Bácskiskunmegyei Népújság, 1953. április (8. évfolyam, 77-101. szám)

1953-04-24 / 96. szám

A TISZTASÁG ÉS AZ EGÉSZSÉG Ragyog a tavaszi nap. Sí- mogatása nyomán mindenfelé kinyu.itózkodik az élet. Las- '»aeskán még a kabátot is le- gombolna- az -emberről. A Dankos szél pedig végíg- uyargal a váró« utcáin. Végig görgeti az int-ott eldobált pa­pírosokat. szemetet. Sajnos, sokan még nem tud iák. mit .jelent számukra a tisztaság, ami nemcsak azért fontos, mert szép. mert öröm­mel tölti .el az embert, hanem azért is. mert az egészséget jelenti. Azt mondják,- a tisztaság, t'él egészség. Igazuk is van, mert a piszokban, n szennyben a kórokozók milliárd iái búj­nak meg és a dolgozók töme­gei fertőződhetnek meg vele. Fúj a szél. Viszi-hordja a szemetet, kavarja a piszkot. Ráhoi’dja a piac gyümöl­cseire. zöldségeire és a gon­dos gazdas-zonv sohasem tud­hatja. mikor viszi be lakosa ba a fertőzés csíráit. No de azért megijedni nem szabad, hanem védekezni kell ellenei Hogy mivel? A tisztasággal! Mi is hát a tisztaság? Hogyan védhetjük meg tes­tünket » baktériumok táma­dása ellen? Tisztasággá,: környezetünk és testünk ál­landó tisztántartásával. Takarítsuk ki az udvart, tisztítsuk ki az ái'nyékszeket. hordjuk ki. vagy égessük ej a szemetet, hulladékokat. Lom­talanitsunir és meszeljünk. — Tartsuk rendbe az utat. az úttesteket, a tereket az udva­rokat a kutakat. Tartsuk tisz­tán saját testünket is­Hogy a légyirtás. « rovarok és élősdiek. illetve rágcsálók elleni harc i« idetartozik, az szinte természetes. Az egészségügyi miniszté­rium áprilisban az egész or szág területén tisztasági hó­napot rendez. Ez alatt az idő alatt- a. mégve 50 községében és városában a szüksége3 mennyiségű mész a lakosság rendelkezésére áll a földmű- vesszöveí.kezetek boltjában és telepein. Minden magyar dol­gozónak beCsületbeli kötelessé­ge, hogy portáján, lakásábau olyan rendet teremtsen, am.- re megyénk büszke lehet. Büszkék is leszünk erre! A megyei tanáé0 egészségügyi osztálya vándorzászlót ad, a tisztaságban élenjáró járás egészségügyi, csoportjának- A kereskedelmi osztály tisztasági versenyt indított az élelmi- szerkereskedéssel foglalkozó üzemek között. A dolgozók összefogása egészségessé, tisztává, széppé teheti megyénk utcáit, tereit, falvait éc városait. A dolgo­zók jóakarata pedig baráttá Sós, tiszta, üde otthont teremt­het magának, csak iparkodás kell hozzá, hogy megakadá­lyozzuk a tisztasággal Is a járványok terjedését. €»ávolyon megnyílt a népfürdő Csávoly az ötéves terv újabb alkotásával gazda­godott Megnyílt a nép. fürdő. Ragyogó tavaszi nap. sütésben tárta fel ka­puit Mintha az első napsugarak is a község dolgozóival örvendtek volna. Az első, napon már ott törődtek az ál­talános iskola kis nö­vendékei, hogy az in- gyenes fürdés, áldásai­ban részesülhessenek, önfeledt, boldog öröm töltötte el őket a meleg víz ömlö zuhataga alatt Hol volt a múltban Ilyen gondoskodás? Az egészségnek ilyen vé. delme? A gyermekek örömét kellett volna látni, hogy a maga valóságában érzékelhet­ni lehetne a hálát és