Bácskiskunmegyei Népújság, 1952. augusztus (7. évfolyam, 179-204. szám)

1952-08-19 / 194. szám

BACSKISKUNMEGYEI NÉPUJSÁG Kilenc zsák útja. — Élüzem lett a Kecskemét vidéki Bor- forgalmi Vállalat. — Mozai­kok a kiskőrösi Ünnepi Vásár­ról. — Szeretettel várják a~ élsportolókat K iskőrösön. wttjmm AZ MM!» BACSKISrcUAMEOYEI PAHTBIZOVTSAffASÍAK LAPJA VII. évfolyam, 194. szám 4t*n fitt fillér 1952. augusztus 19, kedd Aljas merénylet a béke ellen A békeszerető emberiség az elmúlt' évek eseményeiből vi­lágosan láthatta, hogy a Tito- banda a nyomorba döntött jugoszláv nép és a más né pok elleni merényletek vég­rehajtására teljes mértékben amerikai gazdáik mellé szegő­dött. A belgrádi banditák ma már minden becsületes, hazá­ját és népét szerető ember szemében az amerikai gengsz­terek méltó tanítványaiként szerepelnek, s mind az embe­ri tisztesség esküdt ellensé­geit tartják őket számon a béketábor népei. Tito és klikk­je készségesen teljesít minden utasítást, amelyik a Fehér Házból indul ki és kellő vér­díj felében hajlandó minden­re, amit egy új háború elő­készítése.- vagy kirobbantása céljából tervbe vettek az ame­rikai dohár urai. A belgrádi, athéni s ankarai fasiszta kor­mányok ma amerikai pa­rancsra agresszív katonai szö­vetségről tárgyalnak. Ridg- way pesitistábornok látogatá­sa után szint© napirenden vannak az elvetemült, aljas merényletek a román, a bol­gár és a magyar határok ól- len. Az utóbbi időben Relg- rádba küldött tiltakozó jegy­zékek bosszú bünlajstromát sorolják fel ennek a minden aljasságra képes lakájbadnak- amely a legaljasabbul és leg- köuyörtelenebbiil árusítja sa­ját népiét ag'resszív katonai szerződések és háborús készü­lődések mellett a békét, szo­cializmust építő népi demo­kráciák határain provokatív támadásokat vezet. Provokatív tevékenységük egyre erősödik a mi határa ink ellen is. Aljasságban min­den eddigi provokációjukat felülmúlja az a fasiszta táma­dás, amely a Tito-kUkk ban­ditái részéről a közelmúltban érte népi államunk határait. 1952 augusztus 5-én éjfél után levegőbe repítették Tito fa­siszta terrorlegényei a lete- tiyei közös közúti hidat. A robbanás döreje mintegy pon­tot tett arra a merényletsoro­zatra, mely a megyénk hatá­rain zajlott le-július hó fo­lyamán. . Határainkat védő hős ma­gyar határőrök ellen intézett támadások és a letenyei híd felrobbantása komoly figyel­meztetés megyénk minden dol&ozója számára. Minden becsületes dolgozónak világo­san kell látnia, hogy déli ha- tárainkon a gyújtogatok és bérgyilkosok bandája kémleli a mi békés építőmunkánkat. Ádáz gyűlöletében eredmé- ttyeink feletti dühébn kihasz­nál minden lehetőséget, hogy szocializmust építő népünk boldogságára, megyénk dol­gozóinak . munkájára törjön. A Rajk-banda leleplezése óta világos mindenki előtt, hogy a Tito-banda nem elégszik meg határsértésekkel és aljas provokációkkal, hanem igyek­szik ügynökein keresztül be­férkőzni sorainkba is- Most, amikor jövőévi kenyerünk biztosításáról van szó, s ami­kor megyénk dolgozóinak a többsége becsületesen eleget tesz állam iránti kötelezettje geiuek; fokozott éberséggé, kell gondolnia minden dolgo­zónknak arra, hogy az osz­tályellenség, a kulák minden tevékenysége, minden próbál­kozása a Tito-banda és gazdái malmára hajtja a vizet, . A mi hazánk erős és szilárd bástya a nemzetközi béke fronton. Erőnk abban van, hogy a Szovjetunió hős kato­nái áltál ajándékozott szabad­sággal élni tudtunk. Sikere­sen vertünk vissza minden tá­madást, amely szocializmu­sunk építése ellen irányult, líredmécyeink a békeszerető népek nagy családjának sze­mei előtt szökkennek magas­fa és