Bácskiskunmegyei Népújság, 1951. augusztus (6. évfolyam, 177-202. szám)

1951-08-01 / 177. szám

M VF. évfolyam, 177. szám Ara 50 fillér A bajai V. körzet párt" és párton, kívüli aktíváinak harca a gyors begyűjtésért, — Megyénk­ben megindult a szövetkezeti mozgalom újabb fejlődése. _ A fülöpszállási dolgozó parasz­tok hozzáláttak, hogy ismét szabad piacon értékesíthessék terményeiket. 1951. augusztus 1, szerda Taggyűléseink elé Megyénkben taggyűlésre készül­nek pártszervezeteink. Ezek a taggyűlések annál is inkább fon­tosak, mivel a jövöévi kenye­rünkért folyó harc idején szab­ják meg a hátralévő idők fel­adatait azokat, amelyek meg­gyorsítják és végrehajtják az ütemtervet. A taggyűléseknek nagy segítséget nyújt a vasár­napi titkári értekezletek ta­pasztalata, amelyeket feltétlenül ismernie kell a tagságnak. A taggyűlés a pártszervezet életé­ben mindig a legfontosabb esemény. Itt hozzák meg azokat a határozatokat a kommunisták, a falu élharcosai, melyek meg­gyorsítják a szocializmus építé­sét. A júliusi taggyűlések napi­rendi pontjai: a begyűjtés meg­gyorsítása és tömegmozgalommá Való fejlesztése, a tszcs-k meg­erősítése és fejlesztése, továbbá a vezetőség újjáválasztása elő­készületei. Mindezek komoly felkészülést kívánnak meg n pártszervezetek vezetőségeitől. Ezeken a taggyűléseken ki kell domborodnia a kom­munista példamutatásnak, me­lyen keresztül meggyorsul a begyűjtés, új tszcs.k alakulnak, ía régiek megerősödnek és mind­ezeknek a harcoknak jegyében a funkcionáriusok, de maga a tagság is megacélosodik és mél­tókká válik ahhoz, hogy a Párt ősszel újból beléjük helyezze a bizalmát­Nem kis feladatok ezek és méltán nevezhetjük próbatétel­nek az ősszel lezajló vezetöség- yálasztás előcsatározásának. A taggyűlés a kommunisták Iskolája. A júliusi taggyűlések akkor lesznek eredményesek, ha nemcsak határozatokat, terveket vetnek fel, hanem ha a határo­zatok végrehajtására a kom­munisták harçba viszik a széles dolgozó tömegeket. A taggyűlés sikerének legfontosabb biztosí­téka a tervszerű elökészí[ő munka, mely azt. jelenti, hogy a (taggyűlést megelőző vezetőségi jülésen a tHkár elvtársak beszél­jék át a vezetőség tagjaival, a (titkári értekezletek tapasztala­tait, határozatait- A titkár elv­társak magukon keresztül akti­vizálják a taggyűlés jó előké­szítése érdekében a vezetőség Ragjait, bízzák meg öket a tag­gyűlés megszervezésével, a ve­zetőségi ülés foglalkozzon még ezenkívül a tag- és tagjclöltfel- Jvétellel, értékelje ki az eddigi eredményeket, vesse fel a hibá­kat saját maga felé js, de a tag­gyűlésen is. A taggyűlés akkor lesz csak eredményes, ha azon minden kommunista résztvesz. Ezért a legdöntőbb feladat a bizalmiak Időben történő kioktatása, velük a napirendi pontok megismerte­tése. A tizesbiznlmiak feladata, hogy Időben értesítsék a tagságot a taggyűlésről, annak napirendi pontjairól. A bizalmiak nem vé­geznek jó munkát akkor, hacsak az utolsó pillanatban,. me­chanikusan teljesítik kötelessé­güket. A bizalmiak akkor végeznek jó munkát, ha felkészítik a tag­ságot a napirendi pontokra és mozgósítják öket a taggyűlésre. A jó előkészítő munka betető­zése a jói felépített titkári be­számolónak. A tükár elvtársak kötelessége tehát, hogy nagy gonddal készüljenek fel a tag­gyűlésre. A titkári értekezleten szerzejt tapasztalatokat helyi példákkal a'-átámasztva ismertes. sék az elért eredményekkel együtt, ugyanakkor merészen vessék fel a munkák hiányossá­gait, mind a párttagok mind a vezetőség és saját maguk feléj^ A kommunista példamutatást népszerűsítsék párt titkáraink a tagság előtt. Állítsák példaként a tagság elé az olyan párttago­kat, mint Végh József 10 holdas orgoványi középparaszt elvtár­sat, aki mint jó népnevelő, a „cséplőgéptől a raktárig” moz. galom fontosságát megértve, 5 mázsa 64 kiló beadási kötelezett­ségét Iá mázsára teljesítette túl rögtön a géptől. Vagy, mint Fodor József lakiteleki dolgozó paraszt elvtársat, aki 288 szá­zalékban