Bácskiskunmegyei Népújság, 1951. szeptember (6. évfolyam, 125-150. szám)

1951-06-20 / 141. szám

Vádirat Grősz, József és hím társai ügyében A demokratikus államrend elleni összeesküvés vezetésének büntetne- és más büntet.ek mi­att Grösz József ég társai elleni bűnügyben a nyomozás iratait a következő váuirat benyújtása mellett küldöm meg. Vádat eme. lek az előzetes letartóztatásban lévő; ■ I. Grösz József vádlott ellen, aki 1887. december 9-én Halb, nurnban született, kalocsai ér. sek: az 1946 ;VH. tv. 1. §.. 1. be­kezdésébe ütköző, a demokra­tikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés vezetésé­nek büntette, az 1950:30. tvr. 57. $. — a) és b) pontjaiba ütköző és az 58. 3. bekezdése szerint minősülő valutaüzérkedés büntette, az 1948:XL\III tv. 48. §. 4. bekezdésébe ütköző külföldre szöktetés büntet.e, valamint az 1945:VH. tv. 1. illetve az 1410—1945. ME. rendelet 12. 6. pontjában meghatározott, büapár.olással elköve-ett népel- lencs bünfett miatt; II. Dr. Bozsik Pál vádlott el. len, aki 1884. január 26-án Gyöngyösön született, volt pes:. hidegkúti plébános, valamint III. Dr. Farkas Endre vádlott ellen, aki 1886. november 26.án Csobolyán született, ■ szentszék! ügyész; az 1946;VII. tv. 1. 1. be. kezdésébe ütköző, a demokra­tikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés vezetésé­nek büntette, az 1930:111. tv. 60. §. 1. pont. Jába ütköző és a 61. §. 3. bekez­dése szerint minősülő kémkedés büntette, IV. Dr. Hévey Lászlő vádlott ellen, aki 1902. április 3-án Györszigeten született, volt mi­niszteri osztályfőnök: az 1945:VII. tv. 1. §., ill. az 1440—1945. ME. rendelet 10. 5. pontjába ütközö népelle. nos bűntett, az 1946:VII. tv. 1. §. 1. be. (kezdésébe ütközö, a demokra. Etikus államrend megdöntésére áiányuló szervezkedés vezetésé­inek büntette; V. Dr. Pongrácz Alajos vád­lott ellen, aki 1909. június 5-én Budapesten született, volt kö- ivetségl tisztviselő: az 1946 :VH. tv. 1. §. 2. be­kezdésébe ütközö, a demokra­tikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedésben való részvétel büntette, az 1930 :HI. tv. 60. §. 3. pont. jába ütköző és a 61. g. 3. bekez­dése szerint minősülő folytató, äagosan elkövetett kémkedés büntette; az 1950:30. tvr. 57. §. a) és b) [pnijaiba ütközö és az 58. §. 2. {bekezdése szerint minősülő va- ilutaüzérkedés büntette; VI. Endrédy Vendel vádlott j ellen, aki 1895. január 19-én, ÍFertöendréden született, volt (zirci apát: | az 1946 :Vn. tv. 1. g. 1. be. kezdésébe ütköző, a demokra­tikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés vezetésé­nek büntette; &z 1930:111. tv. 60. §. 3. pont­jába ütköző és a 61. g. 3. be­kezdése szerint minősülő kémke­dés büntette, az 1950:30. tvr. 57. a) és b) pontjaiba ütköző és az 58. §. 3. bekezdése szerint minősülő va. lutaüzéikedés büntette és az 1 1948:XLVHI. tv. 48. .§. 4. be­kezdésébe ütköző külföldre Iszöktetés büntette; VII. Hagyó-Kovács Gyula |vádlott ellen, aki 1888. március £L4.én Sajóvárkonyban született, 'Volt jószágkormányzó: az 1945:VXI. tv. 1. g., ill. az 1440—1945. ME. rendelet 10. §. 6. pontjában meghatározott, folytatólagosan elkövetett nép- lellenes bűntett, az 1946 :VH. tv. 1. $. 2. be. kezdésében meghatározott, a demokratikus államrend meg­döntésére Irányuló szervezkedés, ben való részvétel büntette, az 1950:30. tvr. 57. g. a) cs b) pontjaiba ütköző és az 58. 