Bácskiskunmegyei Népújság, 1952. augusztus (7. évfolyam, 179-204. szám)

1952-08-17 / 193. szám

AVICENNA AJ ig van tudós, akinek a jelentőségé^ nálunk olyan «eve. «en ismerték, mint Avicennáét Jvlnga Avicenna a legkülönbö­zőbb tudományágak, különösen aa orvostudomány fejlesztése terén is szerzett igen nagy érdé meket. A Béke Világtanács ha­tározata érte mében ünnepli ez egész haladó világ az idén Avi renna születésének 1000. év­fordulóját. A korabeli írások a sejkek hercegének“ nevezték ezt a merész gondolkodású arab tudóst, aki szüntelen üldöztetés közben írta nagyjelentőségű tu dományos müveit, a valóság kiváló ismeretével, kristálytiszta logikával, abban a korban, ami kor a nyugati tudomány a kö­zépkor sötétségében bujdosott és a legképtelenebb rémmeséket, tudománytalan nézeteket hir­dette a középkori egyház pa­lástja alatt. Avicenna közel száz ma ismert müve közül három a leghíresebb. A „Gyógyítás“, az „Oltalom“ é3 aa „Orvostudo. mányi kánon“. Ebben orvosi, ter­mészettudományi, logikai fogal­mak magyarázatát adta kiváló éleslátással a régi görög böl­cselő tanításaira támaszkodva. Fizikai írásaiban Avicenna a test belső élő energiáinak tit­kait kutatta. £.z állította pél­dául, hogy az anyag mindent betölt“. Teljesen üres területek nincsenek. Vizsgálódásai során jutott el az atom fogalmához, mintahogy régi görög és római bölcselők is eljutottak hozzá. Az atomokat Avicenna szinte az összes régebbi filo­zófusokkal szemben — osztha tóknak tartotta. A végtelenség | fogalma szerinte az „anyag vég­telenségét“ jelenti, amely pedig végtelenül osztható. A világot ő is végesnek és lezártnak tar­totta, de kijelentette, hogy a vi- ágon kívül, azon túl, „abszolút | semmi“ sincs. A fény hullámszerű terjedését bizonyítékokkal támasztotta alá. Tudományos gondolatai kö­zeljártak a mozgás hővé való átalakításának elvéhez. Irt mü­veket az erkölcsről, zenéről és a csillagászatról is. Korszakalkotó jelentőségű ismereteket nyújtott a földtan köréből, Avicenna mai ünneplése: a középkori arab tudományosság haladó voltának elismerése, — a nemzetköziség szellemében. A magyar nép a béketábor többi országával együtt ünnepli a nagy tudós születésének 1000. évfordulóját, a szabadságukért küzdő arab népekkel. Országgyűlési képviselők beszámolói Augusztus 20-án: Katymár: Török János Borota: Angi Károly né Akasztó ; Kancsár Sándor né öregcsertö: Szt^nkovics Má­tyás Solt: Vadász Ferencné Kunadacs: Böjtös Antal Jászszentlászló: Fankovics Jó. zsefné Izsák: Papp Mihály Vidám Vásár Kiskőrösön tervkiállítás adatai Lenyűgöző az a látvány, ami a néző elé tárul az augusztus 20-án megnyíló tervkiállításon, a Kecskeméti Miaum­ban. Szocializmusunk építésének minden öntudatos dolgozóját büszkeséggel tölti el ez a tervkiállítás, amelyben az ország leghatalmasabb építkezései, Sztállnváros, Kazincbaricka, lnota és a többeik, valamint megyénk tervalko­tása! tárulnak nagy gazdagságukban szemünk elé. Kecskemét, Kiskunfélegyházi, Baja nagy Ipari üzemei, az