munkánk gyümölcsei egy-egy lépéssel visznek ben­tiünket előbbre a béke meg­erősítéséért folyó világméretű harcban. Most, amikor pár nap vá­laszt el bennünket alkotmá­nyunk ünnepétől. különös élességgel vetődik fel a kér­dés: állampolgári kötelezett­ségeink teljesítésében, az osz­tályellenség elleni harcban minden erőnkkel támogat­juk-© határainkat védő, s a provokációkat visszaverő hős határőreinket. Ezért is keli ma minden erőnket összpon­tosítani arra, hogy üzemeim© terveink teljesüljenek, ezért kell ma népnevelőinknek fo­kozott harcot folytatni a ga- bonabegyüjtés sikeres teljesí­tése érdekében, A mi erőnk abban van. hogy népünk minden becsű letes, hazáját ezerető fia nagv pártunk mellett - száll síkra szocializmusunk építéséért, s egy emberként világosan lát­ja feladatait a béke igaz ügyéért folyó harcban. Az imperialisták a Tito-banda gengszterhada sok mindent megért, ha az erő nyelvén szólunk hozzá. Nem a belg­rádi klikk, vagy az amerikai dollármilliomoeok békeszer»- tetén és humanizmusán múlik az, hogy a béke fennmarad, hanem azon, hogy a béketábor minden országa, hazánk, megyénk minden dói gozója nap mint nap. óráról- órára megteszi kötelességét és ereje megfeszítésével harcol a boldogabb jövőért, az állami tervek teljesítéséért, hazánk védelmi erejének szilárdabbá léteiéért. A .. mi erőnk ma; üzemeink dolgozói az alkotmányról Vállalásaink való r arái tusával ünnepeljük augusztus 2$)-út* alkotmányunk ünnepét Hősi tettekkel, munkafel­ajánlásokkal készülnek ipari üzemeink, mezőgazdaságunk dolgozói alkotmányunk ütme pére. Ezekről a felajánlások ró!, hősi tettekről és allcotmá- nmnk iránti nagy szerétéiről tesznek tanulságot számol­nak be dolgozóink a Népúj­sághoz beküldött leveleikben■ Dolgozóink jelentős része teljesítette fogadalmát Üzemünkben lendületesen folyik a verseny a’kotma- nyunk ünnepére tett vállalá sok teljesítéséért. Népnevelő­ink és bizalmiaink ió munká­iét bizonyítja az a tény, hogy dolgozóink jelentős része.tel- je-ítette fogadalmát. Üze­münk minden dolgozója tud­ja. bogy a mi alkotmányunk a nép hatalmának, szabadsá­gának. jólétének, további fel- emelkedésének dicsőséges ok­mánya, nagyszerű eredmé­nyeink összegezése, az 1000 esztendős harc győzelme, Horváth Róbeftné, Kiskunhalasi Barneyál Havi lervünket 10 nappal előbb befejezzük Július havi tervünket hét nappal előbb befejeztük. — Nagy segítséget kaptunk Horváth csoportvezető elvtárstól, aki előrelátó ió munkaszervezéssel biztosította vállalásunk teljesítését. Ezzel az eredménnyel nem elégedtünk meg. Újabb' vállalást tettünk alkotmányunk ünnepére. Megfo­gadtuk, hogy havi tervünket 10 nappal előbb befejezzük. Fogadalmunk nem maradt papíron, mert kötelezettségűm; jelentékeny részét valóra váltottuk s így fejeztük ki szerete­tünk ct alkot mám/unk iráni. Kocsis Jánosné bizalmi, Ki-kunfélegyházi Gépgyár jón a büszke élüzemi csillag. Ennek érdekében üzemünk Idő­sebb dolgozói, sztanovisták segí­tik a lemaradókat s munka mód­szerük átadásával elősegítik alkotmányunk ünnepére tett vál­lalásuk maradéktalan végrehaj­tását. * Tóth Júlia levelező Sztahanovistáink segítik a lemaradókat Alkotmányunk ünnepe arra ösztönöz' hogy új lendülettel, harci kedvvel végezzük el mun­kánkat úgy, hogy épületünk homlokzatán ismét ott ragyog­Mi fiatalok jó munkával ünnepelünk. A Kecskeméti Épületlaka­tosipari Váilaiat DISZ fiatal­jai tudják, hogy Dózsa, Kos­suth, Petőfi, Táncsics és az 1919 ts forradalom eredmé­nyeként jutottunk mi el ah­hoz, hogy a Verbőczy-féle ,,urak alkotmánya” helyett a nép alkotmányát, a mi alkot­mányunkat ünnepeljük szere­tette; éö lelkesedéssel. Ezt