teljesítette a beadási kötelezettségét a cséplőgéptől. Ezek az elvtársak magukévá tet­tek a kommunista példamuta­tást. De méltán elvárják a többi párttagtól is, hogy hozzájuk hasonlóan cselekedjenek. A taggyűlésen élesen megkell bírálni az olyan elvtársakat, mint a tiszaújfalusl párttitkárt, Lovas elvtársat, aki a begyűjtési kötelezettségének a mai napig sem tojásból, sem baromfiból, sem gabonából egyáltalán nem tett eleget. A júliusi taggyűlés egyben vizsga Is lesz. Ennek a vizsgá­nak legfon;o£abb feladata, hogy értékelje a pártszervezet munká­ját a gyors begyűjtésért folyó harcban. A titkári beszámoló adjon hű képet a tagságnak, hogy a gyors begyűjtés sikere érdekében milyen munkát vég­zett a pártszervezet- Tudták-e kellőképpen mozgósítani a dől- j gozó parasztságot „a cséplőgép- J tői a raktárig” mozgalom érde­kében. A titkári beszámoló térjen ki az ellenség elleni harcra. Fi­gyelmeztesse a tagságot a kom­munista éberségre, ismerjesse azokat a módszereket, melyeket a kulákok használnak. Intő pél­daként állítsa a tagság elé Ossa János alpári 32 holdas kulák szabotálásáf, aki a gabonaké­vébe patkót és v"svillát helye­zett azzal a céllal, hogy a cséplő, gépet, elpusztítsa és ezzel aka­dályozza a dolgozó nép kenyé­rért vívott harcát- A begyűjtés csak úgy ered­Előre a 300 vagonos napi teljesítményért! t Pár nappal ezelőtt a megyei tanácsok végrehajttóbizottsági el nőkéi és a most folyó mezőgaz­dasági munkában kiváló ered­ményt elért városok, járások és községek tanácselnökei Buda­pesten a belügyminisztériumban értekezletet tartottak. Az érte­kezletről visszatérve Szabó Ká­roly. megyei tanácsunk végre- hajtőbizottságának elnöke az alábbiakban számolt be a be­gyűjtési versenyről: Bács-Kiskun megye július 25-ig begyűjtési tervét 15.8 szá­zalékra teljesítette, s ezzel a megyék begyűjtési versenyében az első helyre került. Ez az ered. mény a dolgozó parasztok, az agitátorok és társadalmi bizott­ságok tagjai lelkes munkájának köszönhető. A versenyben az első helyet elérő kiskunfélegyházi járás és Kelebia község jó eredményei is annak köszönhetők, hogy ezeken á helyeken a társadalmi bízott ságok jól dolgoznak. Felosztot­ták a községeket körzetekre és minden egyes társadalmi bizott­sági tagot felelőssé tettek egy körzet begyűjtési munkájáért. Üléseikre meghívták a köz­ség élenjáró dolgozó paraszt, jatt, akikkel együtt tanács­koztak meg, hogyan javít­hatják tovább a munkát, miként fokozhatják a be­gyűjtés sikerét, A megye járásai közül a leg­rosszabb eredményt elérő kun- szentmiklősj és kalocsai járások munkájánajk fogyatékosságai még egy másik, fontos dologra hívták fel a figyelmünket. Az eddiginél nagyobb gondot kell fordítani a cséplőmunkások agi. tációs brigádjainak a segítésére. Ezt a célt szolgálja a cséplőgé­peknél elhelyezett dicsőség-táb­la, amely megmutatja, hogy a faluban ki milyen mértékben teljesítette beadási kötelezettsé­gét. A kiskunfélegyházi járásban szép eredményt hozott a begyüj- tőhelyen folyó agitáció. A jól- teljesítőket ott a begyüjtőhelyen dallal köszöntik. Nem véletlen, hogy közvetle­nül Tito-Jugoszlávia határáról, Madarasról és Katymárról indult el a begyűjtési verseny és a be- yüjtésben a határmenti Kelebia jár az élen. Az ittlakó dolgozó parasztok meggyőződtek a ju­goszláv dolgozó parasztok sa­nyarú helyzetéről és arról, hogy ugyanezt a sorsot szánják ne­künk js Titőék, ha, nem állunk helyt keményen. Most az a fel­adat, hogy a határmenti dolgozó parasztok tapasztalatait a megye minden dolgozó parasztja előtt ismertessük és ez is újabb len. dületet adjon a begyűjtésnek. Az eddigi jó tapasztalatokat általánosítva fokozzuk a munka ütemét, hogy 1—2 napon belül elérjük a 300 vagonos napi tel­jesítményt! A kunszenhmiklósi járásban Tass község nyerte a héten a járási tanács vándorzászlaját A terménybegyüjtés sikeréért tovább folyik a harc. Nemcsak a járások 'állnak egymással párosversenyben, hanem a járá­son belül községek is. A járási tanácsok as