Bácskiskunmegyei Népújság, 1952. február (7. évfolyam, 26-50. szám)

1952-02-16 / 39. szám

Csikérián Kollár István ipar- engedély nélküli szabó a föld- rnüvOss'-övetkezet kukoricagóré. jának alját kifessítefte és azon keresztüi meg nem, állapítható mennyiségben csövestengerit tu­lajdonított el. Kollár István[ a rendőrség őrizetbe vette és a bácsalmási járásbíróságnak át­adta. * Jánoshalmád Zsdmbó Imre ta­nácstag vállalta, hogy egészévi tojás- és baromfibeactását már. cius 9-ig- teljesíti. Pintér Mihály tanácstag vállalta, hogy március 9-re eleget tesz egész évi tojás­os baromfibeadási kötelezefisé. gének. Ugyanezt vállalta még Barna Imre, Pető Pongrác, Nagy Mihály tanácstag. Gunda Mihály pedig félévi adófizetési kötele­zettségét teljesíti március 9-ig. DáOi Pongrác adójának felét fi­zeti be március 9-re. * KunadaCs községben kulturá. lis téren fejlődés mutatkozik. A Szabad Föld Téli Estéken elő­adásonként több és több dolgozó jelenik meg. Nagy az érdeklő­dés az utóbbi időben a ^»nács- tiázán felállított népkönyvtár iránt is, ahonnét naponta 10-15 könyvet visz el a dolgozó nép olvasásra. • Hajós községben Nagy Ferenc a községi erdőből három darab élöfát 1000 forint, értékben vá. gotit ki. A hajósi tanács bűn­vádi eljárást indított ellene. * Kéleshahnán Vamcsura István március 9-re vállalta, hogy el­végzi a szölőtisztogatást, vala­mint a tavasai szölömunkát. Ja. cső János S0 darab gyümölcsfa ültetését vállalta. Március 9 tiszteletére Kelebia szőlőtermelő csoportja kihívta Kisszállás és Tompa község ter- melöcsoportjait. • Kunszentmikiós községben a dolgozó parasztság• nehezen érti meg, hogy az adó havi befizetése rája nézve sokkai előnyösebb, mint a% ősszel egy összegben be­fizetni. Különösen a kuiákok hangoztatják, hogy ősszel egy összegben teljesítsék nz adófize­tést. Notórius nemteljesítö leüld, kok: ifj. Kovács Lukács 40 hol­das, oki mellesleg 2324 darab tojást és 190 kilogramm barom­fit sem adott be. Komiósdi Benő IfO holdas, aki tojással, baromfi­val és 268 Hier tejjel is iá'tozik. Kiss Gábor 26 holdas, aki ha­sonlóan nem teljes\íejte beadá. sát. * Tázlár községben Papp 1st. ván 15 hojdas köaépparasat vá!. laKa, hogy március 9-re első negyedévi adóját befizeti. Kó­nya József pedig egészévi adó. jónak 50 százalékát. Dudás Já­nos, Pataji János, Poór János felajánlották, hogy egészévi baromfi, és tojásbeadási kő. tejezettségüket március 9-re teljesítik. * Tass községben a dolgozó parasztok még 19 darab marhá­val adósak az államnak. A köz- ségi tanács nem intézkedett a hátralékok beadása iránt. * A rendőrség őrizetbe vette N. Károly Imrénél, orgoványi kuíákasszonyt, mert sertésé1 fia nevére szóló sertésvágási en_ gedéliyel vágta le. Egy kulturális előadás margójára A megyei Pártoktatás Háza rendszeresen tart előadáso.. kaf, melyeken a marxizmus, leminizmus legfontosabb elme. lett és gyakorlati kérdéseit tárgyalja. Ezek az előadások hatalmas segítséget jelentenek pártunk funkcionáriusai, 1ö_ megszervezett vezetői, aktívái részére abban a harcban, me­lyet pártunk vezetésével a m»_ gyár dolgozó nép vív a szó. cializmus építése érdekében Ezt az elvi és gyakorlati segít, séget, melyet ezek az előadó, sok jelentenek, a részvevők saját munkaterületükön hasz­nosíthatják. Munkájukat job. bá, értékesebbé és ered. ményesebbé tehetik. Február 8_án este 7 óra. kor a kultúríorrada|om leg. fontosabb feladatairól tűzött műsorra előadást a Párt. oktatók Háza. Az előadásra az üzemi pártszervezetek kultúr, felelőseit, szakszervezeti kultúr, felelősökgt, a DISZ és tanács sAervezetcinek kulturális funk. cionáriusait hívta meg a mindenütt kifüggesztett havi programm és a kiküldött meg. hívó. Mindenki azt gondol, hatná, hogy az üzemi pártszer. vezeteink vezetői, üzemi kultúrfelelőseink hiánytalanul megjelennek ezen a komoly, iránytmutató előadáson. Itii. Ionosén most, amikor a fövi. desen beköszöntő Magyar. Szovjet Barátsági Hónap töb. bek között komoly kulturális feladatok elé is állítja tize. rrteink kultúrfuhkcionáriusalt. Nem így történt! A városi tanács pártszerve. »étének vezetője, Piniér elv. társ pl. a kiküldött, meghívó »lapján az ulolsó pillanatban ,,kapta, el” a városi tanács mezőgazdasági osztályának f«állattenyésztőjét, hogy jelen, jen meg az előadáson. Ugylát. szik. nem is gondolt arra. hogy a kultűrfelelőst küldje’el. Lehetséges, hogy a kultűrfe. lelős valamilyen mezőgazda, sági értekezleten vett részi ép. pen ebben az időben. így az. tán nem lehet csodálni azt, ha a városi tanács kulturális te. vékenységében hibák merülnek majd fe( a jövőben. Hasonló nemtörődömséggel kezelte a kuitúrforradalom ügyét a III. kerületi pártszer. vezet vezetősége. Az előadás 7 órakor kezdődőt1. Ezt min. denki tudta. A meghívót jó. elöre megkapta. Ki kellett volna függesztenie a pár*, szervezetben a Pártoktatók Háza előadásainak havi tematikáját is. A piákéit idő. ben megérkezett Ennek elle, nére aznap este háromnegyed 6_kor ,,beszéde rá” a pártve. zetőség az egyik nem kulturá. lis munkával foglalkozó elv. társnőt, hogy menjen el az előadásra. Üzemeink egyrésze hasonló „megértéssel” kezglte az ügyet. A Karnevál bizonyára azért nem ért rá elküldeni a kultúrvezetőjét, mert az álar. cosbál rendezésének fontos teendőivel volt elfoglalva. Ez a nemtörődömség, melyet a fent felsorolt pár példa is murat, komoly mértékben ve. szélyezteti kultúrforradaimunk ügyét üzemeinkben is, de más területeken is. A megyei Párt. oktatók Házának kinyújtott segítő kezét elhárítani és egyéb fontos teendőkre hiva* kozni, vétkes könnyelműség, a szocialista kultúra lebecsülése Ezt a politikát egyetlen pártvezetőnk, egyetlen tömeg szervezet vezetősége sem foly tathatja, tudniok kell az elvtársaknak, hogy .,a szó. cializmus építése elképzeli^, te.len a kuitúrforradalom feladatainak következetes végerhattà*-» nélkül”. A SZOVJET FILM ÜNNEP HÍREI! Levelezőink írják Ersekcsanádon Vörös An tál feketén vágott le egy s6rtést. Brre az ellenőrzést végső bizott­ság jött rá. Vörös ugyanis egy sertést szabályos vágási enge, déiy alapján már levágott. Hiá­ba igyekezett