Bácskiskunmegyei Népújság, 1951. április (6. évfolyam, 76-99. szám)

1951-04-01 / 76. szám

A,SZOVJET KÖNYV A BEKEHARC FEGYVERE Gátér és Kompöc községekben / Jól emlékszünk még, hogy a felszabadulás előtt dolgozóink milyen nehezen éa milyen vészé, delmes módon tudtak csak a szovjet irodalom egy-egy reme. Jiéhéz hozzájutni. Solohov „Csen­des Dón” című müvének egy. egy példánya kézröl-kézre járt. 'AZ illegális úton Magyarország, ra eljuttatott könyvek magyar fordításait becses kincsként őrizték, dugva adták tovább az olvasókhoz. Egye3 kiadók vállal, koztak rá ugyan, hogy időnktnt kinyomassák egy-egy szovjet iró müvét, de csak megcsonkít, va, eredeti értelmükből kifor­gatva adták ki. Bizony veszedelmes vállalko­zás volt a szovjet Írók alkotásait olvasni, hiszen Horthy pribékei, rendőrei, zsandárai, besúgói, nyo. mozói nagyon ügyeltek rá, hogy a felvilágosítás e hatalmas fegy. véréi ne juthassanak el a mun. kásokhoz és a dolgozó parasz­tokhoz. I? elszabadulásunk ezen a F téren is döntő változást hozott. A szovjet könyv ma már minden dolgozó ember közklncse és dolgozóink tudják, hogy ml. lyen értéket jelent munkájuk, fejlődésük, felemelkedésük szempontjából. Egyedülálló a magyar kultúra történetében az a hatalmas érdeklődés, amellyel dolgozóink a szovjet irodalom remekeit fogadják. Fagyejev „Ifjúgárda”, Oaztrov. •zldj „Az acélt megedzik” clmü regény« minden második-har- madik hónapban új kiadást ér el és még Így ja szinte kielégít, heteden az olvasóink egyre nö. vekvö igénye. A természettudo­mányos kiskönyvtárból az elmúlt két hónap alatt nyolcvanezer példány fogyott él, de van olyan könyv is, mint Kozsedu „A ha. zártiat szolgálom” című regénye, «mely egy hét leforgása alatt teljes egészében elfogyott. V7 aj jón mivel magyarázha. ’ tó ez a hatalmas siker? Mindenekelőtt azzal, hogy az oh vasóink tudják, érzik, hogy a szovjet lró Igazat mond! Tud. ják, hogy a szovjet írók a ml küzdelmeink, a nil építésünk, a mi békeharcunk legfontosabb kérdéseire irányítják rá a fi­gyelmet. Uj olvasóközönségünk, * dolgozók széles tömege tudja, hogy a szovjet író a dolgozó em. bérről, a szocialista építés hősé. röl ír. De tudatában vannak ol­vasóink annak Is, hogy a szovjet irodalom nagyszerű tanácsokat ad a mindennapi élet egész terü­letén. A termelőszövetkezeti mozgalom fellendüléséhez jelen, tékenyen hozzájárult Solohov lránytmutató könyve, az ,,Uj barázdát szánt az eke”. Sok dol­gozó paraszt e könyv hasábjain ismerte meg a szovjet paraszto. kát és azt a hatalmas küzdel­met, melyet a szovjet dolgozók vívtak a kizsákmányolók, a ku- íákok ellen. Solohov olvasói ma, guk is lelkes agitátorai és kéz. deményezői lettek a tszcs-k meg. alakításának. D e ugyanezt mondhatjuk el Volosln „Kuznyeckl föld” c. regényéről is. Az úgy­nevezett ciklusos munkamódszer új fejezetet nyitott a magyar bányászat történetében. Volosin könyve a regény érdekességével, vonzó előadás módjával mutatja be: a ciklusos módszer valóban hatalmas mértékben lendíti előre a széntermelést. Bányászaink Volosln könyvének elolvasása után még lelkesebben, még har. cosabban csatlakoztak a bányász dolgozók szocialista versenyéhez, a Sztahanov-mozgalomhoz. S zámtalan példát sorolhat, nánk fel, de úgy véljük, elegendő lesz, ha befejezésül egy könyvankét egyik felszólalóját Idézzük: Egyik jeles Írónk Osztrov. szkij „Az acélt megedzik” clmü regényéről tartott előadást Pesterzsébeten. A hozzászólások során felállt az egyik Ifjú olvasó és az alábbiakat mondotta: „Én csak annyit mondhatok, hogy miután a könyvet elolvas­tam, úgy éreztem: hogy nekem is kell valamit tennem. Olyasva. lamit, ami megmutatja ország, világ élőt, hogy nem gépiesen, kényszerből végzem el a mun­kám, hanem ügy, ahogy azt a szovjet emberek teszik! Mikor a könyvet elolvastam, éreztem, olyasvalamit kell cselekednem, ami már becsület és dicsőség dolga. Versehyre hívtam ki egyik öreg és nagyon gyakorlott szaktársamat. Két álló hónapig mindig alul maradtam a verseny, ben. A harmadik hónapban be. hoztam a hátrányt, s alig műit el egy félesztendö, bizony túltet­tem az öregen. En ezt Osztrov. ezkij könyvének köszönhetem.” Ezer és ezer olvasó levele ta­núskodik róla, hogy a pesterzsé­beti Ifjú dolgozó esete nem egye. dülálló. Ezért szeretjük & szov. jét Írók regényeit. Tudjuk, hogy a szovjet könyvek nemcsak szó. rakoztatnak, hanem nevelnek is, Igazabbá, emberibbé tesznek bennünket, a méltóvá, hogy el. mondhassuk: a békeharc igazi katonái vagyunk! 4. " — Katymáron a főutcán egy szép saroképületen ez a felírás látható: Magyar-Szovjet Társaság Katy­mári Szervezete­Az egyik szürkére festett ablak felett lévő hangszóróból zene hal­latszik, amely betölti a csendes falut. A rádió vasárnap éa piaci napon egész nap be van kapcsolva a hangszóróba és szórakoztatja a falu lakóit. Azonban hétköznapon is, ha a rádióban szovjettárgyú előadás van, esténként gyakran csoportokba verődve hallgatják a hangszóróból kiszűrődő hangokat a falu dolgozó parasztjai. Ahogy benyitunk a kapun, fel­írás tekint ránk: „Karikatúra- kiállítás'1 — hirdeti a tábla, — Benn a teremben mindenütt mű­vészi színes képek láthatók, ame­lyek a szovjet karikatúraművé- szek alkotásait ábrázolják. Az ajtó melletti asztalon egy füze­tei látni, amelyben mindazoknak az aláírása ezerepei, akik megte­kintették ezt a kiállítást, Lapozgassunk csak a füzetben. A megnyílás napján, március hó 11-ém, valamint 12-én 575-en írták be a nevüket ebbe a naplóba. A látogatók ökölbeszorított kézzel nézték az imperialista zsarnokok, valamint azok csatlósainak kari­katúráit. Vad gyűlölet csapott Tito felé. Ezt a balkáni diktátort számtalanszor ábrázolták a szov­jet karikátúramŰvészek árról az oldaláról, hogyan árulja el júdás- pénzért a jugoszláv népet. A következő szobában találju^ meg a Magyar-Szovjet Társaság titkárát, Kandik Ferenc elvtársat, Gondolataiba merülve ül az író­asztal mellett. Az eddigi ered­ményeket értékeli. Nagy örömmel vállról lábhoz tették a fegy­vert. A tanács és « begyűjtés, sei foglalkozó szervek már csak visszaemlékeznek a be. gyűjtési munkálatokra, leradl- •rozták teljesen az utóbbi hetek napirendjéről. Az elmúlt héten például egyetlen kiló termény nem gyűlt össze. Mintha csak beszél a taglétszám rohamos nö­vekedéséről. — A Magyar-Szovjet Barátsági Hónap megindulásakor iOS-an vol­tunk — mondja. — azóta már SOO'on is Jelül van a taglétszá­munk­A villanyfény ráveiődik a szem­beniévé falra, ahol he van kere­tezve a bizonyíték arról, hogy Bandik Ferenc kongresszusi vál­lalását teljesítette. A helyi Ma­gyar-Szovjet Társaságba 150 uj tagot szervezett be. Bandik elvtárs büszke is eddigi eredményeire. — Bizony a kezdet nehéz volt. Csajt a párt- és a tömegszerveze­tek segítségének köszönhetjük azt, hogy ma már ilyen szép szám­mal vagyunk. A helyi operatív bi­zottság a legnagyobb támogatást megadta. Munkánkat- tervszerűen végeztük és ennek köszönhetjük az eddigi eredményeket. — A tömegszervezetek 11-én, 15-én és 18'án ku! túr el őfl d 01 o k a / rendeztek. Ugyanakkor tartottunk előadást „Ismerd meg a Bzovjét- uniól“ című füzetből is. Minden alkalommal alig fértek be a kul­túrterembe a Vend égek. Most papírlapot vesz elő. —■ Ezek az aktíváink — mond­ja csillogó szemmel. — Egymás­után sorolja a neveket: I’etres Szaniszló és felesége. Csonka László, Horváth tiúndorné, Nacsn József, Krékity Miklósáé. Kortesek Lajosáé, Aradi Julia, Borbély Lg- josné, Ivánkovics Ecrenc, Ilovúcz Rozália és így tovább. Számos név szerepet még ezeken kívül az aktívák között, akik jó szerve­zeti munkával tettek hitet a Ma­gyar-Szovjet Barátiág mellett. az ellenség kívánsága teljesül, ne ezzel. Ne*n? Erre még nem gondoltak Gátéren és Kömpö. cön? Jó lett volna! Jól körül kell nézni, kinek .köszönhető” az, hogy Gátér és Kömpöc kisebb gondja is nagyobb annál, hogy a begyűj­téssel foglalkozzon. Vannak köztük délszlávok is szép számmal. A katymári délszlávok ÜU Titóék szomszédságában hitet tesznek a két nép közötti barátság mellett, ezt bizonyítja az, hogy a tagságunk fele délsxldvokból te­vődik össze — mondja lelkesen Bandik elvtárs. — Vannak még nehézségeink a tagtoborzás terén. Az 500 tagból csak 5 a középparaszt. Kulhir- vezetőnk és elnökünk szintén kö­zülük való. Arra fogunk törekedni a jövőben, hogy több középpa­rasztot bevonjunk a tagság so­raiba. A katymári Magyar-Szovjet Társaság délszláv kuitúroeoport- ja elment, hogy az egész ország­ban a Barátsági Hónapban 20 na­pon keresztül kuttúrelőadásokat tartson. Ezzel is elősegíti hogy a délszláv kultúrával megismerked­jenek országunk dolgozói. — A legbelső teremben, — foly­tatja a beszélgetést Bandik elv- itárs — tartjuk az orosz nyelvtan­folyamot. Harminckét állandó hallgatónk van. Tanfolyamunkon nincs lemorzsolódás, sőt létszá­munk állandóan növekedik. Tag­jaink lelkesedését legjobban az bizonyltja, hogy mikor megindul­tunk, még nc’h Volt bútorunk a termekben. Tagjaink felajánlot­tak minden nélkülözhető bútor­darabot és ezzel bútoroztuk be székházunkat — folytalja Bandik elvtárs, büszkén mulatva a szék­ház berendezését­— Bízom abban, hogy további eredményes munkával, taglétszá­munkat rövidesen megkétszerez­zük. Április 1-én és h-én tagtobor­zást napokat és kultúrelöadásokat rendezünk — fejezi be a beszél­getést Bandik elvtárs. f" j ■ : ■ i> Országos körúton mélyíti el a katymári Magyar-Szovjet Társaság délszláv kultúrcsoportja a két- nép közötti barátságot OROSZ SÁNDOR ÚJ ÚTJA Jó két «rtendeje. hogy a falu­iban megjelent az eled traktor, d« meg is csodálták «okán. Körül- járták, megnézegették, megtapo­gatták. Mert nagy dolog ám a* ilyesmi. Hiszen, ha Csak a dübör­gését hallja ft* ember, már e* mag* ia csudálatos. Hogy tud egy ilyen traktor ennyire dübörögni. Még nagyobb lett a csodálkozás, amikor azt figyelték, hogyan szántja a földet. Kedvet ia kap­tak a fiatalok nyomban, hogy fel­üljenek a traktorra, fogják a kor­mányt, vezessék, irányítsák ezt a nagy szerkezetet. Ment a gép­állomásra Tóth Ferke, Balázs Mihály, Varga József, de mentek velük még lányok is. Hogy ők jrakioristák szeretnének lenni. Ment volna Orosz Sándor is, csak hát addigra betelt a létszám. Azt mondták, várja meg, majd hívják egyszer. Fel is írták a ine­vét, csak éppen a hívásból nem lejt semmi. Orosz Sándor, a tizen­nyolc esztendős parasztfiú ott siindörgött mindig a gépállomás körül * irigykedve leste a gép­állomáson dolgozó társait. A traktorokra gondolt, amikor bele­vágta kapáját a földbe, a traktor járt az eszében, amikor a szénát hordták he, de a traktorra gon­dolt még késő esi« is. — Hej, ha én egyszer megis­merhetném ennek a szerkezetét — súha.it07,ta. — Nem is trakto­rosnak mennék, hanem oda, ahol ezeket a csuda-gépeket csinálják. Traktorgyárba. így szőtte az álmokat ifjabb Orosz Sándor, * hétholdat Orosz Sándor dolgozó paraszt fia. Tér. veiről beszélt már apjával Is, az öregnek azonban nem tetszett a dolog.. — Itthon maradsz, nem mégy sehova — parancsolt rá az apja. — Még az volna ezép. Itthagyná a* apját, hogy kínlódjon egyedül. Tudhatnád, hogy *ok a dolog. JEgry szóval nem mehet, nem engedik. Hát ez baj, nagy baj. De ő nem mond le erről. Ha tö­rik, ha szakad, ő gyárba megy. Az apja meg csináljon a földdel, amit akar. Lépjen be a termelő­csoportba. Igazán megtehetné. Nem egymagában lenne ott, be­lépett a csoportba Balázs Mi­hály apja is, pedig nekik 14 hold földjük volt. — Édesapám, hlgyje el, jobb lenne a termelőcsoportban, Tóthék'is szépen boldogulnak. Megnézheti őket — pengette ott­hon a dolgot. Felfortyant ilyen­kor az apja. Hogy ő belépjen? Olyan nincs. Ez nem volt benne az egyezségben, amikor a földet adták. Azt mondták, hogy az övé lesz az, míg csak él. — Sem nipsryek én a közös­be, jól van nekem így is. Te meg ne agitálj itt nekem, hallod-e. mert képen váglak — förmedt a gyerekre dühösen. Ifjabb Orosz Sándor már szö­késen törte a fejét, de azján meggondolta a dolgot. így nem megy el hazulról. Majd csak meg­gondolja magát az apja, aztán elengedi. * Lassan teltek a hónapok. Az öreg Orosz Sándor hallani sem •kart arról, hogy a fi* gyárba menjen. Legalábbis egy Jó dara­big. De azóta éa azután la, sok minden történt a faluban. Nem agy, hanem három termelőcso­port alakult és egyik dolgozó pa- raszt a másik után lépett be. Láttái, hogy a nyáron milyen termése volt az Előre-termélő- csoportnak. Meg aztán ez a Ba­lázs Mihály is hogy klruházko- dott. Dicsekedett ie mindenki­nek, nem rejtette véka alá a munka gyümölcsét. Hát még Cse­resék. Uj csizma, új ruha, meg rádió. Cseres Eszter azonfelül még iskolába is ment. Azt be­szélik, mérnök lesz- Igaz, ez a Cseres Eszter mindig olyan tanulós volt. Sokat veszeke­dett vele az «Pia annak idején mert hogy mindig a könyveket bújja. Nagyot Változóit, azóta a világ, mert az öreg Cseres János is éjfélig a betűket „számolja”. — Tán csakugyan jobb lenne a csoportban — bizonytalankodott az ember. Ifjabb Orosz Sándor meg csak ezt leste, ezt várta. — Gondolkodik már az öreg — diinnyögte elégedetten. Egy napon népnevelők jár. lak a házban s ott volt az öreg Balázs Mihály, meg Cseres János a csoportból. — Komám, ha én bele mertem adni a 14 holdamat, már pedig tudod, micsoda 14 hold volt az? Hát akkor te sem této­vázz. mert magadnak vagy ellen­sége — bizonygatta az öreg Ba­lázs Mihály. így történt, azután, hogy Orosz Sándor belecsapott a szomszédok tenyerébe. — Közé­tek megyek, na. Látom,, csakugyan jobb a közösben. Figyel tele benne­teket már egy esztendeje — mondta,, - ' '' Általában nyugodtak az embe­reik a falúban. Legalábbis a járá­suk. Nem igen szokott dtt futkos­ni senki. Ezért csodálkoznak most az emberek, atmiut ifjabb Orosz Sándor után néznek. Mert ügy viharzott el mellettük, hogy ssinie porzott a járda a lába nyomán. Köziében meg úgy lobog az újság, mint valami fehér zászló. — Hát ezt meg mii lelte, — riadozott az öreg Smhó Mari néni. Mert ilyet még 8 sem látott. Hogy valatoi. Így rohanjon­YalásAgrgral beesett az aj­tón és sokálig Lihegett, mire szó- boiz jutott. — Itt van, — lihegj s alig jön ki száján a szó. — Itt van az újságban. Olvassák már el. no. Toooroznak. Összenéz ez ember meg ez asv- szony. Nem értik a dolgot. Tán meghibbant ez a gyerek. Aztán miit toboroznak, te gyerek? — kérdi áz ember gyanakodva. — Llát munkaerőt. Ertj apám? Munkaerőt toboroznak. így, ahogy mondom — feleli Sándor műst már nyugodtabhan. Volt ideje, hogy kifújja magát. — Hát ez meg mire jó? — kérdi az ember és már veszi is ki a gyerek kezéből az újságot. Hadd lássa már ő is ezt * tobor­zást, — Itt van, ezen az oldalon — mutatja Sándor a cikket s úgy nevet a szeme, hogy öröm nézni. — Hát lássuk csak — dünnyö- gi az öreg Orosz Sándor e ráme­reszti szemét az újságra. Olvassa a felhívást. Csóválgatja a fejét s „közben olyan a csend, hogy a légy zümmögését ie meg lőhető.« hallani, de hát nincsenek ilyen" kor legyek. Sándor izeg-mozog, nem fér meg a helyében, áll egyik lábáról a másikra, forgatja * kU kalapot a kezében « gyűri, míg az anyja rá nein oinP a kezére. — Ne gyűrd már azt a kalapot, pénzéit vettük azt — utasítja rendre a fiút s közben, a* ember­re néz, azt figyeli, vájjon, mit is «zól hát. — Na, hit így áfl a dolog. Tg meg menni akarsz, igaz-e? — ezó­lal meg az öreg és nézi a fiát eró" sen. Mosolyog. Látja, úgy futn* a gyerek, hogy meg sem állna * gyárig. S ki tudja, hol van az a, gyár? Azt mondják, Pestem. Hát csak mejen a gyerek. Most már mehet. Miért Is nem engedte előbb? Persze, a föld. De most már az Is rendben van. Most már több van neki. mint hét hold. Nem is tudja hirtelen kimondani, hogy mennyivel van több. Osak a gyereket nézi. A fiát, akt mun­kás akar lenni. Szerelő, vagy Ilyesféle. — Mennék, ha engednének —* mondja zavartan a gyerek. Aztán összenéz a két öreg. Az ember, meg az asszony. Bólintanak. — menj fiam. Legyél Jó munkás. Tanulj és dolgozz, hogy igaz ember legyél — mondja öregebb Orosz Sándor. Ifjabb Orosz Sándor jelentke­zett. Ipari munkára. Azóta elro­bogott vele a vonat s ott dolgo­zik abban a gyárban, ahol a traktorokat készítik. Útjára el­kísérte az egész falu boldog, mo­solygó ezeretete. Orosz Sándor boldog és elégedett, mert új’útra lépett, a munkásosztály tagja lett­i

Next

/
Oldalképek
Tartalom