Bácskiskunmegyei Népújság, 1952. február (7. évfolyam, 26-50. szám)

1952-02-01 / 26. szám

A tag. és tagjelölttel vétel eredményei és hiányosságai a halasi városi pártszervezet­nél. — A földművesszövetke* zet'i közgyűlések hiányosságai, — Rákosi és Gero' elvtársak be. szédeit tárgyalták meg » ba­jai üzemek. AZ !1DP BÁCSKISKUIVIIEOYEI PÁRTBIZOTTSÁGÁNAK lapja VII. évfolyam, 26. szám 1 4 ro SO fillér 1952. február 1, péntek ÜDVÖZÖUÜK A MAGYAR SAJTÓ NAPJÁT Negyedévi tervük túlteljesítését, a termelékenység emelését vállalták a Kecskeméti Épület lakatosi pari Vállalat dolgozói március 9-re llarc a 100 százalékon aluli teljesítmények csökkentéséért Február l.én nagy ünnepe van a magyar sajtónak. Ezt a na­pot pánunk és kormányzatunk a magyar sajtó fáradhatatlan és eredményes munkájának elisme­réséül a Sajtó Napjává nyilvá­nítóba. A magyar sajtó napja ebben az évben olyan időre esik. amikor az egész világon no, szélesedik a békemozgalom, amely millió, kát és százmilliókat ragad ma­gával, háborús terveket semmi­sít meg. A magyar sajtó, élén pártunk közponij lapjával, a 10 éves Szabad Néppel, legnemesebb és legszentebb hivatásának tekinti, hogy ezreket és tízezreket, száz­ezreket és milliókat mozgósítson a békéért folyó győzelemre. Központi lapunk, a Szabad Nép, ma ünnepli 10 éves jubi­leumát. A Szabad Nép 10 éves törté­neke pártunk sajtójának hősi története. Ma 10 év távlatából 6ok kemény küzdelemre tekint vissza, az elnyomatás szörnyű esztendeire, a szabadságért fo­lyó hataimas harcokra. Február 1-én, a magyar saj,ó napján, büszkén néz valameny nyl dolgozó, valamennyi újság­író a 2—3 évtizedes ujságpéidá- nyokra, melyektől az elnyoma­tás és terror szörnyű idején rét. tegtek az elnyomók, akjk min­den igyekezetükkel arra töreked­tek, hogy a Pártot sajtjával együtt szétzúzzák, megsemmi­sítsék. De a pártot, sajtóját nem le­hetett legyőzni. A párt a sajtó segítségéivel küzdött, harcolt, nevelt. Minden egyes sora szem- beszállt a zsarnoksággal. Ezért nőtt a dolgozók szívéhez, ezért vált mindennapi kenyerükké. Ezért szerették, ezért nőtt a dol­gozók szivéhez pártunk központi lapja, a Szabad Nép. Ma, a magyar sajtó napján 'kegyelettel adózunk a hősi ha. 3ált halt újságírók előtt, akik életüket áldozták a népért, az igazságért, akik helytálltak, mert ezt várta tőlük a párt, ezt Várra tőlük a nép, amelyet vi­szont ök tanítottak helytállásra. Forró kommunista részvéttel adózunk ezen a napon Kózsa Fe­renc és a hozzá hasonló mártí­rok emlékének. ' Fáradhat a I lan munkásságuk, a márt ügye iránti forró szeretetek s odaadásuk valamennyi magyar újságíró előtt példaképül áJL Tőlük tanultuk, hogy mennyire kell harcolnunk az igaz ügyért. Tőlük tanul iuk, hogy még ébe. rebben őrködjünk dolgozó né­pünk békéje és nyugalma fe­lett. Az ő munkásságuk még nagyobb tettekre ösztönzi a ma­gyar sajtó valamennyi munka. pirsát. Ilyen hősöket nevelt pártunk Jlyen munkatársakkal dolgozott az illegalitásban a Szabad Nép 1015 március 25-én az illega­litás évei uián indult újra har cos útjára a Szabad Nép. Ezen a napon Rákosi elvtárs írta a ve. eőrcikket, amelyben írja; ,,Kii szöbön a náci barbárság össze­omlása és hamarosan elkezdődik a rombadőii magyar nemzet új­jáépítésének nehéz, verejtékez, de hálás feladata. Ebben az ú'j. jáépílésben nagy szerep vár a Szabad Népre és arra a pártra, melynek nevét büszkén viseli homlokán...” A Szabad Nép nemcsak az új­jáépítésben, hanem az új élet építésében, min, a tömegek gaz­dasági átneveiéséngk eszköze, ;s példát mutat- Ma már a párt- sajtó valamennyi sorában ott lüktet az eleven élet. A kommu. nista sajtó hasábjait áthatja a szeretet a többi népek és az egész emberiség ügye iránr, ugyanakkor a mi saj.ónk felka­rolja is táp ölj a mindazt, ami a hazát, a béke legyőzhetetlen erő­dítményét még tovább erősíti. A mi sajtónk keményen fellép az elmaradókkal, a fegyelemlazí- tók, a lógósok, a spekulálok, kai szemben, akik a fejlődés út­jában állnak, akik a szocializ­mus építésének akadályozói. A sajtó segítségévei a párt minden nap, minden órában be­szél a munkásosztállyal. A dől. gozók pedig az újsághoz küldött leveleiken keresztül minden nap beszélgetnek a Párttal. A kommunisia sajtó tekinté­lyének, befolyásának, erejének legfontosabb forrása: a szóró« kapcsolat a tömegekkel. A szoros kapcsolat kiépítésé­ben nap mint nap Szép eredmé­nyeket ér el a magyar sajtó. A szoros kapcsolat azt jelenti, hogy a sajió minden betűjével a dől. gozó nép érdekeiért küzd. Hűsé­gesen közvetíti a párt szavát. A sajtó tehát a párt és a tömegek közötti mindennapos kapcsolat legfontosabb eszköze. Ugyanak­kor éberen őrködik és megvédi levelezőit, a munkás-paraszt le. veiezőket, mert az ö széles tö­mege biztosítja, hogy a sajtó fej tudja karolni, népszerűsíteni, közhírré temü a naponta szü­lető újat a termelő munkában és fel tudja tárni a hibákat, meg tudja azokat szüntetni. A magyar sajtó valamennyi munkatársát szeretettel köszönt, jük e napon. Köszöntjük forr elvtársi kézszori| ássál, újság­íróinkat, mint a magyar sajtó munkatársait, akik hosszu évek küzdelmében forrtak össze a párttal, a dolgozó tömegekkel, tápunkká!. A párt elismerése és szeretető’ megbecsülése övezi munkájukat. Az ő jó munkájuknak köszön­hető, hogy a magyar sajtó kö­zel került népünkhöz, népszerű íetf és olyan olvasott, amilyen a A Kecskeméti Épüi't'nkatos- ipari Vállalat dolgozói termelési értekezleten fogadalmat tettek a magyar nép szeretett vezéré­nek, .Rákosi eívtársnak arra, hogy kimagasló munkaerőd, menyekkel ünneplik meg népünk vezetőjének 60. születésnapját. Kedves Rákosi Elvtárs! Mi, a Kecskeméti Épületlaka­tosipari Vállalat dolgozói, a többi üzemek dolgozóihoz hasonlóan, szinjén tervünk túlteljesítésével akarjuk bebizonyitaui szeretetün. két és bálánkat Rákosi elvtárs lránt. Élerjáró üzemeink műhelyelés csoportjai már napok óta ar­ról beszéltek mindeuütt, bogy legméltóbban Rákosi elvTárs születésnapját a több és jobb munkával ünnepük meg. Felajánlásaik azt bizonyítják, hogy jogosan számíthatunk ar. ra, hogy évi tervünket nemcsak befejezzük határidőre, hanem előbb is tudjuk teljesíteni. Dolgozóink tudják, hogy mit köszönhetünk pártunknak és szeretett vezérünknek, Rákosi elvtársnak, aki iára óhatatlanul harcol a munkásosztály, — az egész dolgozó nép érdekeiért. Az a határtalan szeretet, me- lyet Rákosi elvtárs iránt érzünk, azt diktálja, begy eredményein­ket túlszárnyaljuk és győzelem, re vigyük ötéves tervünk döntő évének előirányzatát. Évi tervünk sikere érdekében vállaljuk: 1. Az 1952. évi első negyedévi tervünket a tervszerűség betar. tása mellett 5 százalékkal túltel. jesítjük. 2. Az évi terv sikeres végrehaj­tása érdekében vállasuk, hogy a 100 százalékon alul teljesítők számát a jelenlegi 12.9 százalék, ról. 10 százalékra csökkentjük március 9_re. S. A termelékenység megjaví­tása érdekében az előirányzott 100 forintra eső termelékenysé­get 5 százalékkal emeljük. 4. A Oazda.mozgalom szerve­zet kiszélesítésével 8000 kg hulladékanyagot dolgozunk fel az első negyedben. 5. A felesleges adminisztráció megszüntetésével, annak a ter­melőmunkába va*ó átállításával és a további takarékossággal 20.000 forint rezsi megtakarítást érünk el. 6. A munkafegyelem megszi­lárdítása érdekében a miniszter, tanács határozatának maradékta­lan alkalmazásával az igazo. lattanul hiányzók számát napi 2 főre csökkentjük le. 7. A termelékenység és a munka észszerű elvégzése érdé. kében vállaljuk az első évne­gyedben, hogy 30 újítással segít, jük elő tervünk teljesítését. Szeretett Rákosi Elvtársi Munkafelajánlásunkat abban a biztos tudatban tesszük, hogy annak maradéktalan teljesfté. sével újabb csapást mérünk a béko ellenségeire és a határain­kon leselkedő Tito-fasiszta ban. dára. A Bácski»kunmegyei Építési és Tatarozásj Vállalat, dolgozói is nagyszerű munkafelajániáso- kat tesznek Rákosi elvtárs 00. születésnapjának tiszteletére. Az 5. sz. kirendeltség