Vörös köntörfa- ;azni, a második sertés húsa is előkerült, melyet az°nnal el is koboztak. Csordás Jánost ellenség be­hálózta. Éppen akkor leplezték le, amikor a feketén levágott birkából paprikást készített. Ki. derült, hogy Csordás már a ne­gyedik birkát vágta le feketén. Ezenkívül disznót is vágott feke- tén, Meg is találták a levágott sertés húsát, Mind a kettőjük ellen megin­dult az eljárás. A tanács ébersége így leplezi le a kártevőket, a dolgozók ál. lámának megkárosítóit. SZÉKELY ERZSEBET, Éresekcsanád. ». A bácsalmási építésvezetőse-& dolgozói lelkes felajánlásokat tet­tek Rákosi elvtárs 60 születés­napjára, Az építésvezető vállalta hogy a januárt 108 százalékos építkezési átlagot « tervszerűbb munkaszervezéssel 115 százalék, ra növeli. Csovcsics Jakab kőmű­ves.brig adja vállalta az eddig éj­ért eredmények 125, Csontos Alajos segédmunkás.brtgádja 149, Párcen István kőműves-bri­gádja 107, Párcen Istvánná se- gédmunkás.bHgádja ISO száza­lékra való fokozását eddigi teli6- sítéseiknek. Schlobocher Mihály kőműves-brigádja, Dorogi János, Hegedűs JóZs6f és Madaras Sán­dor pedig megfogadták, hogy eddigi 100 százalékon aluli ered. ményeiket íoo százalék fölé fog­ják emelni (Csovcsics Jakab.) * Felsőszentivánon nem egy dol­gozó paraszt mutat példát a be­gyűjtés teljesítésében. Például portit y István, Foki Sándor, Berecki An fáin é már a pótkíve- {éseiket ís 100 százalékban tek jesítették. Csibri Péter. Vatga György pedig megfogadták, hogy március 9-ig eleget tesz­nek idei teljes t°jás- és baromfi­beadási kötelezettségeik teljessé, sének is. A kuiákok viszont sza­botálnak. láb. Deák Mihály 350 kilogramm sertés és 127 kg marhabeadással van háp-alék- bm. Özv, Foki Józsefné 203 kg sertés- és 7lt kg marhabeadás- $al, Kálcsovics Sándor 221 kg sertéssel és 80 kg marhabeadás. sál adós, Tresz Ferenc pedig 111 kg sertéssel és 40 kg marhával.. Ezek a kuiákok ellenségei az építésnek, őket a rombolás szel­leme liafja át. De fokozzuk ve­lük szemben éberségünket és mesterkedéseikre meg fogjuk adni a méltó és megérdemelt fe­leletet. (Pólyák József Felső­szen pván.) Apróhirdetések Beszédre tanítható törpepapagájok kaphatók. — Kecskemét, Bajcsy.Zsilicszky.u. 31. sz. 23878 KIS mázsa, használt hordók, lókapa, üst, altálajöntözö, víz- liúzó szivattyú olcsón eladók. — Kecskemét, Kassuth.körút 51 sz. ’ 23907 A SZABADSZ ALLA Sí ErdtL gazdaság állattenyésztésben is jártas, gyakorlott gazdászt, va­lamint tapasztalt konyhaker. teszt keres állandó alkalmazás, ra. — Jelentkezés: az Erdő- gazdaságnál, Szabadszállá, son, 15 BácskisiíUnmegyei NÉPÚJSÁG az MDP Bácskiskunmegyei , Bizottsága napilapja Fe.eiös szerkesztő: KŐVÁRI PETER Szerkesztőség: Kecskemét, Szé cbenyi.tér 1, sz. Telefon: 26—19 25—22 és 20—97 sz. * Felelős kiadó: NEMET! JÓZSEF Kiadóhivatal: Kecskemét, Széchenyi.tér 1. Telefon: 22.0t Kecskeméti Nyomda. Te'.: 24 Ofc Felelős: Faragó Imre igazgató Kerekegyházán n pártszerve­zet vezetösége foglalkozott a Ma­gyar-Szovjet Barátsági Hónap és a Szovjet Film Ünnepe jelen­tősegével. A