a szeretetek a róluk való újabb gondoskodásért.. A megnyílt új fürdő a felnőttek számára kád­fürdővel is rendelkezik. Csávoly dolgozói büszke örömmel vet. ték egyre szépülő éle­tüknek, felemelkedésük­nek újabb állomását. Köszönet is érte pártunknak, népi álla- Hiúnknak. BehavetS Istvánná . tanítónő. Csávoly. Miről írnak levelezőink Mi; a Kecskeméti Viz-, Csa­tornamű- éa Fürdő Vállalat dol­gozói elfogadtuk a Fővárosi Vízmüvek dolgozóinak verseny­felhívását és felajánljuk, hogy a választások tiszteletére első félévi tervünket határidő előtt 5 nappal, június 25-re befejez­zük. A vállalás sikeres teljesí­tése érdekében à versenyzők számát 95 százalékra emeljük és a dolgozók átlagos teljesít­ményét 1952-höz; viszonyítva át­lagosan 3 százalékkal emeljük. Fokozott gondot fordítunk ar­ra, hogy az igazolatlan mulasz­tások és* elkésések számát a legminimálisabbra csökkentjük. Vállalásaink maradéktalan tel­jesítésével kívánunk helytállni a béke ránkesö szakaszán. Domokos István igazgató. Ml, a Vasútépítő Vállalat bá­tyai munkahelyének dolgozói az országgyűlési választások .tisz­teletére megfogadjuk, hogy második negyedéves tervünket 110 százalékra teljesítjük. A munkamődszerátadáson keresz­tül a 190 százalékon aluli telje­sítők számát a jelenlegi 8 szá­zalékról 2 százalékra, az igazo­latlan mulasztásokat jelenlegi 2 százalékról 1,5 százalékra csök­kentjük és párosversenyre hívjuk a kalocsai munkahely összes dolgozóit. ígérjük, hogy vijabb termelési győze'meink mellett egységesen szavazunk a választáson jövőnk célkitűzései­re, a békére, a Magyar Füg­getlenségi Népfrontra, Kiss József üzemi párttitkár. A fémgyűjtés is akkor eredményes, lia van, aki irányítja Április 20*án a kecskeméti DlSZ-blzottság helyiségében operatív bizottsági ülést tar­tottak. Már több Ízben megtör­tént, operatív bizottsági ülésen felvetették a hiányosságokat, beszéltek a munka megjavításá­ról. de kevés segítséget adtait a fémgyűjtés munkájának meg­javításához. Április 20-án a vá­ros fémgyüjtési tervét csalt 52 százalékra teljesítette. Megelé­gedtek azzal, hogy egyes Isko­lákra felbontották a tervet, de ennél többet jóformán nem Is tettek. Magas egyéni eredmény több van. Azonban a vas- és fém­gyűjtésben a kollektív munka fogyatékos, A Honvéd-téri általá­nos iskola 55 mázsa fémet gyűj­tött, melyből kőt pajtásra 57 giá*g& -e*äJs#. Â& ííihla tanulója távoltartotta magát a fémgyűjtéstől. Hiányosság az is, hogy a gyűjtésben a legle-kesebb úttörőket maguara hagyták és magánházaknál könnyen eluta­sítják őket, A legtöbb helyen nem brigádokban, hanem egyen­ként járják a házakat. A Diák­bizottság feladata, hogy helye­sen és megfelelően irányítsa a fémgyüjtöbrigádokat. Kapcsol ja be ebbe a munkába a tömeg- szervezeteknek aktíváit is. Harcoljon az ellen a helytelen nézet ellen, hogy aki teljesített© ráeső tervét, annak nem kelj több fémet gyűjteni, A DIS2- bizottság mozgósítsa a fiata.o- kat, hogy kollektív munkával kutassanak fel minden házat, vigyek. . győzelemre a vasgyüj-.. m* Tudósítások a hazatelepített beteg és