Bácskiskunmegyei Népújság, 1953. március (8. évfolyam, 51-76. szám)

1953-03-29 / 75. szám

BÁCSKISKUNMEGYEI AZ MDP BACS KI SK U NM E GY£l PAkTBlZOTTSKGANAK LA P J A Vin. ÉVFOLYAM, 75. SZAM frn J(f fMép .1 953, MARC. 29, VASARNAP f ~ ~ " .......................................... A MAI SZÁMBAN Tervszerű tag- ég tagjelöltfelvétellel biztosítsak pártunk állandó erősítését, — A megye legjobb üzeme címért folyó versenybein a Kecskeméti Cipő* gyár halad az élen. — Rövideden 10 millió forintos beruházással megkezdik Kecskemét korszerű csator­nahálózatának építését-—A Bajai Közkórház tüdő* osztálya a szovjet tapasztalatok alkalmazásával folytatja harcát az Alföld népbetegsége, a tüdőbaj ellen. — A jövő tükre. — Lelkiismeretesebb munkát ; tanácsainknál a begyűjtési versenyfe'ajánlások é8 teljesítések nyilvántartásában, Ta ti á chilin k ft*okozzák a verseay lendületéi Az Országos Béketonács elnökségének ülése Az Országos Béketanáes el­nök-ég© pénteken délután ülést tartott Mihály fi Ernő népművelési miniszterheiyet tes, az Országos Béketanács al‘ elnöke az elnökség tagjainak beszámolt a Béke Vikígtanáes április 10-én kezdődő buda­pesti ülésének előkészületeiről. Nagy megtiszteltetés — mondotta MiháJyfi Ernő — hogv hazánk gvünyöríí fővá rosában üdvözölhetjük a, le­győzhetetlen békemozga’-om legkiválóbbiait Joliot-C trie cd. a világhírű atomfizikussá- az élen a nemzetközi békemoz- galom harci vezérkarát. A Béke Világfánál negye­dik ülésszaka április 10-én délután kezdődik. A tanácsko­zás öt napig tart. április 14-én fejeződik be A világ minden táláról érkeznek hazánkba Béke Világtanács-tagok. ven­dégek. megfigyelők. Számos szovjet néni demokratikus és avusati újságíró is bejelen­tette részvételét. A Béke Vi­lág tanács budapesti ülése nem csak megti-szte1 tetőst, hanem isötele'?sé0,et is jelent minden békebizottság minden magyar békeharcos számára. A világ­nak számolunk most be bé­li; akaratunkról és ibéke- tetteinkről. — A világnak mutatjuk most meg, hogy hazánk nem rés. hanem való­ban bástva a. béke frontján. A Béke Világtanács buda­pesti ülésének idején ió alka­lom nyi.ik arra is. hogv a magvar békehareosok szemé­lyesen is talá'kozhassanak a nemzetközi békemozgalom ve­zetőivel- Már több békebizott­ság fordult azzal a kéréssel az Országos Béketanácshoz, hogy küldöttségek útján leveleket, béketarisznvákat adhasson át a neves külföldi békeharco­soknak. Ezikben a napokban or­szágszerte megélénkült a,bé­kebizottságok tevékenysége, úi ötletek, kezdeményezések születnek mindenfelé. A ma­gyar békehareosok kis gyűlé­sek tízezrein foglalkoznak a Béke Világtanáes budapesti ülésének jelentőségével ea megfogadják: a felszabadulási hét nagyszerű győzelmeivel. tavaszi munka határidő előtti befejezésével, te-.iesített béke' védelmi szerződésekkel köszön­tik a békehare vezérkaránál« tanácskozását. Hazánk dolgozó népe lelke­sen készül a Béke Világtanács budapesti ülésére. Legyen ez a nagy nemzetközi esemény 3. magyar békemozgalom fellen­dülésének is kiinduló pontia- Békeharcosaink úi békebizott­ságok alakításával, a béke- mozgalomtól ed.Jg távol állók bevonásával, a béke legfőbb biztosítékának, a szilárd népi egységnek a meg.rősítésével üdvözölhetik legméltóbban a Béke Világtanáes budapesti ülését. (MTI) A Magyar Függetlenségi Népfront Országos Tanácsának ülése A Magyar Függetlenségi Népfront Országos Tanácsa szombaton, 1953. március 28-án a par. lamentben Ülést tartott. Az ülésen Rákosi Mátyás elvtárs, a Népfront elnöke tartott beszámolót, melynek során ismertette azt a fejlődést, melyet hazánk a Függetlenségi Népfront megalaku­lása óta elért. A 1 Kiszámoló után az Országos Tanács kiegészítette tisztikarát. Országgyűlési választás május 17-én A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának határozata Az alkotmány 11. paragrafusa értelmébe» az 1949-ben megválasztott országgyűlés megbí­zatása négy év elteltével, 1953, május hó 15. nap­jával lejár, Az alkotmány 18. paragrafusa értek mében a?, országgyűlés megbízatásának lejárt» után három hónapon belül új országgyűlést kell választani. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Minist* tertanács javaslatára az országgyűlési válasz­tásokat 1953. május hó 17. napjára tűzte kJ ELŐRE A FELSZABADULÁSI HÉT GYŐZELMÉÉRT! A Kecskeméti Gépgyárban csökkent a setejt Felemelt ötéves tervünk ne­gyedik évének előirányzatai hatalmas feladatokat rónak gazdasági, irányító szerveink­re. íffy tanácsainkra is. Taná­csaink alapvető feladata a tervek teljesítése, a ao.gozó tömegek széleskörű mozg ási- tusa, a tömegkapcsolatok el­mélyítése. Ezt tükrözi vissza Bács'K-skun megye és Csong- Aád megye 1953, évre kötött aosszúidjáratú veroenyszerző- iése is-. Ez a ver^ny^zerződés íomo.y köte.ezettséget ró va­lamennyi tanácsúimra, a mo- íyei tanácstól kezdve a helyi anácsok.g. Ha nem töreked" aek a vajlalt ver*enypontok oetartására, -az adott szó tel­jesítésére, akkor ez a verseny- szerződés pusztába kiá.tott szó m&raa, paDÍrtormava válik A versenypontok tejesítése iraekéuea . mozgósítani kei tanácsainknak a tömegeket. A municaverseny a mezogazaa- ságban is, szocialista építé­sünk hatalmas motorja- A fon­tos ieladatuk. megóvását csak úgy tudjuk biztosítani, ha .mozgósítjuk párttagjainkat és pártonkivü-ii aktíváinkat- Me­gyénkben ezen a téren meg tok a tennivaló. Legtöbb he­lyen még formális a verseny, ilokiazor ©lofordu., hogy köz­ségek, városok kihívják egy­mást versenyre, de azután egyik fél sem törekedik a tö­megek mozgósítására- A kihí­vás csak papíron történik és azok, akik nagy hangon. fele­lőtlenül megtették a kihívást és azok, akik elfogadták, úgy érzik, hogy már nines tenni­valójuk. Kalocsa például Ho- mokméggye, ál], versenyben, de egymás eredményeiről c®ak ..véletiCnü.” értesülnek akkor, ha a járási tanacs értékeli a községek közötti versenyt. Ez bizonyítja* hogy a két tanács között nincs meg a rendszeres kapcso!at. Az ilyen .kihívá? nem más, mint nagynaugú rnellveregetés. Más a helyzet ,Vaskút, és Hercegszántó pá- cosversenyénél. A vaskútiak segítségére siettek a hereeS- ezántóiaknak a tavaszibúza vetésénél. Meg van a rend­szeres kapcsolat a két község között és szükség szerint segí­tik is egymást. Lenin eivtárs mondotta a versenyről: ,,A szocuahzmu■* nemcPak nem fojtja el a ver­senyt, ellenkezőleg, elsőízben teremti meg annak lehetősé- Óét, hogy a versenyt valóban széles, valóban tömegméretek­ben alkalmazzák, hogy valóban a dolgozók többséget vonják be az ilyen munkába, hol meg­mutatják, hogy mit tudnak, ahol kifejleszthetik képességei­ket. «. " Ahol ebben a szellemben a helyi pártszervezetek segítése és irányítása mellett gondos­kodtak a széleskörű verseny kiaJikuIósóróL ati ezé» ered­ményről számolhatnak be. —- Báosszentgyörgy, Csikéria, Bátya és számos más kö»-é" günk a jó versenyszervezés­nek köszönheti, hogy élenjár a begyűjtési terv teljesítésében. Mind.-nütt egyformán meg­van a lehetőség hasonló ered­mények kivívására. A siker legfőbb alapja a dolgozó pa rasztbk közötti jó felvi-ágo- tíító munka. A népnevelők mutassák meg a dolgozó pa­raszt rimák az összefüggést a maguk egyéni, mindennapos mumcája» kötelesscgteljesité*e és a felszabadult haza sorsa között. A tavaszi munkák .dő- bn való elvégzése, a beadás teljesítése köte.ező hozzájáru­lás a jövő építéséhez, nagy ötéves tervünk, megva ósítaeá* hoz* Uj hazát építünk és eb bői a munkából minden bec*ü letes dolgozó parasztnak ki kell venni a részét. A tavaszi munkák időben való elvégzése, a vetés, a beadás teljesítése a dolgozó parasztság legfőbb ha­zafias kötelessége. Ezt kell széle« körben tudatosítani ta­nácsainknak. Pártszervezeteink irányító ée segítő munkája mellett jó­részt a tanács feladata az élen­járók népszerűsítése, az elma­radók buzdítása és mindenek­előtt a vei^eny nyilvántartá­sa. Legtöbb helyen megyénk­ben azonban üresek a ver­seuytablák, yagy ha ki is ír­ják az élenjárókat, annyi fá­radságot már nem vesznek, hogy megjelöljék, hogy az il" .ető miben jár élen és hogyan teljesített. Sok helyen nem működnek megfe.elően az ál­landó bizottságok. Néhol ülé­se zéssej töltik az időt. de nem mozgósítanak a feladatok vég­rehajtására. A verseny fellendítésének további fontos feltétele: a ta­nácstagok példamutatása. Pál- monostoré,, például maga a begyűjtési csoport v.zető is tartozik az államnak- Nem le­het csodálkozni azon, hogy nem megy a begyűjtés. A tör­vény a vezetőkre is vonatko­zik és végrehajtásában éppen a vezetőknek kell példát mu­tatni. Tanácsaink tehát érezzék a felelősséget a megy6 verseny­vállalásának teljesítéséért. Ne kény el mesked jenek a begyűj­tésben, a tavaszi munkákban elmaradt községek és járások. Hanyag, nemtörődöm munká­juk eredménytelenséget szül. amely akadályozza, hogy me­gyénk teljesítse az adott szót. Szítsák tehát magasra a ver­seny lángját, ügy dolgozza­nak. hogy április 4-e után sem csökkenjen, hanem még job­bam kiszélesedjen megyénkben a verseny, küzdjön.minden ta­nácstagunk, minden becsületes dolgozó paraszt azért, hogy megyék teljesítse az adott űzőt. A Kecskeméti Gépgyár napi tervteljesítése azt mutatja, hogy a brigádok, egyén, versenyzők lelkesedése mind hatalmasabbá válik, A versenyzés tüze, a dol­gozók nagyszerű alkotókészsége új termelési győzelmeknek for­rása. Március 25 én 105.9 szá­zalékra, 26-án 131.77 százalék­ra, 27-én 113.54 százalékra tel­jesítették napi tervüket az üzem dolgozói. Egyre több azoknak a dolgozóknak a száma, akik túl­teljesítik vállalt kötelezettségü­ket. Az üzem népnevelői, a szakszervezeti bizalmiak ma már szorgalmasan értékelik a versenyt, jobban törődnek dol­gozó társaik vállalásának telje, sütésével. A politikai Jel világosító munka, az elvtársi segítés, műszaki támogatás ered­ményeképpen megszüntettek a normán aluli teljesít, ményeke*. A felszabadulási műszak alatt naponként alig 1—2 fő te.je sített normán alul. Az üzem dolgozói összekö­tötték a terv teljesítését a sejejt esi- tkentéséval, a minőségi munka fokozásá­val, A február havi 14.07 százalékos selejtet március első dekádjá- has, 13.1 szál.'álékra, & uaáspiik dekádban 10.7 százalékra szorí­tották le. Az egyéniek versenyében To­kod! György 250 százalékra emelte teljesítményét. Mozsár András kéziformázó 200 szá­zalékot ért el. Dubecz Béla szta­hanovista öntő 197 száza.ékos eredményével mulat követendő példát. A DISZ-fiatalok is példásan megállják helyüket. Dávid Sán­dor DjjgZ-fiatal 268 százalékot, Nagy Imre 188 százalékot, Bi­kád! Gábor 163 százalékot, Vlacsik Ferenc 189 százalékot ért el március 27-én. Az üzem dolgozói elhatároz ták, hogy tovább erősítik a verseny lendületét, hogy a megye legjobb üzemei közé ke­rüljenek. A tésztaüzem első műszakja az e.en 159 százalékkal A Kecskeméti Konzervgyár üzemrészeiben soha nem lá­tót lendüxetiel folyik a verseny. Bár e.ső negyedéves tervüket teljesítették, de nem állta-t meg elért eredményeiknél. A tésztaüzem műszakjainak versenyében az első műszak dolgozói 159 százalékos eredményükkel biztosítot­ták az első helyet. A húsüzem dolgozói 163 szá­zalékot értek el* A ferigádak versenyében a készáruraktárba» a Rákosi-brigád 213 százalékos eredményével megelőzte a Pe- tőfi-brigádot. Egyénileg a tész­taüzemben Nametovszki János­áé 135 százalékkal halad aa élen. A savanyítóüzemben a Malenkov-brigád tagjai már­cius 26-án napi tervüket 228 százalékra emelték, Negyedévi tervüket teljesítették A Gazdasági Gőzmalom dói“ gozói is nagyszerű eredménye­ket értek el a felszabadulási hét első hat napjában. Negyedévi tervüket 16 va, gon 60 mázsával túlteljesí­tették. A tervteljesFésben különösen Magonyi István segédmúvezetd brigádja tűnt ki, akik naponta átlagban 9 százalékkal túltelje, öítették tervüket. Jó munkájuk-* kai, a többletörléssel 43.160 fa* riut többletbevételhez segitet* ték a vállalatot. Az erőtelep! dolgozók 149 kilogramm olajat takarítottak meg 1740 forint értékben. Az őrlőüzem dolgozói közül Asztalos Imre, Jéger Jáaosg, Etadvány János hengerórokg Szabó János, B. Kiss Sándorg Kákonyi István szitaórök gép* jeik gondos ápolásával biztosí­tották azt, hogy első negyed­évben üzemzavar egyátalán nem volt. Ezzel döntő mérték* ben elősegítették a terv túltel-; jesítését.

Next

/
Oldalképek
Tartalom