényben ré­szesítette Csongrádi Ilonát, a megyei tanács egészségügyi osztály tervelőadóját és Mezödy Jánosé, a bajai kórház gondno­kát. Csongrádi Hona jó terv­munkájáért részesült kitünte­tésben, Meződy János, pedig mint a megye .egnagyobb kór­házának gondnoka végzett kiváló gazdasági vezető mun­kát. A hatvanegyedik állandó l keskeny filmszín ház megyénkben Dolgozó parasztságunk kul- turális felemelkedésére pár­tunk. kormányunk nagy gon­dot,fordít. Ezt bizonyítja mo­zihálózatunk fejlődése is- Míg 1950*ben 28 kesfcenyfilmszin- ház működött megyénkben, ma. már ha/tvan mozink van. — Szombaton avatjuk fel Bács- színtgyörgyöfi a, 61- keskeny- film-zínházal. A község a, be­gyűjtésijén végzett eredmé­nyes munkáért kapja pártunk­tól. kormányunktól, az ötéves tervtől a mozit, mely hetente rendszeres előadást tart- A mozi ünnepélyes- megnyitása a '.Felszabadult föld” című magyar filmmel kezdődik. A most megnyíló filmszín­ház nagyban elősegíti Bács- szentgyörgy do y ózó paraszt­ságának kulturális fejlődését. A bemutatást;, kerülő magyar, szovjet én népi demokratikus, filmek nagy mértékben segí­teni fogják a fejlett nagyüze­mi mezőgazdaság megvalósu­lását, hozzájárulnak a dolgo­zó parasztság öntudatának nö­veléséhez. ezen keresztül a be­gyül-és és az állam iránti kii- tezelettségek még jobb. ered­ményesebb teljesítéséhez. A város környékén tanító pedagógusa^ elhatározták még az ö?z folyamán, hogy kiállí­tást rendeznek, ahol bemutat­ják a tanyai iskolák fejlődé­sét. A kiállítás a tanulók és nevelők lelkes munkájával el­készült és azóta több min* 4000 látogatója volt- Nemcsak tanulók, hanem munkások, dolgozó parasztok és értelmi­ségiek győződhettek meg_ ar­ról. hogy mi is a, különbség a múlt és a jelen iskolája és ne­velése között. Büszkén és bol­dogan állapíthat iuK meg, hogy e felszabadulás óta. többet fej­lődtek tanvai isko'áink. nnnt az előző 100 év alatt. Szocia­lista társadalmi épkő népgaz­dasági terveink jelentős vál­tozásokat hozta.!.- iskolaügyünk terén is­Li;i iskolákat szerveztünk a Dózsa tsz-ben, az Alkotmány tsz-ben éc a Vörös Csillag Dz területén. Csak az elmúlt két év alatt 12 új tantermet létesítettünk .« nevelőink szá­ma. többszörösére emelkedett. Városunk 65.000 holdas hatá­rában még 1944-ben jB S3 ta­nító dolgozott. Ma már 81 pe­dagógus neveli dolgozó pa­rasztjaink gyermekeit. A felszabadulás élőit minden pedagógusra átlag hetvennél több igyermek jutott Kiskun- féiegyháza határában. Ma 30* 4G pajtást tanít egy-egy ta­nyai tanító. A kiállítás szépen mutatja, mit jelent az iskolafejlesztés. A tanulók írásai, rajzai, a szemléltető eszközök nayuál világosabban bizonyítják az óriási haladást. Szakkörökben fejleszthetik tanulóink tudá­sukat- A kiállításon szemlél­tető szakköri foglalkozásokon készített tárgyak tanulóinak szorgalmas munkáját dicsérik. Látható a vetésforgó, amit az ifjú micsuriniseák készítettek. Látni a biológiai szakkörök a lányok gon­dos hímzéseit, amit a kézi­munka szakkörben készítettek. Egy úttörő csapatunk elkészí­tette létesítendő tanyaközpon­tunk- modelljét. Kiállításunk fényes bizonyítéka annak; hogy a nevelés hihetetlen eredményeket érhet el, de csan a néu államában. A. Szovjetuniótól kapott sok-sok segfriég. nevelési ta­pasztalat még 