Bácskiskunmegyei Népújság, 1951. március (6. évfolyam, 51-74. szám)

1951-03-02 / 51. szám

BÁCSKISKUNMEGYEl <«M—M>rt>^(fcii<llM'1ÉaliMÉI>i*lh<Ht iflhiiti -~i fii i MMIÉiMfcrtÉlitirfHiiMfc^O iíllHlMiiŰiiidlMffii VI. évfolvani. 51. szám Ara 50 fillér mm Az MDP Kecskemét városi párt bizottsága március 4 én, Kecs­keméten délelőtt 11 órakor a Széchenyi téren KONGRESSZUSI N\GYGYÜLÉSr tart. Előadók: A Holland Kommunista Párt küldötte. — Kállai Gyula külügyminiszter. — Németi Jó­zsef, a megyei pártbizottság titkára, " 11 1951 március 2. péntek Az ötéves terv első évének eredményei és további feladataink a népgazdaság* szocialista építése terén Gerő Ernő elvtárs beszámolója az MDP Kongresszusán Äz MDP Kongresszusának negye­dik napján, szerdán reggel lelkes, hosszantartó taps és üdvözlés kö­zepette Gerő, Ernő elvtárs, Pár­tunk főtitkárhelyettese lépett a szónoki emelvényre, hogy meg­tartsa a Kongresszus második napirendi pontjának beszámoló­ját, Tisztelt Kongresszus! Elvtár­sak! — kezdte beszámolóját. A Magyar Dolgozók Pártjának II Kongresszusa olyan időpont­ban ülésezik, amikor már mó­dunkban áll részleteiben is kiérté­kelni ötéves népgazdasági ter­vünk első évének eredményeit. I Ötéves iiépg-azdassígi tervünk első évének eredményei és hiányosságai Ha népgazdaságunk fejlődéséi egészében tekintjük, túlzás nél­kül állapíthatjuk meg. hogy az ötéves tervidőszak első évében jő munkát végeztünk. Gyáriparunk — a helyi ipar nélkül — mintegy másfélszer gyorsabban fejlődőt az előírtnál. Mint ismeretes, gyár iparnnk a menetközben felemelt előirányzatot is 9.6 százalékkal túlteljesítette e ennek eredménye­ként. egész tervkötelezett iparunk termelésének növekedése 1950- ben, a hároméves terv utolsó évé­hez. 1949-hez képest 35.1 százalék volt. Olyan hatalmas növekedés ez, amely a legvérmesebb remé­nyeket is túlszárnyalta, s amely­hez foghatót soha nem Ismert semmiféle kapitalista ország. A szocialista iparosítás sztálini törvényének megfelelőén nehéziparunk termelésének fejlődése meghaladta a könnyűiparunkét. Nehéziparunk termelése az ötéves terv első évében 36.2 százalékkal emelkedett a megelőző évhez ké­pest, könnyűiparunké pedig 34 százalékkal. Az egész Ipar és ezen belül a gyáripar termelésének fej­lődését Is messze maga mögött hagyta gépiparunk, amelynek ter­melése egyetlen év alatt 42.3 szá­zalékkal ugrott előre, ami ugyan­csak megfelel a szocialista ipa­rosítás sztálini törvényének. Nehéz* és könnyűiparunk mel­leit komoly fejlődést mutat építőiparunk, melynek termelése az ötéves tervidőszak első évében, a meg­előző évhez képest 116 százalék­kal növekedett s amely termelési tervét kereken 30 százalékkal tel­jesítette túl. Ötéves népgazdasági tervünk elő­írta. hogy a gyáriparban a munka termelékenységének öt év alatt 50 százalékkal keli növekednie. Isme­retes, hogy már az első évben gyáriparunkban a termelékenység, az egy teljesített munkaóra alatt termelt értékben mérve, több mint 20 százalékkal emelkedett- Nem il.veú kedvező a kép. ha azt vizr gáljuk, hogyan változott a ter­melés értéke száz ,forint kifizetett rnunkabérro vonatkozóan. Itt nem emelkedés van, hanem némi csök­kenés: a nehéz-..