egész ine-jye dol­gozó parasztságának termelőmunkája, kultúrforradalmunk eddig elért állomá­sai mutatják azt az utat, amit népi demokráciánk építésében a munkásosz­tály, a dolgozó parasztsággal, a naladó értelmiséggel együtt szocializál jsunk építésében eddig elért. Vaskút már szocialista község; álla­pítja meg az egyik hatalmas tábla. , Rajta ott látjuk a község dolgozóinak már eddig elért hatalmas eredményeit: 1 az új Rákosi Mátyás Gyermekotthon vidám életét, gyermekstrandját, bölcső­déjét, a gyönyörű új kultúrottlioat,. az egészségházat, de ott látjuk melle-te a gépállomást, az újonnan épült uta­kat, a Dózsa termelőszövetkezet több ezer férőhelyes baromíiólját és htel.il Ji ját. Vaskútnak 7 és fél millió fc iintot 1 adott eddig a terv és élete ugrásszerűen | emelkedett. Amott a Bajai Gyapiűszövőgyár dcl.- gozóit látjuk, akik már 14-én befejez ték ötéves tervüket. Másik helyen a Ba­jai ßpflletasxtalosipari Vállalat erenjáró dolgozóit, idősebbeket és fiatalokat, akik vállvetve küzdenek a terv túltel jesítéséért. Lenyflgözőek a Kecskeméti Múzeum ban megnyíló tervkiállítás adatai. Az öntudatos dolgozó büszkeséggel bíf.y ja el a termeket, az ellen ség a látványtól leverve távozik Pártunk és kormányzatunk vezetése, dolgozók ereje egy új országot és új megyét teremtett és biztos léptékké halad a győzelmes jövő felé. Rádióműsor : Kossuth-Rádió VASARNAP: 6—9-ig: Zenés vasárnap reggel. — 8: Hírek. — 9: Egy falu — egy nóta. — 9.30: Könnyű út a ko­moly zenéhez. — 10: Bemutatjuk új le­mezeinket. — 11: Béke és szabadság! A magyar rádió békemflsora. — 11.30: A magyar rádió szimfónikus zenekara játszik. — 13: Verbunkosok, csárdások, népdalok. — 13.30: Hangos Újság. 14.15: Boldog új élet. — 14.45: Nép­zene. — 15 30: Szórakoztató zene. — 16: Ismerkedjünk holnapunkkal. — 16.30: Tánczene. — 17: Egy bét a kül­politikában. — 17.20: Részletek a Fátyol című hangjáték zenéjéből. — 17.40: Kincses Kalendárium. — 19: Tánczene. — 20: Hírek. — 20.20: Tánczene. — 21.20: Hangképek a vasárnap sportjá­ról. — 21.50: Hanglemez. — 22.10: Tánczene. — 23.10: Uj magyar mu­zsika. Petőfl-Rádió VASARNAP: 8: Dalok. Hanglemezek. — 8.30: Falurádió: 1. A Falurádió le velesládája. 1. Mit tartsunk észben? Rendeletek magyarázata. — 9: Refor mátus vallásos félóra. — 9.30: Uj ma­gyar müvekből. — 10.15: Tanuljunk énekszóra oroszul. — 10.35: Opera áriák. — 11: Miska bácsi levelesládája. — 11.35: Bányászmüsor. — 12.05: Ver­ses. zenés összeállítás. — 12.50: Éle­tünkről. — 13: A Stúdió-zenekar 'át- szik. — 13.56: Hanglemez. — 14: Bu dapest hangversenytermeiből. — 15: Kérdezz — telelekl — 15.20: Csárdások, polkák. — ,15.45: A Tartós békéért, népi demokráciáért c. lap Ismertetése. — 16.00: A Magyar Rádió ajándékmüsora. — 17: Szép szó, muzsika. — 17.-10: Szív küldi. — 18: Tánczene. — 18.40 Az argentin ügy. Rádiószatíra. — 20: Színes népi muzsika. — 22: Banda Ede gordonkázik. — 22.25: Operettmuzsika Tüzesen süt le a nyári nap su- I gara Petőfi Sándor legszebb és legkedvesebb lakóhelyére, az Alföldre. Perzselő augusztusi napok vannak. A nagy hőségtől „a Tisza szinte forr, mint néma katlan, mint izzó part ölelget lankadatlan.