Bácskiskunmegyei Népújság, 1952. június (7. évfolyam, 127-151. szám)

1952-06-14 / 138. szám

— Hogy a 1ervteljesi!éshcO elmaradj a tis/.akéeskci és fehér­tói állami gazdaság. — Hogy Kunadacs községben id. Hajdú János n^m teljesí­tette ser.ésbeadási kötelezettségét. _ Hogy Pálmonostora koz jégben még mindig nem működik a versenybizottság. — Hogy Riskunmajsán nemcsak gyenge a sertésbeadás, hanem pontatlanok a begyújlési csoport jelentései. — Hogy Kecskeméten a Lenin Isz-ben hétfőn a tagok nem álltak munkába, mert vasárnap sokat néztek a poharak fenekére. levelezőink l.eveleibol DISZ fiataljaink munkája a mútcházi állami gazdaságban ■ v mátéházi állami gazdaság DISZ-iiataljai szép ereményeket Irtek el az A utóbbi idSbm. nemcsak a termelőmunkában, hanem kultúrcscncrtjuk- kal is. A kültűrcsoport a tanyavilígban számos előadást tartett. A sikerek tovább növelték lendületüket. így jól sikerült ku'.türmCscrral mutatkozhat tek be a katyalán állami gazdaság dolgozói előtt is. A kultüresien Benecz Sándor elevenítette meg a koreai elvtársak sorsát az amerikai elnyomás alak- Bizony nem egy édesanyának könny csil­lant meg a szeméter. A műsorban népi tán :rg> fittesünk is nagy sikerrel szelepeit, különösen nagy tetszést aratott Szép Ferenc csasztuskiival. r iataljairk példamutatóan vették ki részüket a fémgyűjtésben is. (” G mázsa vasat és 2 mázsa papírt gyűjtöttek össze, hegy ezzel :s i békíbarc erejét növelhessék. FISCHER IL LIA. Kossuih-bt igád Köszönöm nevelői nmek BOLDOGSÁGGAL vau lelve lelkem, faagy megértük nevelőink olyan mérték:, megbecsülését. amire eddig példa nem volt. Az ország minden becsü­letes dolgozójának összedobbanó szí- vével, a mi kis pajlásszivünk is együtt irez. Az én kis tizeszlendós életem sokit köszönhet a magyar pedagógusoknak, fi jó övónéntnek. aki minket gyerme­keként szeretett, nevelt és oktatott. A tanítóképzős „klsianltóbácslknak", akik leiünk foglalkozva szeretlek meg élet­hivatásukat. Köszönöm ianítónéniknek is tanitöbác: íjainknak, hogy belőlünk, figyelísn kis emberpalántákból a mun­kát. tanulási szerető kis diákokat nevel­tek DF. Eri 4 JÖVŐBE is tekintek Elárulom, hős y orvos szeretnék lenni. Minél több magyar dogozó egészségéi Visszaadni, hegy részeset lehessenek álfa is szocialista hazánk építésének. Boldog jövőnket köszönöm dolgozó népünk országának, vezetőinek és azoknak a magyar pedagógusoknak, akik majd tovább tőrödnek velünk, ígérem, hegy becsületes munkával, harcos kötelességteljesités sei háláljuk meg nevetőinknek azt, amit tőlük eddig kaptunk és amit ezután is nyújtanak majd nekünk. HAGY KATÓ, tanítóképző JV oszt. ált. tun,dó. HEbJELEXT a Pártépítés június havi száma, melynek tartalmából az alábbi cikkek emelkednek kis A Politikai Bizottság: határo. zata az 1951/52-es évi isko- lánkívüli párioktatás tapasztala­tairól és az 1952/53-as oktatási évről. A párttagok kötelességeiről és jogairól, A propagandisták jó kiválasz­tásával alapozzuk meg a jövő évi pártoktafás sikerét. Jól szervezett és irányított agitációs munkával a gabona- betakarítás és begyűjtés sike­réért! Hogyan irányítják és segítik a Rákosi Művek pártszervezeiei az üzemi szakszervezeti szerve, két. A párttagság átjelentkezésé­ről. E fontos cikkek mellett még ,öbb más időszerű kérdéssé- foglalkozik a Páriépí és leg­újabb száma. Az Első Kecskeméti Konzer vgy á r ba u megkezdték a cseresznye és meggy befőzését Május 24-én indult meg az idei szezonmunka az késő Kecskeméti Konzervgyárban. Azóta nem egészen három hét alatt már 22 vagon idei zsen­ge zöldborsó-konzervet áhí­tottak elő. A