Bácskiskunmegyei Népújság, 1953. április (8. évfolyam, 77-101. szám)

1953-04-04 / 80. szám

Soha ei nem múló hála a felszabadító Szovjet Hadseregnek! Örök dicsőség a szovjet hősöknek, akik életüket é« verőket áldották a rrmgvar nén szabadságáért és független «égéért ! Kéf falu régen és mosí \fa %yaroraságon A bajai járás déli végei felé vezető út egy helyen megtörik. Kinyúló tábla karja jelzi az iránit Báesszentgyörgy felé. Alig párszáz mé­ter innen a határ Valamikor Gyurgyevónak hívták. A tanya­település dolgozó népe akkor a szabadkai ku- lákok karinaiban vergődött. A Horthy-fasiziuus György-pusztára változtatta nevét. A tanyatele­pülést NagybaracskáróJ és a többi közeli köz­ségből odavetődött napszámos, csclédnép lakta. Apró kis sárkunyhók voltak az első házak. Nem tellett többre a 60 filléres napszámból, A világtól elzárva élték napjaikat, Egyes-bajos dolgaikat a 10 kilométerre fekvő Nagybaracs- kán intézték. De kinek akadt ideje, hogy pa­naszának hangot adjon, 38 kilométer von oda- vissza az út. Egynapi járás, A napi 60 fillérek­re meg olyan nagy szükség volt. Nem volt iskolájuk sem. Ivóvízellátásuk­ról sem gondoskodott senki. Ha eső esett, cStznmszárig érő sarat tapostak. A Uisszonák- ban olajtnécsesek pislákoltak. Orvosi, ak( be­tegségeiket gyógyította volna, hónapokig nem láttak. A vajúdó anyák szülésznő nélküt hozták világra gyermekeiket. Ki tö­rődött velük? A munkájuk kellett csak, Rédl báró 4000 holdas uradalma rabolta erejü­ket. A múltról, lia szó esik, még most is, annyi idő után ökölbeszorulnak a kezek. Eszükbe jut' a kegyetlenkedéseiért oly gyűlölt Gál Ferenc ispán. BeSH Artúr számtartó nevét is jól meg­jegyezték. Ezek fűztek szorosabbra kezeikre a rabláncót. Mojzes Imre 9 éves lehetett, amikor az első kerékpárt meglátta. Fájó szívvel nézegette, hiszen neki életében soha sem lehet ilyen. Mégis lett. A felszabadulás Bácsszentgyörgy népének is meghozta a szabadságát, az élet ezernyi örömét és boldogságát. Sztálin elvtars hős katonáinak fegyverén csillogó fény világí­totta számukra az új utat, JSvröl-évrc gazdagod­tak fej gyarapodtak, K (csinosodott a község. A három- és az «téves tervek beruházásai dúsan kamatoztak, Kövesútat kaptak. Iskolájuk falai gyermekeik '-második otthonává vált. Mélyfuratü kutak biz­tosítják ivóvízellátásukat. Évtizedes elnyoma­tásukból való felszabadulásuknak jelképe lett a kultúra fénye: a villany. Kultürház, népkönyv­tár szolgálja tudásvágyukat. Mozi épül, posta létesül, rövidesen autóbuszközlekedéshez jutnak. Telefon kapcsolja össze a községet a várossal, 1 Sokat változott az emberek élete is. 1943* bau úgy érezték, hogy Rákosi elvtárs szava az ,ő számukra is megmutatta a felemelkedés út­ját. Pár év és a községből szövetkezeti község lesz. A Ságvári első tagjai között ott vannak Kabztlna-puszta egykori robotosai. Szalai Ist­ván; aki valamikor évi 16 mázsa kétszeresért, 4 kilogramm sóért, és évi 8 peugő bérért adta el erejé*. Az elmúlt évben becsületes munkája után a fejadagon felül még 9 mázsa búzához, 13 má­zsa kukoricához, sok egyéb terményhez és 1500 forint készpénzrészesedéshez jutott. Mojzes Imre is egykor 60 filléres napszámból tengette a maga és családja életét. Süldői, disznói vannak és ma a múltban olyan nagyon áhítozott kerékpá­ron gördül a határba. A megváltozott é]et sok-sok öröme így tette megelégedett, gondtalan emberekké az egykori kizsákmányolt robotosokat. I ilo Jugoszláviájában • Ilyen lett egy határszéli magyar falu élete a felszabadulás után. De élnek most is sze­gényparaszt családok, napszámosok és asíeiédek ugyanolyan nyomorban és megaláztatások kö­zepette, mint valamikor a szalaiistvánok, moj- zesimrék és a többiek. Nem is o.yan meS3/,e, alig néhányszáz méternyire délre Bácsszent- györgytől. Ha a felszabadult, boldog község ]a'- kói átnéznek túl a határon, parlagon maradt földeket, komor sivárságot látnak, amilyen maga az élet Jugoszláviában. Kíméletlen kizsákmányolásban van része a dolgozó parasztoknak a Tito-rendszerben. A dolgozó parasztság hallatlan kirablása következ­tében egyre több szegény- és középparaszt gazdaság megy tönkre. Csak 1952-ben több mint 200 ezer dolgozó paraszt jutott koldusbot­ra, akik vagy a városba mennek, és a mun- kanólkü.iek aműgyis hatalmas seregét töltik fel, vagy elszegődnek zsellérnek a kulákhoz. Míg az ország iegdúsabban termő vidékein is nyo­morúságosán telnek a dolgozó parasztok hét­köznapjai. Az újvidéki Dnevnik nevű titóista lap beisme­rése szerint „a horgos! állami gazdaságban a munkások többsége nyomorúságos, beázött vis­kókban lakik, melyeken gyakran még ablak sincs.“ Egy ilyen viskóban lakik Bíró János is felesé­gével és 11 gyermekével együtt. A szegény- és középparasztok egyrésze a kulákok vezetése alatt álló „zadrugáknaK” ne­vezett „szövetkezetekbe" kénytelen dolgozni hajnaltól-napestig és munkájukért majdnem semmit sem kapnak. Míg azelőtt a „zadrugák- ban” a természetbeni díjazás rendszerét követ­ték, ami mégis lehetővé tette a parasztoknak, hogy valamilyen mezőgazdasági termékekhez hozzájussanak, addig ma a pénzbeli díjazás rendszere uralkodik, amely még elviselhe­tetlenebbé tette a „szövetkezeti“ tagok helyze­tét, mivel az elértéktelenedett dinárért semmit sem lehet vásárolni. Csak a kulákok gazdagod­nak, merthiszen övék a föld zöme. A ku.ákok egyedül a dalmácial „zadrugákban“ több mint 200 millió dinárt zsebeltek be, mint földjáradé­kot, A dolgozó parasztok gyermekei iskolába sem járhatnak. Macedóniában — mint a „Nova Makedónja’* című titóista lap megállapítja — szintén nem tudnak a gyermekek tanulni. „Az iskolák nagyrésze olyan állapotban van — írja ez az újság —, hogy lehetetlen bennük tanuini. A tetőzeten át ugyanis becsurog az eső." A jugoszláv dolgozó parasztok asztalára ritkán jut hús. A múlt év októberében a titóista Borba cinikusan megírta, hogy 1952. második negyedévében Macedónia lakossága 430 gramm, Montenegro lakossága 450 gramm, Bosznia, Hercegovina lakossága pedig 500 gramm mar­hahúst fogyasztott személyenként. Ugyanezen idő alatt az egész országban személyenként 171 gramm sertéshús került eladásra. Figyelembe- véve azt, hogy ennek a mennyiségnek legna­gyobb része a titóista bérencek ellátását szol gálta, kiderül, hogy ez alatt a három hónap alatt a jugoszláv dolgozók asztalára nem Igen jutott hús. Mintha szórul-szóra a Rasztina-puszta la­kóinak é.ete, 15—20 év előtti sorsa elevenedne meg a jugoszláv falvakban. Macedónjában, Montenegróban és szerte egész Jugoszláviában a nyomorúság, éhhalál, meghurcoltatás a sze­gényember osztályrésze. Magyarországon Mojzes Imrékhez hasonló milliók ünnepük boldogan felszabadulásunk évfordulójának nagy napját. Csepp a tenderből TOMPÁN a felsza­badulás előtt 1000 hol­don terült el báró Podmaniczki Attila birtoka. Mintegy ötven cselédet hajszolt a ;jbáró úr“ éjjel-nappal éhbérért. Nemcsak a Podma- niczki birtok, hanem & község kulákjai is szívták a nép vérét, Csemetjcs kulák azt sem engedte, hogy dél­szláv cselédet a saját nyelvükön beszéljenek, .