Bácskiskunmegyei Népújság, 1951. szeptember (6. évfolyam, 203-228. szám)

1951-09-01 / 203. szám

Harcos, ineggyőző agitációval a Párt előtt álló feladatokért. _ ( tarán a magyar és a délszláv dolgozó parasztok vállvetve har. colnak a béliéért gabona- feleslegeik beadásával. VI. évfolyam, 203. szám Ara 50 fillér 1951. szeptember 1, szombat Fokozzuk a harcot vállalásunk teljesítéséért „Megyénk parasztsága mélyen átérezve a békéért vívott harc­ban és a szocializmus építésében reá háruló feladatokat, az ősz. tályeuenséggel vívott kemény harcban megyénlc előirányzóit ke'nyér- és takarmánygabona­begyűjtési kötelezettségét száz százalékig teljesítette — jelen­tette pár nappal ezelőtt megyei pártbizottságunk Rákosi elvtárs­nak. Megyénk dolgozó parasztsága kemény, megfeszített munkája. nak, áldozatkészségének adott kifejezést akkor, amikor ver­senyben rz ország többi megyé­jével, elsőnek teljesítette száz százalékban egészévi begyűjtési kö;elézet''égét. Nagy, nemes versengés folyik most megyénk területén válla­lásunk teljesítéséért, a 120 szá­zalék eléréséért. Ebben a nemes versengésben megyénk továbbra is biztosította az első helyét. Az élek ezési minisztérium leg­utóbbi kiértékelése alapján azonban megállapíthatjuk, hogy a begyűjtési tervét színién száz százalékban teljesíi el.t Pest me­gye fej_fej mellett harcol most már velünk az első hely elérésé­ért, a győzelem kivívásáért. Ez[ a küzdelmet most már az dönti el, hogy megyénk hogyan fogja fokozni a begyűjtés ütemét az első hely megtartásáért, az évi terv 120 százalékos |úl;eljesité_ síért. Mondhatjuk-e azt, hogy'a be­gyűjtés terén elért eddigi ered­ményeink, a begyűjtés üteme továbbra is biztosítani fogja az első hely megtartását, a térvek túiteljesíicséi. Nem. Nem mondhatjuk. Nem mondhatjuk azéri, mert me­gyénkben, de főleg a begyűjtés, ben lemaradt, járásainkban a be­gyűjtés mostani üteme egyál;a_ Ián nem ad niég biztosítékot arra, hogy ezzel az eredménnyel megelégedhessünk, hogy bizto­san kezünkben érezzük az első hely megtartását, a vállalásaink teljesítéséi. Ha a megyei tanács begyűj­tési osztályának legutóbbi kiér­tékelését nézzük, megállapít­hatjuk, hogy a kunszen;mikiosi, bajai, kalocsai és „ bácsalmási járás begyűjtési eredményei kő. zel sem kielégítek, ilyen ered­mények mellett közei sem biz­tosítják első helyünk további megtartását, vállalásaink telje­sí'ősét. Mi tehát a feladat, hogjr vállalásainkat teljesíthessük, hogy győztesen kerülhessünk ki a megyék közötti begyűjtési versenyből ? Feladatunk elsősorban az, hogy a begyűjtésben élenjáró járásaink sürgősen számolják fel még megmutatkozó cmelé- güksegüket, lemaradt, járásaink pedig számolják fel az credmé­nyekkej szembeni megalkuvó álláspontjukat, igyekezzenek az eredményeket fokozni, igyekez­zenek felzárkózni az élenjáró járások sorai mögé. A begyűjtésben lemaradt já. rásaink, községeink a még h»H- ralévö pár nap alatt lendüljenek harcba hibáik kijavításáért, a begyűjtési terveik teljesítésé­ért. Pár nap jó munkája választ még el bennünket átlói, hogy vállalásunkat elérjük, hogy 120 százalékban teljesesük begyűj­tési kötelezettségeinket. Kom­munistáink, népnevelőink ezrei induljanak most még fokozot­tabb lendület tel a harcba, pé!da- muiatásukon, jó meggyör,ü nép. neveiömunkán keresztül győz­zenek meg minden egyes becsü­letes dolgozó parasztot arról, hogy a begyűjtési tervek telje­sítése törvényes kötelezettség, túlteljesítése hazafias köteles­ség., Magyarázzák meg dolgozó parasztjainknak, hogy felesleges gabonájuk beadásával nemcsak hazafias kötelességüknek tesznek eleget, hanem a „C’k jegyre be­adott gabona nlán gyorsbeadási jutalmon túlmenően szabad őr­lést és iparcikkvásárlási utal­ványt is kapnak. Tehát nem­csak ’ hazafias kötelességének tesz elege,; az a dolgozó paraszt, aki bead ,,C'’-vélelijegyre, ha­nem sajáj, egyéni érdeke is. Nemcsak párlszervezen'eink népnevelői, hanem , községi ta­nácsaink, tömegszer vezetőink népnevelői, béke bizottságaink tagjai ls fokozzák felvilágosító munkájukat igyekezzenek jő felvilágosító munkával hozzájá­rulni vállalásaink teljesítéséhez, a begyűjtési terv 120 százalékos túlteljesítéséhez. Legyen -tudatában minden egyes kommunista, minden egyes tanácstag és népnevelő, hogy ezeknek a feladatoknak végre­hajtása nem könnyű feladat, szívós és kitartó munka kell ah­hoz, hogy eredményeinket fo­kozzuk, hogy teljesítsük t°it ígéreteinket. Érezzék át, hogy a győzelem nem jön magáiéi, ha­nem szívós, kemény munka kell hozzá. Lankadatlanul, fáradsá­got nem ismerve kell megküz­deni érte. Kommunistáinkra, tanácstag­jainkra, népnév elöl:-kre vár m0st> az a feladat, hogy most, mikor megindult a harc a terv ifűn el- jesítésééri, még nagyobb lendü­lettel lássanak hozzá a felvilá. j gosí.ó munkához, még jobb I munkával' igyekezzenek a hibá. I kat felszámolni, a begyűjtés te- rületén megmutatkozó lemara­dásaikul behozni és felsorakoz­ni az élenjárók sorai közé. Hogy munkájukat jói végezzék, ismét keressék fel minden egyes hát­ralékban, vagy felesleges gabo­nával rendelkező dolgozó pa­A HÁTRALÉVŐ PÁR NAP LEGYEN HATALMAS HARCI MEGMOZDULÁS MEGYÉNKBEN ! A vasárnapi begyűjtési nap győzelméért a népnevelők százai, minden szervezet minden erejével induljon el az egész megye, de különösen a bajai, kalocsai és bácsalmási járások területén! A kenyér és takarmánybe- gyüjtési verseny utolsó szaka­szában tartunk. A hátralévő na­pok az eddiginél is hevesebb küzdelmet ígérnek. Az elsőségért folyó harcban naponta változ­nak a helyezések, közeledik a végső kiértékelés nap;a. Megyénk az évi begyűjtési terv 120 százalékos túlteljesíté­st vállalta. Az a tény, hogy mindeddig megtartottuk első helyün­ket a megyék versenyében, arra mutat, hogy egészében jó munkát végeztünk. De éppen az eredmények tették eibizakodottá egyes járásainkat, ezért került első helyünk egyre veszélyeztetebb helyzetbe az utóbbi napok- során. Pest megye a verseny közép­ső szakaszától kezdve erős el­lenfejünk volt. Mi az oka, hogy elsőségünket mindig csupán né­hány százalékkal ,;ud|uk bizto­sítani Pest megyével szemben? Az, hogy augusztus 20-tól kez­dődően nagy visszaesés mufatko. «■ott begyűjtési eredményeink­ben. Ezt legdöntőbben az segí­tene elő, hogy egyes járásaink, amelyek kezdettől lógva hátul kollog. tak) mindeddig nem javítot­ták meg eredményeiket. Ezek a járások voltak azok. amelyek alacsony begyűjtési teljesítményeikkel állandóan visszahúzták a megyét-a na­gyobb előretöréstől. Ezek a bajai és a kalocsai já- fás, valamint Baja város és igen gyenge eredményükhöz augusZ2 tus 20-tól kezdve csatlakozott a bácsalmási járás, megmagya­rázhatatlan 2.5—3.5 vagonos be­gyűjtésével. De csökkent az élenjáró járá­sok teljesítése is, ami megmu­tatkozik .a kiskőrösi járásban, Kecskemét városánál és nem utolsó sorban a kecskeméti já­rásnál, amely kiesett az ország tiz legjobb járása közül is. A dunnvecsei és kunszentmiidósi járásban javult a begyűjtés munkája, mindkét járás elöbbn. ju;ott a rangsorban, de még na­gyobb előrelendülésre van szük­ség. Vállalásunkat teljesíteni kell és meg kell tartanunk a verseny végéig első helyün­ket! Ez most a cél, ez most a feladat; a terv túlteljesí­tésért folyó küzdelemben Km végezhetünk rosszabb munkát, mint amit a 100 szá­zalék eléréséért végeztünk ! De feladatunk annál nagyobb, mert már csupán néhány nap áll rendelkezésünkre! Ez alatt a néhány nap alatt kell mozgósítani összes erőnket, de különösen a sereghajtó járásoknak kell végre eljutni odáig, hogy eredményeikkel ne vissza­húzzák, hanem eiőrelendíi- *iék a megyét. Az elért szép eredmények mellett számos hiba és hiányos­ság van a megye begyűjtési munkájában s ezen a hibák és hiányosságok Hatványozottan mutatkoznak a lemaradt járá­soknál. Az eredmények megja­vításáért folyó harcot tehát ezeknek a járásoknak éppen az­zal kell fokozniok a rendelke­zésre álló pár nap alatt, hogy ezeket a hibákat, hiányosságokat gyors kézzel felszámolják. A bajai és a kalocsai, de a bácsalmási járásinak is fel kell számolnia azt a lazaságot, nem­törődömséget, amely megmutat­kozik a járási apparátustól kezdve a községi tanácsokig, társadalmi bizottságokig, bele. értve a tömegszerveze(eket is. Ezek a járások, de főképpen Baja város számolja fel azt az opportunizmust, amellyé! az eredménytelenségeket magya- rázgatják és nem érvényesítik a törvényerejű rendelet legfőbb jelszavát: az állampolgári köte­lezettséget. De legfőképpen a népnevelő munkát alkalmazzák helyesen! A kivetés teljesítése minden dol­gozó paraszt számára köteles­ség s a feleslegek begyűjtésénél kezdődik.a fokozott agitációs munka. A lemaradt járásokban tehát még ezen a kettős vona­lon folyik a harc. A bajai, kalocsai és bácsal. rnási járás, Baja város a legalaposabban érvényesítse a beadási kötelezettség törvé­nyes végrehajtását és ezzel párhuzamosan és egyidőben fokozzák a politikai agitá­ciós munkál a feleslegek be­gyűjtése érdekében! A takarmánygabona begyűj­tése egész megyei viszonylatban Kiskunfélegyházán augusztna 27-jöl 29-ig újabb negyven csa_ Iád'lépett 72 taggal és 226 kát. hold földdel a nagyüzemi gaz­dálkodás útjára. Legtöbb belépő a Dózsn-term elősző ve^kezetbe vojt, 15 család, 30 taggal és 96 katasztrális hold földdel. A cso­port Jó eredményeinek láttán nem üti meg a kivánt mértéket, A járások a takarmánygabona szabad árusítását a legnagyobb eréllyel akadályozzák meg azok­ban a községekben, vagy váró- sokban, ahol még nem teljesítet­ték 106 százalékosan a beadása kötelezettsége:, S az agitációs munkát terjesszék ki a takar- mánygabona feleslegek felvá. cárlására is. Megyénk elsősége, a vállalt 120 százalék teljesítése néhány nap munkájától függ! Ez a néhány nap pe­dig legyen az eddiginél sok. kai fokozottabb harc idő­szaka! Minden időt, így a vasárnapot is használják fel a községek. Hatalmas harci megmozdulás legyen ez a pár nap, s ebben a meg­mozdulásban minden szerve, zet, minden erejével vegye kl a részét! Induljanak el a páriszervezetek népnevelőivel együtt tömegesen a DISZ, DEFOSZ, MNDSZ tag­jai, a földmüvesszövetkezeteb dolgozói. Mozduljanak meg a béke­bizottságok. itt az alkalom, hogy újból meg­magyarázzák a begyűjtés jelen­tőségét a béke nagy ügye meg­védése érdekében. A népnevelők soraiban legyenek ott azok az élenjáró dolgozó parasztok, akik túlteljesítették kötelezettségü­ket. saját példájukat vigyék dolgozó paraszttársaik elé! E pár nap alatt s a vasár­napi begyűjtési nap során ne legyen egyetlen ház, egyetlen tanya sem, ahova ne látogatnának el a nép­nevelők s ne eredménnyel térnének vissza! Mondják el, hogy mit jelent a gyorsbeadási jutalom, beszélje­nek a C-jegyre beadott gabona után járó kedvezményekről, jutalmakról. Minden dolgozó Paraszt értse meg: a túlteljesí­tés saját anyagi érdeke, ezentúl a haza erősítése, a béke védelme! nap, min; nap újabb belépőit erősítik a Dózsa sorait. A Vö. röa CsilUig-.;ermelőszövetkezetbe két nap alait kilenc új belépő volt. 14 taggal és 50 kataszfrá- jis hold földdel. Az Uj Éiep »ermelöcsoportba öt család lé­pett be nyolc ;aggal és kilenc hold földdel. Kiskunfélegyházáról jelentik s raszt°t, győzzék meg arról, hogy minden mázsa C-jegyre beadóit gabona után államunk jelentős kedvézményeket bizto­sit számára, a gyorsbeadási ju­talmon túlmenően szabad vám­őrlésben és iparcikk vásárlási utalványban is részesül,. Ha pártszervezeieink jól irá­nyi, ;ják és ellenőrzik a népneve, lök munkáját, lu a tanács gaz­dájává válik a begyűjtési ver­senynek, ha népnevelőink jó, meggyőző érvekkel meggyőzik, felvilágosítják a dolgozó pa­rasztokat. ha keményen harcol­nak az ellenség ellen és szívó­san harcolunk az első hely meg. tartásáért, akkor elsőkén,; kerü. lünk ki a begyűjtés nagy csatá­jából, akkor teljest; eni tudjuk lett ígéretünket n begyűjtési tervek 120 százalékos túlteljesí. lését.

Next

/
Oldalképek
Tartalom