'teljesebbé tetei iskoláink munkáját. Mint pe­dagógusok nem csak módszer­tani segítséget kaptunk. Kor­mányzatunk iskoláinknak egy­re több szemléltető eszközt eJ felszerelést ád. Csak a mi ta­nyai iskolánkra sót- 100.000 forintot költött kormányza­tunk- Dkolai szertár fejlesz­tése keretében 10 iskolának lesz az idén kémiai t-islabora- tóriuma- Minden iskola kapott földrajzi, mértani és egyéb szemléltető eszközt. Nevelő­ink sem maradnak el az iskota fejlesztésében. A kiállításod látható sok-gok szemlélte', ä eszköz, kép. amit a nevelők készítettek, hogy még jobb eredménnyel taníthassanak- Valamikor nem törődtek a ta­nyai tanítók munkájával é* törekvéseikkel. Ma értékeli kormányzatunk és pártnak,a pedagógusok munkáit. Évről- évre több tanyai pedagógus kap jutalmat Pártunk és kormányzatunk eddigi és jövőbeli támogatá­sát. azzal igyekezünk meghá­lálni, hogy a népfrontra adott szavazatunk mellett valósít­juk meg azokat a célkitűzése­ket,- melyeket kormányzatunk elénk tűzött és minden lehető­séget megragadunk arra. hogy dolgozó parasztságunk kultu­rális és politikai felemelkedé­sét előmozdítsuk. MÉSZÁROS LÁSZLÓ, a tanyai iskolák irmtílatója Kiállítás Kiskimfélegyházán preparátumait, — A kecskeméti városi ta­nács által május 10—11-ro hír. detett kirakod«- és áUatvásár elmarad, A szombati sportműsor: ÉSZAKI-CSOPORTBAN1: Kecskémé­ten: K. Petőfi—Kméti Dózsa. Városi- pálva, 5 óra, jv: Kovács D. DBLI-CSOPORÏÜAN: Dávodon: D. VL— Klialasi Lók., 5 óra, jv: Grulich. Jánoshalmán: JSK—Bácsalmási Petőfi, 5 óra, ;jv: Hammer. Garán: G. Traktor —Hajai VL, ő óra. jv: Firányi. A Szegedi Honvéd ÍNBI-es csapata Kecskeméten A Szegedi Honvéd NB I-es csapata választási előkészületek során 1'3-án, szerdán délután hirverömérkőzést ját­szik Kecskeméten, a Városi-pályán. Az NB I-es csapat ellenfele a me­gyei labdaiúgóbajnokság Eszaki-c&o-^ portjában kitünően szereplő és vezető Kecskeméti Honvéd csapata lesz. A nagy érdeklődésre s/.ámottartó mér­kőzés kezdete nogved 6-kor lösz. FIATAL házaspár iészére bútorozott szobát keresek kor.yhahasználattdl. — Kecskemét*. Rákóczi-út 7. Portán. 325, Apróhirdetések Betonozási és szállítási munkára férfi segédmun­kásokat felvesz Epületelemgyár. — teientkezés: Épületelemgyár munka- eiőgazdálkodásán, Budapest, XI., Bu- daíoki-út 78. sz. Napi háromszori ét­kezés 7.40 Ft-ért. vidékieknek fezállást havi 10 Ft-ért biztosítunk. ______1094 MA GÁNOS nő bútorozott szobái ke­res. — C'm: a Kecskeméti Gazda' sági Gőzmalomban, 328 GYAKORLOTT gép- és gyorsírót, vai lamiut táblás könyvelőt keres leivé* telle a Kecskeméti Mézükéi1 Vállalat,' Bercsényi-utca 4—6 sz. — Jelentkezés önéletrajzzal. 581 Bácskiskunmegyei NÉPÚJSÁG az MDP Bácsklskunmegyet Bizottsága Felelős szerkesztő: KŐVÁR! PETER Szerkesztőség: Kecskemét, Széchí.ayMér l sz. Telefon: 26—19, 11—22 cs 20—97 Felelős kiadó: NEMET! JÓZSEF Kiadóhivatal: Kecskemét, Szêchcnyi-té» }. sz. Telefon: 22—09 Bácsklskunmegyet Nyomda V. Kecskemét. — Telelőn: 24—09 Felelős: Faiagó Imre Igazgató I. Békekölcsön IV, sorsolása Győrött A Szakszervezetek Megyei Tanácsának kultúrtermében i 1933. május 9, szombat d. u, 4 órától sorsolás^ 1953. május 1.0, vasárnap d, e, 10 órától sorsolás, A sorsolás ujálváuosl 1085.

Next

/
Oldalképek
Tartalom