Bácskiskunmegyei Népújság, 1951. február (6. évfolyam, 27-49. szám)

1951-02-08 / 32. szám

I BÁCSKISKUNMEGYEI NÉPUJSÁ6 Középparasztok I. mintájú cso­portot alakítanak Fülöpszállá- son. — Vakula József madarasi ka Iák. Bácsborsódon Rigó István kuláknál rejtette cl kukoricáját — Képek a kalocsai járás kon­gresszusi munkájából. FELEMELKEDÉSÜNK ÚJABB FONTOS ÁLLOMÁSA „A munkaviszonynak a szo­cializmus építését szolgáló sza­bályait foglalja össze a Munka Törvénykönyve“ —- így hatá­rozza meg az Elnöki Tanács törvényerejű rendelnie azt a feladatot, amelyet a Munka Törvénykönyvének meg ke!. valósítania. Ebben a rövid mondatban azonban nemcsak a feladat, hanem az az út is 'tük­röződik,- amelyet eddig befutot­tunk és az a perspektíva is fel tárni, amely előttünk áll. Nagyszabású terveink meg valósítása, a tervgazdálkodás, a szocialista építés meggyorsí­tása újabb követelményeket tá­masztod. a munkaviszonyok 'szabályozásában. A felszaba­dulás óta: és különösen a for­dulat évétől kezdve nagy lé­pésekkel haladtunk előre ezen •a téren is és.a munkaviszonyok s i. »hát y óz á sóban ni i n din ká bb érvényesültek a szocialista el­vek: j,Mindenki képességei sze­rint, mindenkinek munkája sze­rint“. Szükségessé vált ezért a kü­lönböző rendelkezések, sza­bályzatok, intézkedések egysé­ges rendszerbe foglalása, hogy ezek. az elvek a dolgozók min­den rétegénél maradéktalanul érvényesüljenek. Ezt a felada­tot valósítjuk meg a Munka Törvénykönyvével, azaz a tör­vényerejű rendelettel, amelyet a minisztertanács javaslatára a napokban adott ki a Népköz­társaság Elnöki Tanácsa. •Az Alkotmány szellemében született ez a.törvényerejű ren­delet, amelynek lényege, hogy a munkaviszonynak a szocia­lizmus építő szabályait foglalja össze. A törvénykönyv abból az alapvető tételből! indul ki, hogy hazánk minden munkaképes polgárának joga, kötelessége és becsületbeli ügye, hogy képes­ségei szerint dolgozzék. A Munka Törvényikönyvére jellemző az a körültekintés is, amellyel — a dolgozók érde­keit egy pillanatra sem téveszt- ve .szem elől, — az egyes kér­déseket szabályozza. A munka­idő megállapításánál példán! figyelembe veszii az egyes ipar­ágak különleges körülményeit, •t munkának az egészségre .eset- leg ártalmas voltát. Ezek a Szempontok érvényesülnek a' fizetéses szabadságok kiszabá­sánál és a dolgozók egészségé­nek és testi épségének védelmié­re hozott intézkedéseiknél is. Különösen széleskörű munkdi- védelmet biztosít a törvény a dol­gozó nő és a fiatalkorúak szá­mé na. Az évszázados elnyomásból szabadult dolgozók felemelke­désének újabb fontos állomá­si. újabb jelentős dokumentu­ma a Munka Törvénykönyve, eoielv nemcsak az ifjúság elölt segít kitárni a szocialista jövő kapuit, hanem mindenki elölt, aki együtt akarja építeni vc- iiink a jövőt. A szocializmust építő Magyar Népköztársaságban a munka a polgárok kötelessége és becsü- . dl bei i ügye. Minden öntudatos magyar dolgozó, aki tudja, hogy »zabad országát önmagá­nak építi, aki tudja, bogy mun­kájával saját boldogabb jövő­jét kovácsolja, erőmmel üd­vözli a törvénykönyv rendelke­zését: „a munkafegyelem meg­tartása az összes dolgozók kö­telessége és becsülelbcli ügye.