Bácskiskunmegyei Népújság, 1953. március (8. évfolyam, 51-76. szám)

1953-03-28 / 74. szám

ISMERŐ MEG MEGYÉDET Soltssentimre Ötven évvel azelőtt Akasztó, Csengőd és Kiskőrös dolgozó népének zöme a környék nagy­birtokainak harapófogójában nyomorgóit. A volt zsellérek földjei már nadrágszíjszeletek re hasadtak, ante.yeken meg­élni nem lehetett. A parasztok töldéhsége évről.évre erősebben döngette a környékbeli nagybir­tokok kapuit. Akadt olyan földbirtokos, aki a parasztok földéhségéből búsás hasznot húzott. Az Iváaka-di- nasztia feje 1890-ben elporcel- lúzta pusztaszenthnrei (a mai Soltszentimre) birtokának je­lentős részét. Fondorlattal olyan ádás-véte.i szerződést kötött, amelyben igen sok csapda volt a föld visszaszerzésére. Akasztó, Csengőd, Kiskőiös és Puszta - szenílmre földnélküli parasztjai vásárolták a parcellákat. A földesúr hamarosan megmutat­ta foga fehérjét. VisSy.aperc.te a földet. Országoshírű per. ke­letkezett. Végül is a telepesek húzták a rövldebbet. Háromszor fizették ki a vételárat. A háromszoros áron meg vásárolt parcellákon házak épül­tek. A telepesek főleg dohány­termesztéssel foglalkoztak. Az épülő tanyavilágot hol az egyik, hol a makik szomszédos község, liez csatolták közigazgatásilag, így 1914-ig Akasztóhoz, 1934-ig CSengödhöz tartoztak. Hosszú kilincselés után később önálló közigazgatást kapott ez, a teie- bli.és is. A mostmár önálló községgé lett település fejlődésének útját állta a többi nagybirtok. Blasko- vich 1300. báró Kaas 800 hold­ja. A többszáz holdas Kovács­birtok, A nagybirtokok árnyéká­ban nyomorúságos cselédsorban tengette életét a do'gozó nép. Volt olyan major, ahol egy-egy Vaskút szövetkezeti község dolgozói legutóbbi tanácsülésü­kön elhatározták: a felszabadu­lási hét, április 4 tiszteletére erdősávval övezik a. most épült Vaskút—Bácsbokod' bekötőút 1.2 km szakaszát. A tanácsülés határozata gyor­san elterjedt a szövetkezeti köz­ségben. A dolgozók csoportosan jelentkeztek, maguk ik részt kér­nek a telepítés munkájából. Az erdösávtelepités kezdetének idő­pontját 3 órára tűzték ki. Ke­rek számban 750 dolgozó paraszt jelent meg szerszámokkal, hogy munkájuk eredményeivel ismó telten bebizonyíthassák hűséges ragaszkodásukat a Szovjetunió iránt, hogy hitet tegyenek elszánt békeakaratukról, a szó cializmus építéséről. (trak taristái vállalásaik túltel­jesítéséért harcolnak a f íteza; badulási hét, április 4 méltó ünneplésére- A kommunisták né'd am utat ása magával ra­gadta a nártonkívülieket. Mimdiárt. az első mpokban kimagasló eredmények szii.et­tek. Vajda Gyula traktoros blinden műszakjában 4-6 nor­málholdat teljesít. Kormos és Kosba Antal traktorosok mii­éi zafeiannáiuk eredményeit szobában 3—3 család szorult össze. Sok gyereknek nem volt ruhája, ezért egész nap agynak csúfolt kuckójába kényszerült. Nem volt lakás, nem volt vil­lany. Se orvos, se gyógyszer- tár. Csak közös konyha és kö­zös gond. A községben akkor indult meg a változás, amikor a föld nzoké lett, akik eddig is müvei . lék. Hamarosan megépült a kiskőrösi bekötőút, három mély- furatú kút és rizstermesztéshez 400 holdon öntözőmű. Az ötéves terv adta a vi.ianyt. Helyben van az orvos és a gyógyszer­tár, A tanyavilágot távbeázé.