sebesült hadifoglyokról Megjelent Marx és Engels műveinek magyar bibliográfiája A Szikra kiadta a Magyar Munkásmozgalmi Intézet anya­ga alapján Práger Miklós ösz- szeállitásában Mars és Engels magyarul megjelent müveinek bib.iográf iáját, A bibliográfia komoly segítsé­get jelent majd mindazok szá­mára, akik behatóbban tanul­mányozzák Marx és Engels mü­veit, (MTI) Ï uliarékoskodjuiili az anyaggal A Kecskeméti , Gyufagyár dolgozói a. választási bekever* sen y tiszteletére vállalták, hogy az anyaghányadot 1 szá­zalékkal csökkentik. A minő­ségi munka fokozását, a Zsá- dely-mozgalom kiszélesítését ri célul tűzték. Kristofori Gyula művezető. Gyiijtsiink minél több székfűvirágol Április végén kezdődik leg- fontosabb gyógynövényünk, a kamillavirág, vagy amint a Tiszántúl nevezik, a székbi- viráer gyűjtése. Főleg a. Ti­szántúlon és a Duna—Tisza- köaén, Kunszentmiklós, Sza­badszállás. FülöpszáEás kör­nyékén virágzik. A kamillagyüjtés igen hasz­nos, úttörők é« idősebb, csök­kent munkaképességű dolgozók is végezhetik. A gvü.i tés jelen­tős keres-tét jelent, mert egy mázsa frissen gyűjtött virá­gért 70 forintot fizet a föld­mű vesszövetkezet­MOZIK AltSOftA Április 24-1 műsor: Kecskemét, Városi Mozi 6 és a órakor: TÖVIS ÉS BOROSTYÁN Kecskemét, Árpád Mozi Fél S és fél 8 órakor: KÉT KRAJCÁR REMÉNYSÉG Baja, Béke Mozgó Fél 6 é« fél S érakor: CENTERCSATAR Kaja, Központi 6 és 3 órákon MUZSIKA SZÁRNYÁN CW*CS0K»CSCÍ<«<SCIK8<SCKS<^ Itt a cirkusz! A ,,Dunántúli Nagycirkusz" 5 napra Kecskemétre érkezik. Ebben az évben itt, nyitja meg első ízben kapuit a közönség előtt. A cirkusz szórakozásban, bő­velkedő látványos műsorral lép Kecskemét do gozói elé. Torná­szok, akrobaták, zsonglőrök és kitűnő bohócok lépnek fel a mű­sorban, hogy bemutassák ügyes­ségüket, rátermettségüket a kö­zönségnek. Humoros jelenetek és lélegzetállító müsorszámok kö­vetik egymást a változatos, rendkívül szórakoztató műsor­ban, A megnyitó előadás április 25.én, szombaton este fél S-kor kezdődik a Rávágy-téren fe ál­lított közel 2000 személyes^ ha­talmas sátorban,, Apróhirdetések 200-AS asztali keltető-ép eladó. — Kecskemét, Vacsi-hegy Sí. sz. Katona Sándornál. £81 NAGYMÉRETŰ használt tégla eladó. Kecskemét, Szabad.n 9. sz. 284 HÁZ eladó. — Kecskemét. Füzes-utca ll.SZ. __________________________£87 K IS szoba egy férfi tészéte kiadó. — Kecskemét, Margit-utca 12. sz. 282 ELVESZETT 110 kg-os anyasertés, megtaláló, vagy nyomravezető jutalom­ban részesül. — Jelentést: Állat- ée Zsírbegyüjtő Vállalat, Kecskemét, Batthyány-utca 33. sz. 574 125-ÖS Csepel-motor. pirostankos, 200-as Zündapp-motor eladó. — Kecs­kemét. Jókai-u. 47. sz. £80 ELADÓ belsőportáe. beköltözhető, kis családi ház, gyalúpad, — Kecskemét, I Aináwuía üü London, (MTI) A „Da'y Mir­ror"-írj a a beteg és sebesUit hadifoglyok kicserélésével kap­csolatban: Az e-sö tizenkét kiszabadult angol fogoly beszámolója végte. lenül érdekes és jelentőségteljes. Rendkívül jól bántak velük éles ellentéttel azzal a borzal­mas kegyetlenséggel, amelyet az angol foglyok a legutóbbi hábo­rúban