Bácskiskunmegyei Népújság, 1951. február (6. évfolyam, 27-49. szám)

1951-02-11 / 35. szám

Ivan Zélity, a katymári Ssíahanor-esoport tagjai — Minden eredményünk újabb csapás a határunkon leselkedő Tito bandára és cinkosaira Sűrűn nyílik az ajtó a katymári Sztahanov-tormelßcsoport Irodá­jában, Bent, a.jó'fűtött helyiség­ben a csoport tagjai beszélgetnek. A cSóport 146 tagja közül 20 <lélszláy anyanyelvű. Arról folyik a beszélgetés, hogy az elmúlt gazdasági.. év eredménye^ mind gazdagították a csoport vagyonát. A csoport tagjainak Jkongresz- szust vállalásai most tovább növe­lik az eredményeket. A tagság vállalta egy 800 féróTteíyes hizlalda megépí­tését. Közvetlenül mellette egy 45 kutricás sertésfiaztaté épül. Az Istállót átalakítják, hogy az alkalmas legyen nö­vendékmarhák nevelésére. A flaztató már félig el is ké­szült. Ä . ttöve.ndékmarhák nevelésére alkalmas istálló már teljesen kész. A hizlalda építésében annyira elő­rehaladtak, hogy 200 sertést azokban már'el is helyeztek. Brigádok a vállalások teljesítésére Grgc Vujkov délszláv anya­nyelvű csoporttag boldogan so­rolja tovább a vállalásokat a 600 darab baromfi befogadására alkal­mas ólakat. Az épülő silókat és a tető alá most kerülő takarmány- szint. • , — Valamennyi vállalásunkat a s«ját erőnkből valósítjuk meg — mondja büszkén. — Van már ér­telme a munkánknak. Tudjua va­lamennyien, ezzel is további bél dogu ásunk útját nyitjuk meg. A csoportban a vállalások telje­sítésére kiét brigád- alakult. A Kossuth- és a Petőfi-brigád. A Kossúth-brigádot Pólyák Pál, a Peiőfi-brigádot Takács Pál brigád- vezetők irányítják. A brigádok versenyben egymással azért har­colnak, hogy . a vállalások mielőbbi telje, sítekével bizonyíthassák be szeretetüket és hűséges ra­gaszkodásokat a Párt lránt. Iván Zélity, a csoport tagja azonban mást is, mond: — Minden eredményünk újabb csapás az ellenségre. A külsőre és belsőre egyaránt. Itt, közvetlen a határszélen, a Tito-banda közelsé­gében ennek különös jelentősége van. Odaát élő testvéreink ebből erőt meríthetnek további har- cukhez. az elnyomatás és klzsák- mányafás ellen. Az egyik beszélgető csoport azokról- az eredményekről besziél, melyeket a csoport a dohányter­mesztés terén élért. Az elmúlt év­ben 6 holdon 61 mázsa dohányuk termett. A gondos növényápolás­sal tűlteljesiTettak az üzemtérvük- ben előírt holdanként! 8 mázsás dohány termést. Az idén újból 6 holdon folyik majd a dohányter­melés. Most éppen arról foly.k a szó, hogy az elmúlt évi eredmények növeléséhez szükséges, hogy a felmerült hibákat és hiá­nyosságokat teljes egészében kiküszöböljék. A csoportnak a dohánytermés szá­rítására külön dohánypajtája van. Begyakorolt niő1 kezek kötözik, gondozzák a dohányleveleket, hogy azok a beváltásnál jóminő­ségű osztályozást nyerjenek. U j tagok kérnek felvételt A csoport a szövetkezeti moz­galom fejlesztését úgy segíti elő ás úgy szélesíti, hogy eredményei­ket mind szélesebb körben tudato­sítják.. Ennek a munkának lett az eredménye, hogy az új tagok egész sora lépett-be mans a cso­portba. így Debreceni Antal. Ja­nuárban lett csoport tag és boldo­gan újságolja, hogy- máfiS’21 mun­kaegysége van. Kajmán Sándor is új tagja a csoportnak. Akárcsak Simori- Erzsébet. Kálmán ‘ Sándor úgy látta; hogy a tőrös era,dáTko­dás biztosíthatja egyedül a to. vább* felemelkedést. Éppen az Uj Világ legutóbbi számát lapoz­gatja. Tekintéte megakad egy cikken. A cikk egy szovjet millio­mos kolhoz életét tárja fel — A Sztahánov-csoportot is milliomos csoporttá kell, hogy nö­veljük. Ennek egyetlen útja a fo­kozottabb munka, a verseny lendü­let és versenyszellem kiszélesí­tése. Élenjárók a munkában A csoport tagjai (közül nem egy tag bizonyította be, hogy jó mun­kájával azon