élenjáró községek­nek hetente ítélik oda a vándor, zászlót- Tass községnek az el­múlt vasárnap ünnepélyes kere­tek között adják át a kunszenp miklósi járás vándorzászlaját. A július 29-j eredmények alapján Tass a kenyérgabona beadásban 17%-ot ért el. Itt fej-fej mellett küzdenek Fülöpszállással. Árpa­beadásnál 20 százaléknál, a zab. beadásnál pedig 12 százaléknál tart. Habár Tass nem az első minden gabonanemü beadásá­nál, de a járási tanács begyűj­tési osztályának kiértékelése szerint, átlagszázaléka a leg­jobb. Madaras Katymár előtt vezet a párosversenyben Erősítsen Katymár, hogy párszázalékos hátrányát behozza ! Madaras és Katymár párosversenye a legutóbbi napokig a következőképpen alakult; Madaras egészévi kenyérgabonaelőírását 32 százalékban, árpaelőírását 33.5 százalékban, zabelőírását 7.5 százalékban tel­jesítette. Egészévi gabonabegyüjtési tervének ’ együttesen 22.4 százalékban tett eleget. A község példamutató gazdái: ifj. Ste. fankovics András 381, Borbás Györgyné 375, Köves Istvánné 354 százalékot teljesítettek. A versenytárs, Katymár néhány százalékkal Madaras mögött halad. Évi kenyérgabonaelőírását 21.1 százalékban, árpaelőírását 26.1 százalékban, zabelőírását 4.3 százalékban teljesítette Egész évi gabonabegyüjiési tervének eddigi teljesítése 21.2 százalék A katymáriak, hogy behozzák lemaradásukat és fej-fej mellett haladhassanak Madarassal, fokozzák a versenyt! Köves­sék az élenjárók példáját, Allaga Lázárt, aki 428, Állaga Mi hályt, aki 259 és Papp Györgyöt, aki 216 százalékban tett eleget kenyérgabonabeadási kötelezett ségének ! A begyűjtésben élenjáró dolgozó parasztok Megyénkben nap, mint nap szé­lesedik a 200 százalékon felül teljesítő dolgozó parasztok szá­ma. Ezek a dolgozók a többiek­nek példát mutatnak, hogyan kell teljesíteni hazafias köteles­ségüket és hogyan kell végrehaj­tani a törvény rendelkezéseit. Pellér János, Kaskantyú, 6 holdas, 80 kilogramm helyett 963 kilogrammot, 1203 százalék, Balázs József, Tázlár, 14 holdas, 333 kilogramm helyett 1124 kilo­grammot, 340 százalék, B. Ko­vács Sándor, Ujsolt, 4 holdas, 368 kilogramm helyett 1104 kilogrammot, 300 százalék, Gyű. rákovics István, Baja, 3 holdas, 112 kilogramm helyett 298 kilo­grammot, 266 százalék, íd. Ke­rék János, Kunadacs, 12 holdas, 545 kilogramm helyett 1351 kilo­grammot, 248 százalék. ményes, ha keményen, éberen harcolunk az ilyen kántevők el­len. Ezt éreznie kell a tag­ságnak. A beszámoló tehát az osztályellenség elleni hare foko­zottabb harc kérdését feltétlenül vesse fel.-A- taggyűlés csak úgy lesz tel­jes érjékü, ha azon szerepel a tag- ég tagjelöl|felvétel is, ered­ményeivel és hibáival együtt. Ezen a téren pártszerveze­teink kövessék a katymári párt- szervezet példáját, ahol a becsü­letes délszláv dolgozó paraszjok felvétele tervszerű és politikai aevelőmunkán alapul, mely a katymári pártszervezet állandó erősödéséhez vezet. Az itt folyó helyes felvilágosító munka ered­ménye az lett, hogy Vácit y Miklós délszláv dolgozó paraszt, aki beadási kötelezettségét 270 százalékban teljesítette, a fiával együtt felvételét kérte a Pártba. Vagy, mint Vujkov István, vagy Sa.ity Miklós, aki szjntén fiával együtt kérték a felvéjeit a Pártba becsületes jó munkájuk után. Mindez azt mutatja, hogy ahol foglalkoznak pártszerveze­teink a begyűjtésben élenjáró dolgozó parasztokkal, ott erő­södik a Párt de erősödik a Párt és a tömegek kapcsolata is. De vannak olyan alapszerveze­tek is, ahol volna tagjelöltfelvé­tel, de mivel nincs jól előké­szítve a taggyűlés, a tagság egyrésze nem jelenik meg, nem tudják felvenni a tagjelöl­tet- így volt ez júniusban a lakiteleki pártszervezetben is. A júliusi taggyűlések pontos és halaszthatatlan feladatok meg­oldását vannak hivatva teljesí­teni. A felada|ok végrehajtása újabb lépést jelentenek előre pártszervezeteink megerősítésé­ben, a begyűjtés teljesítésében, a vezetőség újjáválasztásában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom