Bácskiskunmegyei Népújság, 1952. december (7. évfolyam, 282-306. szám)

1952-12-07 / 287. szám

Bruckner Lajos „beleszól“, a termelésbe Bruckner Lajos már kiskora ban minden fedő alá liekandí- kátt. Olyan szomjas volt a tu­dásra. mint a szivacs. Nem is volt gép környezetében, amely nek szivét-Ielkét nem ismerte volna. Mint lakatos került a Bajai Gy ap'júszö vetgyárba, Hamaro • Mn minden üzemben ismerték. Ahol valamelyik társa ba jlód tt, ott segített. Sok tá*praeseti gon­dolata volt. Hasznos újítása, amellyel segíthetett volna az üzem munkáján. De nem volt érdemes, A gyárban nem az volt a fontos, hogy újításával megkönnyítse dolgozó társainak munkáját, hanem az, hogy egy észszerűéi léssel még több nyereség foly­jon a részvényesek pénzeszsák­jába. És még az is inegeshetik, hogy ráförmednek, hogy ne dug­ja az okosok dolgába az. orrá-,., A munkásnak egyikre sem volt szüksége... ♦ A felszabadulás után a Ra jai Gyapjúszövetgyárba is bekö­szöntött az új elet. - Mint az áprilisi Uó, úgy tűntek el itt is a dóiyfös tökének, a párnázott ajtók mögötti vezérigazgatók, a munkásnyúzók. Később a gyár a dolgozóké lett. .Most már érdemes volt a lennel éhbe is „beleszólni“. dói megfigyelte, hogy a múlt. ban a vetélőgépek görgőcSap- szegei a megmunkált anyagtól feitorzsásodtak, A görgő nem tudott forgómozgást végezni. Nézte », dolgozók kínlódását, sok-sok veszödségét. Egyik nap műszak után neki­állt a gépet szétszedni. Kiemelte a görgőesapszeget, — Mit. csbiálsz, János? — szóltak rá társai. — Újítást, amivel nem ismer­tek majd gépeitekre. Négy milliméterrel vastagabb átmérővel új görgőcsapszeget készített és márls kiküszöbölte a feltorzsolódást, biztosította a forgómozgást. — Na, vezérigazgató t.űr'1, mit szól ma ehhez! — mondta magában és elmosolyodott. Nem lg keil ehhez találmányi híva tál. Csak az alulról jövő kezde­ményezést előmozdítani. A múlt­ban erre nem volt szükség. Ki törődött akkor a munkás erejével. A haszon, a minél több profit volt csak fontos, ♦ Nem múlt el hét, nem múltéi hónap, hogy- valami újítás ne gazdagította volna az üzemet. Könnyebbé vált a munka,. Bruck­ner János, ahol csak panasz hangzott el, ahol csak hibáról hallott, ott volt és szakértő te­kintetével felmérte a hibák ki­küszöbölésének lehetőségei*. így került sor a régi kártológép za­varainak kiküszöbölésére is, A régi kártológépen állandóan gondot okozott a lejövő bund' egyenlőtlensége. Ettől pedig függött a fonal egyenletes égé. Ha vastagabb a, bunda, vasta­gabb a fonal is. Ez nagyban be folyásolta a minőségi munkát, annak eredményeit. — Megoldom én a ti gondjai tokát — mondotta egy nap Bruckner János és a műszak vő gén nem ment haza, Odaült a gép mellé és figyelte annak munkáját. Utáua nem egy terv és annak alapján nem egy terv­rajz készült. Napok múltak. Az eredmény . nem akart megszü tetni. De ez nem szegte kedvéi Bruckner Jánosnak. Egy napon aztán mégiscsak megszületett az újítás. Miből ál­lott ez? A kártoló tambúr hen­gerét követő hengerre egy mérő- szerkezetet szerelt, — Ugye, milyen egyszerű? —- mondja most mosolyogva. — Szinte magától értetődő. Most jön aztán a legeredetibb gondolat, a mérőszerkezetet csen­gővel látta e1. Mikor a henger­re megfelelő bunda, rakodott le, a rezgő penge útján megszólal a csengő. Figyelmezteti a gépke­zelőt, a megfelelő bundaképzödés létrejött. — Hát nem egyszerű — is métli újból és nevetése is csen­gőbb lesz. Ilyen munkás Bruckner Já­nos. Minden szava talpra esik. Megfontolva dolgozik. Keresi a dolgok nyitját. Keresi a kicsit, amely a nagynak a kezdete... Országunkban ma már sok Bruckner János van. Amit ők tudnak — az már nem titok. Tu­dásuk összekapcsolja a haza dol­gozóit! fis mily szép ma ebben a hazában élni, dolgozni. A vasgyüjtés hírei földmű vessző vetkezeteiiik a ■üesrhosszabbított kampány alatt fokozzák begyűjtési te vékenysegüket. Élenjárnak a kecskeméti járás földműves- pzövetkezetei. mejvek vaster- viiket eddig már 93 százalékra teljesítettek. Ezek között a szövetkezetek között is ,nél damutató Lajosmizse; mely­nek eredményes munkája nyo mán fénteTvü.ket 2*20 száza Iákra, vas-előirányzatukat 110 százalékra teljesítették. Izsák, -zövetkezeti dolgozói is kiváló n unkát végeznek n vasgyüj tés során, melynek eredmé­nyeképp vasból 104 százalé­kot. fémből 360 százalékot ér­tek el a mai napig. A kunszentmiklósi járási szövetség a bírálat után meg javította munkáját és a fém- begvüjtés versenyében az él­re tört 130 százalékos teljesít­ményével. Fajszód egy nap 2200 kg vasat és 30 kg fémet gyűj­töttek a szövetkezeti dolgo­zók. A lelkes, munkából a ta­nács elnöke is kivette részét. Együtt gyűjtött a falu út törőivei, dolgozóival. Tanulhat a szép eredmények­ből és példákból a bátyai sző vetkezeti ügyvezetőm"» is. aki kijelentette, hogy ő vasárnap főz és nem ér rá gviiiteni. - Nem jobb a helyzet a bacsal mási és' bajai szövetkezetek­nél sem. előbbi 5, utóbbi G százaléknál tart a rossz szer vezés és a nemtörődömség kö­vetkeztében. Feketevágó bandát ítélt el a kalocsai járásbíróság Üzérkedő hupecebi, felhasz­nálva a takarmányellátás ne­hézségeit., — feketevágásokká' igyekeznek akadályozni ál­lattenyésztési tervünk végrehaj­tását. Ilyen feketevágó társasá got lepleztek le a kalocsai já­rásban, Viola József volt horthysta. rendör, a* felszabadulás után foglaikozásnélküli“ feketéző“ 1951-bett már 4 hónapot töltött börtönben közellátási bűncse­lekményért. Viola ez év szep­temberében Kopasz Gábortól járlatlevél nélkül megvásárolt egy borjút s azt levágásra el. fdta Faksi Istvánnak. Néhány héttel későob még egy borjút vásárolt Kopasztó-, azt Csanádi mz’óvai egyitt levág? a és hu­si'. feketén elmérte. Belekóstol va a „jól vövedelmezö'* fekete vágásba — harmadszor Balázs Balázstól vásárol?, ugyancsak egy borjút s ezt is feketén ér- tékesitette. Ekkor azjiban rajtavesztett. A járásbíróság Viola Józsefet 3 évi börtönre, pénzbüntetésre ég 2000 forint értékű vagyon­elkobzásra ítélte. Csanádi László X évi. Kopasz Gán u 8 hónapi, Rigler István — aki szintén részes volt a feketevá­gás okban, lopásért és verek« dósért már három ízben volt büntetve — 3 hónapi, Balázs Bn.fezs 3 hónapi bőr cin bűn te­list kapott, pénzbüntetéssel és vagyonelkobzással egyetemben. Pártoktatás Hára hírei December 9-én délután ,6 órakor előadás a „Szovjetunió új ötéves terve hatalma« lé­pés ? kommunizmus építésé nek útján” címmel propagan disták és pártaktívák részére Előadó: Dögéi Imre elvtars, a Központi Előadó Iroda tagja. .4 megyében legjobb eredményt elért egyéni dolgosó parasztok A körösi ereszt Fodor József (Lakitelek), Guba,est Lajos (Fülömzállás), Tőr- teli Sándor (Kunszállás), Sibalin Antal (Ga\a)• Vujkov Máté (Katymár), Sinkovics Andrásné (Kiskőrös), Un Jó zsef (Tass), Kovács Sándor ( DunaiKita.j) Vasárnapi LABDARÚGÁS titkársága december 8-án, reg­gel 9 órai kezdettel a kecske' inét; Árpád Moziban ápolónői találkozást rendez, amelyre meghívja a b^ombónapos ápolónői tamfolyaniot végzett ápolónőket. Az útiköltséget a titkárság megtéríti. KIRÁLYCSEL XXI. szovjet bajnokság elődöntője: Baranov Bones- Oszyiolovszkij 1. e4, e5 2. f4, of: 3. Fc4. He7 4. Hc3. Hgü 5- IIf3, Fe7 6. d4. o6 7. 0—0, 0—0 8. Heó!. HeS: 9. det d6 10. Ff4:, Vb6f 1|. Khl, de: 12. Fe5:. Vcű 13- Bf7:!. Bf7: 14. Ff7:f- Kf7: 15- Vhát, Kt'8 16. Bflf, Ffö 17. Hdő!. Hd7 (17.—, cd:-re 18. Ff6:, gfj 19. Ke7 20. Bi'7t!) 18. bl!, feladta. SZICÍLIAI VÉDELEM Női világbajnok jelöltek versenye, Moszkva, 1952. Zvorikina Karff 1. e4, c5 2. Hf3. d6 3. d4. ed: 4. Hd4:> Hfö 5. Rc3, S6 6. f4, Fg7 7. e5, de: 8. fe:, Hg8? 9. Fb5t. HeC 10. Hc6:, Vdl:t 11 Kdl:, Fg4 12. Kel, a6 13. k3, Fd7 14. Hd4, feladta. iillllllllillllllllllllllllllIHlllillllllliililllllllllllillillllllllllllllllllllIi Mozik műsora December 7-i műsor: Kecskemet, Városi Mozi . 4, 6 és 8 órakor: VOLPONE (Francia film) ­hecükeinét, Árpád Mozi Fél 4. fél 6 és Tél S órakor: ARIN KA (Szovjet film) Uuja, Kéke Moz«é Fél 4, fél 6 és fél 8 órakor: ASSZONYSORSOK (Német Ilim) Baja, Központi 4, 8 és 8 órakor! A LÁNYOK BELESZÓLNAK lill!llll!l!llllll|!|lll|lllllllliilllllllll!llllllll!llllllllllllll|l|||l!!ll||l:. fj«ü)aK9UK83iBBaB>!N»giHiasaaEi»ir(8rcínct ELADÓ konyhaszekrény*, asztal. ll$z- fcsláda. — Kecskemét, Hosszú utca 27 Magyar Népköztársasági Kupa; Kiskunhalason; K. Lokomotív—Kecskeméti Kinizsi találkozóra kerül sor. A kecskeméti csapat jól szerepelt az NB II. Déli­csoportjában. Nagyobb játékéi őt képvi­sel, mint a megyei bajnokságban sze­replő Lokomotív. Győzelemre mégis csak akkor számíthat, ha teljes erő­bedobással küzdi végig a 90 percet. A Lokomotív-pályán fél 2-kor sorrake- n'ilo mérkőzést dr. Sásdi vezeti. Szegeden: Sz. Dózsa^-Kiskunfélegyházi Vasas. A Szegedi Dózsa a csotigrádmegyei bajnokság egyik részvevője, jóképes ségQ gárda. A K. Vasas az utóbb1, bajnoki mérkőzéseken jó formáról tett tanúbizonyságot, több szép győzelmet sratott. Ez bizonyára nem leszi játéko­sait elbízakodottá és ha nag/ harc után is, de továbbjut a kupaküzdelein ben. A mérkőzés fél 2-kor kezdődik. Szarvas játékvezetésével. Tiszakécskén : A TSK—Szolnoki Szikra találkozó érdekessége, hogy a hazaiak a megyei, míg a vendégek a Nemzeti Bajnokság II. csoportjának utolsó helyezettje Mindkét együttes alacsonyabb osztály ban szerepel majd az 1953. évi bajnok ság során. A Szikra nagyobb játékerő képvisel és győzelme valószínűnek lát­szik. A találkozót Kákonyi dr. vezeti. Ez a tnéi kőzés is fel 2-kor kezdődik. IJÍIIÍITMWIT, porcelánt, flszlrpkat, MM vásároljunk a Bizományi Áruházban Baja. SzateMg-át 9. tataiét, Niylíiösi-ii. 22 268 ÖKSCScKS<^aB§a§cS<3C§cKSCgd4 HAZINYULAT veszek, kilónként 10 fo rlntos árban, minden mennyiségben. — Állandó átvétel: Kecskémét. Erzsébet körút 17. sa. 94* sportműsor Asztalitenisz megyei bajnokság Baján bonyolítják le a megyei bajnokság második. 4* egybep befejező részét is. Ezen a héten márt részt- vesznek a kecskeméti és kiskunféleg>há zi legjobb asztafiteniszezők is. Itt dől el, melyik csapat nyeri meg a megyei asztalitenisz bajnokságot. A kétnapOö küzdelem során a (bajnoki *cí;n kér­dése, nagy küzdelem után. valószínű­leg ebben az évben is a Kecskemét! Kinizsi és a Bajai Vörös Meteor közöb dől el. A proli i rclelések KÉZIKOCSIT, négykerekűt, laposat könnyűt veszünk, -f Dekoráció, V., Kecskemét, Koháry-uljca 2. sz. j 50 DRB anyabirka sladó, vagy kiadó tartásra. — Kecskemét, Erzsébet -kör ül 62. sz. 9-14 NAGYMÉRETŰ. szép. tükrözött elő- szobaszekrény eladó, j — Kecskemét, Nagykörösi-utca 42. sk. 94S KONYHABÚTOR és elószobafal eladó Kecskemét, Ntflrl-út 12. sz. 934 ELADÓ keveset használt, világos háló szobabútor. — Kecskemét. Arok-utc* 13. sz. 94e ÍRÓASZTAL, jóállapojtban lévS, eladó Kecskemét, Vacsi-utc^ 16. sz. 94/ SERTESVAGAST, húífüstölést vállalok Belet viszek. — Kecskemét, Csongrádi- út 8. sz. Falusi hentes. 942 KEMÉNYFA. nagyméretű Íróasztal fiókokkal eladó. — (fim: a kecskémét- kiadóban. 94? 2 AGY kiadó férfiak részére. — Kecs- kemét, Czollner-tér 28. sz. Almást 960 KECSKEMÉTIVágóhlcfésHúsMdolgo zó Vállalat kiskuntélegyházi kirendelt sége állandó munkára, azonnali belé péssel hentes és mészáros szakmun kásokat keres. — Jelentkezés: Kecs keméten, vágóhídi igazgatónál. 89 E ácski s kunme gyei NÉPÚJSÁG az MDP Bácsk skunmegyet Bizottsága napilapja Felelős szerkesztői I KŐVÁRI PÉTER Szerkesztőség: Kecskemét. Széchenyi-tér I sz. Teleíon: 26-19. 11-22 és 20-9/ Felelős kiadó: N^ÁÍETl JÓZSEF Kiadóhivatal: Kecskemét. Széchenyl-tér 1. sz. Telefon: 22-09 Bácsklskunmegyei Nyomda V. Kecskemét — felelőn: 24—09 Felelős; Faragó) Imre igazgató Nyúl tenyésztők figyelem! A Prémesállattenyésztő Vállalat október 15-től december Síig élőnyulbegyüjtést tart A betgaoriás kivételével min, denfajta 2 kg.on felü*l nyuUt, élősúly kg-Kéni 10 Ft-os áron, ugyanazt szerződésileg 12.— Ft-os áron átvesz. A belgaóriás ára kg ként 8.— Ft, szerződéssel 10.—* Ft. Ajánlja fel átadó nyálait. Számlásról ** vállalat gondos­kodik. Nagyobb tételt a helyszínen, készpénMizetés ebedé, ben, vesz át. Kisebb létei ellenértékét 18 érán belül kiegyenlíti. ' PB16MBRÁLLATTENYÉSZTŐ • VALLALAT, 22Q Budapest, V., Siito.utca ^ ss.

Next

/
Oldalképek
Tartalom