volt> hogy ezt a célt ol is érhessék. Szente Györgyné például az elmúlt évben folyama­tosan 200 százalék körül teljesí­tette munkáját. Méltó jutalomban is részesült. Tizennégynapj beutalást nyert a Balaton mellé. De példamutató munkával vet­ték ki részüket a termelésből Ivan Kmetovty és M jó Sibalin is. Mi jó S'baÜn feleségével együtt ősszel léptek be a csoportba. Ket­tőjüknek mái is több mint 200 munkaegységük van. A csoport tagjai tudják, hogy elméleti és szakmai továbbképzé­sük jelentős forrása növekedő eredményeiknek. Eziért jelennek meg pontosan a politika^ alapfokú iskolán és a szaktanfolyamon. Jel­lemző a csoport tagjainak tanu­lási vágyára, hogy a szaktanfolyam, mely 24 hallgatóval Indult, ma már 63 főre növekedett. A szaktanfolyamon a tagok meg­ismerkednek a munkaegység szá­molással, Mellette a növényter­meltetés legapróbb részleteivel is. A csoport tagjainak, soraiból az ellenség hangja mindössze egy dolgozót tudott az útról letéríteni. Czindrich Szaniszló azóta már belátta, hogy az ellenségnek tu­lajdonképpen mt az igazi célja, és meggyűiölve őket, visszatért a csoportos. A katymári Sztahanov-csoport a mezőgazdasági eredmények növe­lésével és az állattenyésztés foko­zásával indul az idej mezőgazda- sági évben újabb és a tavaly nál gazdagabb eredményeinek kihar­colására: Kultúr versennyel a békéért és a szocializmusért VASÁRNAP, február 11-én szerte az országban az Országos Téli Falusi Kul-túrverscnybe be­nevezett és « járási döntőkön jó eredifttnyt elért kultúrcsopor­tok a megyék székhelyein tart­ják a nagy verseny megyei dön­tőit. Több ezerre rúg a megyei döntőkbe bekerült kultúrcsopor- tok száma és az aktív kultúr- mupkások, Hercegszántótól Ba- lassagyanri-atig, Vásárosnamény- tö[ Hegyeshalomig, eddigi hibái­kat kijavítva és a művészeti te­vékenységük színvonalát emelve, lépnek a színpadra és az a tu­dat ösztönzi, lelkesíti őket, hogy a kultúra eszközeivel riszf vesznek abban a harcban, amit Pártunk vezetésével • békéért és a szocializmus építéséért foly­tatunk. Ilyen hatalmas kulturális se­regszemle nem volt az ország­ban a felszabadulás óta s az is biztos, hogy a megyei döntök nemcsak « dolgozóknak a kultú­rához való megváltozott viszo­nyát fejezik ki, hanem emelői lesznek országunk és dolgozó né­pünk további kulturális fejlődé­seink, támasztékot nyújtanak a leült úr cső partok szervezeti erő­södéséhez és a dolgozók tízezreit mozgósítják majd a további kul- túrmunkára. A Báüs-EisltUn megyében meg­rendezett járási döntök tgpasz­A kulák árpa-, zabkenyere helyett, ma teliér kenyeret ehetek A #bajai Vörös Fény-csoportban becsületesen dolgozó családok jövedelme már most meghaladja a középparaszti gazdaságok évi jövedelmét­A bajai Vörös Fény-termelö- szövetkezet tágjai kultúrtermük­ben gyülekeznek. Valamennyien elégedett boldog emberek. A múltra már csak mint rossz em­lékre gondolnak vissza. A szö­vetkezet tagjai között számosán vannak, akik már a termelőszö­vetkezeti csoportok megalakulá­sa óta részesei a nagyüzemi gaz. dálkodás minden előnyének. A Vörös. Fény-termelőszövetkezet az elmúlt év őszén alakult a Bokányi Dezső, a Zalka Máté és a Felszabadulás termelőcsopor tok egyesüléséből. A kultúrteremben arról be­szélgetitek a csoport tagjai, hogy az idén jelentősen meg kell növelni az elmúlt év eredménye­it. A szövetkezet tagjai vala­mennyien helyeselnek a felvetett gondolatnak. Nagyon jól tudják, hogy a jobb és több termés a csoport gazdagodásán felül saját egyéni felemelkedésüket Is jelen­tősen fogja szolgálni. Kövesdi Péter pártonkívtili. Még 1948-ban lé­pett a Bokányi Dezső-termelö- csoport tagjai sorába. Rajta kí­vül felesége és egyik fia is ott dolgoznak a csoport tagjai kö­zött. Kövesdi Péternek kis no. tesz kerül elő a zsebéből, abból adja meg számvetését, mennyit is kerestek az elmúlt esztendő­ben. Vegyük csak sorba őket. A félévi elszámolás során 2214 fo- rint készpénzt vett fel. De ez nem minden ám, — mondja és sorolni kezdi a természetbeni juttatásokat. 