“ A oép állama arra törekszik, hogy öntudatos munkafegye­lemre nevelje és ezzel is erő­sítse hazánkat, mint a béke­front szilárd bástyáját. A .Munka Törvénykönyve je­lentős állomása annak a harc­nak, amelyet a magyar dolgo­zók Pártunk vezetésével vívnak a szocializmus, építéséért. A Munka Törvénykönyve a Párt sokévtizedes harcának gyümöl­cse. A Párt vezette harcoknak köszönhetjük, hogy mostmár olyan Munka Törvénykönyvünk van, amely demokratizmusával — a Szovjetunió és a népi de­mokráciákon kívül — páratlan a.z egész világon. A mi Munka Törvénykönyvünk éles fegyver a békeharcban, mert megmutat­ja a még imperialista elnyomás alatt élő népeknek, milyen a dolgozók helyzete a szocializ­must építő országokban. Harci célt lűz eléjük: a szocializmu­sért érdemes harcolni, mert szebb, boldogabb jövőjükért harcolnak. A Munka Törvénykönyve je­lentős dokumentum olyan szempontból is, hogy a Szovjet­unió vezette béke tábor orszá­gai a dolgozók jogainak kiszé­lesítésén, biztosításán dolgoz­nak, ugyanakkor, amikor a Washington i baltáig y á ros okinak és lakájaiknak egyik legfőbb tevékenysége éppen a dolgozók nehéz harcok árán kivívott leg­elemibb joguknak megsemmisí­tésére irányul. ­A Mun'laa Törv&üyköu.yve is a szovjet tapasztalaitok értéke­sítésével jöhetett Hétre. A Mun­ka Törvénykönyve ismét azt bizonyítja, hogy életünk min­den teljén támaszkodhatunk a szovjet példára, hogy a .szovjet segítség olyan állandó, min­denre kiható erő, amely nélkül felemelkedésünk e! sem képzel­hető. A három évtizedes szovjet talpas zt. italok kimé rí t h ©te [len kincsestárából bizton ment­hetünk mindig, most is. amikor ötéves tervünk második évébe léptünk, amikor az egész ország iobb munkával készül -a Magyar Dolgozók Pártja II. kongresz- szusára, amikor minden eddigi­nél szilárdabban állunk őrt a béke magyar bástyáján. Teljesítsük maradéktalanul a bevyüitési tervet A tanácsok adjanak újabb lendül etet a begyűjtési versenynek A begyűjtés terén a föfeladat most az egész begyűjtési hátra, lék maradéktalan teljesítése va. lamennyi községben. A begyúj. tés új szakaszában sokkal ke­ményebben, sokkal határozot­tabban, következetesebben kell fellépni a dolgozó nép legádá­zabb ellenségével, a kulákokka) szemben. Nincs helye az engedékeny­ségnek azokkal szemben, akik a dolgozó nép kenyere- vei spekulálnak, gabonát feketéznek el, súlyosan megkárosítják népgazdaságun. kát. Nap, mint nap futnak be jelentések, amelyek arról szá­molnak be, hogy a községekben a kulákok szabotálják a gabona, begyűjtést. így Szabadszállás községben özv. Rozsnyai Károly- né 53 holdas kulák roegörölt ga. bonáját a kocsiszínben ásta el. R. Kiss József né 30 holdas ku­lák jimrzs^jk kukoricát rejtett el a száriatokban. K. Kovács László 128 holdas kulák nád- kúpban rejtett el két zsák Ilsz. tét és 3 zsák zabot. Kiskunfél­egyházán özv. Jenovai Dezsöné beszol- gáltatási kötelezettségének nem tett eleget és lakásán 250 kilogramm rozsot, fél­mázsa finomlisztet, 15 mázsa csövestengerit rejtett el. A rozs már zsizsiken volt és 1948 évi termésből szárma­zott. A kulákasszony kivál­totta