az alkotmányt igyekez­nek az imperialisták ős csat­lósaik kiragadni kezünkből- — Ebhez azonban már gyengék mert mögöttünk áll a dicső­séges Szovjetunió, a béke őré és a világ összes becsületes dolgozója­Mi fiatalok ennek tudatá­ban még keményebben fogjuk meg szerszámainkat és jó munkával ünnepelünk. Balog Ilona tanuló már 110 százalé­kot ért el. Szigeti Imre 107 százalékra emelte teljesítmé­nyét. Szíjgyártó Vince tanuló 169 százalékos termelése mel­lett jómmőségü munkát, vé­gez. Mi, a vállalat fiataljai ígérjük, hagy hű őrzői és vé­dői leszünk alkotmányunknak. Szabó László DISZ titkár- Kecskeméti Épületlakatos- ipari Vállalat. Július havi tervünket túlteljesítettük Dolgozóink lelkes munkája,, alkotmányunk iránti mély sze. retete eredményezte azt, hogy július havi termelési tervünket 176 százalékra teljesítettük. ígé­retünk túlteljesítésével mu­tatjuk meg a Tito-banditáknak;, hogy erősek vagyunk* és mega védjük szabadságunkat min.-, denféle ellenséges törekvéssel szemben. Kis Pál, Kiskunhalasi Karnevál^ 1735 forintot takarítottunk meg népgazdaságunknak A műszakiak és dolgozóké együttes jó munkája, a politikai felvilágositó munka eredménye* képpen teljesítettük alkotnia* nyunk ünnepére tett vállalásain* kát, A belső vakolást augusztus 20 helyett augusztus lö-re bele* jeztük s ezzel mintegy 17831 forintot takarítottunk meg nép* gazdaságunknak. Az aljzatbeío* nozást július 31 helyett július lö-ra teljesítettük. CJsik Mihály áUványozóbrigádja 115 százalék-» röl 156 százalékra teljesített«! vállalását. Juhász József kőmű* vesbrigádja két nappal előbb be* fejezte vállalt kötelezettségét, :% brigád teljesítménye 130 szú* zaiékról 156 százalékra emelke» dett. Takács Lajos, 23/3. II. számúi építkezés, Kecskemét. Munkánkban az alkotmány lendítő erő Vcin-e értékesebb, igazibb köszönet a munkához, a mű­velődéshez, a pihenéshez való jogért, a nők és ifjak egyen­jogúságáért, a dolgozó nép hatalmáért mint a szocialista munkaverseny izzó füzében született hősi cselekedet, a ter­ven felül adott munkateljesítmény, a szebben csomagolt áru, az előrelátó helyes munkaelosztás, a munka és állom­fegyelem betartása. Üzemünk dolgozói erre tettek fogadalmat s ennek való- raváltásáért harcolnak. Munkájukban népi alkotmányunk lendítő erő, mely visszatükrözi a jogfosztottságból és szol­gaságból felszabadult dolgozók hatalmas eredményét. Az al­kotmány medmutatja azt, hoyy öröm és kitüntetés a magyar Népköztársaságban dolgozni. Ez az alkotmány megmutatta, hogy a lányok és asszo­nyok nagyszerű harcostársai’ a férfiaknak a szocializmus építésében. Kimagasló teljesítményeikkel mutatják meg sze­retet ük et a dicsőséges felszabadító Szovjetunió és pártunk iránt, amely megteremtette a nők teljes egyenjogúságát. Virág József; a Kiskunhalasi Barnevál dolgozója. gyénk dolgozóinak hazaszere­tetén és öntudatán is alap­szik. A diósgyőri, az ózdi, a kecskeméti, a bajai munká­sok országépítő lendületén. — Parasztságunk szocializmust építő készségén és öntudatán. Azon- hogy az alkotmány ün- fiepére maradéktalanul ésJfcsL vetkezetesen teljesítsük fel* adatainkat, tegyünk eleget ál­lam iránti kötelezettségünk­nek. Mi büszkén, emelt fővel akarjuk jelenteni pártunk­nak: feladatunkat teljesítet tűk. Biztosítottuk népünk jö­vőévi kenyerét,, 5 éves tervünk alkotóinak jólétét/ . erőimé­nyes munkáját. Gyarapítot­tuk hazánk erejét, olyan erőt öntöttünk néphadseregünk katonáinak karjába és fegy­vereibe. amely diadalmas al­kotásaink erőt sugárzó biz­tonsága és szilárdsága mellett;1 vissza tudja utasítani a pro-, yokátorpk „miudeaj ámadását,!

Next

/
Oldalképek
Tartalom