zöldmandula és zö dborsó után még e héten megkezdik a zölddió. cseresznye és meggy befőzését is. Zölddió­ból 2 vagonnal ' dolgoznak fel szombatig. J ú ni u - ll'éu. szerdán pedig 50 mázsa meggyet és 20 mázsa cseresz­nyét főztek be. liili / tír nah Gurán us eleit ? A GARAI FÜRST SA.ND.OR T1ŐR- MEL0SZÖVETKEZETB2N a ksrtiszstt- brigád tagjai közül Kunva Alátsné^ Gcnda Jczsefné, a növényiermesztö- brigádokbói, a Sztábr-brigádból —liticr Istvánná, Hunyák Mikiás, a Vcros Csil lagbót Aladics Szaniszló mutattak tár maiknak pél da mute iá st a munkaered- nyények fokozásában. VI» r«h i rdetése k ANYAGÉES7.ERZÉST megbízást (szer- számok, műszaki 'Cikket, stb.) e'végez Kulc-ár József, Budaoest, Rákóczi-út ü. sz. Telefen: 421-631.____________ MÊLV gyermekkocsi és fürdőkád el- adó — Kecskemét, Saikarltyú utca lő. KÜLÖN B E J A R ATU bútorozod szooa kiadó. — Kecskemét, Nádasdi utca 8. 223 FEHÉR, mély gyermekkocsi eladó. — Kecskemét, Jókaifutca S’S. sz. 225 A VÍZMŰ értesíti a város közönségét, hogy a hüves időjárás miatt a strand- füro június lí helyett, június 21-én nyílik. — Kecskeméti Víz- es Csatorna­mű- és Fürdő Vállalat. 13 KECSKEMÉTI Gazdasági Gőzmalom és ; Villanymalom azonnali belépésre női és férfi malmi szakmunkásokat és rak tári munkásokat keres. i4 ELVESZETT május 30-án Végh Károly- r.é névre szőlő vasúti arcképes igazol­vány. — Megtaláló Kecskemét, Kőrcsi- utca 17. szám alá adja le. 224 Â KECSKÉMÉn Vizinü Vaiiaiat erte siti a lürdczoközcnséget, hegy z Széktó-stiandíüidő 14 én, szombaton 12 orrkor megnyílik. Nyitva hétköznap 3Ő órától este 7 óráig, vasárnap e-tói este / óráig Állandó autóbusz jár a. lesz. A gőz- é; kádfürdő péntekén nők, szombaton férfiak részére tovább iá is nyitva. t Bácskiskunmegyei NÉPÚJSÁG az MDP Bácskiskunmegyei Bizcttsága napilapja Felelős szerkesztő: KŐVÁRI FÉTER Szerkesztőség: Kecskemét, Széchenyi-téi 1. sz. Telelőn: 2S-19, 11-22 es S9--9< Felelős kiadó: NÉMETI JÓZSEF Kiadóhivatal: Kecskemét, Sz-échenyi-tér í. sz. leleten: 22-09 Bácskiskunmegyei Nyomda V. Kecskemét. — leleten: 24-3d F ciel j.-. F a f 3 g ó I aire igazgató Egy traktoros lány levele Végtelen boldog voltam, ami­kor a dányi gépállomás vezető­je, Takács elvtárs megkérdezte, hogy akarok-e trak'oros lenni. Nagyot dobban: a szivím, ami­kor beléptem a nagykőrösi e ső női traktorvezetői iskola kapu­ján. Eredem, bogy sokat kés em azzal, hogy már nem előbb jöt­tem erre a helyre. Sajnos eddig hallgattam a kívülállókra. Azok a2t mondták, hogy én ncm ke­rülhetek gépálomásra, mivel cseléd voltam. Még cse'.édeskedtem, nem hall-ottam pártunk hivó szavát. Nem tudtam mennyire szükség van rám ;s, m nt a többi ’á- nyokra. Az első iskoláról hazajövet alkalmával végtelen nagy sze­rétéitől fogadtak az állomáson, mint első traktcroslányt, A ta­vaszi mun-ámat örömmel és minden akarattal végez’em -s így sikeresen fejeztem be a tor­vot. Most pedig pártunk, a dol­gozó nép tovább küldő.' tanulni, hogy kiváló szakember jegyek, £zf azzal fogom meghálálni hogy jó munkával és tanulással harcolok a békééi í. Kiss Juliánná Iraktoros, Jánoshalma, mezőgazdasági szakiskola. Bács-Kiskun megye a második helyezési érte el a fásítások terén A Bácskiskunmegyei Erdőtele, píiö Állomás állal tervezett és végrehajtott 1952. év tavaszi er- dőnkívüli fásítások eredménye alapján a földművelésügyi mi­nisztérium Bács-Kjskun megye' a legnagyobb teljesj-ményü me­gyék közül Pest megye után a második helyezésbe sorolta a tervelőírással szemben elért 313 száza'ékos teljesítménye alapján. FÖKONV VELŐT azonnali belé­péssel feiveszüuk. — Életrajzo­kat Jparvália.dt” jeligéié a kiadóhivatalba kérünk, 1 MUNKÁSOKAT csatornatisztílá^hoz’ ál­landó munkára felvesz a Vízmű Válla­lat, Kecskemét. — Jelentkízé-.: tanács- háza, l.