“ Ha emlékezetünkbe idézzük Bács-Kiskun megye térképét, a megye kellős közepén egy sze rényen meghúzódó, sokáig őt meg nem illető helyen tartott falut találunk: Kisköröst, Petőfi Sándor szülőhelyét. Ez a falu most áll fejlődés előtt. Dolgos lakossága, dolgozó népe saját szorgalmas élete verejtékének gyümölcseként élvezi mindazo. kát az új kulturális lehetősége­ket, amelyeket az utóbbi időben ajándékba kapott a kormány­zattól. Uj állomásépület, új vas­útvonal, szülőotthon, gimnázium, új háromemeletes középület, stb. Mind-mind a népi demokrácia ajándékai a városnak. A lakos­ság a beadási kötelezettségek újabb és újabb túlszárnyalásával hálálja meg a kapott közkmcse. két a kormányzatnak. így aztán Kiskörös és járása most äs ki­érdemelte magának azt a meg­tiszteltetést, hogy az alkotmány ünnepe alkalmából megyénkben a legjobb begyűjtési eredményt elért járás a kiskőrösi lett, s most a járás székhelyén, Kiskő­rösön fogják megrendezni a me. gyében aa első ünnepi vásárt. Soha nem látott sportese­ményekben, műsoros ruhabemu­tatóban, üzemi kultúrcsoportok és fővárosi művészek vendégjá­tékában lesz részük a vásár részvevőinek, A sportesemény központjában az olimpián részt - vettek egy csoportjának sze­replése lesz. A földmüvesszö- vetkezetek, népboltok, vendég­látó vállalatok stb. által felállí­tandó pavülonok hosszú sora már épülőben van. Nincs a köz­ségben egyetlen ember sem, aki ne készülődne valamilyen, formában erre az ünnepi al­kalomra: utcákat locsolnak, ár­kokat tisztítanak, házakat me. szelnek, sok helyen a ház előtt virágágyásokat létesítenek rendbehozzák és állandóan lo­csolják a központban par kiró- zott két teret is. Nagy gondot fordítanak a Petőfi-kultusz ápo­lására is. Azt akarja minden kiskőrösi lakos, hogy lehető leg­kellemesebb benyomásokkal tá. vozzon a vásár után minden vi. déki vendég, Különvonatok Indulnak 50 százalékos kedvezményes uta. zással: Kecskemétről, Bajáról, csoportos utazásra bármely faluból, vagy városból jelentkez­hetnek ide a dolgozók. Este nagyszabású színes tűzi­játék és vidám bál zárja le az ünnepi napot. A vásár szinhe. lyén gyermekszínpad és gyér. mekjátszótér létesül a gyerme­keknek, lacikonyhák, vendéglők, tejcsárdák, stb. létesülnek a felnőttek részére. A helyszinen IBUSZ és postahivatal is mü. ködik majd, ahol a posta külön­leges bélyegzőt használ, „ünnepi vásár“ felirattal új cigaretta jelenik meg a vásáron. A vásár rendezőinek, s a hely­beli dolgozóknak jelszava ezs „Előre az ünnepi vidám vásár sikeréért!