Bácskiskunmegyei Népújság, 1951. október (6. évfolyam, 229-254. szám)

1951-10-02 / 229. szám

9 AZ MMP BÁCSKISKUIlEeYEI pÁRTBIZOTTSÁgÁYAK LAPJA VI. évfolyam, 229. szám Ára SO fillér 1951. október 2, kedd A magad hasznára^ a hasa javárai jegyess békekölcsönt ! BACSKISKUNMEGYEI Fokozzuk a felvilágosító munkát a kis- és középparasztok felé Ne feledhessünk meg as őszi munkálatok feladatairól A kölcsön jegyzés nép] moz­galma tovább fokozódó lendület­tel órúról-órára újabb és újabb nagyszerű győzelmeket arat. — Szocialista üzemeinkből és a leg­távolabbi tanyavilágból is sorra érkeznék a győzelmi jelentések: Népünk szilárd egységben, ha­talmas lelkesedéssel szavaz bol­dog szabad jelenünk és nagysze­rű jövőnk, ötéves tervünk, a béke terve melleit. Az üzemek példamutató jegyzései nyomán felsorakoznak falvaink, közsé­geink is, hogy kivegyék részü­ket a hatalmas népszavazásból. A gépállomások, állami gazda­ságok, termelőszövetkezetek dol­got ó.vai vállvetve jegyeznek, egyénileg dolgozó kis- és kö­zépparasztjaink saját maguk, családjuk, virágzó hazánk ja­vára, míg az üzemek dolgozói­nak többsége már példamutató módon megtette jegyzését és egyes üzemek magas jegyzési átlaggal már a jegyzésgyüjtée befejezéséhez közeledik, addig falun még csak most bontakozik ki teljes lendületével a békeköl­csön jegyzése. A köles ön jegyzés első három napjának eredményei alapján a megyék sorrendje a következő­képen alakuli: Elöl vannak Zala, Nógrád, Veszprém, Baranya, Vas megyék, a megyék közöli ver­senyben viszonylag a leggyen­gébb eredményt, Somogy, Szol- uok, Bács, Békés, Tojna érték el. A megyék kialakult rangsorá­ban még jelentős változásokra lehet számítani, mivel az ország minden részéből kivétel nélkül arról számolnak be, hogy a va' sárnapi nap jegyzésgyüjtési mun­kájára fokozott lendülettel ké­szültek a pártszervezetek, a jegyzésgyüjtök, népnevelők, bé- keblzottságok arra, hogy felke­ressenek minden falusi dolgozót. Dolgozó parasztjaink hazafias kötelességnek tartják résztvenni a békekölcsön jegy zésben, a bé­kéért való harcban. Lelkes jegy­zésük nagy csapás az ellenségre és válasz azokra a rémhírekre, amelyekkel a kulákok, az egy­házi reakció alacsony jegyzésre való uszítással meg akarják gá­tolni a kölcsönjegyzés sikerét. Népnevelőink a lcujákság aljas aknamunkájáról lerántották a leplei. Egész népünk és benne dolgozó parasztságunk egységes a békekölcsön jegy zés kérdésé­ben, egységes, mert a békéért való harc, számára az életet, a földet, a szabadságot, a boldo­gulást, a ragyogóbb jövőt jelenti. Egymásután érkeznek be.a je- iientések arról, hogy dolgozó pa­rasztjaink példamutatóan je­gyeznek. Soltvadkert községben Bíró András 2 holdas dolgozó paraszt 500 forintot jegyzett. — Jegyzésekor azt mondotta: — Azért jegyeztem, mert tudom, mit jelent számomra a béke. Te­hetségemhez mérf,e.n járulok hoz­zá annak megvédéséhez. Kecelen Radva János 3 holdas kisparnsz; 300 forintból kér.) kötvényt, így pyilatkozott; — Az öt éves terv sikeréért, békénk megvédéséért, erősítéséért jegyzek. Kecelen Senzula János hadirokkant tra- fikos is példát mutat. 