a liszt, és cukorjegye­ket, kenyerét pedig a péktói vásárolta. Juhász Józsefné alpári kulák ár­páját özv. Ónodi Károlyné 69 éves nincstelen szegényparaszt lakásán rejtette el. Juhászné beszolgáltatási kötelezettségének nem tett eleget. Lörincz Károly kiskunfélegyházi kulák napra­forgómagtermését elvonta a forgalomból és azt sertéseivel etette fel. Német Lajos soltvad- kerti 70 holdas kulák kukoricát és burgonyát rejtett el, hasonló­képpen Kollár Péter és Oláh Jó. zsef lajosmizsei kulákok. Szánk községben Tápai Miklós 150 hol. das kulák kenyérgabonáját álla. taival etette fel. Id. Páncsity Sándor katymári kulák állatai­val etette fel kenyérgabonáját, a sertéseket pedig feketén vágta le. Kaiber János 34 holdas duna- pataji kulák szintén állatai­val etette fel kenyérgaboná­ját, feketevágáson tetten ér­ték és megállapították, hogy 34 mázsa kukoricát fekete, zett el. Vancsura János rémi kulák 160 mázsa kukoricát rejtett el, de az ellenőrzés során még 887 kilo- gramm zabot és 300 kilogramm zab és kukoricakeveréket talál­tak nála elrejtve. Hogy megyénk a terménybe, gyűjtésben elmaradt, az minde­nekelőtt abból is ered, hogy sokhelyütt az az opportunista nézet ütötte fel a ícj'ét, hogy „nem termett, miből adjunk be". A tényeit alaposan rácáfolnak erre a feltevésre. Az opportuniz. must az is igazolja, hogy a fenti kulákok is naphosszat azt óbégat. ták, hogy nincs termésük és mégis tetemes mennyiséget rej­tettek el a közellátás elöl. Rendelet intézkedik arról, hogy amelyik kulák az elszámol. tatás során sem egyenlíti ki beadási hátralékát, búzakilo. grammonként 2 forint kárté­rítést köteles fizetni 30 órán belül. A falvak dolgozóinak többsége, amely becsületesen eleget tett be. adási kötelezettségének, jogosan kifogásolja: miért vagyunk elné- zök, tétlenek azokkal szemben, akiknek módjában állott volna teljesíteni a beadást és még sem tettek eleget a rendelkezésnek. A mostani elszámoltatás során a hatóságok megkérdeznek minden hátralékos termelőt. Ha' kétség telenül bebizonyosodik, hogy va­laki amiatt nem tudott eleget tenni beadási kötelezettségének, mert időközben elfeketézte gabo­náját, pénzbeli kártérítést köte. les fizetni. Egy forintot hátralé. kának minden búzakilogrammja után. Megyénkben a terménybegyüj- tési tervek teljesítésében Herceg, szántó az elsők között van. Mi­ért? — teszik fel sokan a kér. dést. A községben a párttagok mutattak jó példát. így Kapitány József kenyérgabo. nabeadását 175 százalékban, a takarmánybendását 100 száza. Iákban teljesítette és ezen felül még 350 küogramm kukoricát ajánlott önként fel. így kukori­cabeadását is 150 százalékban teljesítette. Ilyen élenjáró kom­munista Rókus János 8 holdas paraszt, továbbá D. Kiss István 5 holdas paraszt. Mindkét kom­munista beadási kötelezettségé­nek 100 százalékon felül tett ele. get. Hercegszántó községben a tanácstagok csatlakoztak a kom­munisták jó példamutatásához, így Vitos József tanácstag ke- nyérgabonabeadását 145 száza. Iákban teljesítette. Ónként fel­ajánlott még 445 kilogramm bú. zát és 500 kilogramm kukoricát. Wéber Mihály felajánlott 280 kg kukoricát. Buják András pedig 732 kilogramm búzát és 150 ki­logramm kukoricát. A tanácsta. gok ezenkívül 100 százalékig tel. iesítették beadási előirányzatu­kat. A kommunisták és tanács­tagok kezdeményezése hatott a kis- és középparasztokra is. így Vancsek Mihály 10 holdas, Pro. dán Pál 5 holdas, Kapitány Pál- né 3 holdas, Berta István 5 hol. das, Palatinács Bertalan 3 hol­das, Patarics Márk 6 holdas pa­rasztok nemcsak 100 százalékig teljesítették beadási kötelezett­ségüket, hanem azon felül több. száz kilogramm terményt szállí­tottak be a íöldmüvesszövetke. zet raktárába. Tataháza községben is a pá. >. tagok jártak elöl jó kezdeménye zéssel. Ifj. Borsodi Máté 150 Ki­logramm kukoricát ajánlott lei és így a kukorica előírását 23.S százalékban, Kollár Márton 108 kilogramm kukoricát ajánlóit fel és ezzel beadási kötelezett ségét túlteljesítette. Szabó Ger. gelyné 257 kilogramm kukorica íelajánlásával beadási kötelezett, ségét 341 százalékban teljesí. tette., Katymár községben a kukori. cabeadásban szintén a párttagok mutattak példát. így Páncsity János 9 holdas 384 százalékos, Allagi Márkné 5 holdas 362 szá­zalékos, Zelity Ferenc 8 holdas 304 százalékos, Salamon Sándor 8 holdas 280 százalékos, Besir Péter 9 holdas 257 százalékos teljesítéssel. Felsorakoztak a ta­nácstagok is,, mint Petresz Sza- niszló, Jakab Miklós, Barta An. tál, akik mind túlteljesítették beadási kötelezettségüket. Ezek. hez csatlakoztak a kis. és közép­parasztok, itt élenjárnak Prekk Illés, Kovács Imréné és Molnár Márton. A községben példát mu. tattak a népnevelők is. így Bandik Ferenc, aki saját maga 200 / kilogramm kukoricát adott be, továbbá vPetresz Szaniszló, a,ki 100 kilóval túltejesítette be. adási kötelezettségét. A begyűjtés szervezésénél megyénkben jó példát mutat Mélykút község is, ahol népnevelő brigádokat, alakí­tottak. A népnevelő brigádok felvilágo­sító munkája nyomán megjavult a község begyűjtése. A dolgozó parasztok feleslegeiket beviszik a földmüvesszövetkezet raktáré, ba. x Az elsők között volt Győrök Mátyás, a helyt tanács el­nökhelyettese, alti beadási kötelezettségét 100 százalé­kon felül teljesítve, C vételi jegyre már beadott 1240 ki­logramm búzát és most újból 2 mázsa búzát szállított be. Szári Katalin 5 holdas paraszt, ki beadását már 100 százalékon felül teljesítette, a népnevelő- brigádok munkája nyomán úlból felajánlott 180 kilogramm árpát és 650 kilogramm kukoricát. Jó példával -járnak elől Csorba Ist­ván, Ócskái István, Rövid Imre, akik előirányzatukat túlteljesít­ve, újabb felajánlást tettek. De vannak községek, amely­ben vontatottan megy a begyig, tés. így Bácsborsódon azért, mert a tanács elnöke nem bízik a tervek teljesítésében, megalku. vó. Csátalja községben a tanács nem tekinti súlyponti kérdésnek a begyűjtést, amelyet rosszul szervezett. Tabdi községben a nyilvántartó egyáltalán nem tu. dott a begyűjtési munkáról. Nyárlörinc, Jakabszállás és Bu gac községekben alig indult be a begyűjtés. Nyárlörinc község tanácselnöke együtt sir a kulá- kokkal. Az a véleménye, hogy a kivetés 10 százalékát sem le­het teljesíteni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom