Bácskiskunmegyei Népújság, 1951. szeptember (6. évfolyam, 125-150. szám)

1951-06-01 / 125. szám

Hogyan építi a Pártot a hajósi József Attila önálló termelőszö­vetkezet üzemi pártszervezete. — A bácsalmási Lenin csoport a növényápolási munkák ütemének fokozásával harcol a belgrádi ké­mek és gyilkosok háborús uszí­tásai ellen. VI. évfolyam. 125. szám Ara SO fillér SUMIhalttErithaMMÉtallWKtM 1951. június 1, péntek Tanácsaink fokozzák az áj begyűjtés előkészületi munkálatának ütemét! Megyénk CsongrádBékés- és Pest megyét növényápolási versenyre hívta ki Megyénk dolgozó parasztsá­gát, a tanácsok tagjait most a növényápolása munkák zavar" tálán elvégzései a begyűjtési tervek egyénenkénti felbontása és a tervek tteljsiítése íoiglalkoz" tatja. Dolgozó parasztságunk tudj ja, bogy a jó növényápolási munka több és jobb termés- eredményeket biztosít, biztosít" ja a begyűjtési tervek teljesíté­sének, túlteljesítésének lehető" ségét. De tudatában van annak is, hogy a begyűjtési terv tel­jesítése fontos emelője módosí­tott ötéves tervünk végrehajtá" sának. A begyűjtési terv telje­sítése ú|i gyárak .felétpítését, a mezőgazdaságnak gépekkel va­ló ellátását, több műtrágyát, több ruhát, több cipőt jelent a falunak. A begyűjtési terv egyénekre (való helyes felbontása megyénk minden egyes dolgozó paraszt' jának megmutatja, miből meny nyit kell beadnia. A begyűjtési könyivecske birtokában minden dolgozó paraszt számot tud (vetni arról, bogy hogyan kell elvégeznie a nővén yápolási munkálatokat, hogy többet ter­meljen, toogy biztosítani tudja a begyűjtési tervének teljesítő' eét és biztosítsa mindazokat a terményeket, amelyre az egéisz léven át szüksége van. Községi tanácsaink is tuda­tában kell, hogy legyenek an­nak, hogy a begyűjtési tervek egyéni felbontásával, a begyűj­tési könyveknek a dolgozó pa­rasztok kezébe juttatásával fo­kozni tudják a növényápolási munkálatok ütemét, biztosítani tudják azt, hogy minden egyes dolgozó paraszt tudja azt, hogy mennyit kell termelnie, hogy begyűjtési kötelezettségét telje­síthesse. A begyűjtés .előkészületi mun­káiban. a beadási könyvecskék kiállításában azonban komoly lemaradások mutatkoznak köz" •égi tanácsainknál. A komoly lemaradást mutatja az, hogy a megyében a dolgozó parasztok­nak mintegy 48.36 százaléka Ikaptai csak meg a beadási könyvecskéjét. A megye 100 helységéből eddig mindössze 24 községben adták ki a dolgozó parasztok kezébe a beadási könyvecskét. Nem kisebb a le­maradás >a 'vetésterületek be­jegyzése éls az állatállomány felvétele 'terén *em. Ez megyei viszonylatban csak 85.14 száza­lékban készült el. Ez a szám art mutatja, ho?v a megye te­rületén eddig összesen csak 53 községben történt ez meg. Kü­lönösen súlvos a lemaradás Kecskemét városában, a kis- kunfélegifházi járás 4 községé­ben és Szabadszálláson, Kun- szentmiklóson, Kiskörösön és K eceten. 'Ezek a hiányosságok azt je­lentik, ho.v- sem a megyei ta­nács begyűjtési osztálya', de maga a járási tanácsok begyűj­tési csoportja sem fordított kellő gondot ezeknek, a begyűj­tési tervek teljesítése szem- pontijából döntő munkálatok­nak ellenőrzásére. Nem adtak kellő támogatást és segítséget a községi tanácsoknak ennek a feladatnak végrehajtásában, ha­nem ezt harmadrendű kér­désnek tekintették. Különösen áll ez a kiskunfélegyházi járás­ra, ahol a Járási tanács elnöke teljesen elzárkózott és semmi­féle segítséget nem igyekezett nyújtani ,a begyűjtési csoport­nak ezeknek a munkálatoknak ellenőrzésében és maradéktalan végrehajtásában. Komoly hibá­kat követett el a bajai járási tanács its, amikor .nem gondos­kodott' a megfelelő adminisztrá­ciós munkaerő beállításáról ezeknek a rendkívüli fontos műnk ál átok n a k végr eh a jtás áira. Ezekhez a hiányosságokhoz nagymértékben hozzájárult az, hogy községi tanácsaink végre­hajtó bizottságai, de maguk az állandó begyűjtési bizottságok tagjai sem látják a begyűjtési terv időbeni felbontásának rendkivüü nagy jelentőségét. Nem látják azt, hogy a begyűj­tési tervek egyénekre való fel­bontása, a begyűjtési könyvecs­kéknek a dolgozó parasztok ke­zébe való adása egyik biztosí­téka a jobb növényápolási mun­kálatoknak, a- begyűjtési tervek teljesítésének. Az új begyűjtési terv egyé­nekre való felbontása, az új be­gyűjtési kön yvecsk éknek a dol­gozó parasztok kezébe való mi­előbbi juttatása mellett, azon­ban ne feledkezzenek meg ta­nácsaink a második félévi be­gyűjtési terv teljesítéséről sem. Minden gazdáival, aki a multévi begyűjtési ' kötelezettségével szemben hátralékban van, kü- lön-küllőn beszéljék meg, ho­gyan tudja teljesíteni a kötele­zettségét. Világosítsák fel eze­ket hátralékos dolgozó pa­rasztokat arról, hogy a kedvező időjárás mellett mutatkozó idei jó terméskilátások nem in­dokolják, (hogy -visszatartsák ta­valyi készletüket. Hangsúlyoz­zák ki azt, hogy a „C“ vételi jegyre leadott minden mázsa kenyérgabona után 20 kilo­gramm korpát kapnak 40 fo­rintos árban. Hangsúlyozzák ki azt, hogy kormányzatunk lehe­tőséget nyújtott a-rra, hogy — a burgonya kivételével — min­denfajta fennálló begyűjtési hátralékot kenj'érgaboná'val tel­jesíthessék. Magyarázzák meg a hátralékos dolgozó parasztság­nak azt, hogy a hátralékban lévő és visszatartott gabonával Megyénkben a növényápolási munkák menetét az egyre széleslilö versenykihívások és jó teljesítések kísérik. A ter­melőcsoportoknál új lendületet kapott a párosverseny. így a soltvadkerti Petőfi- és Uj Alkotmány-csoport versenyében a Petőfi 50 hold kukoricát meg­kapált, 90 hold burgonyát fel- tcltögetett, 20 hold konybaker- tészetet másodszor megkapált, elvégezte a cukorrépa- és nap. raforgóegyelést, vagyis az Időszerű növényápolást 128 százalékban teljesítette. A fajszá Vörös Csillag-csoport a munkákkal szántén előre van, kész a burgonyatöltögetés, a paprikaültetés és vége felé jár a szénabegyüjtés. A termelöcsoportok jő ered­ményeit a brigádon, munkacsa­patok és ezeken belül aZ egyé­nek versenyteljesítményei adják. Tasson a Törekvés-munkacsapat vezetője: Karamán Miklós a cu. korrépaegyelésben és kapálásban 162 százalékot ért el. A hajósi József Attila-csoportban Kiss János 240, Tóth Júlia 300, Majo­ros Erzsébet 220 százalékkal jártak élen a paprikaültetésben. A községek párosversenyének eredményeit a hetenként végzett határ­járások ellenőrzik. A dunavecsei járásban Apostag teljesen elvégezte a cukorrépa- egyelést, a kukoricakapálással 80 százaléknál tartanak, míg a burgonyát 76 százalékban fel­töltögették. Kunszenimiklős az időszerű növényápolást 95 szá­zalékban, míg versenytársa: Tass 88 százalékban végezte el. A községek versenyében a rendszeres határjárás lendítője a munkának. Ezért joggal rosszalta Baja város dolgozó pa­rasztsága, bogy a legutóbbi al­kalommal Nagy Mihály tassi dolgozó pa­rasztok rendszeresen résztvet- tek a tanácsüléseken s nemcsak a saját földjükön végezték el elsőnek a növényápolást, de oktató-, nevelőmunkát végeztek szomszédaik között Is. A dolgozó parasztság lelkes Igyekezetével — mint mindig — szembehelyezkednek a szabo­táló kulákok, hogy hátráltassák a magasabb termésátlagért folyó harcot. Bácsalmáson Peszkán István kulák 2 hold kukoricáját gázosán hagyta, nem kapálta meg. Balázs Piri Béla 33 holdas kulák 4 hold kukoricáját hagyta műveletlenül és egy hold cukor­répát nem egyelt ki. Félegyhá- zánt Kovács György 47 holdas kulák 3 és fél hold földjét még most sem vetette be. Tarjányi Antal 100 holdas kulák kapá- latlanul hagyta szőlőjét és kuko­ricáját, míg Drozgyik György cukorrépáját és szőlőjét hanya­golta el. Ónodi Károly 64 holdas kulák semmiféle kapálást nem végzett, nem is beszélve a szőlő- permetezésről. Aljasságára jel­lemző. hogy a munkák megkez­dését sürgető mezőőröket lecslr- kefogózta, amiért őt folyton „a rendelkezésekkel bosszantják”. Az összesített kiértékelés alapján megyénk átlagosan 52.6 százalékban végezte el eddig a növényápolási munkákat. A já­A külügyminiszterhelyettesek értekezletének május 29-1 ülé­sén az angol és a francia küldött beszéde újra csak azt bizonyította, hogy a három hatalom mesterkedései­nek célja: a napirendben való megegyezés meghiúsítása és a fe­lelősség áthárítása a, Szovjet­unió küldöttségére. rások versenyének eredménye: 1. kiskunfélegyházi járás 53.8% 2. bajai járás 53.6% 3. kiskunhalasi járás 52.7% lemaradt a kalocsai járás 38.5%-kal. A városok közötti versenyben élre került: 1. Kecskemét 71.3% 2. Kiskunfélegyháza 61.2% 3. Baja . 60.5% lemaradt kalocsa 16%-kal. Megyénk dolgozó parasztsága Csongrád, Békés és Pest megyét hívta versenyre. Ez a párosver- seny arra kötelez, hogy gyorsít, suk a munkát és hozzuk be a lemaradást azokon a helyeken, ahol ez tapasztalható. Fő feladat most a verseny­szellem fokozása, ami csak úgy érhető el, ha a pártszervezetek irányításá­val minden egyes tömegszer­vezet belekapcsolódik ebbe a munkába. A megyében a DEFOSZ-szerve- zetek jó munkát végeznek; szer. vezlk a határjárást, serkentik a dűlők közötti versenyt. Messze elmarad azonban mögötte a többi tömegszervezet tevékeny, sége, amelyek nagyon keveset, vagy éppen semmit sem tesznek a munkák sikere érdekében, a nem Igen támogatják a taná­csot. ■ Is — terjesszék ezt a probte' mát megvitatás céljából a Kül­ügyminiszterek Tanácsa elé. Gromiko elvtárs továbbá rámu­tatott arra is, hogy a szovjet kormány bebizonyította, hogy a Koreában folyó események az amerikai kormány agresszív politikájának következményei. Az amerikai nép elég drágán Kalocsáról kétszeres meghí­vás és értesítés ellenére senki nem jelent meg, de meg sem indokolták távol- maradásukat a kalocsaiak. A növényápolási verseny egyénileg dolgozó parasztsá­gunk körében is egyre több kiváló példamutatást szül. Kiskunfélegyházán Rádl Imre 10 holdas paraszt teljesen befe­jezte a tavaszi növényápolást. Benkovics László kunszentmik- lősi, Martac Lajos szabadszál­lási, Gyapjas Lajos kunpeszérl, Gromiko elvtárs válaszában újra rámutatott, hogy a szovjet áDáspont szerint az Atlanti Egyezmény és az amerikai ka- tonal támaszpontok létesítése döntöfontosságú oka az európai nemzetközi feszültségnek. A nyugati hatalmak küldöttsége szerint ez a feszültség nem az Atlanti Egyezmény következ­ménye. Minthogy ilyen véle­ménykülönbség áll fenn, az volna az észszerű, hogy — akár megegyezéssel, véglegesen meg nem állapított formában fizet ezért a kalandért. E ka­land következtében már 140 ezer amerikai halt meg, sebesült meg, Vagyl vált nyomorékká. Ezt beismerte az USA vezérka­rának hivatalos közleménye is. Gromiko elvtárs válaszában még hangsúlyozta, hogy a nyu­gati hatalmak magatartásuk­kal bizonyítják, hogy csak azért mennének el a Külügy­miniszterek Tanácskozására, hogy orránál fogva vezessék a közvéleményt, többi ■ között saját országuk közvéleményét is. gyengíti .népűnk államát, segít­séget nyújtanak ellenségei ük­nek. Mindezeket tehát egybevetve községi tanácsaink most már haladéktalanul, komolyan lás­sanak hozzá, fokozzák .a begyüj- tési tervek egyénekre való fel­bomlását, biztosítsák, hogy rö­vid időn belül minden egyes dolgozó paraszt kezébe kerül­jön új begyűjtési könyvecské­je, hogy számot vethessen ma­gában azokról a feladatokról, melyeknek időbeni jó elvégzé­sién keresztül biztosíthatja be­gyűjtési tervének! maradékta­lan teljesítését. A begyűjtési ál­landó bizottságok tagijainak pe­dig állandó jó felvilágosító munkát kell végezniük, hogy ne legyen egyetlen dolgozó paraszt, aki előtt ne álljon világosan, ho'izv az új begyűjtési tervünk teljesítése, túlteljesítése a jó gazdálkodással, az időben el­végzett jó növényápolási mun­kával megvalósáth- tó, teljesít­hető. Az új begyűjtési terveknek falbontását, a múltévá begyűj­tési hátralékok! begyűjtésének szó realms zását községi taná­csaink, tan ács elnökei nils csak úgy tudják sikeresen cs ered­ményesen végrehajtani, ha Pár­tunk segítségével és annak irá­nyítása mellett végzik el a mun­kájukat és mindig szem előtt tart'ák azt, hogy begyűjtési ter­veink sikerétől úi módosított ötéves tervünk megvalósítása, dolgozó népünk életszínvonalá­nak emelkedése és a béke meg­védése függ. A külügyminiszter helyettesek május 29-i ülése

Next

/
Oldalképek
Tartalom