Bácskiskunmegyei Népújság, 1951. november (6. évfolyam, 255-279. szám)

1951-11-01 / 255. szám

BÁCSKISKUNMEGYEI NÉPUJSÁG Megyénk a tejbegyüjtésben elnyerte az élelmezési minisz. tórium vándorzászlaját. — Ho­gyan harcolnak a hlldpusztai be. csütejes dolgozók a lógosok ellen. — Bíróság elé kerülnek a sza­botáló uszódi kulákok. AZ MDP BÀCSKISKUNMEGYEI PÁRTBIZOTTSÁGÁNAK LAPJA VI. évfolyam, 255. szám 4f'ft 50 fillér 1951. nov 1, csütörtök A kiskunfélegyházi gépállomás dolgozói november 7 tiszteletére felajánlották, hogy őszi tervüket 125 százalékra teljesítik Harcban a Nagy Októberi Szocialista Forradalom évfordulójának tiszteletére tett vállalások teljesítéséért A kiskunfélegyházi gépállo­más dolgozói Rákosi Má.yás elvtársnak küldött levelükben ezeket írják: Drága Rákosi Elvtársi A Nagy Októberi Szocialista Forradalom, 34. évfordulójának tiszteletére, mi, a kiskunfélegy­házi gépállomás dolgozói, elha­tároztuk, hogy munkánkat úgy minőségileg, mint mennyiségileg megjavítjuk, 30 traktorral és IS cséplőgép­pel dolgozik gépállomásunk. — Ezeken kívül van még sok olyan kisebb gépünk, melyekkel segí­teni tudjuk termelöcsoportjain. kát és egyénileg dolgozó paraszt­jainkat műnk,ójuk elvégzésében. Több trak tori s/ànk túlteljesí­tette tavaszi és nyári tervét és a nép állama meg is jutalmazta őket' így Szikora Iués 3500, Gu- bicza János pedig 2700 forint prémiumot kaptak a terv túltel­jesítéséért. Ezen kívül még 14 traktorista kapóit, jelentős ösz- szegü prémiumot: összesen: 21. ezer forintot osztottunk szét gép­állomásunkon. A Szabad Nép ok­tóber 20 J számában megjelent az FM új premizálási rendszere és ez art jelenti, hogy a trakloHs- tálc munkáját megbecsülik. Er a megbecsülés azonban még fakó. A balosai államj gazdaság dolgozói elhatározták, hogy az Októberi Szocialista Forrada. lom 34. évfordulójára jobb és több munkával készülnek fei. Ezzel akarják bebizonyítani sze­re Jetüket és hálájukat a nagy Szovje unió és annak szereteti vezére Sztálin elvtárs iránt. A dolgozók láviratban teltek vállalásokat Rákosi elvtársnak. Ezeket a vállalásokat igyekez­nek is teljesí eni. Az öszibúza vetését ok.óber 20-ra vállalták s erre az időre be is fejezték. Éj­szakai munkával biztosították október 25-r.e a ezárletakari. tás\ Mindezeken kívül szorgal­mas munkával a vállaláson felül 32 hold répaszedést is befejez­tek. Állami gazdaságaink nagyobb része csatlakozott, a bajomiak versenykihívásához. Azonban nem mindegyik ,eljesítetie a vál­lalását, a pár-nak tett ígéretét, A búzavetéS| a kalocsai állami gazdaság például csak 50 szá­zalékban, a kiskunfélegyházi tangazdaság cgak 66 százalék­ban és a bajai állami gazdaság 72 százalékban végezte el. Pe­dig ezek a gazdaságok is a ba- lotalakhoz csa,lakozva vállalták, hogy október 20-ig földbe kerül az öszibúza. Ezekben s,3 állami- gazdasá­gokban nem gondoskodtak ele­gendő munkaerőről, rossz volt a munkaszervezés és ezért lema­zotiabb jó t^^sUményekre köte­lez bennünket­Békénk és további fejlődé­sünk biztosítása, érdekében, a Szovjetunió iránti szeretettől át­hatva vállaljuk a Nagy Októberi Szocialista Forradalom tiszteié. l&ret hogy őszi tervünket novem­ber 7-ig 82 százalékra teljesít, jük, vagyis 15 százalékkal túltel­jesítjük ütemtervünket. Vállaljuk, hogy őszi /érvünkéj december 10-ig. a tervidő végé. re 125 százalékra teljesítjük. Üzemanyag fogyasztásunkat. amely jelenleg 99 s-ápalék, no­vember 7-éré 95 százalékra csök­kentjük. Szerződéskötési tervünket, mely je,enle.g 109 százalék, no. vember 7-éré 120 százalékra tel_ iesítjük. Gbndos gépápolással, megelőz­zük az üzemzavarokat és a mű. szaki okokból történő gépálláso­kat megszüntetjük A politikai és a műszáki ok­tatáson pontosan részfveszünh, hogy az oktatáson keresztül megerősödve, a jövőben még jobb munkát tudjunk végezni. A KISKUNFÉLEGYHÁZI GÉPÁLLOMÁS DOLGO­ZOL rad:ak az őszi munkákkal. De meg kell gyorsítani a munkák ii|emét valamennyi gazdaság ban. A munkaerőhiány leküzdésé­re szép kezdeményezés volt. Ne- mesnádudvaron. Itt, Leirer Jó zsefr.é vállalja, hogy 50 munka erőt toboroz a gazdaság részé re. Ezt a vállalását a Nagy Ok [óberi Szociálisa Forradalom tiszteletére te-le. Ugyancsak vállalja, hogy brigádjával a gya­potszedést november 3-ig befe­jezi. Ugyanebben a gazdaságban 3 trákioroslány vállalta hogy az őszi mélyszántás, november hó 20-ig befejezik. Ezévi (érmésünkből még igen sok a be'ákaiítani való. Ezért keli fokozni a munkák ’ ütemé* Állami gazdaságaink n dolgozok csa iád tagj ai n a k be vonásává 1 igyekezzenek a lemaradást bp- hozni. Meg kell gyorsítani és szervezeté kejl tenni a munkái, mert ezzel a me.gyénk országos sorrendjét is megváltozatjuk. A betakarítás hátralévő mun­kája és emellett az ősz; ve é- sek mielőbbi befejezése kétség­kívül és megfeszí ett munká' követel. Ezt a munkát azonban minden körülmények között e] kell végezni, a. 1 érvér, teljesíteni kell, mer: csak ezzel biz.osi)- liá'ju-k jövőévi termésünket, or­szágunk kenyerét. iparunk nyersanyagát, békénk megvédé- téank egyik fcnt.05 fegyverét Kecskeméti Épületlakatos- ipari Vállalat A Kecskeméti Épületlakatos- ipari Vállalat dolgozói nagy lendülettel küzdenek vállalásaik teljesítéséért. Az üzem dolgozói elhatároz .ük, hogy évi tervüket december 31 heiye.t tizennégy nappal előbb, december 17.én befejezik. Vállalásukat az üze­men belüli versenymozgaiom kiszélesítésével, a jerme.és fo. kozásávai akarják sikerre vinni. A dolgozók napról-napra fokoz­zák teljesítményeikét és ebben a küzdaemben nagyszerű ered­ményeket érnek el. Szilágyi Vilmos, . Szilagyi Gábor, Sebök János és T. Nagy József a gáz- ajtók és profuajtók készí.ésénéi 257 százalékot teljesítettek. Rá. iinkás László viUanyhegeszto 243 százalékot ért el. Tóth Já­nos és Molnár Gyula az atmaíe- dők készí.ésénéi 226 százalékú, ne jöiítct’.ek. Mészáros Antal és Rózsa Sándor a müszerszek- rények készí.ésénéi 166 szá zalékcs teljesítménnyel dolgoz­tak. RZdk az eredmények ujaou lendületet adnak a dolgozók versenylelkesedésének és va­lamennyien megfogadták, hogy tovább küzdenek az eddig e ér. termelési eredmények fokozá­sáért. Alföldi Kecskeméti Konzervgyár A Nagy Októberi Szocialista Forradalom évfordulójának méltó megünneplésére nagyszerű mun. kafelajánlást tettek az Alfö-d. Kecskeméti Konzervgyár dot gozói is. Rákosi elvtársnatc Írott - levelükben arra tettek fo gadalmat, hogy az 1951. évi ter vüket november 7-re 100 szá zalékra teljeseik. Az üzem dói gozói most e,szánt harcot vív. nak vállalásuk sikeres tótja -1 lése érdekénen. Ennek ered. menyeiként október 27-én rná 99.6 százalékra teljesítették év tervüket. Az évű tervnek no vember 7.re való teljesítésién folyó harcban kimagasló ered­mények születnek az üzem do gozi között. Bognár Józs-efne például, aki a szántóban dol­gozik, vállalta, hogy november 7 re 120 százalékról 130 Szá­zalékra