ő- vei kötötték össze. Megépült a sportpálya és kibővült a vasúti állomás. Az iskola is szebb és korszerűbb lett. Bővült két tanteremmel és 6 tanítóvá;. A vo.t Báró- és Blaskovieh-ma jö­vök gyermekei a helyszínen jár­hatnak iskolába. Kém kell a faluba gyalogolni. A fejlődés nagy állomása volt, amikor a községből szoeia.lsía község lett. A község dolgozói a 3000 holdas állami gazdaság­ban, vagy a négy termo.ő. s-fivetkezeti csopoï-baa találják meg bo.dog-ulásukat. A dolgozó nép államának segítségével megoldották a to- káskérdést is. Két utcában két új sor ház épült. A C8 új ház­ból 43 egyszobás. A többi két szobás. A községből végleg elűzték a lakásnyomor rémét. Az új lakásokban meleg otthon várja a hazatérőket... ötven év nem nagy idő egy község történetében. Az ötven év a.att az utolsó 8 évben több történt, mint azelőtt 100 év alatt. Soltszenümrén i* a felszabadult ember építi szebb, boldogabb hazáját. Közel egy km hosszú volt a munkába indulók sora. A szövetkezeti község fúvós zene­karának hangjai kísérték a dol­gozókat a határba. Az úttörő pajtások zászlóerdeje hirdette a munka becsületét és dicsőségét. Négy órakor 750 ásó emelte már a földet, hogy az 50 méter szé­les erdősáv-telepítést végrehajt­sa. Késő este lett vége a munká.- nak Amit a község do.gozói vállaltak, annak becsülettel ele­get is tettek. Erdősáv övezi a most épült bekötőűtat. Ezzel a szövetkezet] község dolgozói társadalmi munkával eddig ICO holdon hajtottak vég­re gyümölcsös és erdősáv tele­pítést. llü «zúzalékra emelték Romák József műszakno-rmá:iának túl teljesítésével tavaszi. tervét már 135 _ százalékra teljesítet* te. A brigádok -versenyében a Petőfi brigád ha kid az élen tavaszi tervük 89 százalékos elvégzésével- A brigád jó mimikáját Szüor István bri- gádvezttő ió szervező munká­jának köszönheti. KUBICZA JENŐ levelező, Megyénk liirei A KELEBIAI Vörös Csillag termelőszövetkezeti csoportban 12 asszony Papp Sándorné ve­zetésével mozgalmat indított a p00 munkaegység elérésére, * A HULLADÉKGYŰJTŐ VÁL­LALAT kecskeméti telepének rakodóbrigádja: B. Kovács Jó­zsef, Triton Pál, Rácz Károiy és Molnár István április 4 tisz­teletére vállalták, hogy az eddi­gi átlagos 5 óra vasúti Koesíra- Uási időt 4 órára csökkentik. a MEGYÉNKBEN a jövő hó­napban megkezdődnek a Szabad Föld Vasárnapok, A megtar­tandó Szabad Föld Vasárnapo­kon 26 előadás hangzik majd el. A.z állatállomány korszerű ne­velésével 6, a növégy ápolási munkák agrotechnikai eljárásai­nak ismertetésével 8 előadás foglalkozik. Előadások lesznek az aratás előkészítésével és a másodnövények vetésével kap­csolatban js. 63 A KECSKEMÉT városi vö­röskeresztes aktívák bekapcso­lódtak a fásítási mozgalomba. Kecskeméten 20 aktíva 900 eg­res faültetésben vesz részt. é A FËLEGYHAZI járási ta­nácsnál megkezdte munkáját a versenybizottság, amely min­den héten mind’ a begyűjtés, mind a tavaszi munkák terén elért eredményeket kiértékeli. A legutóbbi értékelés szerint a já­rás eisö községe Alpár. A töb­biek sorrendje a következő: 2. Kunszállás, 3. Kömpöc, 4. Kis. kunmajsa, 5. Pálmcnostor. A rangsor végén kullog Petöfiszál- lás, Tiszaújfalu és Szánk. • A KUNSZENÍMIKLÚSI vö­röskereszt kötözőversenyt ren­dezett. Április 4 tiszteletére meg­fogadták, hogy a csoport min­den tagja rendezi a tagbélyeg- liátralekát, továbbá azt, hogy május 1-re az iskola ifjúsági vö­röskereszt csoportja részére elsősegélynyújtó ládát szerez­nek be.' rt ) — Baján a gépjárművezető­éi? gépjármű vizsga napja ápri­lis 4-ról 11-re elhalasztva. — Megyei rendőrkapitányság köz­lekedésrendészeti osztály. A színház műsora 38- án, szombaton: Revizor, Biaha L.-bérlet, 9. szelvény, 39- én, vasárnap délután és este: Revizor. Bérletszüuet. •80-án, hétfőn este fél 7 és 9 órakor; „Sok kicsi sokra megy", vidám műsor Tolnay Klári kétszeres Kossuth-dijas vendég- felléptével. 31-én, kedden este tél 8 óra­kor: Revizor. 9, szelvény. 1-én, szerdán este fél 8 óra­kor: Revizor. 9. szelvény, 3-án, csütörtökön este tél 8 órakor: Revizor. 9. szelvény. 3- án, pénteken este 7 órakor; Felszabadulási ünnepség. 4- én, Szombaton este fél 8 órakor; Havasi kürt. Katona J.- bérlet. 10. szelvény. cccDcoDznccDGanaDOűcn mozik yíCsőim Március 28-i műsor: Kecskemét, t aroü Mozi 6 cs S órsker: SZELEBUKDI TAPSIFÜLES Kecskemét, Árpád Mozi ‘ Fél 6 és S órokor: ELSŐ FECSKÉK .fajit, Beke Mozgó Fél 0 ós S órakci: ÁLLAMI AKI 11. Baja, Központi 6 ée 8 órakos: XAMADÄS 6,35-KOK . Bácskiekunmegyei NÉPÚJSÁG uz MDP Bácskisküniiiegyei Bizottsága Felelős szerkesztő: KŐVÁRI PÉTER Szerkesztőség; Kecskemét. Széchznyi-tér 1. sz, Telefon: 28—19, ! ! - 22 és 20—9 Felelős kiadó: NÉMETI JÓZSEF Kiadóhivatal: Kecskemét. Széchenyi-tét I. sz. Telefon: 22—39 Bácskiskunmegyei Nyomda V. Kecskemét. — Telefon: • 24—39 Felelős: Fáragó Imre igazguó fin ja ipari dolgozóinak és dolgozó parasztjainak párosversenye Baján a békebizottság kezdeményezesérc. köve­tésre méltó példa szüle* tett. A város ipari válla­latainak dolgozói ápri­lis 4, hazánk felsza­badulásának évforduló* jára versenyre hívták a város valamennyi dől* gozó parasztját.' A . versenykihívást á termelőszövetkezeti cso­portok is elfogadták óa .csatlakoztak hozzá. Az ipari vállalatok dolgozóinak verseny­kihívása hangsúlyozza, hogy a verseny egész éven át tart és annak értékelését negyedéven­ként vegyes bizottság fogja végezni és ellen­őrizni. A versenypontok kö­pött szeiepel: a tava­szi szántás-vetés gyors befejezése, a szemvesz­teség nélküli aratás és cséplés, a begyűjtés ha­táridőn belüli teljesítése. az őszi munka mennyi­ségi és minőségi elvég­zése. Az* ipari vállal,ltok dolgozói ugyanakkor megfogadták, hogy ter­vük KÍ0 százalékon fe­lüli teljesítésié . mellett, a • szállítási határidők pontos betartására ‘ö'e* itednek. Munkájuk meny- nyiségi eredményeit pe­dig a minőségi ieljeeí- cés fokozásával fogják szilárdítani. Vaskút április 4 tiszteletére erdősávval övezte az áj báesbokodi út egy szakaszát A bâcëbokotli gépállomás traktorosai helytállnak adott szaruknak A báesbokodi sraoaliöniä8 Hogyan készüljenek sportköreinl< felszabadulásunk ünnepére Egész dolgozó népünk nagy lelkese­déssel készül legnagyobb ünnepünk, felszabadulásunk ünnepére, mert tudja, hogy ezen a napon kapta vissza sza­badságát és nemzeti függetlenségét. A dicsőséges Szovjet Hadsereg ad­ta vissza népünknek azt a lenetősé- get, hogy elnyomáementes, szaoad országot építhet. A felszabadult ma­gyar nép ezt úgy hálálja meg, hogy évről-évre munka verseny eket rendez, új munkagyőzulmekke! építi hazánk­ban a szoc:'alizirust. Sportmozgalmunk is a Szovjetunió­nak köszönheti azt a hatalmas fejlő­dést, amit a felszabadulás óta elért. Nincs népgazdaságunknak, de sport- mozgalmunknál: sem egyetlen olyan területe, ahol ne segített volna a Szov­jetunió, ne adía volna át gazdag ta­pasztalatát.‘Sportolóink ezt úgy hálál­ják meg, hogy a munka és a “sport területén egyaránt. kimagasló ered­ményeket kívánnak elérni április 4 tiszteletére. De megyénk sportköreinek is ki kell venni részüket az . április 4-i sponren- dezvényekből. Sportköreink akkor ün­nepelnek méltóképpen, ha rendez­vényeiket szorosan kapcsolják az előt­tük álló feladatokhoz. Április 4 legyen a II. országos falusi spartakiád előkészítésének napja. Ezen a napon rendezzenek sportkö­reink atlétika!, röplabda, kosárlabda, labdarúgó, ökölvívó, birkózó, torna- versenyeket, váltóíutásokat, . ­Kapcsolják össze sportköreink ielsza­badulásunk ünnepét az MHK testne­velési rendszer edzéseire és próbáira való mozgósítással. Dolgozóink lel­kesedését aknázzák ki és minél na­gyobb tömegeket vigyenek ki a pályá­ra MHK edzésre, váfy a próbák leté­telére. Harcoljanak az olyan nézet Ól- len, hogy van még elég idő az MHK- ra, még koiai a próbákra való mozgó­sítás. Ha ezt most elhanyagolják sportköreink, lemaradásukat később nehezebben tudják behozni. Azok a spoitkörök, ahol még nem indult meg az MHK munka, ott feltétlenül ápri­lis 4-re szervezzek meg az MHK ünne­pélyes megnyitóját. Ha sportköreink ezeket a feladato­kat megértik és felszabadulásunk nagy ünnepét helyesen kapcsolják össze a sportkör előtt álló feladatoK megvaló­sításával, akkor biztosítottnak látszik a II. országos falusi spartakiád sikc- re és az i953. ovi 6portfejleszíési terv. ezen belül pedig az MHK testnevelő.- léndszer tervének maradéktalan telje sftésc. Ilyen célokért harcoljanak sportkö­reink, amikor legnagyobb ünnepünk re, felszabadulásunk ünnepére Részűi/ nek. Szombati és vasárnapi sportműsor LABDARÚGÁS Kecskeméten: Szcmbatcn 4 órakor: Kecskeméti Petőfi—Kecskemét! Építők, MB, Északi-csoport, jv; Sulyovszki. VASARNAP: Nemzeti Bajnokság Déli-csoport: Kecskeméten: K. Kinizsi—Ceglédi Lokomotív, 4 óra, jv; Hamar. Kiskuntól egyházán: K. Vasas -Bé­késcsabai Építők, 4 óra, jv; Hlaszni. Megyei bajnokság Északi-csoport : Kecskeméten: Városi-pálya: K. Kini­zsi II.—Tiszakécske, 2 óra, jv: Szál­kái. Kiskunfélegyházán: K. Vaaas 1.1.— Kméti Dózsa, 2 óra, jv: Stéger. Kiskőrösön: K. Petőfi—Kméti Hon véd, 4 óra. jv: Firányi. Kiskunmajsa: KSK—Kméti Vasas 1 óra, jv: Kiss J. Lajosmizsén: L. Lokomotív—Khaîas 1 Bástya, 4 óra, jv: RozsnyaL Déli .csoport ; Kiskunhalason: K. Lököm atív.—Ba* jai Honvéd, 4 óra, jv: Szelei. Bácsbokotíon: B. Kinizsi— Bácsil.ha­si Petőfi, 4 óra, jv: Hammer. Kalocsán: K Kinizsi—Bajai VL, 4 óra, jv: Hámori. * Baján: B. Építők—Garai Traktor, > óta, jv: Kovács G. Baján: B. Dózsa—Jánoshalma, 4 óra jv; Nagy S. Bácsalmáson: B. Bástya—Dávodi VL, 4 óra, jv; Felvidéki. iPRÓOIRDK T JÉ S E2 K FUVAROSOKAT (árié I. sz. körzete. Fűzfás-köZ 84. ez. tett.) EGYÉNILEG dolgozó parasztok részé­re a kecskeméti gépállomás szántást váilal a termény utólagos beidása ellenébe 1). — Gépállomás vezetőség &37 