és kÖBÖ.yűipárban egy év alatt száz forint kifizetett bérre vonatkoztatva, ä termelés értéke 2.0' százalékkal, aa építő­iparban pedig 1-6 százalékkal zsökkent- Más szóval? Iparunkban a béralap gyor­sabban növekedett, mint a termelés, amit nem lehet normálisnak tekinteni. Az önköltség csökkentését ötéves népgazdasági tervünk 1050—54. évek időszakára 25 szá­zalékban írta elő. Ennek megfe­lelően aa ötéves terv első évében az ipari termelés önköltségének mintegy öl százalékkal kellett vol­na csökkennie. Különféle számí­tások azt mutatják, hogy ezt aa önköltségcsökkentést körülbelül elértük. Gyáriparunknak és építőipa­runknak egészében rendkívül gyoi jitemtt fejlődése nem terel­heti el figyelmünket azokról a hiányosságokról, amelyek, a már említetteken kívül, iparunk fejlő­désében megmutatkoznak. így jóllehet ötéves tervünk eredeti előirányzatához képest, alap- anyagiparunk termelésének fej­lődése is meggyorsult, mégis alap- an y ági e rrr.e lés ünk, avas.,az acél-,a hengerelt, acél- és a széntermelés • gyorsulásának üteme jelen, tösen elmarad az egész ipar gyorsulásának üteme mö­gött. Hasonlóképpen: jóllehet, már az ötéves terv első évében több vil- Iatnosenergiáfc termeltünk, mint amennyit tervünk szerint termel­nünk kellett volna, villamosenergla termelésünk gyorsulásának üteme elma. rád egész Iparunk termelé­sének gyorsulási üteme mö. gött. i tapasztalat bebizonyította, hogy sokkal-sökkal több szénre van szükségünk, mint ezt magunk gondoltuk akkor, amikor ötéves népgazdasági tervünket kidolgoz­tuk. Ha az iparunkban az ötéves terv első évében az igen komoly eredmények mellett megmutatkozó hiányosságokról szólunk, nem fe­ledkezhetünk meg arról sem, hogy kisipari ■ szövetkezeti mozgalmunk két év óia lényegileg egy helyben topog és helyi iparunk, tehát a túlnyomórészt helyi nyersanyago­kat feldolgozó és helyi szükségle­tek kielégítésére hivatott, a taná­csoknak alárendelt ipar is' még gyermekcipőben jár. Pedig a kis­iparosok közölt megvan a hajlan­dóság a szövetkezésre és kisiparo­saink jelentékeny része Iá;ja már, hogy számúra ez a Jeheiőség arra, hogy végles beilleszkedjék a népi demokrácia gazdaságába, az épii|ő szocialista gazdaság rendjébe. Ami a helyi ipart illeti, itt a he­lyi tanácsok létrehozása, számos gazdasági tevékenység fokozatos átadása a helyi tanácsoknak és a Helyi Iparigazgatóságnak meg­teremtése kell, hogy jelentős mér­tekben meggyorsítsák a fejlődés:. Közlekedésünk lépést tudott tartani népgazdasá­gunknak, s különösen gyáriparunk­nál és építkezéseinknek az ötéves tervben, előírtnál jóval gyorsabb fejlődésével is. VasútjaiDk 1950- ben kereken 70 százalékkal szál­lítottak több árut, mint a máso­dik világháborút megelőző utolsó esztendőben. Ha figyelembe vesz- szűk, hogy a második világhábo­rút megelőző időszakban a ma­gyar vasút áruforgalmának növe­kedése évente átlagosan 2—3 szá­zalék volt, ez világosan megmutat­ja egész népgazdaságunk erőteljes fejlődését is, amely csakis a szo­cializmust építő népi demokrácia rendében vált lehetővé. A vasúi) személyszállítás 1950 folyamán még nagyobb mértékben emelke­dett. mint az áruszállítás: 25.7 százalékkal, ami nemcsak gazda­sági fejlődésünket mutatja meg. hanem egyben jelzi dolgozó né­pünk életszínvonalának emelkedé­sét is, Mezőgazdaságaink részben a kedvezőiéin Időjárás miatt, 1950-ben nem fejlődött egyenletesen, így, míg kenyérga­bonából 9.2 százalékkal termel­tünk .