500 forin­tot jegyzett. Kijelentette: ö már sokat szenvedett a háborúban, ezért jegyez békekölcsönt. Békét akar Miskén Csörgő Péter tszcs- tag, 500 forintot jegyzett. Hang­súlyozta, hogy a héke megvédé­séért nem sajnál semmiféle áldo­zatot és kérte a pártvezetöséget, hogy osszák be népnevelő mun­kái a, Kollár János tszcs-tag 400 forintot, Torma Menyhért pedig 600 forintot jegyzett. Kollár Já­nos népnevelő munkájában fel­hívja a dolgozók figyelmét arra, hogy az-ért jegyezzenek, hogy Magyarország ne legyen egy má­sodik Korea, ahol az imperialis­ták bombákat dobálnak a békés lakosságra. Dunaszentbenedeken a népne­velők összekötik a& agitációt a begyűjtéssel, a jegyzés megindu­lásának napja óta a kukorica begyűjtésének előirányzatát meg­duplázták. Hajóson a burgonya­beadása növekedett a kölcsön­jegyzés óta. Az agitáció meg­kezdésekor 300 mázsa volt a be­adott .mennyiség, kölcsönjegyzés óta ez a mennyiség 830 mázsára szaporodott. Géderlak község­ben a jegyzés óta naponta 100 mázsa kukorica jött he a raktár­ba. Uszodon az agi-áció során a térménybegyüjtés olyan ered­ményt ért el, hogy a begyűjtő- helyek kevésnek bizonyultak. Újabb helyiségeket kellett biz­tosítani. Foktő községben az agi­táció megkezdése előtt a kuko- ricabe gyűjtés az előirányzott mennyiségnek egyötöde volt. A kölcsönjegyzés megindulása óta. ez már a felére emelkedett;. De vannak községek, ahol a k'ulák- aág támadása következtében mind a begyűjtésben, mind a kölcsön jegyzésben lanyhulás ta­pasztalható. Solton például 115 kulák azon fáradozik, hogy meg­akadályozza a kölcsönjegyzés sí- herét. Itt a népnevelők össze­kapcsolták munkájukat a nem­zetközi helyzet ismertetésével s így sikerült a kulákokat lelep­lezni és mind a kölcsönjegyzés- nek, mind a begyűjtésnek újabb lendületet adui. Apostagon a pártszervezet a népnevelők át­csoportosításával adott az elmúlt vasárnap újabb lendületet a jegyzésnek. A jól teljesítők szá­mára a moziban helyet biztosí­tottak, szünet közben ismertetik a békekölcsön állását, és névsZe- rint közük az egyes jegyzése­ket. Kiskunfélegyházán az első bé­kekölcsön húzásánál Balló Sán­dor 9 holdas középparaszt 25 ezer forintot nyert. A pénzt a napokban vette fel és ebbőj az összegből mindjárt 10 ezer fo­rintért kért békekölcsönt. Itt az ifjúság is példát mutat ® jegy- zésben. Szécsényi Erzsébet DISZ-,jag 600 forintot jegyzett, Görög Ilona 400 forintot. Fehér Anna népnevelő 1200 forintot jegyzett és ezzel mutat példát. Járási és városi pár [ bizot tsá­gi, ink fokozzák a felvilágosító munkát a kis- és középparasz- tok, a kisemberek felé. Ne feled­kezzenek meg az őszi munkála­tok feladatairól sem. Vegyék fel a harcot a népnevelő munka lanyhulása ellen. Népnevelőink lelkesítsék, buzdítsák dolgozó Parasztságunkat. Mozgósítsanak széles tömegeket a békéért foly­tatott harc minden frontszaka­széban és maguk járjanak elől jó példával. A harcban résztven­ni és élenjárni becsület, hazafias­ság és dicsőség dolga. Pártszervezeteink pedig úgy irányítsák az agitációt, hogy egész nap folyjon a hépnevelö munka. Ne legyen a faluban egyetlen olyan család, aki ere­jéhez mérten ne yenné ki részét a békeharcból. Dicső§éfftábla RÉM