a japánok részéről szen­vedtek. A cikk ezután ismerteti a bő­séges élelmezést és az előzé­keny bánásmódot, amelyben a hadifoglyoknak részük volt, majd Sgy folytatja: a visszatért délkoreai foglyokat olyan töké­letesen megnevelték, hogy félévi ,.szellemi fertőtlenítésre* lesz szükség, hogy politikailag sem­legesítsék őket. Mindez megle­pő bizonyítéka az intelligenciá­nak és a könyöi'ületességnek és éles ellentétben áll azzal a bősz brutálítással, és butasággal, amellyel az ENSZ kezelte a hadifoglyokat Kocsedo és Poa- gan szigetén, ahol több mint 500 hadifoglyot iegyilkoltak és több mint ezret megsebesítet, tek, • Peking. (Uj Kina) Alan Win- nlngton, a ,,Daily Worker*4 tu­dósítója szerdán Keszonból kül­dött tudósításában megállapít, ja: az eddig végzett ellenőrzésiek szerint a hazatelepített koreai hadifoglyok 50 százalékának amputálták kezét, vagy iábá*. az első száz hazaszállított be­teg kínai hadifogoly közül pe­dig 32 szenved tuberkoózis- ban. Ezek a nem végleges szám­adatok meggyőzően bizonyítják, hogy ezeket a hadifoglyokat éhezhették és szándékosan meg. csonkították. „A szerencse nem A nagysikerű ..Havasi kürt” e. operait után igáiét egv ki­tűnő darabot mutat be az AI- iamj Katona József Színház, tgrostov Klima. Csehszlovák állami díja« író a ..Szerembe nem pottyan az égből” e. szín- játékát* Eütmek a bemutatásá­nak az ad különös jelentő­séget, hogv ebben az évadban első ízben játszik üzemi tár­Winnington ezután, arról ír; hogy koreai-kínai részről milyen szeretettel és körültekintő gon­doskodással fogadják a hazatérő beteg és sebesült hadifoglyokat, majd így folytatja: — Negyven' mérföldre léire, Szöulban a hazatelepített ENSZ- liadifoglyokat az úgynevezett 121. evakuációs kórház’oau őr­zik, amelyet nem lehet másnak nevezni, mint a hírhedt CIC el­lenőrzés alatt álló koncentrációs tábornak. Az amerikaiak a kórház Szö- gesdrótfüggönye mögül különbö­ző fantasztikus koholmányokat, engednek kiszivárogni abban az elkeseredett igyekezetükben, hogy ellensúlyozzák azt a ha­tást, amelyet a visszatérő ENSZ-hadifoglyok jó egész­ségi állapota és beszámolói; valamint a k öcséd őszige ti és a csezsuszigeti halál táborom bél hazaküldött emberi kísérte­tek külseje közötti ellentét elő­idéz. Az új ruhába öltöztetett ha­zatérő kínai hadifoglyokról az amerikaiak tőmet akartak ké­szíteni. A hadifoglyok „fizesse, nek az amerikaiak az általuk kiontott vérért!” — és elihea hasonló jelszavakat írnak in­gükre és amikor a filmfelvevő­gépek elé érkeznek, zubbonyu­kat széttárva e feliratokat mu­togatták, Az amerikaiak erre gyorsan lefújták az egész filme­zést. — A hazatért koreai és kínai hadifoglyok elmondották, hogy az amerikaiak még mindig sok beteg és Sebesült hadifoglyot tartanak őrizetükben, akiket nem is szándékoznak hazatelepí­teni, jóllehet azok vissza, akar­nak térni otthonukba. (MTI) fwltyan az énből“ gyű darabot színházunk. A színjáték bemutatja, hogy a szocializmust építő társada­lom hogyan,.formálja át aa alapjában jóindulatú, de in­dividualista. embert, a, közös­ség. az