(öbbet, mint 1949-ben, addig takarmánygabonában és a takar­mánynövényeknél általában, va­lamint az ipari növények jelen­tős részénél elmaradtunk, az 1950. évre előirt tervhez viszo­nyítva. Különösen jelentős az el­maradás a kukoricánál és cu­korrépánál, amely terményekből több termett ugyan, mint 1940- ben, de az ötéves terv első évé­re előírt feladatot csak 79. illetve 65 százalékra sikerült megvalósí- tani. A takarmánynövények gyenge terméshozama lassította, sót részben visszavetette állatállomá­nyunk fejlődését, amiben persze az ellenség aknamunkája is sze­repet játszott. Sertésállományunk 1950. októberében nem sokkal volt nagyobb, mint az előző év ugyan­azon hónapjában, tehénállomá­nyunk pedig mintegy 50.000-rel csökkeni. Ugyanakkor jelentősen megnövekedett az állami gazdasá­gok és termelőszövetkezeti cso­portok állatállománya. Az állami gazdaságok állatállománya (szá­mos-állatban kifejezve) 1950 fo­lyamán 125 százalékkal emelke­dett s emelkedésében túlhaladta a tervelőirányzatot. Komoly lépést tettünk előre az ötéves terv első évében mező- gazdaságunk gépesítése terén. Egy év alatt gépállomásaink és állami gazdaságaink gépállománya 4400 traktorral növekedett s ezenkívül nagyszámú egyéb mezőgazdasági gépet is adtunk a mezőgazdaság­nak, A műtrágya-felhasználás mezőgazdaságunkban 1950 folya­mán több mint 50 százalékkal emelkedett. A minisztertanács is­mert határozata nyomán az agrö- [echnika nemcsak az állami gaz­daságokban és termelőszövetkeze­tekben, hanem az egyénileg dol­gozó parasztgazdaságokban is bi­zonyos javulást mutat,, Egészében véve azonban mező- gazdaságunk fejlődését az ötéve# terv első évében nem tekinthetjük kielégítő, nek. Mezőgazdaságunk elmaradását nem is mutatják meg eléggé vilá­gosan csak a termelési adatok. A mezőgazdasági termékekből a fa' lusi lakosság jelenleg. a népi de­mokrácia idején összehasonlítha­tatlanul nagyobb hányadot fo­gyaszt el, mint amekkora hánya­dot elfogyasztott a nagytőkés, nagybirtokos Horthy-Magyaror- szágon. Nem hunyhatunk szemet az előtt a tény előtt, hogy ma szétaprózott mezőgazdaságunk .nemcsak keveset, de főként ke­vés árut termel, hogy mezőgazdaságunk áru tenne, lése hallatlanul elmarad Iparunk árutermelése mö- gött. így 1950-ben gyáriparunk áruter­melése 35 százalékkal emelkedett, mezőgazdaságunké pedig csak 4—5 Százalékkal. A mezőgazdaság elmaradásának legfőbb oka az, hogy iparunk már túlnyomó többségben szocialista nagyipar, mezőgazdaságunk pedig még túlnyomórészt szétaprózoti, kisánitermelő és kevés árut ter­melő gazdaság. Emellett, szerepet jól szik az is, hogy egyéni paraszt- gazdaságaink fejlődésére nem mindig fordítottunk elég gondot. Ebből azonban nem azt a kö­vetkeztetést kell levonni, hogy meg kell lassítani országunk ipa­rosításának ütemét, hanem. azt, hogy fokoznunk kell az iparosí­tás ütemét, fokoznunk kell a me­zőgazdaság gépesítését, fokoz­nunk kell a mezőgazdaságnak mű­trágyával, munkaeszközökkel, szállítóeszközökkel való ellátását s a fokozott iparosítás útján is meg kell teremtenünk a feltétele­ket ahhoz, hogy a mezőgazdaságot fokozatosan nagy üzemű, sok árut termelő, iparunk és lakosságunk összes szükségeiéit bőven kielé­gítő szocialista gazdasággá szer­vezhessük át Belső áruforgalmunk 1950 folyamán nagymértékben megnőtt. Az állami nagykereske­delem forgalma (tehát egész nagy­kereskedelmünkké, mert 3950* beu már nem volt nálunk magán- nagykereskedelem) egy év alatí 57.4 százalékkal emelkedett e az áruforgalmi tervet nagykereske­delmünk közel hét százalékkal túl­teljesítette. A kiskereskedelem (tehát az állami, a szövetkezeti és a magán-kiskereskedelem együttvéve) 1950 évi forgalma 13.8 százalékkal haladta meg az 1949. évit. Az 1950-ben bekövetkezett fej­lődés eredményeként jelentősen megerősödött belső áruforgal­munkban a szocialista (tehát az állami és szövetkezeti) kereske­delem szerepe- Jelenleg a szocia lista kereskedelem a fogyasztói áruforgalomnak már mintegy 70 százalékát bonyolítja le. Belkereskedelmünk jelentős fej­lődése és szocialista kereskedel­münk komoly megerősödése azon­ban nem jogosít fel bennünke: arra* hogy szemet hányjunk a hiányosságok előtt. Mindenekelőtt meg kell állapí­tanunk. hogy míg az előző évek­ben, gyakran a fölös mennyiség ben raktáron fekvő áruk elhelye­zése okozott számunkra gondol, addig 1950-ben, a termelés általá­nos emelkedése ellenére, a keres­let számos területen elébeszaladt a kínálatnak. Misában véve ez; nem lehet negativ jelenségnek te­kinteni. Például az, hogy 1950 ben 156.000 kerékpárt és közei tízezer motorkerékpárt termel­tünk s ez a mi viszonyainkhoz ké­pest hatalmas mennyiség sem mu­tatkozott elegendőnek, mutatja, mennyire felemelkedett dolgozó népünk életszínvonala. De természetesen, a belső áru­forgalomban tapaszialt rendelle­nesség nemcsak erre vezethetők vissza. A belső áruforgalomba!) megmutatkozó rendellenességek ben szerepet játszik mindenekelőtt a mezőgazdasági terme,és elmara­dása. De szerepet játszik e mel­lett az is, hogy a dolgozók, a ke­resők száma s ezzel együtt a bér­alap rendkívül gyors ütemben nö­vekszik, másrészt pedig a dolgo­zók számának ez a gyorsütemü növekedése átmenetileg csak ki­sebb mértékben jut kifejezésre a fogyaszlási javak termelésének emelkedésében, mert a szocialista iparosítás megköveteli, hogy most mindenekelőtt nehéziparunkat, il­letve általában a termelőeszközök termelését fejlesszük. Mindezek­hez járul saját tapasztalatlansá­gunk és gyenge szervezőcégünk is az állami s általában a szocia­lista kereskedelem terén. Végül de nem utolsó sorban, igen ko­moly szerepet játszik népünk el­lenségeinek, a kizsákmányoló osz­tályoknak, ezek maradványainak, a különféle reakciós elemeknek népi demokráciánk ellen irányuló tudatos kártevő munkája is- Is­meretes, hogy 1950 folyamán az ellenség időről-időre több atka-

Next

/
Oldalképek
Tartalom