3. bekezdése szerint minősülő va. lutaüzérkedés büntette, a 8800/1946. ME.‘rendelet 1. §. 3. pontjába ütközö és a 9. §■ 2. és 3. pontja szerint minősülő árdrágító üzérkedés büntette; Vili. Csellár István Jenő vád. lőtt ellen, aki 1911. július 7-én Váckisújíalun szüle.ett, volt pá­losrendi rendfőnök; az 1945:VII. tv. 1. §., ill. az 1440—1945. ME. rendelet 12. §. 6. pontjába ütköző, bünpárto. lássál elkövetett hépelienes bűn­tett, egyrendbeli, a 7150—1946. ME. rendelet 2. §-ába ütköző fegyverrejtegetés büntette, az 1950:30. tvr. 57. g. aj és b) pontjaiba üköző és az 58. 3. bekezdése szerint minősülő va. lutaüzérkedés büntette, az 1948:XLVTH. tv. 48. g. 4. bekezdésébe ü.közö külföldre szöktetés büntette, a Btk. 400. első bekezdésé­be ütköző közokirathamisítás büntette; IX. Vezér Ferenc vádlott el. len, aki 1914. március 24-én Szaniszlőban születet, volt pá. losrendi perjel: a Btk. 278. g-ába ütköző gyil­kosság büntette, a Btk. 278. §-ába ütköző több­rendbeli gyilkosságra f elbúj tás büntette és az 1945:VII. tv. 1. §., ill. az 1440—1945. ME. rendelet 8. g. 2. bekezdésébe ütközö, a népek háborúutáni békés együttélésé­nek megbontására irányuló bűn. te'-t miatt, mert Grősz József és bűntársai ősz. azeesküvést szerveztek és vezet, tek, amelynek célja a demokra. tikus államrend megdöntése és a Habsburgok trónrajuttatásá- val a királyság visszaállítása volt. Ennek érdekében a Ma­gyar Népköztársaság ellen szer­teágazó szervezett aknamunkát fejtettek ki. I. Grősz József vádlottat 1948. novemberében Mindszenty Jó­zsef magához rendelte és bizal­masan közölte, hogy a köztár­saság megdöntésére összeeskü­vést szervez és vezet. Részletez, te, hogy háború esetén, vagy ha az összeesküvés kirobbantására megfelelő helyzet alakul ki, kor. vnányt alakít és kiáltványt bo­csát ki. Erről Grősz József be­ismerte : ,JMindszenty azért hívott, mert számítva örizetbevételé- re, tájékoztatni akart arról, hogy megbízást adott dr. Bo. zsik Pálnak a rendszer meg. döntésére irányuló szervezet kiépítésére és horm/jnypro- gram kidolgozására. Megbí­zott, hogy őrízetb&vétele ese. tén vegyem át helyette a ve. zetést.” Mindszenty József letartóztatá­sa s eiítéltetése után Grősz Jó­zsef az összeesküvés vezetését átvette. Dr. Bozsik Pál és dr. Farkas Endre vádlottak több titkos összejövetelen leszögez, ték ú. n. „jogfolytonossági el­vüket”, amely szerint Mind­szenty József akadályoztatása miatt a király visszatéréséig Grősz József az ideiglenes ál­lamfő. Erről Grősz József vád. lőtt beismerte, hogy összeesküvő társai közvetítésével 1950. jú. lius 5-én az alábbi írásbeli nyi­latkozatot küldte el az egyik imperialista állam budapesti követségére: „Az ősi magyar törvényeit szerint a király távollétében és a hercegprímás akadályoz, tatása folytán, mint Magyar, ország homo rejjiusa, válla, lom az államfői tisztség be­tömését és átmeneti kormány kinevezését.” Dr. Bozsik Pál és dr. Farkas Endre összeesküvő társaikból össze is állították a kormánylis. tát, amelyet Grösz József jő. váhagyása után jelentettek az egyik imperialista követségnek. A népcllenes kormány összeál­lításával kapcsolatban Grösz József többízben tárgyalt Payr Hugó volt gyáros, királypárti politikussal is. Tárgyalásaik alapján Grösz úgy döntött, hogy az erede-ileg jeiölt miniszterel­nök, dr. Bozsik Pál helyett a kormány elnöke, dr. Friedrich István, a horthysta ellenforra­dalom első miniszterelnöke le. gyen. Friedrich a „kinevezést” elfogadta. Grösz József vádlottnak dr. Farkas Endre rendszeresen je­lentést tett az összeesküvés szervezésének előrehaladásáról. A bűnjelek között elfekvő ter­vezetek szerint fő célkitűzésűk volt, hogy a nagybirtok-rend. szert visszaállítsák, a gyárakat és bányákat visszaadják a tő­késeknek. A népi demokratikus rendszer megdöntésére irányuló szervez­kedéssel kapcsolatban Grösz Jó. zsef a kővetkezőket vallja: „Beismerem, hogy az álta­lam vezetett összeesküvés megkezdte fegyveres csopor. tok szervezését, amelyek fel. adata volt a népköztársaság megdöntése és a hatalom át. vétele.” Grösz József kapcsolatot épí. tett ki több imperialista állam budapesti követségeivel, ame­lyek bizalmas anyagokat köz­vetítet.ek a Vatikán és Grösz között. Grősz jelentései, ame. iyeket az imperialista követsé­geknek adott át, titkos gazda­sági és politikai kémadatokat tartalmaztak. (Tárgyi bizonyí­tékok kötete: erede-i okmányok I.) Grősz József mindent elköve. tett, hogy minél több, számuk, ra megbízható népellenes ele­met tartson közvetlen irányítá­sa alatt. Ezért gyilkosokat és más körözött bűnözőket segí­tett a hatóságok elöli bujkálá­sukban. A háborús bűntetteiért körö­zött Iványi Endrét segítette sző. késében és anyagi támogatást küldött részére — dollárban — búvóhelyére, a hűvösvölgyi mű. zeumba és rendházba. A gyil­kosság miatt körözött vezér Ferenc kilencedik vádlott, volt pálos szerzetesnek hamis iga­zoló iratokat állított ki, máso­kat pedig a felelősségre voná­suk elöl külföldre szökésükben segített. A szerzetesek illegália to- vábbmüködésének támogatásá­ra bizalmas köriratot bocsátott ki (Tárgyi .bizonyítékok kötete eredeti okmányok II/13.) Az összeesküvés anyagi fede­zetét elsősorban a kalocsai ér­sekségen Grösz József által Irá. nyitott valuta, és aranyüzérke­dés biztosította. A megtartott házkutatás során a nyomozó ha. tóságok ebből 2500 dollárt, 120 angol fontot, 1100 svájci fran. kot és más külföldi fizetési esz­közöket, napoleon aranyakat és nagymennyiségű törtaranyat le­foglaltak. (Tárgyi bűnjelek 1. csomagja a. (f.) borítékjaiban megküld, tem.) A kalocsai érsekség könyvtá­rában Őrzött, nagy nemzeti ér. téket képviselő kulturális mű­kincset, az ú. n. „kalocsai kó­dexet” és tíz darab nemzetkö­zileg nyilvántartott ősnyomtat, ványt külföldre csempésztetett és az értük kapott, mintegy fél­millió forint értékű valutát kül­földön letétbe helyeztette. Fo­lyamatosan kapott külföldről csempész úton több százezer fo­rintnyi összeget, amelyet a ki. szökött Zágon Endre volt győri kanonok küldött. Ebből a pénz­ből többek között Endrédy Ven- del vádlottnak 50.000 forintot adott. 