Bácskiskunmegyei Népújság, 1953. január (8. évfolyam, 1-26. szám)

1953-01-31 / 26. szám

Ötévi börtönbüntetést kapott Baksa Károlyué, aki malacaival etette a A napokba11 egymásután hallhattunk hírt arról, hogy «■gyes spekuláns és kuláKelemeU úgy Igyekeztek megzavarni kbz- el'átásunk rendjét, Jiogy 'na gyobh mennyiségben vásároltak lel lisztet és kenyeret. Ilyen Spekuláns Baksa Ká- rolyné is, ukt három nap alatt kilenc kétlulogrammos kenyere1 vásárod össze. A felvásárlásra felhasznált egy 70 éves öregem­bert. A kenyérvásárlás mellett rendszeresen vásárolt péksüte­ményt is, A házkutatás alkal- uiávaj talá'tak nála hat darab kenyeret kétkilós egész és négy darab megkezdett kenyeret. Emellett két darab bucit és 12 darab zsemlét is. Balkánénak három malaca van. Ezeket kenyérrel etette és a házkutatás során a malacoknak elkészített mos'ék- ban megtalálták a kenyeret. A kecskeméti járásbíróság méltó ítéletet hozott a speku­láns ügyében. Baksa Károlyné 5 évi börtönbü,ltctésit kapóit, összes vagyonát elkobozták és 10 évre .elfutották a közügyek gyakorlásától. Tanuljunk a szovjet mezőgazdaság tapasztalataiból Csirústassuk a tavaszi vetőmagot A bőséges tennés biztosításá­nak fontos feltétele a vetőmag gondos előkészítése, az átrostá­lás, megtisztítás. Rendkívüli jelentősége van Uszenko vetés előtti magjaro vizálási (elöcsiráztatási) mód szerének. A tavaszi búza jarovi- zálását például a következő mó­don végzik a kolhozokban: a vetőmagot mindenekelőtt meg­felelő mennyiségű vízbe (100 kg-hoz körülbelül 33 liter viz) áztatják. Hogy az összes magvak egyenletesen jussanak vízhez, ezért azokat részletenként, háromszori alkalommal áztat­ják be. A magokat többször át­lapátolják. Amikor már az ösz- .szes magvak megduzzadtak, egyesek pedig fel Is pattantak, akkor azokat fokozatosan lehű­tik, néhány napig csűrben fedél alatt tartják. A kemény búza magvait 3—5 fokos,, a puha bú za magvait pedig 10—12 fokos meleg hőmérséklet mellett pi­hentetik. Ilyen körülmények kö­zött ezek a magvak már vetés előtt túljutnak fejlődésük • első részén A tavaszi búza előcsíráztatái sát a vetési idő kezdete előtt három héttel, a tavaszi árpáét pedig vetése előtt 2 héttel kez­dik meg. A jarovizálás után a magokat elvetik. Az ilyen magvakból ki­fejlődő növények 3—4 nappal korábban érnek be és magas terméshozamot adnak. A Szov­jetunióban a jarovizált búza hektáronként átlagosan 120— 150 kilogrammal több magot ad, mint a nem jarov.zált búza. A kolhozok és szovhozok .más mezőgazdasági növények — kö­les, kukorica, gyapot, burgonya stb. — jafovizálását is alkal­mazzák. Az ötéves terv negyedik évében új, korszerű berendezéssel kezdik a termelést a Hajósi Téglagyár dolgozói A megyei tanács téglagyári egyesülés ellenőrzése alá tarto­zó Hajósi Téglagyár az elmúlt évben mindössze 45 százalékban teljesítette évi tervét. A lema­radás egyik oka a a volt, hogy a gépi berendezés nagyon elhasz­nálódott. Az üzemben nem volt villany, az egyetlen présgépet traktor hajtotta amely nem tudott a présgép kapacitásának megfelelő energiát kifejteni, ötéves tervünk "egyedik évé­ben pártunk és államunk