Bácskiskunmegyei Népújság, 1952. december (7. évfolyam, 282-306. szám)

1952-12-09 / 288. szám

A madarasi Több ízben számoltunk be ar­ról, hogy a Múzeumok Országos Központja ásatást végeztet Ma­darason. Az ásatások úgylátsjik most a legtöbbel ígérő szakasz­hoz érkeztek. Nemrég 72 halom, ból áiló késöszarmata temető ben kezdtek ásni. Ezt a helyet a magyar régészet már igen ré­gen ismeri. Roediger Lajos, a zombori múzeum őre már 11)02 ben 'U hat sírt bontott fel. De eredményre jutni, messzebb­menő következtetéseket levonni lem tudott, mert mindegyik sír ki volt már fosztva. A sírmezö két részből áll. Az első temető halmai magasabbak és rend szertelenül helyezkednek el, amíg a másik temető kurgánjai alacsonyabbak és soros elrende­ződést mutatnák. A két temető azonban szorosan összefügg egymással és egy szerves égé szét alkot. Most az eisö temető 17 kurgánját 'rontották fei. A halom két méter magas és nyolc méter átmérőjű volt. Erdetitíg sokkal magasabb lehetett. Nagyon hasonlít ez a feltárás K. F, Szmimov, J. V. Sinicy, B. Grakov és P. Rykov Volga- vidéki feltárásaihoz, ök is talál tak mésszel feltöltött sírokat és ezt a szokást a halottak fon­tos társadalmi szerepével hoz. ták összefüggésbe. Megfigyel kiircánok télt, hogy a nők mellett fordul az elő, kiknek mellékleteik is gazdagabbak voltak a férfiaké uál; A helyes következtetést le­vonva megállapították, nogy itt matriarchatussal van dolguk és a megkülönböztetett temetés a papnőnek járt Nagyon ké­zenfekvő tehát az feltevésünk, hogy a madarasi kurgánokkal is ez a helyzet, A nagy és széles halmok női vázat takarnak, míg az alig egy méter magas és so­ros halmok férfi vázát fedik. Párduca Mihály kutatása nyo mán ma már több-kevesebb bi. zonyossággal meg tudjuk natá rozni az egyes halmos temetők keletkezésének korát. Tudjuk, hogy a Nyugat-Kelet irányítású halmos temetőket a déli cső portokkal kell kapcsolatba hoz nunk. Ilyen temetők Baja—.Szó ged vonalától délre fekszenek Erre a területre nézve sorsdöntő dátumokat jelentenek az idő számítás kezdete, utáni 353 — 359-es esztendők. Úgy látszik, akkor jelentek meg a déli hal­mos temetők népei a Balkánon és megkezdődött területükön is a szarmata népek foglalása. A madarasi kurgánok tehát min den valószínűség szerint az ezt követő idők valamelyikéből valók, pontosabban a negyedik század elejéről. K. 3Vf. Mirőt írtak levelezőink az elmúlt héten Az elmnlt héten megyénk levelezői a döntő tervév si­keres túlteljesítése érdekéljen tett vállalásokról', a vasgyüj- tés eredményeiről, a sajtóol* vasas jelentőségéről írtak. E mellett számos levelet kap­tunk, melyben levelezőink • a mindennapi munkában szüle* tő újról,- eredményekről és a kulturális élet számos terüle­téről számoltak be. Link Vilmosáé megírta le­velében, hogy a Bajai Gya-P~ iuszövetgyár előkészítő ősz- ;áladnak dolgozói közül a fel­vetők máris túlteljesítették az 1952-es döntő tervévüket. A vetülékceévelők december 5- én fejezték be éves tervüket. A. keresztorsózó dolgozói ne­jig vállalták, hogy december il-re. Sztálin elvtárs 73- szü­letésnapjára befejezik éves tervüket. Az előkészítő dol­gozói nemcsak az évi terv si­keres túlteljesítéséért küzde­nek, hanem a munkafegye­lem megszilárdításáért is. Én is résztvettem az első szövetkezeti levelezőankéton — írja. Táncos Mihály, gátéri röldművesszö vetkezeti dolgo­zó. — Az ankét komolv segít­séget jelent számomra az előttem álló feladatok végre­hajtásában. Világosabban fej- ismertem a pártsajtó jelentő­ségét, amely irányt mutat számunkra a. napi munkában. Öröm töltött el, amikor a szerkesztőség munkatársai el­jöttek közénk és kérve az egyszerű parasztemberek vé­leményét, tanácskoztak ve­lünk, hogyan tudnánk az építőmunkában felmerült ne­hézségeket megoldani. A Kiskőrösi Általános Gim­názium tanulói szervezett munkával tudták elérni, hogy 78 mázsa 94 kilogram vasat gyűjtöttek nemzetgazdasá­gunk számára. — írja Kovács Károly levelezőnk. A nyárlőrinci Haladás tszcs-hől Topolyai Pál leve­lezőnk arról értesítette szer­kesztőségünket, hogy az újo- uan megválasztott csoport- vezetőség jó munkát végez, amit az bizonyít, hogv a Ha­ladás csoport tagiai az őszi munkákat 100 százalékosan elvégezték. Szeretette] köszöntjük mun­kás-paraszt levelezőink tá­borába Szabó Erzsébetet, a lajosmizsei gépállomás dol­gozóját. í'/ki szerkesztőségünk­höz küldött első ’eveiében a DlSZ-í'iata'.ok munkájáról írt. Megemlíti, hogy munkácsi Mihály festményeinek repro­dukcióját összegyűjtve, ki­állítást rendeztek az elmúlt vasárnap a lajosmizsei kul* túrotthonban. Elítélt feketevágók, spekulánsok, szabotáló kulákok, áruhalmozók tz utóbbi napokban a bíróság több fe-ketevágó spekulánst vont felelősségre. Szálkái Ferenc ku. peoat az esztergomi járásbíróság ítéli e 3 évi börtönre, mert borjüt vágott le feketén és a hüssíd üzérkedett. A jászberényi járásbíróság Zsidó Andrásné jászárokszállási feketéző asz- szonyt .1 és' fél évi börtönre ítélte se.-tésieketevágásért. Túri Pál nagykényi hentes és mé­száros egy borjút vágott lo fe- ketén, majd a vizsgálatot foly­tató rendőrt meg akarta vesztegetni, A. tamási járásbíró­ság 2 évi és 6 hónapi börtönre, <000 forint pénzbüntetésre és 1000 forint vagyonelkobzásra Ítélte Több szabotáló ku'ák felett is ítélkezett a bíróság. Sáfrány János lajosmizsei kulák sertés., baromfi- és toiásbeadását sza­botálta, a kecskeméti járásbíró­ság 3 évi és 6 hónapi börtönre, 4000 forint pénzbüntetésre és 10 000 forint vagyohe-kobz-ásra ítélte. A nyíregyházi megyei bíróság Kiss Kálmán volt beraagykeres­kedöt" vonta felelősségre áru­halmozás miatt. A vádlott’aká- sán többmázsa lisztet, nagy­mennyiségű cukrot és szappant halmozott fel. Ezenkívül elrej­tett 218 kiló petróleumot, 323 kiló permetezöszert, 314 kiló festéket, 21 gépjármű külső gumit és 23 mázsa vasárut. A bíróság 8 évi börtönre, 3000 fo­rint pénzbüntetésre és vagyon­elkobzásra íté’te az áruhalmozö bornagykereskedöt. TAKARMANYSZALMAT minden meny nyiségben,. egész nap átvesz — a Serneval. Bclsönyir 11. szám alatt. 138 Bácskiskunmegyd KÉPÚJSÁG az MDP Bácsk skuuraegyei. Bizottsága napilapja Felelős szerkesztő: KŐVAKI PETER Szerkesztőség: Kecskemét, Széchenyi-tér t sz. Teletöm 26-19. 11-22 és 20-97 Felelős kiadó: NÉMETI JÓZSEF Kladéáivatal: Kecskemét. Széctienyl tél 5. sz. Telefon: 22-09 BáeskUkunroegyet Nyomda V. Kecskemét. — Teleion: 24—0Ô Felelősi Faragó Inns Igazgató Községeink életéből Pár hét alatt • a tataházi Dózsa termelős övetkezeti cso­port földterülete több mint 200 hold földdel növekedett. Harminchat család lépett be és választotta a nagyüzemi gazdálkodást, közöttük Gönc isik Máté dolOozó paraszt, Ludas Antal 11 holdas dolgo­zó paraszt, Varga Mihály párttitkár elvtárs jó példával jár a tagság előtt. Ebben az évben 407 munkaegységet szerzett. , * Bácsalmás községben Mol- uár 1‘éte,. 7 holdas dolgozó paraszt még októberben tel­jesítette -az állammal szembs- ni kötelezettségét. _ A novem­beri . üárttastcvűlésén meg­ígérte. bojrv Sztálin elvtárs születésnapjára teljesíti 195ö- as év első felére baromfibe- adását. Vállalását már tel­jesítette. * Teljesítette vállaláséit a kunbajai, földművesszövetke- zet, A vasgyiijtés első nap­in i. ban vállalta, hogy 20 má­zsával több vasat gyűjt, mint a község terve. Bezzeg Ist­ván földművesszövetkezeti dolgozó egymaga 50 mázsa va­sat Ouiijtött. A szövetkezet dolgozói vasárnap is útnak indultak a további eredmé­nyek növelése érdekében. CSENDELET AZ „ATLANTI-PIACON* Mozik műsora December 9-i műsor: Kecskemét, Városi Mozi 6 és 8 órakor: NAPPALOK ÊS ÉJSZAKÁK (Szovjet film) Kecskemét, Árpád Mozi Fél 6 és fél 8 .órakor: VIHAR GRÚZIÁBAN II. rész (Szovjet film) Haja, Béke Mozgó Fél 6 és fél 8 órakor; TÁNCOSNŐ (Szovjet film) Baja, központi 6 és 8 órakor: TENGERÉSZ LANYA (Szovjet film) TEDD PENZEBET MIELŐBB TAKARÉKBETÉTBE Iló’nyó's, Kényelmes, biztonságos/ KSCÍ..T dj-CS vr<^CS0W90i0K8CSG| AJÁNDÉKIARGYAKAT, puliit, fczlápkal, bútort niljilí a Bizományi Áruházban Baja, SzaMÉ'iil 9- SeesSeii. S»Sisi-ü. U 26S. Az „Ecenomiat* című angol burzsoá folyóirat a kapital sta országoknak a nemzetközi piacon megmutatkozó eFentétehiek jellemzésére azt írja, hogy a. kapitalista államok „a kereske­delem Területén elvágják egymás nyakát.“ íme, az angol önvallomás illusztrálása íb| Jefimov szov­jet karikaturista rajza nyomán. A Magyar Népköztársasági Kupa első országos forduló fa Kecskeméti Kinizsi— Kiskunhalasi Lók. 3:2 (1:0) Szolnoki Szikra— Tiszakêcskel SK 4:1 (1:1) Szegedi Dózsa— Kiskunfélegyházi Vasas 5:2 (3:2) Megyénk labdarúgó csapatai közül tehát a Magyar Népköztársasági Kupa első országos fordulója után egyedül a Kecskeméti Kinizsi jutott tovább. A kecskeméti csapatnak Kiskunhdlason nagyon meg kellett küzdenie a győ­zelemért. A hazaiak végig nagy erő- bodobássaj küzdöttek, de a techniká- tabb NB Il-es csapat győzelmét nem tudták megakadályozni. A Lokomotív játékosokon kiütközött az. hogy néhány hete abbahagyták a baj nőid mérkőzése két és több edzést kihagytak. A ven­dégcsapat góljait Fenyvesi, Szabó. Tiszavölgyi, mig a hazaiak góljait Vass (U-esből) és Tichmayer szerez­ték. Tiszakécskén mintegy 800 néző előtt rendezték meg a Szolnoki Szikra —Tiszakêcskel SK találkozót. Különö­sen az első . félidőben volt jó a küz­delem, elvkor még | a hazaiak .jól bír­ták az iramot és jeljesen egyenrangú ellenfele volt az NB Il-es szolnoki együttesnek, amit ai félidő l:!-es ered menye is igazol. Szünet után némikép megváltozott a játék képe, tartós fö lényt tudott kiharqolni a Szikra és 3 TSK védelme nem j tudta megakadá­lyozni a csatárokat a góllövésben. A látóknak ebben a szakaszáoan is akad* s hazaiaknak gólhelyzetük, de kihasz­nálni nem tudták, | így az eredmény végeredményben 4:(-re alakult. A Kiskunfélegyházi Vasas Szegeden mérkőzött a. Dózsa J ellen. A találkozó* megérdemelten nyerte meg a szegedi csapat, mely minden részében jobbnak bizonyult ellenfelénél. A K. Vasasból hiányzott az, amit. éppen a legutóbb mérkőzéseken megszoktunk, a lelkese­dés. A Dózsa máij az első félidőben némi fölényben játlszott szőhet utál pedig szinte állandóan rohamozott és megérdemelten jutott az 5:2 . (3:2)-e^ győzelemhez. A Magyar Népköztársasági Kupa második országos fordulójára előrelát­hatólag jövő vasárnap kerül sor, amikoris már az b)B I-es csapátok is a kpzdelf bekapcsolódnak Dzdelembe. Sp vrt eredmények NB I, 26. fordulójának eredményei: Budapesten: Szegedi Honvéd—Bp. Kinizsi 1:0 (0:0). Csepeli Vasas —Pécsi Lokomotiv 4:8 (2:1). Győri Vasas- Bp. Postás 1:1 (0:0). Szombathelyén: Sz. Lokomotív—Bp. Honvéd 9:0. Dorogon: Up. Bástya—Dorogi Bányász 5:3 (4:1). Salgótarján: 3. Bányász—Bp. Vasas 8:1 (1:1). Diósgyőr. Bp. Dózsa-Di. Vasas 7:0 (3:0). Az eredmények alapján a Diósgyőri Vasas és a Pécsi Lokomotív esett ki az NB I-bői. Eldőlt a bajnoki cím kérdése is. 1952. évi bajnok a Buda­pesti Honvéd. csapata Az NB L hát­ralévő mérkőzésére, a Bp. Honvéd - Bp. Dózsa találkozóra vasárnap kerül sor. 1. Bp. Kinizsi—Szeged . 2 0:\ o Bp. Postás—Gyár X 1:1 Az NB I. állása: 3. Dorog—Bp. Bástya 2 3:5 i. Bp. Honvéd 25 21 4 — 86:19 46 4. Diósgyőr—Bp. Dózsa 2 0:7 o Bp. Bástya 26 20 5 1 «6:33 45 5. Csepel—Pécs í 1 4;d 3. Bp. Dózsa 25 14 7 4 65:41 35 6. Salgótarján—Bp. Vasas ! 3:i 4. Bp. Vasas 26 13 7 6 51:40 33 7. Izzó—Sztálin Vasmű 2 1:2 5. Cs. Vasas 26 11 3 12 52:53 25 8. Sortex—Misk. Honvéd 1 4:0 6. Győr 26 9 5 12 51:57 23 9. Bp. Postás—Csepel , 2 1:2 7. Szombathely 26 8 7 11 31:13 23 10. Bp. Honvéd—BpJ Lók. , X, 3:3 8. o 3 VQ 26 8 5 13 39:41 21 11. íO’stext—Kinizsi Î 6:? 9. Bp. Kinizsi 26 8 5 13 z7*31 21 12. TF—Bp. Vasas ! 1 12 ;C 10. Salgótarján 26 8 4 14 44r59 20 A üóltotő ti. Sz. Honvéd 26 7 5 14 37:52 l9 4 tuláJatos szelvénye 12. Bp. Postás 26 7. 5 14 34:55 19 15. hét 13. Diósgyőr 26 6 4 16 3(:t>4 16 1. Bp. Kinizsi—Szzgfcd 0:1 (0:0) 14. Pécs 26 1 8 14 24:5d 16 Bp. Postás—Győr 1.1 (0:0) A KECSKEMÉTI tlNIZSI jövő vasár­nap, december-14 én délután fél 2 óra­kor Kecskeméten, a Városi-pályán a Népköztársasági Kupa-mérkőzések ke rétében a Szolnoki Szikrával játszik, Osztályozó az NB I-bic .jutásért; Győrött: Sztálin Vasmű Építők— Vasas Izzó 2:1 (0:1). Hatvanban: Vörös Lobogó Sortex- Miskolci Honvéd 4:Q (3:0). NB lF~Déii-csoport : . Budapest: Gyulai Epítők-Vórős Lobogó Kistekt 4:2 (3:1). A TOTO 12 találatog szelvénye 49. hét A »róhíHelések HATOS kis öntött kályha és donorokká eladó. — Kecskemét, Mária-krt. 7. 951 TCZEP Szegedi-úti telepén, Kecs­ióméten, hétfőn reggel elcserélte a tiagacsomat egy rendórfalul kartárs nő. T- Kérem, legyen1 szíves jelentse, va£/ hsjza vissza â telepre. 954 ÍRÓASZTAL és kályhák eladók. — Kecskemét. Síamos-ptca 4. sz. S53 IO asztali tűzhely gramofon .emezek­kel eladó — Kecskemét, Attila-utca U. sz. 353 INGAÓRA éí f? .máktörő mozsár eladó — Kecskemét, Harog-utca 9. Si. *52

Next

/
Oldalképek
Tartalom