emeii tó jesitményét. Bognár Józsefné .vállalását túl­teljesítve, 170 százalékot ért el. Ugyancsak jo eredményt ért ei Kovács Etelka is. aki az a ma­tisztításnál 152 százalékot telje­sített, Kiss Lászlóné november T.re vállalta, hogy az eddigi 120 százalékos teljesítményét 5 százalékkal növeli. Kiss Lászlóné is túlteljesítette válla­lását és az elmúlt napokban 138 százalékos teljesítményt ért e!. Kecskeméti Baromfifeldolgozó Vállalat A Nagy Októberi Szocialista Forradalom évfordulójának tisz­teletére le.kés munkafelajánlást tettek a Kecskeméti Baromfi, feldolgozó Vállalat dolgozói is. Az üzem dolgozóinak 94.5 szá­zaléka tett munkafelaján-ást és kötött egymással hosszúlejáratú versenyszerzödést. Az üzem dől. gozói közül eddig 263-an teljesí­tették vállalásaikat. Langó Ist­vánná, aki teljesítményének 10 száza ékos növelését vállalta, a kopasztásnál 172 Százalékot teljesített. Almási Lászlóné lő7 százalékot, Pu ai Imrémé pedig 153 százalékot ért el A Lojáslámpázásnál Nemoda Má­ria nemrég még 100 százalékon alul teljesítette normáját. Az üzem legjobb dolgozói elvtársi segítségben részesítették s így felemelte teljesítményét. Szintén munkamódszerátadással növe­kedett Riva Edit és Nagy György Rózsa teljesítménye is. Riva Edit most 115'>/o.ot, Nagy György Rózsa pedig 110 fiz a. eaiékot teljesít, A ládaszögezök. uél Faragó István és Forgó Já­nos 146 százalékos teljesítményt értek el. Az üzemben az el múl5 hetekben Gazda-brigád alakult és a brigád eddig 375.000 forint értékű megtakarítást ért el. W© tífrjük meg soraink baut a munka fegyelem megszegőit és a szocialista tulajdon rongálóit I. osztályú jraktorista vagyok a kecskeméti gépállomás«». Az őszi munkák elvégzésénél eddig 112 százalékot teljesítettem. Ezt úgy értem el, hogy a gépemet állandóan rendben tartoj. tam s ezáltal gépem mindig üzemképes volt. Be magam sem kényeimeskedtem el az időt. Kihasználtam minden percet. Tudom, hogy az őszi talajmunkák gyors elvégzésével ma. gam is hozzájárulok az ötéves terv sikeres teljesítéséhez Ezért fáradtságot nem kímélve dolgoztam és akarok dolgozni továbbra is. Munkámat igyekeztem fegyelmezetten elvégezni. Különösen gépem jó karbantartására fordítói jam nagy gondot, mert tu­dom, hogy szocializmust építő hazánkban jó gépekre van szükség. A tervet csak jó gépekkel, fegyelmezett dolgozókkal tudjuk teljesíteni. Tűrhetetlen, hogy egyes traktorisiák lelkiismeretlenül. hanyagul bánjanak a rájuk bízott szocialista tulajdonnal, a gé. pékkel. Ezért felhívom a megye gépállomásainak dolgozóit, hogy keményen vegyék fel a harcot azokkal szemben, akik hanyag munkájukkal, a gépek rongálásával akadályozzák a szó. elalizmus építését. Leplezzük le a gépállomásokhoz befurakodott kártevőket. Ne tűrjük őket magunk között, de ne tűrje álla­munk sem, hogy lelkiismeretlen gazemberek tönkretegyék va­gyonúnkat, a gépeket. Kíméletlenül sújtson le rájuk a dolgozó nép ökle. Szigorúan büntessék meg azokat, akik megbontják a munkafegyelmet, akik megrongálják a dolgozó nép tulajdonát Félre az útból az ellenséggel, a kártevőkkel! Fokozzuk s harcunkat as őszi munkák gyors elvégzéséért, a terv teljesbe séért, a szocializmus építéséért és a béke megvédéséért! Elmondotta; Kása József, J. oszt. trakUuo, kecskeméti gépállomás Állami gazdaságaink fokozzák az őszi munkák ütemét A dolgozók vóilsók valóra a november 7 tistt-elelére teli vállalásukaf

Next

/
Oldalképek
Tartalom