dolgozói pl vállalták, hogy a bócsai Sza­badság tsz.nél építendő 300 fé­rőhelyes juuhhodály építkezését március 9-re befejezik Ugyan­csak március 9-re vállalták a kisszállás! fürdő számára az elő. regyártott; födémek elkészítését, valamint a fürdő telő alá hozá­sát. A dolgozók ígéretet tettek, hogy a 100 százalékon felülj tel­jesítményeiket lakják, a szer­számok gondos ápolására és karbantartására pedig különös gon,lot fordítanak. A vállalaton belüli versenymozgalom kiszéle m sItése érdekében versenyre hiv­A Kecskeméti Gépgyár mag. pad dolgozóinak dekád/erve ál­landóan 100 százalékot mutat. A dolgozók az°n vannak, hogy tel­jesítsék a tervet. Sok esetben előfordul, hogy a* öntöde a magpad által készített magokat nem dolgozza feI. Ebből az következik, hogy sem az ön­töde, sem a magpad nem telje. siti a teroél, a beütemezett mun­kák nem készülnek el. határidő­re és az elkészült magvk a szá­rítóban tönkremennek, a ráfor. áított idő kárbavész, a tervsze­rűség sincs biztosítva és gyárunk ''•agy összeget fizet ki n munka­bérre,, mely termelt árut nem használunk fel. Mi az okozója avarunkban en­nek? Egy szóval válaszolok. A munkafegyelem lazasága, az iga. zolatlan mulasztás. Vannak még egyes dolgozók, akiknek nem szívügyük a tervteljesítés, ezek Megfogadjuk, hogy becsület­tel teljesítjük ígéretünket és si. kerre visszük 1952-es évi ter­vünket. Elvtársi üdvözlettel a Kecs. keméU Eakatosipari Vállalat dolgozói nevében; Nagy József párttitkár, Nagy G. Lajos vállalati igazgató, Szlávik István üb.elnök, Gacza Kálmán sztahanovista, Iványi Antal sztahanovista, Pesti Károly sztahánovista. fák a vállalat, 2. számú, kecske« mé[i kirendehségéf, a tervek ha* láridő előtti teljesítésére, a mi. nőség fokozására, valamint a» anyagokkal való takarékoÿko- dásra. Hasonló numkafelaján- lást tettek a vállalat 3. számú kirendeltségének dolgozói jg. —» Munkafelajánlásukban vállalták, hogy egy 500 férőhelyes sertés- hizlalót március 31 helyet^ már. cius 9-re elkészítenek. Egy 1000 férőhelyes juhhodály építési1 munkálatait pedig március 31 helyett 6 nappal a kitűzött ha-t táridö előtt, március 23-re befe. jezik. Mindkét kirendeltség dol­gozói nagy lelkesedéssel indul­tak harcba, hogy Rákosi elvtárs szüie;ésnapjának tiszteletére! tett ígéretüket maradéktalanul valóra váltsák. hátráltatják fejlődésünket, feU emelkedésünket. Beszennyezik üzemünk becsületes dolgozóinak nevét, akik keményen harcolnak tervünk teljesítéséért. Temünk reális és teljesílhet6, melynek bizonyítéka az, hogy január 16-tól 20-ig a napi ferme. lés — mert nem volt igazolat­lan hiányzó — 102 százalék' » emelkedett. Selejtünk is lénye. gesen csökkent. Feladatunk, hogy a telvtiágo- sífó munka megjavításával a ke. vésbbé ön tudatos dolgozókat megneveljük és rávezessük a he' lyes útra. A javíthatatlan dolgozókat Ve. dig a vállalatvezetés vonja fele­lősségre, ha szükséges, távolít sä el az üzem területéről, az üzem dolgozóinak soraiból. BÁRSONY JÁNOSNÉ művezető. Kecskeméti Gépgyár. múltban nem volt és nem is ló heiett. Pártunk és népi demokráciánk szeretett gondoskodását mi, új­ságírók valamennyien érezzük, melyet még jobb, még tökélete­sebb munkával fogunk viszo­nozni. A magyar «ajtó munkatársai a békeharc igazi hősei, akik pél. dát keli, hogy mutassanak, mi­lyen mélységes meggyőződéssel ég szenvedéllyel, mennyi ala­possággal és felkészültséggel harcolnak naponta a párj, az egész dolgozó nép ügyéért, a béke megvédéséért, a szocializ­mus építéséért. E,en a napon megfogadjuk, hogy alaposan ta. nulmányozzuk a bolsevjk sajtos és annak tapasztalatait, útmu­tatásai; átültetjük munkánkban, így felelünk meg azoknak a nö­vekvő feladatoknak, amelyeket a párt, a dolgozó nép fejlődése és igényei állítanak az újság­írók elé. A Bácskiskun megyei Építési és Tatarozás! V. dolgozói munkafelajánlásokkal készülnek március 9-re Az elkészült magok a szárítóban tönkremennek az igazolatlan mulasztók miatt...

Next

/
Oldalképek
Tartalom