13 mázsa burgonyát kapott. 23 mázsa kukoricát, 12.5 kg cukrot, 214.5 liter tejet, 6.5 kg zsírt, 7.80 kg kölest, de még ezen felül is mutatkozik kereset, melyek nincsenek a noteszben feltüntetve. A 800 négyszögöl háztáji gazdái- kodás, a disznó,. amit levágott, és a baromfiak, amelyek a kert elkerített részén kapafgálnak. Szili Antal 1949-ben lépett a termelőszövet, liezeti csoportba, A bajai tanyák világában élt.' Kevéske kis sző. lője volt és i múltban a lruláJ If jabb Odor István koknak dolgozott, akik megra. I háztáji gazdálkodásában két bolták, ellopták kétkézl műnk áj disznót hizlalt és 30 baromfit járnak minden eredményét. Nyolc [ nevelt, hónapot dolgozott mindössze a csoportban feleségével együtt. Az elszámoláskor szorgalmas munkájukkal 2424 forint készpénzhez ju. tottak. Ezenkívül kaptak még 82 mázsa tengerit, 3.6 mázsa árpát, 5 mázsa burgonyát, 250 kg búzát, 30 liter tejet, 25 kg lisztet. Háztáji gazdálkodásában 800 négyszögölön kerti veteményeket termesztett. Egy disznót hizlalt, négy malaca van és apró barom, fiák. Szili Antal boldogan sorolja fel, hogy az elmúlt évi kereseté, bői mi mindenre tellett. Vett egy férfikerékpárt, egy télikabátot, egy pár bakan. csőt, három inget, három alsónadrágot. A gyerekeknek harisnyát, sapkát és nadrá­got. De jutott a keresetből az asszony számára is sok minden, amit a múltban nél. külözni kellett. Egy télika­bát, egy ballonkabát, négy új ruha, egy pár gumicsiz­ma, egy pár cipő, három pár harisnya és két fejkendő. A lakásba pedig az ágyra lepe. dő, ágyterítő, párnaalj és új szalmazsák. Zsilímszbi Bálint 30 éves. De fiatalos munkakedv­vel és lendülettel fokozza ered. ményeit. Bajaszentistvánon a Cslk-utca 38 szám alatt kis háza van és hat hold juttatott földjé­vel 1949 szeptemberében lépett a boldogulás útjra. Az elmúlt év­ben 179 munkaegységet ért el. Évi összkeresete munkaegységei alapján 3420 forintra növekedett Amint mondja, egyéni gazdaságában soha ennyit nem keresett, soha ilyen bőséges kamrával nem rendelkezett. Az elszámolás során termények­ben nem kevesebb, 'mint 14.4 mázsa búza jutott számára, bor, tojás bőségesen, 143 liter tej, 10.61 mázsa kukorica, 10 kg kö­les, 6 kg cukor, 5 mázsa hagy­ma." Ezenfelül 8Ö0 négyszögöles ugyancsak 1949-ben lépett a csoport tagjai sorába. 5 hold jut. tatott földdel lépett a csoportba. Neki magának 285, míg felesé­gének 122 munkaegysége volt. Az elszámoláskor 1774 forint készpénzhez jutottak. Termér szetben kaptak: 35 mázsa tenge­rit, 3.6 mázsa árpát, 11 mázsa búzát, 5 mázsa burgonyát, egy munkásöltönyt, 500 liter bort és 250 liter tejet. Ifj. ódor István és felesége boldogan számolták össze keresetüket és jól meg. hányták-vetették, mit Is vásárol­janak. Mire is van legjobban szükségük. Tellett egy férfikerékpárra, egy női télikabátra, három női ruhára, két fejkendőre, egy pár cipőre és csizmára, három pár harisnyára. A gyerekeknek pedig két mac­kóruha, egy pár cipő, alsó. ruha, harisnyák, sapka. De ifj. Odor István is pótolta ruházatbeli hiányosságait. Egy öltöny ruha, három ing, egy pár csizma, egy pár ünneplő cipő, kalap, kesztyű, harisnya került számára is a szekrénybe. Azon­kívül vásároltak két lepedőt, há­rom párnahuzatot, két ágyterítöt és két szalmazsákot. Ezért mondja Pahor Sándor­nál — Soha Ilyen elégedett es boldog életem nem volt. A ku­lák árpa- és zabkenyere helyett most mindennap a fehér kenye­ret ehetem. Knapág Jánosné pe. dig a megelégedettség szavain keresztül bizonyítja, hogy mint egyénileg dolgozó