BÚTOROZOTT szoba kiadó 2 íérfíöe^ szere. — Kecskeméti Csongráii-u. S7 sz. 225 EGY'SZOBA-konyhás lakás-) ’ist költ ségmegtérítéssei átadnám. — Kecs kémét, Kízép-u. 2. sz. 22G ERTES1IC3. Au Alföldi Kecskeméti •Konzervgyár vezetősége bejelenti, hogy az üzemben rövidesen megind'jUiak a szokásos Uonzervgyártáei munkála­tok, melyeknek keletében eleinte borsó- és egyéb főzelék; későbe gyü- inölesiconzervek készítésén kívül a kü- löntéle népszerű készételekből irigyebb mennyiség kerül legyártás! a. Erre való tekintettel íetkérjűk azokat a munka vállalókat, akik az üzemben mir. dol­gozlak, vagy ezután szándékoznák ott dolgozni, hogy eajat érdekükben ha­ladéktalanul jelentkezzenek az Cseni vezetőségénél, hogy a munkaerősei a szükséghez mérten jelentkezés sorrend­iében lehessük nyilvántartásba. Jelent­kezhetnek 16. életévüket betöltött nők minden nap 3 órától délután 4 óráig Alföldi Kecskeméti KcnzervgvSr &3á AZ ALL A,vu Ivordélyos vaiislat vásá­rol kiicgástalan jó állapotban lévő használt elektromos és kézi rn.eghaj- ással működő lónyíró gépeket. — Az ajánlatokat kérjük Kecskemét, Bem- utca 12. sz. aldtti irodában leadni. 538 ZONGORÁT, vagy pianinót megvétel,-s keres a Pedagógus Szakszervezet vá­rosi csoportja. Kecskemét, Jók'íl-utca 2. sz. — Értekezni lehet; déSei5;t 11—Î óráig. CÛ4 HIRDETÉS. Felhívjuk azokat a tsz, tszcs éa egyénileg gazdálkodó dolgo­zó parasztokat, kiknek tííaszmentea, vérvizsgált baromfiállománya -an. azoktól a Kiskunhalasi Megyei Baromit- keltető 'Állomás a virvizsgált tytikci után származó, keltetésre atkalnes to­jásokat keltetés ceijáia átveszi és az Így beadott tojások a beszolgáltatás! kötelezettségbe beszámítanak. A kelte­tés céljára átvett tojások ára március hónapban S0 fillér. A beszolgáltatáson felül beadott tojást a kcltetődllofius szabadáron -J-40 százalékos tejáron veszi át. Azok a tsz, tszcs-k, kiknek a baromfiállományuk nem lett vérvizs­gálva és legalább 50 'db, kakassal ellá­tott baromfiállománya van ós vérvizs- giltatnl akar, jelentse fi Ktskanhílas! Keltetőállomásnak, Eötvöa-u. 2. sz. A keltetőállomás e tííuszmentesitésről gondoskodni fog és a vei vizsga megej- lése után azok is élvezhetik a maga­sabb beszolgáltatás! árat A tszcs-vo­nalon a baromfiállomány felszaporít.ísa érdekében a tszcs-k a keltetőállomás útján jóminőségű, egészséges napos­csibe vásárlásával biztosítják napos­csibe szükségletüket. A keltetőéi! omis elsősorban a tszcs-k igényét elégíti ki és a naposcsibék darabonként 3 forin­tos áron kerülnek kiadásra. Naposcsibe vásárlásához szükséges hitelKeret » tszcs-k részére rendelkezésükre áll Tszcs-i naposcsibe rendelésüket a me­gyei tanács mezőgazdasági osztályához jelentsék be, — Kecskemét, Tatai-tér 2. sz. itt TENYÉSSZEN HAZINYIILAT, mert állandó biztos jövede'iuet jelent. Kiváló mJntíségíi, törzskönyvezett tenyésznyúlat szerezhet be: — S hónapos korút 40.— Ft-ért, 4 hónapos korút 64.— Ft ért. Há-zinyú! szaporulatát minden mennyiségben »tudhatja C* házinyúl hörelt 70 százalékkal magasabb áron szerzöüéslles érték-síthetj a -»s PRÉMES ALL ATTEN VÉSZTŐ VALLAT AT- uál Budapest V., Sütő-u, 1. sz. Te'efon: 38Ä—180—JGi—466, ' I0öi felvesz aa Utfenn — Kecskemét. (Aluljáró mei

Next

/
Oldalképek
Tartalom