“ Ünnepeljük meg ezen a napon Petőfi szülővárosában, Petőfi emlékével és Petőfi szellemében az új életet! Adáin Sándor, a kiskőrösi 45/3. BZ. Építőipari Válla­lat ifjúmunkása. Vasárnapi sportműsor Szarmata és avar temetkezési helyre bukkantak Madarason Beszámoltunk lapunkban a Utymári a&yagbáuyában folytatott régészeti ásatások ró], melyek egy jazyg-ezarma la temetkezési helyet hoztak napvilágra. Most a bajai Tiirr István Múzeum újabb beje­lentések alapján régészeti ása­tásait kiterjesztette Madaras községre is­Madaras község déli hatá­rában közel 72 kisebb halom fekszik. A község dolgozó né­pének kíváncsiságát már ré­gen izgatta- mit rejthetnek ja halmok magukban. Meg is fúrták valamennyit, mert a régi néprego kincs,elő helyek­nek tartotta. A tudományos ásatás most feltárt egy pár ilyen halmot.. Az avatatlan kezeli: ugyan fel­dúltak a halmok külső réte­geit, de a tudományos mun­kát és annak eredményeit ezek nem zavarták. A halmok feltárása bebizonyította, hogy egy a szarmaták által több mint 1500 év ©lőtt készített temetkezési helyre bukkan­tak. A temetkezés módja sze­rint halottaiknak mély sírt ástak, abba fektették az el- Qunytat lovával együtt, mel­léje élelmet és használati tár­gyakat helyezve. A halom pe­dig úgy keletkezett, hogy a sir betemetése sqrán több mé­ter magas dombot hordtak a, tír fölé. 1 Felhívás Kecskemét város begyűjtési osztálya felhívja mindazon ter­melőket, akiknek tojásbeadási kötelezettségük van, hogy augusztus hó 20-ra teljesítsék tojás- és baromiihátralékaikat, nogy ezzel is megmutassák szi­lárd kiállásukat a béketábor mellett. Tudomására hozzuk Kecs Kernét város termelőinek, nogy augusztus 17-én, vasárnap to. jás- és baromfibegyüjtésl napot rendezünk és ezzel is meg- KÖnnyítsUk termelőink helyzetét olyan területen, hogy a pusztá­ban helyszínen átvesszük a to jást és baromfit. Vasárnap a következő helye­ken vásárolunk fel, illetve lesz átvétel; Kecskemét város piaca, két helyen, Borbás: Hatvani-tanya. Törökfáiban, a boltnál (Föld. müvesszö vetkezet ), Talfája, a volt gabona. begyüjtöhelyen. Méntelek, a földmüvesszövet. kezeti boltnál. Kisfáiban, a tejbegyüjtönél. Katonatelepen, a Keiö-boltnál Szarkásban, a SzöUősi-tanyán. Apróhirdetések ZÖLDFA-utca 18. számú ház eladó. —- Értesítést ad: Szabó ügyvéd, Kecs­kemét, Beloiannisz (Tatay) tér 1. 509 UJ gycrmeksportkocsi, fehér, nikkele zett, eladó. —- Kecskemét, Czollner-tér 32. sz. Iskola mögött. 508 PATKANYFOGÖ tacskókutya eladó”- Kecskemét, öz-utca 20. sz. 606 ! A halmokhoz közel, egy ki­lométernyim aaryaehánya hú' zódik- Az ásatásokat ide is kiterjesztették. Az itt végzett ásatások egy körülbelül ]000 év előtti avar temetkezési helyre bukkantak- Az itt el' temetett harcosok mellett megtalálták fegyvereiket, az Ijjakat. melyek olyan hosz- szúak, mint amilyen magasak gazdáik voltak. A háborítat­lan sírokban az íjjrészek fek­véséből következtetni lehet azok alakjára és szerkezeté­re. Csontból’ vasból és fából, valamint, állati inakból ké­szetek. övüket ezüst lemezek díszítik. Mellettük női sírok LS feltárultak. Itt edények kerültek napvilágra, meg or­sógombok. Ez utóbbiak arra ingednek következtetni, hoSy íSszouyaik életében nagy sze­repet játszott a fonás. Az^ ásatások felkeltették a község dolgozóinak érdekicr lését. A szakszerű magyará­ztok megmozga*ták Mada­ras egész népét és egymás­után jelentkeznek, hogy az íita:uk fellelt lelőhelyek nyo- nára vezesse az ásatásokat régző szakembereket. Az ed ligl bejelentések és kutatá­st eredményei arra enged­lek következtetni, hogy a tözség egész déli határa a nuit többezer éves emlékeit •ejti magában. LABDARÚGÁS Kiskunfélegyházi Vasas—Kecskeméti Kinizsi. Barátságos mérkőzés, délután 5 óra. Megyei bajnoki mérkőzések: Kalocsa—Khalasi Lók. Kalocsa, 5 óra, jv.: Grulicb (Szabó—Szögi). Kersk. Építők—Lajosmizse, Kmét, Városi pálya, d. e. 9 óra, Jv.: Kovács Rudolf (Badacsonyi—Kürtösi). • Kméti Petőfi Tiszakécske, Kmét, Városi-pálya, 5 óra, jv.: Nagy Sándor (Szálkái—Halasi). Bácsalmás—Bajai Építők, Bácsalmás, fél 5, jv.: Tolna megyéből (Vanyiska, Kalocsai). Bajai VL—Bácsbokod, Baja, 3 óra, jv.: Rozsnyai (dr. Kiss—Stéger). Bajai Honvéd—Kméti Dózsa, Baja, 5 óra, jv.: Tolna megyéből (Burján—Vö­rös M.), Klialasi Bástya—K. Konzerv­gyár, 5 óra, jv.: dr. Sásdi (Bergl— Lengyel). Területi bajnoki mérkőzések Észak ; Tkécskei Kinizsi—Kméti Bástya, TI szakécske, 5 óra, jv.: Kiss J. Kfházi Vasas II.—Kiskőrös, Kfháza, 5 óra jv.: Király. Kfházi Vasszerk.—K. Kini zsi II., Kfháza, Vnsutas-pálya, 5 óra jv.: Kutron. Kméti Gépgyár—Lakitelek, Kmét, Gépgyár pálya, 5 óra, jv.: Szu lyovszki. Kméti Lokomotív— KJIiázi Lók., Krnét, Vasulas-páiya, 5 óra, jv. Mihala. Kméti Lakatosip.—Épületszer- ip., Kmét, volt KTE-pálya, jv.: Ri zsányi. Izsák—Kméti Gyufagyár, Izsák, 5 óra, jv.: Farkas. Déli. csoport: Bácsborsód—Vaskút, Bácsborsód, 5 óra, jv.: Száll. Madaras—Bácsalmási Bástya, Madaras, 5 óra, jv.: Jung. Mélykút—Gara, Mélykút, 5 óra, jv.: Oaódi. Katymár—Kunbaja, Katymár, 5 óra, jv.: Csákvári. Garai Bástya- Hercegszántó, Gara, 5 óra, jv.: Szabd Béla. Dávod—Bajai Dózsa, Dávod, óra, jY.; Hammer. RÖPLABDA A Magyar Népköztársasági Kupáért Kecskemét: Kméti Dózsa—Szegedi. Jutagyár. Városi-pálya, fél 9 óra. — Selej tezőmérkőzés. TEKE Kecskemét, Építők-pálya: Kecs . kémét válogatott—Bp. Honvéd váloga­tott, 10 óra. MOTORKERÉKPÁR Baja: Országos háztömbkörüH gyor­sasági verseny, Budapest, Szeged, Pécs, Kecskemét és Baja legjobb motorosainak indulásával. CÉLLÖVÉH Kiskunhalason megyei egyént é* ! csapatbajnokság, lndulnalc valamennyi' járás legjobb céllövői. ATLÉTIKA Baján 6s Kecsíkeméíen az OTSB állal kiírt 30 város atlétikai posta­versenye. ÖTÉVES TERVKÖLCSÖN V. sorsolása augusztus 20—23. Budapesten Augusztus 20-án délelőtt 10-től fél 1 óráig, ünnepélyes megnyitó és sorsolás a Margitsziget Szabadtéri Színpadon, délután fél 3 órai kezdettel sorsolás a Margitszigeti Sza­badtéri Színpadon. Augusztus 21 én délután 3 órakor sorsolás a Zeneművészeti Főiskola nagytermében. Augusztus 22-én délután 3 órakor sorsolás a Zeneművészeti Főiskola nagytermében. Augusztus 23-án délután 3 órakor sorsolás a Zeneművészeti Főiskola nagytermében. A sorsolás nyilvános! Szabad belépés! 202 Népnevelőink munkáját segíti elő a NÉPNEVELŐ­füzet olvasása

Next

/
Oldalképek
Tartalom