klsparasztok, mióta csak az eszét bírja, nem emlékszik, hogy kis földjükről 12 mázsa krumplit és 20 mázsa kukoricát tudtak volna betaka. rítani. Számunkra pedig az idén az elszámoláskor ennyi jutott. Takarékoskodj a villannyal! talata azt mutatta, hogy kultúr- csoportjaink megértették az Or­szágos Téli Kvítúrverseny célki­tűzéseit és tehetségük. tudásuk legjavát adva, a versenyszámo­kat gondosan kiválogatva, az új, szocialista kultúra építésének szempontjait szem előtt tartva, fejezték ki táncban, színjátszás­ban és énekkari számokban dol­gozó népünk építő lendületéti op­timizmusát, az imperialistákkal szemben folytatott harcunk ér­teimét. A járási döntők megmoz­gatták a megye dolgozóinak ha­talmas tömegeit is egyben meg­mutatták, hogy a Kultúra meg­becsülése bdeskiskumnegyei vi­szonylatban is élő valóság, de megmutatták azt is. hogy dolgo­zó népünk nemcsak a munkaesz­közökkel veszi ki a részét a szo­cialista orszdgépitésből Pártunk vezetésével, hanem- a kultúra eszközeivel is. Nem limonádék­kal, burzsoá ideológiát árasztó giccsekkel és az imperialisták gyártotta színdarabokkal, hugi- vugikkal vagy haWhangulatoi prédikáló melódiákkal léptei; kul­túrcso portjaink a színpadim, ha­nem olyan müvekkel, melyek egy boldog, virágzó, szabad ország problémáit, jelenét és jövőjét fejezték ki. A HEGYEI D6NTÖ és az azon részvevő több mint 50 kültúrcso- port egy újabb fejezetét nyitja meg a megye kulturális tömeg- mozgalma további fejlődésének. A verseny méltó betetőzése les­ei járási kultúrversenl/eknek és nemcsak az erejüket, kulturális színvonalukat összemérő csopor­tok számára marad emlékezetes, hanem azok számára is, akik ezt a versenyt végignézik. A herceg­szántói délszlávok dobbanó tán­caiban, a kiskőrösi színjátszó csoport számaiban és a toltvad- kerti énekkar indulóiban a har­cos, törhetetlen optimizmus hangja mellett megszólal a bé­kénkért és virágzó jövőnkért való haro és testvéri összefogás értelme, annak értelme, hogy a szocialista haza egyformán édes­anyja minden dolgozónak, dél' szldvnak és magyarnak s a tán­cok ritmusa. a dalok hanglejté­se annak a szocialista kultúrá­nak gazdagságát és szépségét mutatja meg, mely a mi orszá­gunkban is erőteljes fejlődésnek indult. NEM VÉLETLEN AZ, hogy „ megyei kultúrverseny megyei döntője a Bárt II. kongresszusa előtt került megrendezésre. Or­szágunk, dolgozó népünk, mun­kásosztályunk és dolgozó pa­rasztságunk a versenylendült',t fokozásánál, a munkamódszerek átadásával, a termelés fokozolt növelésével, felajánlások idő előtti teljesítésével készül a kon­gresszus méltó megünneplésére. Bányákban, gyárakban, állami gazdaságokban és >termelőszö­vetkezeti csoportokban ,a kon­gresszusi munkaverseny for­rasztja össze dolgozó népünket a béke és szocializmus ügye iránt, a kongresszus, a Bárt iránti tisztelet és ragaszkodás lelkesíti azokat a kuUúrmunká- sokat, akik a megye legtávolab­bi falcaiból felutaznak a kecs­keméti megyei döntőre, hogy mindazzal, amit bemutatnak a Katona -József Színház színjki- dán, táncban, színjátszásban és ‘őriekben kifejezzék ragaszkodó.- sukat a Párt iránt. A megye legjobb kultűrcso- portjainak kecskeméti sereg­szemléje új és még hatalmasabb erőforrásait nyitja meg megyei viszonylatban a kulturális for vadalomnak és ez a nagyszabá­sú verseny formában is tar­talomban egyaránt kifejezője lesz annak az örömnek és lelke­sedésnek, mely a csákányok, ka­lapácsok, ásók lendületét fokoz­za. Kifejezője lesz annak is< hogy dolgozó népünk Pártunk és munkásosztályunk vezetésé­vel, a kidtúra eszközeivel és a művészeti tevékenységen kérész- tül is sziklaszilárd egységben építi a világ békefront jának ma­gyarországi szakaszát és szocia­lista, jövendőjét, Rózsa Jőzseí

Next

/
Oldalképek
Tartalom