Bácskiskunmegyei Népújság, 1952. május (7. évfolyam, 101-126. szám)

1952-05-21 / 117. szám

Uj kullúrház Tompán Május 1-én, a dolgozók gyö- ftiyörü ünnepén adták át rendel­tetésének a tompái kultúrott. hont. A kultúrotthon a község dolgozóinak régi vágya volt. Nagy volt az öröm, amikor meg­érkezett a körülbelül 15 ezer forint értékű támogatás a me­gyei tanácstól. Ezen az össze­gen szerezték be az anyagokat és fedezték, a kőművesmunkák költségeit. A többi munkát a község dolgozóinak társadalmi ösz- szefogása ho-zta létre. Régi épületeket bontottak le közös felbuzdulással. Az aszta­losmunkákat, ajtókat, a színpad elkészítését is a község dolgo­zói végezték. Tó'.h János aszta­los vezetésével és közreműkö­désével. A munkálatokat a párt­szervezel irányította Galánta Tibor népművelési ügyvezető segítségével. Papp ©ívtára, a községi párttitkár nap, mini nap ott volt a kultúrotthonban és szerető gondossággal segí­tette, támogatta a munkálatokat. Az állami gazdaság kőműves, brigádja állandóan ott volt az építkezésen. Lelkes rohammun­kája biztosította azt, hogy a kultúrotthon május 1-re átadás­ra készen álljon. Sokat segítet­tek a Népboit dolgozói, a DISZ- liatalok. A dogozó parasztság nem egy alkalommal vett részt az építkezésen. Hozzávetőleges számítások szerint a község dolgozói által nyújtott támo­gatás, a társadalmi munka ér­téke meghaladja a 25 czer fo­rintot. Ez azt mutatja, hogy ha­táron lakó dolgozóink világo­san látják feladataikat és tet­tekkel is meg akarják mutatni dolgdzó népünk iránti szerete- tüket. Hadd lássa a Tito-banda, hogy mire képes a szabadság levegőjében öntudatosodó nép összefogása. Azóta megindult *az élet a lompai kultúrotthonban. Az egy­séges kultúrgárda rendszeresen tartja próbáit. Most a ..Csínom Palkó” című háromfeivonásos daljáték előadására készülőd­nek. .Az előadáson a szereplők között találhatják Tompa dol­gozói a tanácselnök ejvtársat is, aki aktív tagja a színjátszó­csoportnak. Május 4-én, a ha- iárörnapon szocia.ista határvé- döink kul .úraktíváival karöl.ve nagyszerű műsort adott az egy­séges kultúrgárda. Most az a feladat, hogy a művészeti munka mellen meg­induljanak a kultúrotthonban a többi szakkörök. A mezőgazda­sági szakkör rövidesen meg­alakul az áj.ami gazdaság agro- nómusának vezetésével. Felvető­dött az a terv ist bogy vadász­szakkört alakítanak. A kuliúr- otthonban szól a rádió és a tom­pái dolgozók mindinkább sajá otthonuknak tekintik, mind töb­ben és többen látogatják helyi­ségeit. Hogyan növeltél*: munkalendületüket a bacsbokodi állami gazdaság fiataljai Levelezőink írják Állami gazdaságunkban a dolgozók legnagyobb része teljesítette május 1- re lelt felajánlását A Petófi-brigád 115 százalékra lett felajánlást és egyben versenyre hívta a Lenin-brigád dolgo­zóit. A Petófi-brigád a felajánlást túl­teljesítette. A vállalt 115 százalék he­lyett 128 százalékot ért eL A Lenin- brigád 120 százalékra tett felajánlást és 133 százalékra emelte teljesítményét. A gazdaság tehenészei közül sokan tet­tek felajánlást. Köteles Ferenc 150 százalékot vállalt és ehelyett 162 szá­zalékot teljesített. Köteles Mihály szin­tén 150 százalékra tett felajánlást. Tel­jesítménye meghaladta a 172 százalé­kot. Albert János 120 százalékos válla­lás helyett 145 százalékot ért el. Balogh Sándor 160 százalékos vállalá­sát ISO százalékra teljesítette. Az élen­járók közé tartozik még Neszvecskó József, fíebők Antal. Nagy Sándor, Farkas Bálint Gazdaságunkban Kukár Lajos válla­lását nem ieliesitetie. Varga Gábor. Bácsalmás, állami gazdaság. •. Gépállomásunkon május 1 tiszteletére szervezett munkaverseny