egész társadalom has*' nos, építő tagjává. Az egész együttes nagv lei' k^edéssel készül a darab be­mutatójára. A Kiskunfélegyházi Vasas vasárnapi mérkőzését Kecskeméten játssu Vasárnap a kecskeméti Vá­rosi-pályám kettős NB II ts mérkőzés lesz. A Bácsklskun. megyei Fiiggetienségi Nép- frontbizottság ezen a napon rendezi Kecskeméten választási nagygyűlését. A nagy politikai eseményt megyénk sportolói Is méltóképpen ünnepük meg, gazdag sportműsort állítottak össze. A sportolók nagy sereg szemléje már dé után 1 Óra kor kezdődik az Építők-pá'yáu, ahol országos motoros salakpá lyaversenyt rendez a megyei TSB. A legnagyobb érdeklődés a Városi-pálya felé fordul, ahol délután 3 órakor rendezik meg a Kiskunfélegyházi Vasas—Bp. Szikra NB Il-ea ta'álkozót, majd ezt követi 5 órakor a Kecskeméti Kinizsi—Szegedi Lokomotiv összecsapás A választási nagygyűlésre többtízezer megyei dolgozó jön Kecskemétre, hogy a beszá­molót meghallgassa. A délutanj sportműsort minden bizonnyal a látogatók nagy többsége is megnézi, ezért a rendezőség már most megtesz mindent annak érdekében, hogy a közönséget megfelelően el tudja helyezni. A nagy nap méltó kiegészítő­je lesz ez a két KB Il-es mér­kőzés és a szünetekben tar'an. dó sportbemutatók, Less MHK, torna-,, vívó- és atlétikai bemu­tató, Kiskunfélegyháza sportked velői, nagy érdeklődéssel vár­ják a vasárnapot, amikor a Függetlenségi Népfront nagy gyűlésére, majd az utána következő sportműsorra, külön vonatokéi? m aafcibusates; \ többezrea átjönnek Kecskemét­té ______ Kiskunhal ast ÍKikomoti' — Kecskeméti Honvéd. 8 ;ő Megyénk két jóképességű ökölvívó- csapatának összecsapására mintegy 500 néző előtt Kiskunhalason, a mozi Helyiségében került sor. A találkozót nagy küzdelem után megérdemelten nyerte meg a K. Lokomotív. Eredmények (elSlállók a halas'ak): Gergő ellen Tőrök az 1. menetben leladja, Farkas pontozással veszt Bi- narl ellen. Péter ellen Pécsváradit a 3. menetben sorozatos szabálytalansá­gok miatt leléptetik. K. Szabó kiütés­sel győz Korner ellen. Király—Kaja! döntetlen, Oláh kiütéssel győz Tóti) ellen. Huszár ugyancsak kiütéssel győz Meggyes ellen, Donáth feladja Eisén- hut ellen és végül Bíró ellen Meló az első menetben feladla a küzdelmet. Gergő és Oláh győzelme az ered­ménybe nem számít bele. miután e két öklöző a Kiskunhalas! Bástya verseny­zői. i\cigy szetténYs*ám. najy nyeremények a Id-las a 16. heti nyertesek között ?71 ' " forint kerül szétosztásra. 12 találat — 40./00 Ft 11 találat — a 527 Ft 10 találat — 395 Ft 0 találat — 32 Ft <15. hét.) Mielőbb biztosítsa Totó-sZel vényét a vasárnapi fordulóra és tippeljen a Magyarorezag—Ausztria váloga­tott mérkőzésére. 10S3 Bácakuskimmegyei NÉPOJ5AÙ 88 MDP Bécaklekunmegyei Bizottság * Felelős szerkesztő: KŐVÁRI PETE? szerkesztőség: Kec«k-mít. Széchenyi-tér l. S3. Telefon: £6-19, 11-22 és SO-87 Felelős kiadó: NÉMETI JÓZSEF Kiadóhivatal; Kecskemét. Széchsayl-Í&f L 88. Telzlcn: 22-09 Bácskiskunmegyei Nyomda V. Kecskemét- — 'felelőn: 24—(B gsiaiftat (gggjj>& iára tgugtti.

Next

/
Oldalképek
Tartalom