gondoskodása nyomán a Hajósi Tég'agyár is nj épü­letekkel bővült, korszerű gépeket és egyéb berende­zéseket kaP, Mintegy 60 ezer forintos költ •jéggel bekapcsolják az üzemet a magasfeszültségű villanyháló­zatba és március elején már az új villanymotoros présgépek­kel kezdik meg a termelést, A telet* kibővítésére és rende­zésére 120 ezer forintot fordít áTárnunk, A Kecskeméti Tatarozó Válla­lat, amely a munkákat végzi, már eddig két, egyenként 40x7 méteres szárítószint épített fél a gyár telepén és megkezdte az új présház építését is, A Hajósi Téglagyár kibőví­tése és felszerelése ; ízért is in­dokolt. mert Bács megye tégla­gyárai között ö rendelkezik a legjobb talajadottságokkal. — Ugyanis itt található a tégla- gyártáshoz kiválóan alkalmas, legjobb minőségű sárga agyag. Az üzem * dolgozói pártunk, államunk gondoskodására úgy válaszolnak hogy becsülettel teljesítik ez’évi tervüket, pótol­ják a lemaradást. Ezért már az őszi hónapokban megkezdték az Idei téglagyártáshoz szükséges agyag kitermelését. Ezt a mun­kát enyhe időben télen Is foly­tatják. Aa eddig kitermelt agyagból. mintegy kétmillió darab téglát tudnak készíteni. Miért nem pereg még a film Hársszvntg YÖrgyo a Bácsszentsyör«ynek. ennek « határmenti kis községnek régi vágva és óhaja: a mozi. Ha villany lesz, mo®i is lesz, — ffelelték sürgetéseikre a já­rási és megyei népművelési osztályok. A. község dolgozói, mikor hírül vették- hogv ki­vezetik a villanyt, "z egyik .legnagyobb házat átalakítót-, iák kultúrházzá. írtak a MO KÉP-nék. Gépet és gépészt kértek. A MOKÉP intézkedett is A Pözség egvik dolgozó na* rasztjának leányát gépkezelői tanfolyamra, küldte. Most már van villany a községben. A leendő mozi. Ké­része ic elvégezte a tanfolyam mot és régen hazatért. A MO­KÉP szállítani akarja a vetí­tőgépet. De nem liehet. Vetí- t&kamra építésére voles szűk* «ég. A járási és megyei nép­művelési osztályok viszont nem intézkednek. Ezért nem pereghet a film B á es s zen t g y ö v ö n • Vájjon, meddig akarnak még várni intézkedéseikkel a járási és megyei népművelési osztályok. '■■■•«■iiisíPvdiisaiacBciisiaBíR A I. fogadási hél O foto nyereményei : 12 találat - 4UUÖ Ft 11 találat — 135 Ft . 10 találat — " 13 Ft Ezen a héten már labdarúgó mér­kőzések iö szerepelnek a- szelvé nyen és indul a február havi ví- gaszversenv! 1CÍ2 ?B8SPBSSB*B8SS8BS2SSfiSBSBS8SB3BÇs TŰZHELY eladó. — Kecskemét, Vá­rosi Kislakás 9 s z. Vili any telep, Bé­ré nyí József. 62 A Csepeli Vasas kecskeméti vendégjátéka Vasárnap délután fél 3 órakor a Csepeli Vasas NB J-es csapata Kecs­keméten, a Városi-pályán barátságos mérkőzést játszik a , Kecskeméti Kini­zsi és a Kecskeméti Dózsa csapatá­val. A Vasas az első félidőt a Kecs­keméti Kinizsi csapatával játssza, a második félidőben pedig a Kecs­keméti Dózsa méri össze erejét a fővá­rosi csapattal. Előtte fél f órakor a Kecskeméti Honvéd SE az első félidőt a Kecskeméti Kinizsivel, a második félidőt pedig a Kecskeméti Dózsával látssza. SAKKMIKEK Felsőszentiván község sportköre meg. tartotta házi sakkversenyét. A verseny eredménye: 1. Tallós Bálint, 2. Tos- senbeiger Vendel, 3. Asztalos István, 4. Sztankó Antal. A községi sportkörök kövessék a felsőszentivániak példáját és a havi versenyek részletes jegyzőkönyvét leg­később február hó 15-ig küldjék be a járási TSB-mTk. A járási csapatbajnokság február 21 —22-én kezdődik 6-os csapatok részvé­telével. Városok közötti barátságos sakk­csapatverseny: Bajai Lendület—Szek­szárdi Petőfi 6’/3—4 Vj. Úttörő várost csapatbajnokság lesz február hóban. Az úttörő pajtások elő­adásokon és szimultánokon készülnek a versenyre. A központi általános Is­kolában Siklósi Pál, a felsővárosiban Várbíró Gyula foglalkozik a fiatalok­kal. Hitelesített atlétikai világcsúcseredmények London. A Nemzetközi Amalőr Atlé­tikai Szövetség legutóbbi ülésén szá­mos eredményt világrekordként hitelesí­tett, A hitelesített világcsúcsok között a következő szovjet és -magyar ered­ményeket találjuk: 15 km gyaloglás: Junk (Szovjetunió) 1:08.8 óra, 30 km gyaloglás: László Sándor (.Magyar- ország) 2:27.46, 50 km gyaloglás: Ró­ka Antal (Magyarország) 4:31.21, 30 mérf. gyaloglás: Róka Antal (Ma­gyarország) 4:21.12.60, 800 m női síkfu­tás: Pletnyeva (Szovjetunió) 2:08.5 p, súlylökés: Zibina (Szovjetunió) 15.2S m. (MTI) Mozik műsora Január 311 műsor: líceskemcttTiírosi Mozi 6 és S ólakor: GŐGÖS HERCEGNŐ Kecskemét, Ál-púd Mozi Fél 6 és fel 8 órakor: KATKA Duja, Kéke JHozgő Fel 6 és fél 8 órakor; BŰVÖS SAPKA Kaja, KOzponfi 6 és 8 órákon HOLN AP MINDENKI TANÉBA PERDtL Aprói* ird e lése k PRÉST vennék. 50-S0 literesig. — Horesnyi József, Helvécia. 64 FEHÉR, mély gyermekkocsi eladó. — Kecskemét, Csóka-utca 3. sz. 65 GYOMÜLCSFAOLTVANYT vasárclhat Wolford faiskolájában. — Jakabszál- lás^ 42 A KECSKEMÉTI Sertéstenyésztő és Hizlaló, Kecskemét, Lechner Ödön utca 1. sz., keres egyszoba-, konyha- és kamrás lakást, köiiségmegtérílés- sei. 515 Bácskiskunmegyei NÉPÚJSÁG az MDP Bácskjskunraegyei Bizottsága napilapja Felelős szerkesztő: KOVÁÉI PETER Szerkesztősig: Kecskemét. Széchenyi-túr l. sz. Telelőn: 23-19. 11-22 és 20-S? Felelős kiadó: NÉMETI JOZSEÍ? Kiadóhivatal: Kecskemét, Széchenyl-téi L sz. Telefon: 22-09 Bácskiskunnjegyei Nyomda V. Kecskemét. — Telefon: 24—C9 F2T£?Ó I?*ll #* iga 1952 log jobb atlétikai eredményei Távolugrás: 1. Gyuricza G. (Kiskun­félegyháza) 601 cm, 2. Zalaväri L. (Baja) 575, 3. Magóny J. (Kbfháza) 573, 4, Pálma! J. (Kkhalas) 551. Magasugrás: 1. Sólyom M. (Kmét) 170 cm, 2.: Simó (Baja) 165, 3. Monori F. (Kmét) 165, 4. Zsöfcsln I. (Kiskun­félegyháza) 163, 5. Tóth - (Baja) 165, 6. Elekíi (Baja) *165. Hármasugrás: 1. Mihályfi J. (Baja) 11.73, 2. Rák (Kkíháza) 11.49, 3. Simó (Baja) 11.48, 4. Magony J. (Kkfházá) 11.21. Rúdugrás: 1. Jakab (Kmét) 265. 2. Qertner (Kmét) 660, 3. Sánta J. (Ba­ja) 200. Súlylökés: 1. Mihályfi J. (Baja) 14.09, 2. Deli (Baja) 12.32, 3. Beck (Kkíháza) 11.79. Diszkosz: 1. Beck B. (Kkfháza) 37.28, 2. Sipos J. (Kkfháza) 34.42, 3. Mihályfi (Baja) 33.36, 4. Deli F.' (Baja) 33.10. Gerely: . 1. Mihályfi J. (Baja) 44.44, 2. Kovács G. (Kmét) 40.13, 3. Sipos L, (Kkfháza) 39.18, 4. Nagy—Némedi (Kkfháza) 37.76. Kalapács: 1. Zsivatari (Kkíháza) 3-3 m, 2. Beck B. (Kkíháza) 29 85, 3: Csertei (Kmét) 21.70. A női eredményeket lapunk későbbi számában közöljük. Baja városi téli kosárlabdabajnokság eredményei DAV Vasas I. (női)—Honvéd II (női) 14:9 (24:4). B„ Építők h (női)—B. Hc-nvéd I. (női) 67:36 (32:18). B. Honvéd II. (női)— B„ Épftők II. (női) 25:24 (16.* 13). B„ Vörös Meteor !. (férfi)—B. Hon* véd I. (férfi) 62;4S (37:28). Városi középiskolai kosárlabda bajnok ság : Férfi; Gimnázium A)-Gimnázium Bv 91:32 (49:14). Gimnázium A)—Tanítóképző 46:44 (23:29). Tanítóképző-Közgazd. Isk. 49:40 (25:14). Közgazd. Isk—Gimnázium B) 6S.-34 (34:13). Gimnázium A)—Közgazd. Isk. 76:33 (42:26). Tanítóképző—Gimnázium B) 64:32 (22:18). Végeredmény: I. Gimnázium A) 6 pont, 2. Tanító­képző 4 pont, 3. Közgazd. Isk. 2 pont, 4. Gimnázium B) 0 pont. NŐI: Gimnázium—Tanítóképző 44:38 (22:13) Gimnázium-Közgazd. Isk. 53:2 : (32:9). Tanítóképző-Közgazd. Isk. 35.13 (15:11). • Végeredmény: 1. Gimnázium 4 pont, 2. Tanítóképző 2 pont, 3. Kózgazd. Isk. 0 pent. Az Országos Testnevelési és Sport­bizottság értesítette a megyei TSB-t: hozzá]árult ahhez, hegy az 1952. évi megyei labdarúgó bajnokság két­csoportos legyen. Erre az intézkedésre azért volt szükség, mert a megyei bajnokság elmúlt évi tapasztalata azt' bizonyí­totta, hogy a megyénkben mutatkozó nagy távolságok .miatt a részvevő csapatoknak i.gen nagy távolságokat kellett megtenniük, sok esetben ’ már szombaton el kellett indulni és csak hétfőn érkeztek vissza. Ilyen körül mények között a termelőmunkából rendszeresen igen sok labdarúgó esett ki, de a sportköröknek súlyos anyagi megterhelést is jelenteitek a nagytávolságú utazások. Gerő Ernő elvtárs a Központi Ve­zetőség 1952. november 30-i ülésén elmondott beszédében különös súllyal emelte ki a takarékosság jelentősé gét. Rámutatott arra, hogy nemzet- gazdaságunk minden vonalán, milyen nagy lehetőségek vannak a takarékos ságra. Sportköreinknek meg kell szívlel- niök Gerő elvtárs útmutatását, har- colniok’ kell a takarékosság elvének érvényesüléséért. A megyei. íabdarúgőbajnokság két­csoportos beosztása nagyban elősegíti a sportkörök anyagi alapjainak rendbe­hozását. Az elmúlt évben a Tiszakécs kei SK-nak vissza kellett lépnie a bajnokságtól, mert anyagilag nem bírta iedezni a nagy utazásokat, de a bajai csapatoknak is súlyos össze­gekbe került a kecskeméti, láj.osmi- zsei, vagy tiszakécskei utazás. A sportkörök nagy része nem is tudott más sportágakkal foglalkozni, mint a labdarúgással, mert az utazás min den pénzt felemésztett. Nagy anyagi megtakarítást jelent' az is, hogy az ifjúsági csapatok bajnoksága párhuzamosan. azonos- sorsolással zajlik le, tehát együtt uta­zik a két csapat. Ez az utánpótlás nevelése szempontjából is . rendkívül hasznos, hiszen az utazások alatt a tapasztaltabb, idősebb játékosok sok segítséget tudnak adni a fiatalok fejlődéséhez. Az kétségtelen, hogy az egycsopor­tos bajnoksággal szemben a kétcso portos bizonyos gyengülést jelent. ,A bajnoki küzdelmekben aznban a jelen leg. még kisebb képességűnek vélt csapatok is felnőnek „nagyok” mellé. Nem egy meglepetés született eddig is és fog születni ezután is. A megye 24 csapatát két • csoportra osztják. A tervek szerint az Északi csoportba a következő csapatokat oszt­ják be: I. Kecskeméti Dózsa, 2. Kecs keméti Építők, 3. Kecskeméti Honvéd, 4. Kiskunhalasi Bástya, 5. Kiskőrös:» Petőfi, 6. Lajosmizsei Lokomotív, 7, Kecskeméti Kinizsi II , 8.- Kiskun­félegyházi Vasas If., 9. Kecskeméti Vasas, 10. Kiskunmajsal Kinizsi, 11. Tiszakécskei SK. 12. Kecskeméti Petőfi. A . Déli-csoport tervezett beosztása; l. Bajai Vörös Lobogó, 2. Bajai Építők, 3. ßijai Honvéd, A. Bácsal­mási Petőfi. 5, Bácsalmási Bástya, 6. Kiskunhalasi Lokomotív. 7. Kalo­csai Kinizsi. 8. Bácsbokodi Kinizsi, 9. Dávodi Vörös Lobogó, 10. János­halmi Kinizsi, II. Garai Traktor, 12 Bajai Dézsa. A két csoportos beosztást a-z é/de kelt sportkörök bizonyára örömmel fogadják, mert az nagymértékben- megkönnyíti eddigi munkájukat ér­tőbb lehetőséget biztosít más sportágakkal való rendszeresebb fogv talkozá.sra is, A Petőfi sportkörök közöd a Hajai Petőii a legjobb A Petőfi SF. területi elnöksége 'elké­szítette Szelnek és Bács Kiskun me­gyék Petőfi sportköreinek 1&52. év! sportfejlesztési terv értékelését. Mini. két megye Petőfi sportkoréi teljesítet­ték tervüket, melynek eredményekép. pen a sportfejlesztési tervét Bács Kis, kun megye 200 százalékra, Szolnok ma- gye 107 százalékra teljesítette. A két megyében összesen 13 Petőfi sportkör működik. Ebből Bács Kiskun megyében öt. Az öt sportkör 'közül egyedül a kiskőrösi nem teljesítette fejlesztési tervét, . a többi teljesítette, A sportkörök sorrendjében az első há. rom helyet a Bácskisk-unmegyei Petőfi Sportkör foglalja el. 1. Bajai Petőfi 301 százalék, 2. Bácsalmási Petőfi 138 százalék, 3. Kecskeméti Petőfi 123 szá­zalék. .. 7, Kiskunhalasi Petőfi 100 százalék... S. Kiskőrösi Petőfi 69 szá zalék. Amint az elért eredményekből is lát, bitó, a Bajai Petőt! Sportkär kima­gasló eredményt ért el a sportfejlesz­tési terv teljesítésében, A Bajai Pe. tőfi a sportfejlesztési terv minden ágát messze túlteljesítette. Feladatát példamutatóan végezte a sportkör ve retősége. Nem mondható el ugyanez a Kiskőrösi Petőfi munkájáról. 1953-b3o, másképpen kell a sportkörnek működ, nie, ha helyesen javítani akar. Az MHK testnevelési rendszer ' érté­kelése szerint a területi elnökség min den sportköre teljesítette évi tervé*./ .Bács Kiskun megye Petőfi sportkörei 152 százalékra teljesítették tervükéi Szolnok megye 131 százalékot ért ci}- MHK.ban Jászberény és Kunmártoi» mögött 3. a Bajai Petőfi 140 százalék, kai, 5. Kecskeméti Petőfi 122, 6, Báe/> atmási Petőfi 116, 11 — 12. a Kiskőrösi és a Kiskunhalasi Petőfi 100 százalék kai. Bár megyénk minden sportköre tel jesítette, vagy túlteljesítette MHK tervét, az elért eredményekkel mégsem lehetünk megelégedve. A sportköröl uem fejtettek ki kellő agltádót aj MHK érdekében, nem harcolták W azokat a lehetőségeket, amelyek a Pa. tőfi sportkörök rendelkezésére állottak Az 1953 as évben a gyengébben telje sítő sportkörök használják fel az élen járók tapasztalatait és céltudatosabbat- harcoljanak a sportfejlesztési tetv ré.-z- letétin történő teljesítéséért. Kétcsoportos les; a megyei tettrí Éplság

Next

/
Oldalképek
Tartalom