eredménye­képpen 15 traktoros túlteljesítette a tavaszi idénytervét. .4 legjobb trakto­rosok a kővetkezők: Ángyó János 157 százalékos eredménnyel, 91 százalékos üzemanyagfcgyasztássaL Illés János 176 százalékra ieliesitetie tervét, üzem- unyagfogyasziása 90 százalék. Kovács Ferenc 166 százalékot ért el, 88 szá­zalékos üzemanyagfogyasztás mellett. A brigádok közül legjobb eredményt a Petófi-brigád ért el. A Petófi-brigád nevében Jedinák János vállalta, hog-, az eredeti 100 százalékos előirányza­tot négy nappal a határidő előtt bé­vé gzik. A vállalást túlteljesítették: 108 százalékot ériek el. Nálunk, a báosbokodi álla­mi gazdaságban a gyapotve­tés nagy remeuuyel tölt el benniiDket. El szeretném mondani, bogy mi. a Dózsa brigád tagjai, hogyan kezd­tünk hozza a gyapot növény- ápolási munka.atailioz. Elő­ször is röpgyülést hívtunk össze, ahol minden dolgozó­val megismertettük a gyapot minőségi ápolásának fon­tosságát és azt, hogy a gya­pot milyen fontos népgazda­ságunk és egyre fejlődő ipa­runk számára. Ezután fel­osztottuk a brigád tagjai kö­zött a gyapotterületet. Is­mertettük a báesborsódi ál­lami gazdasággal kötött hosz- szúlejáratú versenyszerző­désünket. Ezen felül felhív­tuk a figyelmet a munkafe­gyelem jelentőségére, az odaadó és lelkiismeretes munkára, hogy az elmúlt évben megmutatkozott hiá­nyosságokat kiküszöböLhes- sük. A röpgyűléscn nem egy dolgozó szólalt fel, nem egy javaslat hangzott el a jobb •es eredményesebb munka el­érésére. A brigád tagjai vál­lalták. hogy a június elsejei béke találkozó tiszteletére mennyiséSi és minőségi munkájukat 140 százalékra fogják teljesítem. A rüpgyűlés után a gya* potterüietet munkacsapatok­ra és a munkacsapatokon belül minden egyes tagra felosztottuk. lA gyapot uö- vcuyápoUisi munkája kezde­tét vette. A DISZ-fiatalok lelkes munkája adta meg a kezdeti leridüi'eíet Átlagtel­jesítésük elérte a 334 száza­lékot. minőségi munkájuk pedig a 100 százalékot. A DISZ fiataljai között lendü­letes munkájukkal kitűntek: Márton Szabina 373. Scbván András 384, Mihályi Julia 357. Stranszky Julia 300 szá­zalékos teljesítésükkel. A fia­talok elért eredménye mellett azonban rá kell mutatnunk az olyanokra is, mint Heté- nyi Anna. aki a munka la­zításával a hátulkullogók soraiban van. 90 százalékos teljesítésével, A DISZ-fiatalok mellett a Szabadság brigád és a Hu- nysdi bt200 százalékos teljesítésnél tart. A Szabad­ság brigádban a leggyengéb­ben dolgozó Urnauer Kata- liu munkaeredméuye is elén a 100 százalékot. A Dózsa brigád tagjai azonban nem elégednek meg az élért eredményekkel. A munkájukban ©.maradottak­kal rendszeresen foglalkoz­nak és a munkájukban meg előforduló hiányosságokat felszám olui igyekeznek. Az élenjáró DlSZ-fiatalo kát és dolgozókat a gazda­ságban és Báesbokod község ben hangoshíradón és dicső­ségtáblán keresztül népszerű* sítjük. Hadd lássák, hogyan harcolunk növekvő eredmé­nyeinkkel a békéért. Szabó lzabelía a Dózsa brigád vezetője lliil!!lllll!llifil!llllll!!!illllll!ll!ll!lj|||||||lll|||||!!!|||||||||||||ll||||ii ÁLLÓIM ÁRUHOZ KÉSZRUHA KIRAKATAIHOZ 23 JAKGANYOS szecska vágót» jár­gányokat megvételre kere­sünk. — Állami Kordélyos Vál­lalat kirendeltsége, Kecskemét, Bem-utca 12. sz. 35 Gépállomásunk cséplőgép javító-bri­gádja nyerte el a megyében az első helyet a javilómunkálaiokban Kitünte­tésképpen a megyei alközpont zászlót ajándékozott a cséplőgépjaviió-brlgád- nak. Ennek a brigádnak a vezetője Hajós Js'uán. FAZEKAS PÉTER Csitulja, gépállomás. * A kalocsai járásban az MNDSZ- szervezetek több helyen, jó szervező munkával segítik elő a begyűjtést. Pél­dául Szakmáron, Hajóson, Úszódon, Fajszon és Bátyán igen sok segítségei adnak az asszonytársak a beadási terv teljesítéséhez. A járásunkban vannak olyan községek, ahol rosszul dolgoznak az MNDSZ-asszonyok. Például Dusno- kon, Géderlakon, Drágszélen, Miskén és Dunaszentbenedeken. Az utóbbi köz­ségben az MNDSZ-iitkár, Szabó Pe­temé jó példával jár elöl, ugyanis egészeve tojás- és baromjibeadását tel­jesítette. Nagy hiba, hogy az említett községeknél gyengén folyik a szerve­zés, ami tertnészetesen nein segíti a -begyűjtést. ÖZV. KISS PEREN CNF. a kalocsai járást MNDSZ-iitkár. * A kisszállást Petőfi termelőszfivetke- zet tagjai vállalták, hogy május 1-re 117 holdon befejezik a kukoricavetést A brigád a vállalást már április 30-an. déli 12 érára teljesítette. A brigádban Miksz Pálné vezetésével lolyt a munka. Ebben a brigádban Ágoston István és Rabb Mihály munkacsapatvezetők Jár­tak élen jé munkájukkal A kukoriea- vetésbe bekapcsolódtak Id. Farkas Jó- zsefné és Lovászi Rozálta, akik igen jó munkát végeztek. Miksz Paine bri­gádja már másodszor is tnegsarabotta az 5 hold cukorrépát. Az állatállományunkról csak annyit froít. hogy elég szépen fejlődik, ahhoz képest, hogy el volt maradva. Már 130 kismalac. 80 kisliba gazdagítja a szövetkezet állományát Az állatállo­mánynál Grósz István igen lelkiisme­retes munkát végez. GROSZ ETELKA, a kisszállást Petőfi tsz dolgozója. Első Békekölcsön II. sorsolása a Pécsi Nemzeti Színházban Május 22-én d. u. fél 4 órakor ünnepélyes megnyitó Május 23-án d. u. fél 4 órától Május 24-én d. u. fél 4 órától Május 25-én d. e« fél 10 órától Szabad belépés Nagyszabású motorversenyt rendeznek Kecskeméten A Kecskemét Városi Testnevelési és Sportbizottság május 25-én, vasárnap délután fél 3 órai kezdettel rendezi a megyei bajnoki és az országos meghí­vásos háztömbkörüli motorversenyt. A nagyszabású versenyre a Főváros és a vidék legjobb versenyzőit hívta meg a rendezőség. A verseny érdekességét emeli, hogy nagyon sok fiatal, lehet­séges kecskeméti és megyei versenyző­vel fog a közönség megismerkedni. Az eddigi tapasztalatok alapján mond fiatjuk minden bizonnyal, hogy a fia­talok ezen a versenyeit is bebizonyít­ják: a fővárosi versenyzőkkel szemben is megállják helyüket. A városi TSB minden igyekezetével azon van, hogy Kecskemét a környékbeli moíor- sportszerető közönsége szép és izgal­mas látványosságnak legyen szem­tanúja. (A megyéhez tartozó verseny­zők eredményeit külön értékelik cs külön is díjazzák.) Bács»Kiskun megye—Pest megye válogatott labdarúgómcrkőxés A báesklskunmegyei labdarúgóválo- gatott együttese május 25-én a Pest megye legjcbbjaival méri össze erejét Szentendrén. A pestmegyei TSB niír összeállította a válogatottat, s a jelek szerint igen jó csapat veszi fel a küz­delmet a bácsldskunmegyeiekkel. Me­gyénkben a válogatott összeállításának előkészületei folynak. Az edzőmérkozés során a válogatott keret Kecskeméten tartja a próbát az NB !l-es Kinizsi- együttessel. A keret tagjai: Harczi 'Bácsalmási Petőfi), Horváth — Vár- hegyi, Vaás, Jólsvai (K- Lók ). He­gyes, Egerszegi, Szivák, Bernât (Kmétl Dózsa), Nagy !.. Kupcsok. Kö­vecses (Bajai Honvéd), ; Vojnoïics, He­ringen Bogárdi (Bajai ! Építők), Vár szegi. Nagy II. (Kmétij Építők). Az edzőmérkozés 21-érj. szerdán dél után 5 órakor kerül sorra a Kinizsi­vel. A megyei B) válogatqtt május 23-én, vasárnap Dunapatajon a dunavecsei já rás legjobb labdarúgóival játszik hírverő mérkőzést. Az elmúlt esztendőben a két megye válogatottja már összemérte erejét. Aj első találkozón (Baján) a hácski3- ktmm egyelek győztek 1:0 arányban, míg a visszavágón (Mentoron) 4:3 ará­nyú vereséget szenvedtek. A Kecskeméti Dózsa vívcsz?kos2íáIya az elmúlt napokban III. osztályú országos férfi kard­versenyt. rendezett. Ez alkalommal 21 induló veti részt a vidalon. Eíőször a selejtező, utána a középdöntő, v>gül pedig a döntő folyt le igen szép ér­deklődés mellet. A verseny mindvégig söortszeiöen zajlott le és igen szép. nívós párharcok alakultak. A találkozó alkalmával Somod! (Bp. Dózsa) lett íz első hét győzelemmel. A 2. helye­zést a szeged; Jávorka hat győzelem­mel nyerte. Muray (Bp. Dózsa) hat győzelemmel a harmadik helyre ke­rült. Negyedik Tomalyay (Bp. Dózsa) 5 gy, 5 Szerencsés (Bpj. Dózsa) S gy., 6 Philipp (Szegedi Haladás) 3 gy, 7. Jank&hldl (Kecskeméti Dózsa) 2 gy., 8. Rosztóczy (Sz. Haladás) 2 gy.. 9. Seybold (K. Dózsa) 2 győzelemmel. A Kecskeméti Dózsa kardiffvólnak ez volt ebben az évben az első szereplése s a versenyrutin hiánya miatt estek el a jobb helyezésektől, Állattenyésztési szaktanácsadó Mennyi zöldtakarraánvt etessünk Tejtermelésünk és állataink termelőképességének fokozását kevesebb abrak! akarmány és több zödd*akarmány etetésével is etérjük. Arra keü törekedni, hogy zöldtakarmányok etetésé­vel olcsóbban termeljünk, úgy­hogy már április közepétől de­cember elejéig, közepéig bizto­sítsuk a f0 yamatos zöldtetős;. A zöldtiikarmányozá =, amellett, hogy csökkenti az önköltsége*, egészséges táplálék is az álla­tok részére. Fehérjében, vitami­nokban, àâvânyi sókban gazdag, nagy nedvfartalma kedvezően hat az emésztésre és az állat belső életfolyamataira A zöldetetést úgy liell beállí­tani, hogy a kaszált zöldet vált­sa a legelő, majd adjunk isméi kaszált zöldet. Ebben az időszakban különö­sen a lucerna és az őszi keve­rék takarmányok etc’ése kerül előtérbe. A .ucerna magas fe­hérjetartalmú takarmány, éppen ezért, lia tisztán etetjük, paza­roljuk a fehérjét. Helyes etetési mődja az, ha szecskázzuk és minden 10 kg lucernára 10 kg szalmát számítva keverjük. Az őszi keveréktakarmányo- kat (rozs, bükköny stb.) éívágy- szerin’i mennyiségben adjuk az állatoknak. A zöld etetésénél általában azt tartsuk szemelőtt, hogy tehenen­ként naponta 40—45 kg zö.dia- karmányt is feletethetünk. Bá­lin*. János, a sarkad! Lenin tsz Munkaérdemrendes tehenésze naponta ennél többet is fee et, 50—60 kg.ot. A különböző zö.d- takarmányok nagymennyiségű eteése 16—18 ]i er lej termelé­séhez is elegendő. A zöld akarmány etetésénél arra vigyázzunk, hogy a Iskv­szált füvet ne rakjuk kupacok­ba és etetés előtt legalább 1— 1,5 óráig engedjük fonnyadni. A zöldetetésnek még előnye az is hogy nem áU elő tápanyágvesz- teség, ha viszont szénát készí­tünk a zöldtakarmányhől, az ti tápanyagértéknek közel egyhar- madát veszíti el. Apróhirdetések JUHASZ József, kecskéméit lakás lovának a jár!ata e.veszett. Megsemmisítem, —j- Király sk, osztályvezető. 107 100 KÖBCENTIS behajtós motorkerék^ pár eladó. — Kecskemét, Beretvás- szálló portásnál. 103 HEKËLISZT kis- és Da.gylétef ben 120 forintért állandóan kap­ható, I— Id. Dancsó Antal, Csé- pa. 31 Bármilyen használt bútort vásárol a Bizományi Aruház Vállalat Vétel, eladás, csere. — Ér­deklődés és címek beküldése: Kecskemét, Kagykorösi-u:ca 22. sz. Bizományi Aruház Vál­lalat kecskeméti fiókja. 56 Báesklskunmegyei NÉPÚJSÁG az MDP Báesklskunmegyei Bizottsága napilapja Felelős szerkesztő: KŐVÁRI PÉTER Szerkesztőség: Kecskemét. Szechenyi-téi l sz Telelőn: 26-19. 25-22 es 20-97 Felelős kiadó: NÉMETI JOZSEP Kiadóhivatal: Kecskemét. Szícheny tét 1. sz. Telefon: 22—09 Báesklskunmegyei Nyumaa V. Kecskemét. Telelőn: 24—09 Felelős: Faragó Imre igazgató

Next

/
Oldalképek
Tartalom