községben Nyerges An­tal, a Killián-termelőszövetkezet üzemi párttitkára 1O0O forintos kölcsönt jegyzett, JÁNOSHALMÁN Kővágó La­jos téglagyári munkás 1000 fo­rintot jegyzett. Számos ilyen példamutató jegyzés eredmé­nyezte, hogy a Téglagyár jegy­zési átlaga 700 forinton felül van. Még szebb eredményt mu­tat * a rendőrség 980 forintos jegyzési átlaggal, de a cipészek kisipari termel öszövöVkeze te is az élenjárók között van 625 fo­rintos átlaggal. Dobos László tiszti akadémls- ta akinek édesapja a téglagyár éjjeliőre, 1500 forintos kölcsönt jegyzett. — Hálám csekély töre­dékét akarom ezzel Leróni a Pártnak, hogy lehetővé vált számomra a tanulás — mon­dotta Dobos László. KISKUNHALASON a Ven. déglátóipari Vállalat dolgozóiis példariutatton jegyeztek, Peli­kán Ferenc 490 forintos fizetése után 800 forintot jegyzett. — Két hónapig katona voltam s ott sokat tanultam. Tisztán lá­tom, hogy mi minden épül a mi forintjainkból. Móré Mária 450 forintos fize­tésére 600 forintot jegyzett — A múltban soha nem volt aikal. mám nyaralni. Most népi demo. kráciánk jóvoltából két hetet' töltöttem a Balatonon. Jegyzé­semmel ezt a nagy ajándékot is meg akarom hálálni — mon. dot ta. Ugyancsak a vállalatnál dol­gozó Sörös Sándorné, hárem­gyermekes anya 400 forintot jegyzett. — Én már tudom, mit jelent hontalannak kibombá. zofctnak lenni, 1944’ karácsonyán a menekülő fasiszták szétrom­bolták otthonomat. Forintjaim­mal én is a békét védem. Grósz Katalin, a kiskunhalasi villamosüzem párionkívüli dől. gozőja 600 forintos fizetésére 1660 forint kölcsönt jegyzet^ , Kövessétek példánkat... Levelek, nyilatkozatok a kölcsönjegységről Békemozgalmunk nagyjelentőségű eseményében egyre több dolgozó tesz tanúságot Pártunk, békénk, ötéves tervünk építése mellett. Ma már dolgozóink tisztán látják azt a hatalmas fejlődést, melyet Pártunk vezetésével, a szocializmus építésében elértünk. Dolgozóink egyhangúlag tesznek hitet amellett, hogy mi nem adjuk szabadságunkat, függetlenségünket és nem■ kérünk „éle­tünket megnyomorító Marshall-, Truman-segélyből”. Mi magunk saját erőnkből megvédjük drága hazánkat, végrehajtjuk ötéves tervünket. Erről szólnak a levelek, nyilatkozatok A jegyzéssel harcolok a békéért Tóth József sztahanovista ka- zánkövács a Kiskunhalasi Fütő- házban. 1500 forintot jegyzett és a következőket mondotta: — Tizennyolc évi házasságom alatt egy öliöny ruhát vettem. A fölszabadulás óta teljesen felöl­töztem, másfél hónapja vettem 620 formiert egy ruhát. Munkám megbecsüléséül 1000 forint jutal­mat kaptam, majd a Vasutas Nap alkalmából 500 forintot. A kapitalizmusban a sorsom olyan volf, mint a házőrző kutyáé, ma már teljesen megváltozott, meg­becsülik a munkámat és emelt fővel járhatok a dolgozók előtt. Nekünk üt Tito-jugoszláviája határán még keményebben kell szorítani a kalapácsot. a szerszá­mot. Mi békében élünk, nekünk ezt meg kelt becsülni, meg kell védeni és harcolni kell érte. A mi országunk szépül, fejlődik, mi magunk fölépítettük orszá­gunkat és ezt mi tovább folytat­juk. Nem kérünk kölcsön a tőké­sektől. — Ên a béke, az ötéves terv végrehajtása érdekében jegyez­tem békekölcsönt. Örömmel jegyeztek a tszcs tagjai Négy hónappal ezelőtt a Párt javaslatára, az Államvédelmi Ha­tóság g épír ótanfolyamdra kerül­tem, melyet jó eredménnyel vé­geztem el. Most mielőtt elfoglal­nám beosztásomat, hazajöttem szüléimét meglátogatni, akik ve. lem együtt 1948. óta tagjai a tö­rökfái Elöre-termeiőszövetkezet- nek. En növénytermesztés % bri­gádvezető voltam és bizony na­gyon nehezen engedtek el az is­kolára, Most, amikor hazajöt­tem, azt tapasztaltam, hogy dol­gozótársaim örülnek annak, hogy népemet most már fontosabb he­lyen tudom majd a jövőben szol­gálni: Örömmel iá fiam, hogy az Előre-tsz minden tagja milyen szeretettel fogadta a Párt és a kormányzat felhívását a Máso­dik Békekölcsön jegy zésre. Mind­nyájan örömmel jegyeztek, hi­szen nagyon jó volt a t^més, volt miből jegyezni. AZf mond­ják, mindnyájan rengeteget kap­tak az államtól és azt akarják meghálálni a jegyzéssel. De ki* veszik részüket a még egyéni­leg dolgozó parasztok között folytatod felvilágosító munká­ban is, melynek eredménye ter­mészetesen az, hogy azok egy­másután jegyeznek békekölcsönt, En nagyon boldog vagyok, hogy a Párt elősegítette a ma­gam és családom békés és biztos fejlődését, ezt azzal igyekszem meghálálni, hogy 1200 forint békekölcsönt jegyeztem. GOEUPKOV MARIA, a törökfái Elöre-termelő- szövetkezet tagi0’. A békekölcsönjegyzés az én jövőmet is biztosítja — örömmé^ jegyeztem béke­kölcsönt, mert látom, hogy a mi államunk a békéért harcol. Ez a békeharc pedig a dolgozók élet- színvonalának emelkedését je­lenti. Az ötéves tervben felépül a Dunai Vasmű, a Földalatti gyors­vasút és sole más békealkotás. — En, mint a Kecskeméti La­katosipari Vállalat lakatostanúló- ja 180 forint havifizetésem mel­lett 200 forint békekölcsönt je­gyeztem. Ezzel akartam meghá­lálni azt a, lehetőséget, hogy ta­nulhatok. Népi demokráciánk le­hetővé tette minden fiatal számá­ra az érvényesülést. A Második Békekölcsönjegyzés az én jövő- mát is biztosítja. Ezért jegyez­tem örömmel békekölcsönt, hogy ezzel is hozzájáruljak saját bol­dogulásomhoz, valamint a béké­ért ős a szocializmusért vívott harchoz. Egyben felhívok min­den ipari tanulótársamat, hogy kövesse példámat. GULYAS ANDRÁS, lakatostanüló. Lakatosipari Vállalat, Magunknak adunk — Gusztus Antal a Kiskunhalasi Barnevál csoportvezetője elmond­ja: — Aki ma nyitott szemmel jár az országban, üzemünkben, az látja, hogy hogyan épül, erősö­dik országunk. Annak megérteni nem nehéz a békekölcsönjegy­zést. Mivei már én idős vagyok, igen sokat láttam. De ilyen fej­lődést még n»m. Utódainknak, a fiataloknak szép jövőjük lesz, nem úgy, mint nekem volt előző éjeitekben* Nj-künk- magunknak építünk nemcsak a békekölcsönjegyzés­sel, hanem a munkánkkal is fo­koznunk kejl a békéért való har­cot. Mi magunknak építünk, ma­gunknak adunk a további föl- emelkedésünkhöz, békénk meg­védéséhez. Harcolunk tovább a megbecsült és megváltozott jobb életünkért, nemcsak a békeköl­csönjegyzéssel, hanem a jobb munkával is. Ezért jegyeztem egy havi fizetésemet, 500 forin­tot és felhívom a dolgozó tár­saimat, hogy kövessék példámat és jegyezzenek,-

Next

/
Oldalképek
Tartalom