Bácskiskunmegyei Népújság, 1952. december (7. évfolyam, 282-306. szám)

1952-12-19 / 297. szám

Fokozódik a verseny üzemeink heu Sztálin elvtárs születésnapja tiszteletére hátralévő részében a* ipar 1953. tervének teljesítésé1 és túlteljesítését.'1 A jó műszaki szervezés és a dolgozók lelkes alkotókészsége biztosítja Sztálin elvtárs szü­letésnapjának méltó ünneplését. A verseny hátralévő napjaiban miftden dolgozó arra törekszik, hogy elsőnek jo'cnthesse vállalá­sának teljesítését. \ Kiskunfélegyházi Gépgyárban pos kihasználásával biztosította magának az első helyet. Verseny­társát. Gotsik István sztuhano vista szegecseiéit és brigádját magamögöt hagyta és teljesít­ményét 175 százalékra növelte. Megyénk ipari üzemeiben órá- ról-órára fokozódik a verseny­zés üteme az” évi terv sikeres teljesítése érdekében Ipari üze liléink dolgozói azon munkál­kodnak. hogy valóraváltsák Gerö elvtársnak a Központi Ve­zetőség ülésén mjondott beszédé­ből többek között a kővetkező­ket: „BiztoSítarti kell ez év még A kommunisták és népnevelők becsületes pártonkívüli aktívák­kal együtt azon munkálkodnak, hogy felemelt éves tervüket de­cember 20 ra teljesítsék. Ehhez a munkához hatalmas segít söget kaptak Rákosi elvtárs országgyűlést beszédéből. Álla Iában arról folyik a szó, hogy az évi tervet december 20-ra oe kell fejezni, mert ezt kíván­ja az üzeni becsülete. Az elért eredmények gazdagon mutatják meg, hogy a politikai munka fokozása milyen döntő a tervért eivott harcban Juhász Béla lakatos 151 százalékra emelte teljesítményét Csuka Imre már 150 százaléknál tart. A laka tusoknál komoly vetélkedés ala kult ki Budai Sándor és Kocsis János szakszervezeti bizalmi, iapunk levelezője között Kocsis János megmutatta ebben a versenyben, hogy nemcsak tár­sait növeli az adott szó betartá­sára, hartem maga is példát mu­tat. ’ 157 százalékos teljesítmé nyévcl megelőzte Budai Sándort aki csak 152 százalékot ért ei A Balogh brigád tagjai a gyulai tejüzemnek készülő tejbesürítö munkáját decem ber 21-re elvégzik. Rákosi elvtárs beszéde után módosították vállalásukat, mely szerint, december 19-re elkészítik a tejbesürítöt. Felajánlásukat kiegészítették azzal, hogy kilenc darab ablakkeretet és 2 darab kétcsöves adagolót december 21 helyett december 18 ra befeje­zne, Az újabb jelentések szerint, a Balogh brigád tagjai való ra váltották ígéretüket. A Bányászati He rendezése k G y a rá ban Brigádok, egyének vetélked­nek egymással az adott szó becsületes valóraváltásáért Patyi Sándor. sztahanovista la­katos csoportja a munkaidó ala­A Kecskeméti konzervgyárban Lelkes verseny folyik az üzemrészek között A munkába siető dolgozók nagy érdeklődés­sel állnak meg a versenytábla elótt. A legutolsó értékelés szé rint az üzemrészek között a verseny állása a következő: 1 savanyítóüzem, 2. húsüzem, 3. szárítóüzem, 4. tésztaüzem, 5 konzervüzem- Egyénileg a ká dasoknál Bajákt Mihály 164 százalékra, Rekedt György 19 S százalékra teljesítette tervét, A tésztaüzemben Dunai Róz3a 120 százalékos eredményével mutat példát dolgozó társainak. A szárítóüzemben P. Sörös József- né sztahanovista 238 százalékot ért el. Az üzem dolgozói lelke, sen munkálkodnak azon, hogy éves tervüket december 21-re teljesítsék. Az újabb értékelés, szerint az üzem dolgozói decem ber 15-ével éves tervüket 93 százalékra teljesítették. A Bácskiskuumegyei Építési és Tatarozó Vállalat Az építésvezetőségek dolgozói erejük megfeszítésével azon munkálkodnak, hogy adós­ság nélkül kezdjék meg az 1953-as évet. Sztálin elvtárs születésnapjának közeledtével minden építésvezetőségnél a versenylendület fokozódik. A legutolsó értékelés szerint a. vál­lalat december 1 töl 10-ig 128 átlagszázaJékot ért el. A brigá­dok versenyében kiemelkedik Vincze. Imre segédmunkás brigádja 186 százalékkal Csurka Gyula asztalosbrigádja 264 százalékot ért el. Nagy Já nos festöbrigádja 183 százalékos teljesítményének t úlszárnyalá- sáért küzd. Az építésvezetőségek között kialakult párosverseny­ben az első helyre a kecskeméti építésvezetőség dolgozói kerül tek. 142 százalékos átlagteljesit idényükkel. I 1» r ó h I r cl e í é & e k félyw» NT AG YOT H AL LO • készü lék, jói Ha pótba 11, olcsón eladó. — Baja, Reach, Marx-iér H. sz. 152 ELADD ház: Kecskemét, Alsószéktó 116. sz. — Értekezés: Alsószéktó 53 Csillag Sándornál. ÖS3 KÖNYVSZEKRÉNY - kcményíúból -- eladó. — Kecskemét, Batthyáuy-u. 40. sz. \ KISKUNHALASI Baromfifeldolgozó Vállalat keres megvételre 2>2 - cúö-as keltetögépekct ~ Ariján! a toka*: Kis­kunhalas Allomés-utca 7.. sz alatti ci műnkre kéitink. Î5J \ BACSKISKUNMHGYEI MÉM Válla ’at rongyliulladék gyűjtésre alkalma?, két igazolvány cs gyűjtőt, aki lólcgat- tal rendelkezik, az egész megye terü­letére szóló érvénnyel, felvesz. — Je­lentkezni lehet: a bácskiskmmegyei központban. Kecskemét, Kéttemplcm köz! 92 HÍVA IALSUGÉDET felvesz a Feg- techulkus is Egész-égügyi Szövetke­zet. —- Kecskemét, Két tem plom-kc^z- 95 SZÖBA-konyhás lakás bútorozva át­adó. — Értekezés: Kecskemét, Cscn- grúdi-u. 40. sz. 994 .4 verseny döntő szakaszában Tóth István művezető megelőzte versenytársát ltőzsa Józsefei A Kecskeméti Épíiletlakatoa- iparí Vállalátnál december első napjaiban Rózsa József 'műve­zető párosversenyre hívta Tóth István művezető társát. A két nlühelyrész dolgozói azóta kemény munkával küzdöt­tek azért, hogy idő elölt telje­sítsék ígétotüket. Ebben a nemes vetélkedésben mindkét részről napról-napra új ered­mények születtek- A versenyt figyelemmel kísérték a többi műhely részek dolgozói is. Az elmúlt napokban értékel­ték a két művezető és műhely- rész között folyó verseny állá­sát az üzemben. Megállapítás szerint Tóth István művezető és műhelye kerüli az első hely­re 120 százalékos tervteljssílés- sel. Rózsa József és műhelyének dolgozói alaposan lemaradtak a versenyben. Csak 99.4 száza­lékra tettek eleget a tervben alóírt kötelezettségüknek. Tó Mi István művezető úgy érié el e/.t a Kiváló ered­ményt, hogy már előre meg szervezte a csoportok mun­káját, biztosította a szüksé­ges szerszámokat és a gyengébbekkel állandóan foglalkozott. Munkamódszerét átadta a 100 százalékon alul teljesítő dolgo­zó társainak, melynek, ered­ményeképpen a 10Ó százalékon alul teljesítők száma 6 törő! :> főre csökkent a nniheiyrés»­ben. Irányítása alatt dolgozó Kiss József sztahanovista laka. tos csoportvezető és vasszerke­zeti munkát végző brigádja 131 százalékos eredményével szilár­dan tartja az első helyet. A csoport tagjai minden reggel, a munkaidő megkez­dése előtt rövid megbeszé­lést tartanak a munka napi üteméről. . A. műhely dolgozói élén Tóth István művezetővel elhatároz­ták, hogy továbbra is az első hely birtokosai maradnak- Ez azonban nem jelenti azt, hogy Rózsa József művezető és műhelyének dolgozói rosz- szabbak a versenytársuknál A műhelyben dolgozók eddigi jő munkája biztosíték arra, ha a versenylendületet tovább fokoz­zák, az élre kerülhetnek. A feladat ebben az üzem­részben: a gyengébb szak­munkások állandó segítése, a jó munkamódszerek szé­leskörű elterjesztése. A műhely dolgozóinak megvan minden képességük arra, hogy az' élre kerüljenek. A verseny döntő szakasza még hátra van. A következő napok jó munká­ján dől cl, hogy ki lesz az első. Mindkét fél esélyes a győzelem­re. A győzelmet a jobb munka, szervezés, a nagyobb verseny* lendület és az. elvtársi segítés dönti el: TEDD TAKARÉKBETÉTBE..^ Előnyös kényelméé biztonságos SALGÓTARJÁNT Neo-Perpeíuum loly tonégö kályha, nagy helyiség fűtésére alkalmas, eladó. — Kecskemét, Ili., Ady Endre-út 4. sz. 991 ELADOK: etérdlííbútor, szek-énv. la karéktűzhely. — Kecskemét, II., Külső Szabadságait 3. sz. 3S: HARMINC anyabírka és trágya eladó. Kecskemét. Csáklornya-utca 47. sz — Crgés. 934 KIÁLLÍTÁS les?. galambokoól baromfiból december 25, 26 és 27-én Kecskeméten, a Piarista-gimnáziumban Benevezni 22-ig lehel: Pászthőy utca 2. szám alatt. — Benevezés darabotként 3 forint. 92 PERFEKT gyors- és gépírót felvesz a Kecskeméti Hűtőipari Vállaia:. Rákóczi-város 20. sz 113 Báeskiskunmegyei NÉPÚJSÁG az MDP Báeskiskunmegyei Bizottsága napilapja Felelős szerkesztő: KŐVAKI PETER Szerkesztőség: Kecskemét, Széchenyi-tér t. sz. Telefon: 26-19, 11-22 és 20-97 Felelős kiadó: NÉMETI JÓZSEF Kiadóhivatal: Kecskemét, Széchenyi-léi l. sz. Telelőn: 22—09 Báeskiskunmegyei Nyomda V. Kecskemét. — Telelőn: 24-09 Felelős; Faragó Imre Igazgató A bácsborsódi állami gazdaságban ez évben alakult meg a Traktor Sport­kör. Már a megalakuláskor komoly ígéretek hangzottak el a vezetők ré­széről, milyen segítséget fognak nyúj­tani a sportkörnek. Az állami gazda­ság vezetői betartották ígéretüket és rendszeresen segítették a fiatal sport­kört munkájában. Ez a segítés azon­ban nemcsak anyagi támogatásra szo- lílkozott. Amikor arról voir szó, hogy az állami gazdaság dolgozói az. MHK- pióbákat leiegyék, maga Sziráczki Jó­zsef elvtárs, igazgató járt elől jó pél­dával és elsőnek tette le a próbákat. Pedig tavasszal még ő sem volt nagy barátja az M Hívnak. Ilyen példamuta­tás mellett nem is lehet csodálkozni azon, hogy nemcsak a Bácsborsódi Traktor Sportkör teljesítette többszáz százalékkal túl AIHK tervét, de maga Báesboriőd község :s 610 százalékra. Ilyen eredménnyel valóban kevés sport­kör rendelkezik. A Bácsborsódi Traktort szeretik a faluban. Ez a sportkör képviseli a község sportját. A vezetőségben lémcsak állami gazdasági, lianerh szövetkezeti és tanács dolgozót is be­választottak. így került a vezetőségbe Lázár „Mihály is, aki kiválóan látja cl az intézői tisztséget. De a vezetőség többi tagja sem' ..dísztag"; mind komoly munkát vállalt és azt becsület­tel cd is végzi. Mint már említettük, a munka középpontjába az MHK-t állítot­ták. Megértették, hogy milyen «agy jelentősége van annak, ha a dolgozók legszélesebb rétege bekapcsolódik a sportolók táborába. A gyakorlatban lát­ják, mennyivel jobban dolgoznak azok. akik rendszeresen sportolnak. Akik sportolnak, jobban végzik mun­kájukat, erősebbek, edzettebbek. Ilyen dolgozókat akar nevelni az állami gazdaság részére a Bácsborsódi Traktor Sportkör Munkájával nagyon jó úton halad és a többi sportkörnek példát mutat. Báesbcrsód azonban nemcsak az MHK-teiv teljesítésében ért el kiváló ei«dmériyt, ugyanez a helyzet a sportftjlwztés! t«rv egyéb területein i?. Nem véletlen tehát, hogy Liácsborsód a bajai járás legjobb köz­sége. Bácsborsódon hiányosság az, hogy a pálya .igen elhanyagolt állapotban van. A tanácsnak segítséget kell nyuj et OJÁIDÉKTARGYAKAT, porcéin, dísztárgyaira!, a Bizományi Áruházban Baja, Szabadság-út 9. 0.22 268 t)?i Sporthír A Csepeli Szikra Kecskeméten Vasárnap folytatódnak a Köztársa­sági Kupamérkőzések. Ez alkalommal Kecskemétre jön a Csepeli Szikra NB II-és csapat, hogy megmérkőzött a Kecskeméti Kinizsi csapatával. • A mérkőzést délután fél 2 órakor tartják meg a Várcsi-pályán. Pénteken vasgyüjtö nap Földmüvesszövet kezet cinknél a vas- és fémgyűjtés! tervek Teljesítése terén lemaradás mu­tatkozik. A szövetkezetek vf.s- clöírányzatukat eddig 81.7, fém­gyűjtés! tervüket mindössze 87.4 százalékra teljesítették, A tervek maradéktalan teljesí­tése érdekében a megye összes földmű vessző vetkezető; oecem- ber 19-én, pénteken nagyszabá­sú vas- és fémgyüicö napot ren­deznek. A DISZ és az úttörő- fiatalok e napon fokozottabb segítséget nyújtanak a szövet­kezeteknek, hogy 3ács Kiskun megye megjavítsa helyezését a megyék között fojyő országos versenyben. í\E DOBJA EL 8 FALA LATOS I O l Ö - szelvényét mert ezúttal! még azzal is heti nye­reményben jészesül. Az 50. héten ugyanis netjn akadt sem !2, sem 11 találatom J szelvény I 10 találat 4- 4750 Ft S találat 4- 675 Ft 8 találat +• 118 Ft Góltotó i. 91C Ft Ezúttal a vígaszversenyben a 7 ta- lálatos szelvények számítanak! 2;i ÍPSD&HDSO&HDSO§>£Íöe>PÍ£>e>ÍO Takarékoskodj a villannyal! Mozik műsora Decemjber 19-i műsor: liecskemcG Városi Mu/ t 6 és 8 órakor: IGV GYŐZTÜNK AZ OLIMPIÁN (Magyar fáim) liccskcméU Árpád Mozi Fél 6 és lél 8 órakor: POKILJAKT KERESZTESLOVAGOK (Cseh film) Haja, Béke Buzgó Fél 6 és j fél 8 órakor: BORODINÖl GYŐZELEM (Szovjet film) Baja, Iiözpouti 6 és 8 órakor: NAPPALOK ÉS ÉJSZAKÁK (Szovjet ; fiira) illllllltilllltliii^iljlInlilíiUllllifr tan! ahhoz, hogy a sportkor társadalmi munkával rendbehoz^a a pályát. Biz iosítson a tanács megfelelő mennyi­ségű fát. salakot és (fuvart, hogy meg­építhessék a futópályát és az MHk- akadálypályát. Nézzük meg, mi aj helyzet Csá'Lilján Itt is Traktor Sportkör mükcfchk, de amíg Bácsborsód a legelső, addig Csata Íja a bajai járás 16 községe kö­zül a lő. helyen állj Miért áll Csátálja ilyen hátul a községek rangsorában':' Megállapítható az, |hogy ez a község is teljesítette mindi az MHK-t, * mine pedig a sportfejlesztési terv többi ré­szét is. A baj itt al volt, hogy amikor a sportkör elérte : az előirányzatot, nem törekedett arra, hogy kihasználj* a lehetőségeket éé újabb magasabb eredmények eléréséért harcoljon, mim azt Bácsborsódon tették. Megdéged iek az eredménnyel. Más lehetőségek vannak Bácsboísó don. mint Csátaljdn? Nemi Csak mi? Bácsborsódon a vezetők szeretik sportot és azt segíkik, addig Csá'mijár nem törődnek vei L A nagyszámú La- talságnak felszerelés bőségesen áll * rendelkézésére, a környéken léve. versenyekre mégsem tudnak elmenni, mert sem az áliajni ‘ gazdaság, sem a gépállomás nem ad járművet, holott rendelkezik vele. A gépállomás és állami gazdaság vezetőinek ilvén ma­gatartása teszi érthetővé, npgy a fia lalságnak elmegy ja kedve a sportolás- tói. Csátálján az állami gazdaság és gép állomás vezetőincK meg kell érteniöl a szocialista sport jelentőségét. Falui a Trakior Sportkörnek komoly feladata hogy azokat a paraszttömegeket, me Ivek a múltban jel voltak zárva » sportolástól, most bevonlak a sportolói* táborába. Ehhez azonban a vezetőV segítsége, sok esetben pedig a példa mutatása szükséges. A mezögazda-U szocialista átszervezésével egyidejCilea falun a sportot is szocialistává keli tenni. Ebben pedig döntő szerepül van a mezőgazdasági, fizerneknek, . z állami gazdaságodnak é? gépállomáso!.- nak. Ezt a célt keII maguk elé tűzni a csátaljaiaknak is Így érhetik el azL hogy ugyanolyan mozgalmas sportélet alakul ki, mint Bácsborsódon. Balázsitu lstVáiL bajai JlSB-slnök. Két állami gazdaság, kétféle eredmény

Next

/
Oldalképek
Tartalom