— Mikor dé szláv nó­tát akartunk muzsi- báltatni a zenésszel, kizavartak a vendég­lőből — mondja Fran- eískovícs István, a tompái állami gazda­ság dolgozója, mikor géJldézi a múltat* w Katonaidőm alatt egy szót is, ha szólottám délsziávut, azonnal ki- hallgtSLásra kellett mennem. NYOMORÚSÁGOS volt az életünk — fű­zi tovább ilyenkor a szót. — Hatan voltunk testvérek. Apám cse­lédember volt, mi sem lehettünk mások. A 40-es években már meguntuk a ku.áktój, kuiákig való vándor­lást, elhatároztuk az apámmal, hogy földet bériünk. Azonban az egyik nyomorúságot egy másikkal cserél­tük fel. A hat ho'd után holdanként 5 má­zsa búzát kellett fi­zetni, tojást, barom­fit, gvümölcsöt kötött ki a kulák ezen felül. Az árendánál alig ter­mett több — tehát to­vább nyomorogtunk* CSAK A FELSZA- BADULAS után vál­tozott meg Francisko- vics István élete, épp­úgy, mint a dolgozó mii-iőké. Szabadon be­szélhet anyanyelvén, Lehetővé tették szá­mára is az emberhez méltó életet. - Három családjának keresi a kenyeret a tompái ál­lami gazdaságban. A gazdaságtól 1200 úszol földet is kaptak ház­táji gazdá'kodás cél­jára, azonkívül jelen­tős természetbeni jut­tatásban is részesül, A havi keresete 900— 1000 forint körül mo­«>g, A múltban betevő falatom Is a'ig volt — hasonlítja össze a mu tat a jelennel Fran- ciskovics István. —• Most már egyébbre is jut as éleimen* meg a ruházaton kívül. Az ősszel vettem egy ke­rékpárt, amiről álmod­ni sem mertem cseléd- koromban. A lakáso­mat is bebútoroztam. ÍGY változott meg Franciskovics Ist­ván élete, de nemcsak az övé, hanem a köz­ség valamennyi volt kizsákmányoltjáé. A felszabadulás óta egy­re épül, szépül a köz­ség a három és az öt­éves terv beruházásai nyomán. Azonban az ő meg­változott élete csak egy csepp a tengerben. Hozzá hasonlóan ün­nepük boldogan azok szabadságunk nyolca dik évfordulóját, kik nek szintén a felsza­badulás hozta meg az örömtelibb* boldogabb életet* Sora m p ó a mült é& jelen kösott W/askút szövetkezeti község a sokszáz faluval, együtt áp­rilis tét ünnepli. Azt a napot, amely sorompókén■■ választia el n múltat a jelentől — a sokévtizedes szolgaság, nyomorúsáíJ világát a nyolc év óta megtett út eddigi állo­másától. Az eltemetett múlt már csak at emlékezés ködén tolak­szik fel — de figyelmeztet, tanít, jobb munkára, keményebb helytállásra serkent a jelenért és a jövőért. rA szövetkezeti község dolgozó népének múltbelijzenvé­déséit, a kulák rabtartók gazsáaait ői'Zik a régi képviselőtes­tületi jegyzőkönyvek. EOyegn lapjuk úgy tükrözi a régi vi­lágot, mint csepp az óceánt. Hogyan vélekedett például a kulák-kuvaklanács az isko" lößayermekek tejakciójáról? 1938-ban kelt jegyzőkönyv sze- rint az alispán „űr“. 100 pengő hozzájárulást javasolt. A kulákok azonban méa ezt a, kevéske pénzt is sajnálták a áoldozók gyermekeitől. Hogyan viselkedett „ Izét) viselőtestület a munkalcépte- len szegényekkel szemben, htokét övén napjaikra gazdáik az utcára kergettek? Az egyik jegyzőkönyv megemlíti Bauer Katalint, aki havi, 10 pengős kegydíjának 1frre való fel­emelését kérte. A képviselőtestület határozatot hoz At: „Ha nem elég a 10 pengő megélhetéséhez — többit szerezze meg koldulással.“ Wieg arcátlanabb a kulák-képviselő testület álláspontig a sokgyermekes családokkal szemben 1039-ben a vár. megye a sokgyermekes családok részére 10 házat kívánt épít­tetni. <j erre a célra három hol dny i terület kijelölését kérte. A kulákok mereven elzárkóztak « kijelölés elöl. A jegyző azonban megsúgta nekik: az ő hasznukat szolgálja» mert a sokgyermekes családokból pótolhatják a cselédhiányt. Felra­gyogott a kulákok szeme, azonnal ki is jelölték a területet, — de kikötőt-ék: ,mz építendő házakba betelepítendő csalá­dok csakis földműves-napszámosok lehetnek.“ A kulákok szerint a szegé nyparasztok gyermekeinek kuss a tanulásból! A jegyzőkönyvek egyike javasolja, hogy a község 200 forintos ágy alapítványt, tétessen a jánoshal­mi Téli GazdaoáM Szakiskola ban. A kép viselőtestület min­denegyes tagja azon a véleményen volt. hogy erre bizony egy fillért sem áldoznak. — Úgyis a mi gyermekeink jár­nak oda — mondták — mi yPd%a kibírjuk az iskolázás költ­ségét. Nem is szavazták meg a 200 pengőt. 1933-ban a földművelésügyi miniszteri rendelet előírta * községben oltási telep létesítését. A kulákok olyan határoza­tot hoztaks „Minden állattartó gazdának tanyája van a har tárban. — nincs szükség azjjitó telep létesítésére”. A kulá­kok valóban védve voltak a községben esetlen fellépő állat- vész ellen, tanyáikon, —- mH törődtek a dolaozó parasztok állataival! lj'z a múlt tűnt el n felszabadulással, ho9y soha többé. *J fel ne támadjon. A Párt és népi államunk gondosko­dása Vasutat is a felemelkedés útiára segítette. A küld* kok uralmát megdöntötték. a dolaozó nép legjobbjai irá­nyítják a fahi életét. Kiegyenesedtek az alázatban meggör­nyedt derekak, a dolgozók magabiztos tekintete már nem a sötét és kétségbeesett jövőben kutat, hanem maguk és gyer­mekeik vidám, örömöktől gazdag életét látja. Gazdagodik, szépül a község. A felszabadulást Jcöve‘6 első években megépül az eOészségház. LEGFŐBB ÉRTÉK AZ EMBER! — hirdeti a felirata. 1949 ben kitatarozzák, csinosítják az iskolákat. Erdőt telepítenek, utat kövérnek. A következő évben a munkás-parasztság tovább mélyül- megalakul „ gépállomás. A munka terhét a gépek veszik át. traktorok szántanak a 2000 holdon alakult Dózsn terme­lőszövetkezet földtábláin. A gépállomás egyedül öt és fél­millió forinttal gazdagítja a községet. Mélvfúratú kutak létesülnek. A kulák oknak % múltban nem volt szükségük jó ivóvízellátásra: bortól részegedtek kora reggeltől — késő estig. A dolgozó név egészsége pedig nem volt fontos szá­mukra. A szövetkezeti község ■politikai és gazdasági eredményeit a kultúra is segíti: 1951-ben feltárja kapuit a kultürház. libben az évben megmozdul a föld is: tizmiöt úi lermt- Jőcsoport alakul. A Vózsa-csoportban 300.000 forin­tos építkezés kezdődik, hizlalók, baromfifarmok nőnek ki a földből. A határ 99 százaléka» — amelyre mint kuiákcselédefa hullatták verejtéküket a falu dolgozói — már nagyüzem* terület. S a szövetkezeti község elfőnek teljesíti állammal szembeni kötelezettségét. A felemelkedés útja tovább tart. 1952-ben megnyílik a község büszkesége: a Rá’coH Mátyás nevét viselő gyermek­otthon. Iskolafürdő medence lécesül. A kulákok elrabolták az erdőket — most 150 holdam befejezik az erdőtelepítést> megépítik, a Vaskút—Bacsbokod közötti bekötőút első sza­kaszát. Az idén pedig úi sportpálya létesült. A boldog jelen napjai ezek és a még boldogabb fövő gazdag ígéretei. Gyermekek akik a múltban (Aak sóvárgo szívvel tekingethettek az iskolák felé. ma már a közép- és főiskolákon, egyetemeken tanulnak. Csak az elmúlt évben 24 fiatal, iratkozott középiskolába. öten pedig főiskolákra, egyetemre. F-‘ ünnevUi ezt köszöni forró hálával április 4-én Vas­kút népe.

Next

/
Oldalképek
Tartalom