31. Dr. Bozsik Pál vádlott, aki 1918-tól a gyöngyösi ellenfor. radalmi elemek vezetője, majd a horthysta parlament képvise­lője volt. a felszabadulás után Mindszenty József bizalmas po. litikal tanácsadója és összees­küvő társa lett. Mindszenty le­tartóztatása után összeesküvő tevékenységét Grösz József irá. nyitása alatt folytatta, ö dol­gozta ki dr. Farkas Endre vád. lottal együtt az összeesküvés programját, összeesküvő társa, dr. Pongrácz Alajos segítségé­vel a programot egyik imperia­lista követség útján Spellmann newyorki érseknek, Montiul va. tikáni államtitkárnak és Habs­burg Ottónak megküldötte. Az általa beszervezett és Iparügyi miniszternek jelölt dr. Hévey Lászlót azzal bízta meg, hogy volt osztenburglsta külö. nltményesekből és volt horthys­ta katonatisztekből álló fegyve. rés csoportokat szervezzen. Dr. Bozsik Pál Irányította Balázsi Sándoron keresztül azt a vasúti szabotázs-csoportot, amely vagonok kisiklatásával, a szerelvények hibás összeállítá­sával a szállítások rendjét sza. botálta. Rendszeres kémjelentéseket tett az említett követség részére titkos belpolitikai éa gazdasági adatokról, amelyeket maga és összeesküvő társai szereztek meg. III. Dr. Farkas ' Endre vádlott 1919-től számos fasiszta egye­sületnek és pártnak volt veze­tőségi tagja. A felszabadulás után ügyvédi tevékenységet folytatott ég szentszéki ügyész, szé nevezték ki. Dr. Farkas Endre rendszeresen személyes jelentést tett Grősznek az ösz- szeesküvö tevékenység részletei, ről. Dr. Farkas Endre és Bo­zsik vádlott dolgozták ki az összeesküvés ú, n. „jogfolyto­nossági elvét”. Farkas Endre vádlott irányította a volt hor. thysta katonatisztek és rendőr­tisztek beszervezését az össze­esküvés fegyveres csoportjaiba. Az összeesküvéssel kapcsola­tot tartó egyik Imperialista kö­vetségnek gazdasági és politikai kémadatokat szolgáltatott ki rendszeresen. IV. Dr. Hévey László vádlott a jezsuita rend támogatásával külföldön végezte tanulmányait. Utasítása az volt, hogy a támo. gatás fejében a baloldali eml. gránsok tevékenységét a hor­thysta követség útján jelentse. Besúgó jelentéseit folyamatosan megtette. Ennek okmányait be. csatolom. (Tárgyi bizonyítékok kötete: eredeti okmányok H/ 36—51.) Besúgó tevékenységét kül. földről visszatérve rendszeresen folytatta. Mint kassai tanár a Vkf /2. fasiszta katonai elhá­rító szervnek közvetlenül tette meg besúgójelentéseit. A felszabadulás után felosz­latott királypárti egyesületek volt vezetőivel, a volt Oszten. burg.különítményhez tartozó ka­tonatisztekkel, eltávolitott tiszt, viselőkkel és faslsza diákokkal rendszeresen titkos összejövete­leket tartott. Az összeesküvés, ben Bozsik vádlottól azt a fel. adatot kapta, hogy fegyveres csoportokat szervezzen. Beszer­vezte Mészáros Iván volt csendörezredest, az osztenbur- gisták elismert vezetőjét, aki kidolgozta a fegyveres csopor­tok szabotázs- és terrorterveit. A terrorakciókhoz szükséges fegyverek és lőszer dr. Przibls lawsky Ferencnél voltak elrejt, ve. A lefoglalt több mint 50 lő­fegyvert és több mint 100 cső. mag lőszert, stb. megküldöm. (Tárgyi bűnjelek csomagjai 3— 7.) Hévey utasításairól Przibis- lawsky Ferenc tanú így vallott: ,fHévey kihangsúlyozta, hogy a mi feladatunk rombo. lások és az állam vezetői el­leni merényletek végrehajtá­sa, fegyverraktárak megtáma­dása a fegyverek kiegészítése végett. Közölte Hévey, hogy komoly segítséget kapunk majd nyugatról és Jugoszlá­viából, ahol felfegyverzett ma. gyár fasiszta csapatok álla­nak készenlétben V. Dr. Pongrácz Alajos vádlott a fasiszta Vkf /2. kémelhárító besúgója volt. Amikor ez- 1946. ban kiderült és emiatt- tanári ál­lásából elbocsátották, az egyik Imperialista hatalom követségé, nek tisztviselője lett. Kémszol­gálatra szervezték be és rend­szeres kémjelentéseket adott ai ország belpolitikai, gazdasági, kulturális, oktatási és más tit­kos adatairól. Megbízást kapott, hogy tart. sa a kapcsolatot a Grösz József által vezetett összeesküvéssel. A követség papírján és írógépén ö állította ki azokat az okmányo. kát, amelyeket Grösz József írt alá. Az összeesküvés vezetőitől származó kémjelentéseket át­vette és továbbította. 1946-tól kezdve rendszeresen üzérkedett valutákkal, amelye­ket zugárfolyamon üzletszerű, leg értékesített. TI, Endrédy Vendel vádlott 1945- től kezdve kémkedett az egyik imperialista állam követsége ré­szére. Kémjelentéseinek egyes adatait nyomozati vallomásában a 3—4. oldalon a), f) pontok alatt részletezte. 1948. őszén Mindszenty József utasítására a Vatikánba utazott. Itt a Mind­szenty által összeállított titkos adatokat jelentette. Visszatérve, Mindszentynek és Grősznek a kapott utasításokat átadta. Ró. mai tárgyalásairól a továbbiak. ban ezt vallotta: „Római tartózkodásom alatt felkészültem arra is, hogy le­tartóztathatnak. Ezért nyilat, kozatot hagytam hátra, hogy minden vallomásom, kijelenté­sem és aláírásom érvényte. len.” Endrédy Vendel Irányította Papp Ervin, volt kispap és tár­sai „Magyar Szabadság Front” elnevezésű összeesküvő csoport, ját. Ez a csoport fasiszta röp­cédulákat terjesztett és szabó, tázs.akclőkat szervezett. Papp Ervin később Bozsik Pál vád­lottal is közvetlen kapcsolatot létesített. Grösz József Irányítása alapú ján Endrédy volt egyik vezető­je a volt szerzetesek illegális megszervezésének. Több volt szerzetesnek az országból való kiszökését szervezte meg ég tá­mogatta anyagilag. Hagyó-Kovács Gyula, VII.- rendü vádlottat, legközvetlenebb munkatársát utasította, hogy az egyik Imperialista állam buda­pesti követségén és más utakon becsempészett valutát ne he. lyezze letétbe, hanem azt zug. árfolyamon értékesítse. Utasí­tására Hagyó-Kovács vádlott inzulinnal és szesszel üzérke. dett, VII. Hagyó-Kovács Gyula vádlott a horthysta felsőház volt tagja, mint jószágkormányzó az elő­szállás! 30.000 holdas uradalom vezetője volt. Teljhatalmú ura volt 3200 földnélküll cselédnek. Az általa vezetett uradalomban a cselédség évi fizetése pénzben 40 pengő volt, az Intézők a cse­lédekkel a legdurvábban bántak, az öntudatosakat csendőrkézre adták, mint például Szenczl Já­nost, Vadócz Györgyöt és má­sokat. i 1 ! j'V ­Utasítására történt, hogy dr. Zalai Kálmán azért, hogy a cse„ lédek gyermekei a tóban ne fü- rödhessenek, annak fenekét vas. villákkal, ócskavasakkal szórat. ta tele. Ennek következtében az egyik aratómunkás 12 éves gyermekét egy vüla felnyársal­ta. A gyermek halála ügyében az eljárás lefolytatását Hagyó- Kovács Gyula megakadályozta. A felszabadulás után Endrédy Vendel utasítására több mint 32.000 USA-dollárt zugárfolya­mon értékesített. A kormány, zattól folyósított összegekkel ugyanígy árdrágító üzérkedést folytatott. így többek között egy inzulin.üzleten több mint 60 ezer forint törvénytelen nyere­séget ért el néhány hét alatt. Ö továbbította Knetrédy Ven. del titkos jelentéseit az egyik nyugati ország követségéhez. VIII. Csellár István Jenő vádlott, a Pálosrend volt főnöke, a Gellért­hegyi sziklakolostorban a körö­zött bűntettesek egész sorát rej. tegette. Bujtatta a letartózta 'ár

Next

/
Oldalképek
Tartalom