községi tanács ver. senyt indított a tömegszerv e^e- tek közölt a sOzVjet filmek látogatottságának megszervezé­sére. A versenyt menetköz- ben is kiértékelik, a jól szerve:ő propagandistát a tanács mikro­fonján és a moziban népszerűsí. tik. is Lajosmizsém a beütemezett ér­tekezletet, me]y a Magyar- Szovjet Barátság; Hónap és a Szovjet Film ünnepe megren­dezését volt hivatva megbeszél­ni, nem lett megtartva a tömeg. szervezetek nemtörődömsége m;- fttf. Nem akarjuk elhinni, hogy Lajosmizsén a Magyar-Szovjet Barátsági Hónap és a Szovjet Nagy érdeklődés előzi meg a Ceglédi Lokomotív vasárnapi vendégjátékát Kecskeméten. A Kecskeméti Kinizsinek komoly erőpróbája lesz ez fl mérkőzés é5 a mérkőzésen látottakból so­kát következtethetünk majd &z első bajnoki forduló eredményé­re, hiszen a Kecskeméti Kinizsi első ellenfele február 24.én a Kiskunfélegyházi Vasas lesz. A Ceglédi Lokomotív hasonló já­tékerőt képvisel, mint a Félegy- házi Vasas. A megyei rangadó pedig mindig hatalmas küzdel­met hozott és tekintette], árra, hogy a megyei rangadó a baj­noki rajt első mérkőzése lesz, a csapatok formájáról még elég keveset) tudunk. A Féjegyházi Vasas a múlt vasárnap igen szép eredményt ért el, de a Kecske. m&ti Kinizsi is jól kihasználta a tép szünetet. Átszervezte a lab­darúgó szakosztályát és a volt többszörös válogatott Serényi Imre edző vezetése alatt komo­lyan készülnek a játékosok a bajnoki rajtra. A Kecskeméti Kinizsinek vasárnap szép és jó játékkal keli szerepelnie, hogy bebizonyítsa azt. hogy az NB II. legerősebb mezőnyében métókép- pen fogja képviselni megyénk Rádióműsor : FEBRUAR 16. SZOMBAT. Kossuth rádió 11.30: Osendország Csendjében. Rideg Sándor elbeszélése. 12.30: A Rádió népj zenekara játszik. 13.15: Népszerű zenekari mü­vek. 14,15: Népdalfeldolgozások. Hl. 14.30: A második sátorban. Méray Tibor irodalmi riportja. 14.50: Részletek Sárközy: Szeljs- tyei asszonyok című operettjé­ből. 15.30: Beszélő atlasz. 15.45: Állami vállalatok hírei. 15.50: Könyv, muzsika, színház. A Rá­dió Művészeti Híradója, 16.10: Szovjet napok — szovjet embe­rek. 16.20: A Rádió tánczene. kara játszik. 17.10: Szovjet ze­nekari muzsika. 17.50: Falurá­dió. Szövetkezeti Híradó. 18.25: Tréfás népdalok. 19: Egy falu — egy nő,[a. 20: Hangos Újság. 20.40: A begyűjtési verseny hí­rei. — 20.45: A Magyar Rádió ajándékmüsora a Nehézipari Könyv, és Folyóiraitkjadó Válla­lat dolgozóinak. 21.30: Németor­szág. (Téli mese). Heinrich Hei. no versog útrajza. 22.25; Tánc éjfélig. Petőfi rádió 6: Reggeli hangverseny. Hang­lemezek. 6.45: Jó reggelt gyere, kék! 7.05: Chopin: Etűdök. Hl. 7.35: Részietek Ljepjn: Halló Moszkva című filmjéből. 8: Régi magyar operetiirészletek. 8.40: Mi az új faluért küzdünk, 9.45: Görög gyermekek műsora. 10.10: Keresz(essy Hédi énekel, Jakuts Éva zongorázik. 10,50: Részie­tek orosz operákból. 15: Szabad népek dalai. Ha ni emezek. 15.40: Aa első adag. Gergely Mihály elbeszélése. 16: Zenei Újság. — 16.35: Ipari szaktanfolyam. — 16.50: Szív küldi szívnek szíve­den. 17.10: Tanuljunk énekszóra oroszul. 17.40: A Rádió népi ze­nekara játszik. 18.15: Flofow: Márta — nyitány. 18.40; Tánc. Film Ünnepe jelentőségét és cél­ját ne értenék még és hogy ezt a hibát a legrövidebb idő alatt ne hoznák helyre. * Kiskörösön a Magyar-Szovjet Barátsági Hónap és a Szovjet Film Ünnepe megrendezésére alakult Operatív Bizottság tag. jau munkatervet készítenek. Ez « munkaterv foglalkozik egyes törnegszerveset által vállait fel­adatokkal és annak gyors végre, hajtását a, bizottság ellenőrzi. * Dunapatajon a mozidolgozók felszították maguk között az el* végzendő feladatokat. Kijelöl­lek, hogy melyik dolgozd melyik tömegszervezettel tartja a kap. csőlátót. Ezzel elérik, hogy az állandó kapcsolattartás következ­tében a hathetes; feladat, végig élénk és eredményes lesz. sportját. Ha viaszaié kin tünk a Kecskeméti Kinizsi idei szerep­lésére, az előjeledből arra kő. vetkeztethetünk, hogy a csapat jó formában van. Két gyors szél­sőjével: Fenyvesivel és Krejsz- szel, t°vábbá „ jobbösszekötöt játszó volt NB I-eg játékossal, Csordással a csat ársor is szép és jó játékra képes. Ezt bizonyítja a Budapesti Honvéd vegyes el­len mutatott játéka, továbbá az, hogy elmúlt vasárnap a megyei bajnokságban szereplő János, halmi Kinizsiit szép játékkal 12:0 arányban győzte le. A Ceglédi Lokomotív tavaszi szerepléséről még nem sokai tudunk. De tud­juk azt, hogy ősszel a bajnoki küzdelmek hajrájában, igen szép eredményeket ért ei és a Magyar Népköztársasági Kupa küzdel­mei gorán ragyogó1 teljesítményt nyújtott Vasárnapi sportműsor A Kinizsi sporttelepen (volt városi pálya) 12 órakor Kecske­méti Honvéd—Kinizsi Platter Téli Kupa visszavágó mérkőzés. 2 órakor Ceglédi Lokomotív— Kecskéméi! Kinizsi NB H. ba­rátságos labdarúgó mérkőzés. Zene. 19.30: Mindenki operája. Rossini: Sevillai borbély. 21.30: Uj magyar és szovjet filmekből. 22.30: Muzsikáló tájak. Birkózás Kalocsai Kinizsi- Bajai Építők 7:1 Baja, 250 néző. A sokkal képzettebb kalocsai versenyzők megérdemelt nagy­arányú győzelmet arattak a Ba­jai Építők felett. Eredmények (elöl a kalocsai versenyzők): Mészáros győz Veiker ellen, Kiss győz Márton ellen, Steller győz Veiker V. ellen, Simon győz Ta. kács S. ellen, Bátyai győz Ta­kács I. ellen, Matos győz Lex ellen, Deák L. veszt Dobrozi el­len, Deák F. győz ellenfél nél. kül. A felnőtteket az ifjúságiak mérkőzése előzte meg. Kalocsai Kinizsi ifj.—Bajai Építők ifj. 8:0. A győztesek: Greska, Tóth, Varga, Kiss, Stella, Szabó Sző­ke és Otta., Sporthír A városi TSB közli a sport, körökkel, hogy a február 17-re meghirdetett ifjúsági asztali, teniszversenyt technikai okok miatt február 3f_re halasztja e<. A KECSKEMÉTI Hűtőipari Váj. la’-at, Rákóczi-város 20., keres kompresszorok kezeléséhez értő gépészeket, vagy olyan lakatos, segédeket, akiK átképzésre je" lentkeznek. 16 Figyelem A Városföldi Állami Gazdaság mezőgazdasági munkásokat toboroz. — Érdeklődés: Munka, erötoborzási Irodában, Kecs. kémét, Rákőezi-út 28, sz. 23908 A Ceglédi Lokomotív Kecskeméten

Next

/
Oldalképek
Tartalom