-z 13. s* Szélesítsük ki az MHK és sportfejlesztési párosversenyeket A június 8-i MHK-nap eredménye megmutatta, hogy ott, ahol komolyan foglalkoztak az előkészítésénél, ott a lelkes dolgozók százai próbáziak le. Ahol a szervező munka jó volt, ott az eredményi az sem befolyásolta, hegy történetesen pedagógusnapot is tartot- iák, sőt mini például Kiskunfélegyhá­zán, Bujánt dj Nemesnádudvaron is, összekötőt1 ék a kettőt és nagyszerűen sikerült mindkét rendezvény. Lelkes hangulatban, igen jó rendezés mellett zajlott le Kiskörösön és Dunapatajon is az MHK-nap. Zeneszó melleit vonultak végig a községen a parasztfiatdlok és a próbákat több százan nézték végig. Elmondhatjuk tehát, hogy az első me­gyei MIIK-napnak igen komoly sikere volt és a sportfejlesztési terv szempont- iából ennek döntő jelentősége van. Nem szabad azonban megfeledkez­nünk arról, hegy az MHK sportfejlesz­tési tervnek csak. egy része, mégpedig iöntö fontosságú része, emellett azon­ban egy sor más, igen jelentős fel-, adatokat kell még sportköreinek meg­valósítani. Meg kell vizsgálni, hogy az MHK tervteljesítése melleit, a terv többi részének végrehajtása hogyan áll. Folyik-e a sportkörben társadalmi aktí­vák képzése, rendelkezésre áll-e majd az MHK-próbákon kitűnt dolgozóknak szakképzett edző, öltöző, sportpálya stb. Nem elég tehát csak a tervnek egy bizonyos részét teljesíteni. Az elmúlt évben, különösen a végén, helyes kezdeményezéssel verseny ala­kult ki több sportkör között az évi sportfejlesztési terv, ezen kelül elsősor­ban az MHK tervének teljesíié sere. Ez eredményezte azután, hogy megyénk teljesíteni tudta, sőt túlteljesítette évi előirányzatát. Ebben az évben a sport­körök fejlesztési tervüket csak akkor túrják teljesíteni, ha, összpontosítják erejüket. Különösen nagy jelentősége van a versenynek, melynek, ha megfelelő nyilvánosságot adnak, komoly mérték­ben elősegíti a jó eredmény elérését, a terv 1 ültél jesítését. Igen helyes kezdeményezés indult ki a Kecskeméti Epületlakatosipari SK- tól. Párosversenyre hívta ki az Épület­szerelő SK-t az évé sportfejlesztést terv teljesítésére. Az Epületlakatosipari SK évi tervét már eddig 100 százalékig teljesítette, ezen belül az MHK-férvét 198 százalékra. A verseny szerződésben vállalja, hegy évi MHK-tervét augusz­tus 31-ig 300 százalékra teljesíti. Ez helyes, követésre méltó kezdemé­nyezés. A sportkörök vizsgálják meg a lehetőségét a párosversenynek, melyik sportkört hívhatják ki. Az eredmény tiem is kétséges, hiszen előttünk van­nak az ipar, a mezőgazdaság ragyogó eredményei, melyeket a verseny során elértek. A szocialista verseny érvényes a sportra is, itt is éppolyan átülő ereje lesz, mint az üzemeknél, ahol egyik üzem versenyben a másikkal, állami gazdaságok, is^cs-k. gépállomások versenyben érik el azokat a nagyszerű eredményeket, melyeket azelőtt nem is tudtak elképzelni. '' 1952. évi sportfejlesztési tervét me­gyénk akkor tudja teljesíteni, ha a sportkörök saját tervüket minden rész­letében teljesítik. E cél érdekében in­dítsanak sportköreink párosver sehy eket, ez fogja biztosítani évi tervünk ma­radéktalan tel jesítését. Nagy sikert aratott a magyar röplabda- v á lógat ott bem u t at óin ér k ősecsc Csütörtökön dilulân Kecskeméten mintegy 500 főnyi sportkedvelő előtt mutatta b.e a röplabdasport szépségeit a magyar férfi és női röplabdaváto^a- rott. Először a magyar női A) és a B) csapata merte össze erejét. A mérkőzés •alkalmával nagy küzdelem al?kult és cégeredményben a jobbképességü A) válogatott 2:1 arányú győzelmet ara­tott. A találkozót Vízhányó II. vezette. Az élvonalbeliek összecsapása utál a B) válogatott a bácskiskunmegyei női válogatottal játszott kétszer 5 per­ces bemutatót. A megyei válogatottunk igen sok értékes „húzásokat”, taktikai logásokat tanult'a legjobbaktól. A mérkőzést Tímár vezette. Az egész délután tartó sportműsor legkiemelkedőbb eszménye a magyar férfi A) és B) válogatott találkozója volt. A sportkedvelő közönségnek na­gyon tetszett a válogatottak kiváló játéka. Különösen szép összjátékot, ke resztlabdákat, lecsapást és olykor-oly­kor ragyogó labdáidhoz ást és sánccá lást láthattunk. A mérkőzést a* A) válogatott 2:1 arányban nyerte meg A B) válogatott kétszer 7 perce* bemutatót játszott a bácskiskunmegyei férfi válogatottal. Megyei válogatottul)* ezen a találkozón igen ser értékes vo násokat sajátított el. amit már itt eredményesen alkalmazott. A játékot küzdelem után a B) válogatott nyerte tneg. A mérkőzést Kollár vezette. A roplabdamüspr keretében lejátszott megyei bajnoki mérkőzés eredménye Bajai Honvéd—kecskeméti Dózsa 3:2 Az összecsapás nagy küzdelmet he zott. Játékvezetőd Budai volt. A megyei és városi TSB-nek helyes kezdeményezése volt a sportdélután megrendezése, hilszen Kecskemét sport szerető közönsége megismerhette o röplabdasport igazi szépségeit. A ren­dezés kifogástalan volt. .Sporthírek és eredmények A Ceglédi Lokomotív nyerte a Megyei SZOT serlegét CEGLÉDI LOKOMOTÍV— KECSKEMÉTI KINIZSI 3:2 (1:1) Cegléd. 500 néző. Vezette: Hajdú. Mindkét csapat a szokott NB II-es összeállításban játszott. A vezelögólt i vendégcsapat érte cl a 15. percben Szabó lövéséből. A kiegyenlítő gólt Gyikó lőtte. A második félidőben a kecskeméti csapat szerepeltette tartalékjatékosait is, így is egyenrangú ellenfél volt. Bő- dogh kétszer hibázott, amelyből kél gól lett. A végeredményt Szabó állí­totta be. 3:2. Jók: Madarast, Darányi, Gyikó, illetve Uzscki II., Laczi, Csor­dás és Szabó. A Bajai VG-ős Meteor sakkcsapata a Kiskunhalasi l/ötös Meteorral mérte össze erejét. A találkozó eldöntetlenül (4:1) végződött. A Bajai Petőfi vizilabdaegyüttése 15:0 arányú vereséget szenvedett az első bajnoki mérkőzésen 9;0-ás félidő után Tolna csapatától. h A Megyei TSB Baján rendezi az 1952. évi megyei ifjúsági pályaatlétikai bajnokságot. A versenyt június M-én, zembaton ' 9 órai kezdetlek bonyolít­ják le a Városi-sporttelepen. Az ifjú­sági viadal annál is inkább érdekesnek ígérkezik, mert Baján igen sok élvo­nalbeli és neves versenyző lép a pályá­ra. Most megjelent sportkönyvek MHK szabálykönyv, 1952. A könyv táblázatok és ábrák segítségével be­mutatja az MHK felosztását. Részle­tesen tárgyalja a követelményeket, ismerteti az MHK szervezését, a veié kapcsolatos legfontosabb feladatokat. Tornaünncpélyék rendezése és gya korlaiai. A testnevelési ünnepélyek elő­készítésének és' technikai iebonyolíta sának módszertani es gyakorlati anya gát tartalmazza. Makarcev: ,.A\z üzemi sportkör\ 1 brossura, mely elsősorban a sporlkö rök vezetői, sportszervezek, szakosz tály és bizottságok vezetői. csopor- vezetők és csapatkapitányok részér készült — bemutatja. hogyan ke megszervezni a sportkört üzemekber gépállomásokon, állami gazdaságok ban stb Szabó János: [ „Zóna és zónaell.r., játék a kosárlabdázásban. ” A könyv a zó'najáték elméleti és gyakorlati kérdéseit ismerteti. Számos gyakorlatéi közöl az edzésyezetők részére.

Next

/
Oldalképek
Tartalom