Bácskiskunmegyei Népújság, 1951. február (6. évfolyam, 27-49. szám)

1951-02-02 / 27. szám

VI. évfolyam. 27. szám Ára SO fillér Kalocsán a városi pártszervezet megkezdte a megyei pártkonfe­rencia határozatainak végrehaj. fását. — Az I. típusú táblás tér. melőszövetkezeti csoport műkö­dési szabályzatának folytató­lagos ismertetése. _ \ Kecskeméti Gépgyárban megnln. kult a sztahanovista.brigád, mely nagy segítséget ad a kongresz- szusi felajánlások teljesítéséhez. 1951. február 2. péntek Hare a felajánlások telj esitéséért Megyénk üzemei, a pártkon­gresszus tiszteletére, felölelve a dolgozók csaknem teljes lét­számát, nagy fel ajánlások a í tettek. A felajánlások nemcsak arra vonatkoztak, hogy fel­emeljék a százalékos teljesít­ményt, hanem arra is kitértek, hogy javítják a minőséget, csökkentik a selejtet, az ön- költséget, szélesítik a munka- vetsengmozgalom kereteit, az élenjáró dolgozók átadják munkamódszereiket az alacso nyabb teljesítményt elérő dol­gozóknak. Vállalások hangzot­tak el, hogy vagy teljesen meg­szüntetik, vagy a minimálisra csökkentik azon dolgozók szá­mát, akik normájukat száz szá ealikon alul teljesítik. Egy­szóval : a felajánlási mozgalom kiemelkedett szűk kereteiből, nem egyszerűen csak számok­ról, mennyiségekről beszél, ha­nem felöleli javarészt mindazo­kat a kérdéseket, melyek hozzá­tartoznak ahhoz, hogy komoly, nagy mozgalomról beszélhes­sünk. A felajánlások eddiginél összehasonlíthatatlanul nagyobb száma szoros összefüggésben van azzal, hogy az üzemek dol­gozói szélesebb körben ismerték fel, hogy Pártunk az ország nagyszerű vezetőereje, hogy Pártunk, mint a munkásosz­tály élcsapata, az ország szó eiaiista építéséinek egyellen biztosítéka. Felismerték azt, hogy a kiélezett nemzetközi helyzetben, akkor, araikor a béke táborának hatalmas győ­zelmei láttán, az imperialisták vad hajszába kezdtek egy nagy­méretű harmadik világháború­ért, a Párt az egyetlen, mely győzelmes és eredményes har­cot vív ezzel az uszítással szemben. Ebből egyenesen kö­vetkezik az, bogy a dolgozó tömegek a Párt köré tömörül­nek és mint most is, harcos lendülettel végzik el a béke­harc termelési feladatait. A pártkongresszus jelentősége a békeharc továbbvitele szem­pontjából felmérhetetlen jelen­tőségű, így hát a dolgozók el­ismerésük jelét jobb, több, lel­kesebb munkájukkal adják. A felajánlások nagy jelentő­ségre teltek szeri az ötéves terv második éve első negyede fel­adatainak teljesítése szem­pontjából. Hatalmas értéket fejeznek ki. Ha a Mi-teljesítési lehetőségeket nem vesszük fi. gy elem be és csak a felajánlott vállalásokat mérjük le összeg­szerűen, akkor is megyénk üze­mei mintegy 2.5 millió forint értékben . ajánlottak fel, am’! minden bizonnyal teljesíteni is fognak. A felajánlási in-ozga lomnak egyik nagy eredménye és egyben lendllője is, bogy párttagjaink, párt funkcionáriu­saink jó példával járnak elől. A Kecskeméti Cipőgyár pár'- •szervezelének titkára. Szepesi el'vtárs, hétről-hétre 170—180, sót kétszáz százalékra teljesíti túl a tervét. A Bajai Gyapjú- szövetgyárban a szövődéi rész­leg SÍ párttagja közül 75 elv- lársunk versenyben áld és a érvét rendszeresen túlteljesíti. Németi elvtárs, a megyei párt- bizottság titkára a megyei konferencián tartott referátu­mában többek között azt mon­dotta: „minden okunk megvan j-rra, hogy a munkások és a dolgozó parasztok részéről tor­éul fel aj .'.ad ások teljesítésében bízzunk. Ezt mutatja az a kö­rülmény is, hogy a rendelke­zésre álló kimutatás szerint az üzemekben idáig mintegy 300 ezer forint értékű teljesítést végre is hajtottak. „Nyilván­való, hogy ez a szám azóta már nagyobbra növekedett. A hangsúly tehát mostmár a felajánlások teljesítésén van, azon, hogy lelkiismeretes, be­csületes jó munkával megtart­suk szavunkat. Mit mond ezzel kapcsolatosan a megyei párt­konferencia határozata? „Üze­mi pártszervezeteink feladata, hogy elősegítsék és biztosítsák a kongresszusi vállalások telje­sítését. .. Segítsék elő, hogy a száz százalékon alul teljesítő munkások számát csökkentsék, ugyanakkor az anyag takarékos­sá//, a selejtcsökkentés érdeké­ben is tett felajánlásokat is tel­jesítsék. Ki kell szélesíteni me­gyénk üzemeiben a „legjobb kongresszusi üzem", a „legjobb kongresszusi műhely“ és a „leg­jobb kongresszusi brigád‘‘ cí­mért folyó verseny mozgalmat. Az üzemi ipártszervezeteink- nek elsősorban van szerepük a felajánlások teljesítéséért folyó harcban. Ehhez legfőbb mód­szer, eszköz az, hogy felerősít­sék a politikai felvilágosító munkát, hogy üzemi népneve­lőink ne elégedjenek meg az­zal, hogy falujárásra, mennek és nekik már ezenkívül egyéb tennivalójuk nincsen. Az előt­tünk álló nagy feladatok meg­oldása éppen azt követelik meg, hogy múlhatatlanul nagy szük­ség van a politikai felvilágosí­tó munka fokozására, politikai tartalmi éis szervezeti hiányos­ságaink kiküszöbölésére, az ál­landó harcra az ellen, hogy a népnevelő munka ne lebecsült, hanem megbecsült pártmunka legyen. Üzemeink agitációs munkájában igen nagy hiba az, hogy olykor-olykor csak törneg- agitációs módszerekhez folya­modnak. Ez azit jelenti, hogy egy-egy fontosabb ügyben ösz- szehivják a dolgozókat érte­kezletre és ott „Irinyii,atkoz­nak“, elmondanak mindent, amit az úgynevezett „központi szempon1“ elmond és azután mindent hagynak egyedül men­ni a maga útján. Nem mond­ható az, hogy'erre nincs szvk­A% Elnöki Tanács törvényerejű rendelete a munkaiörvény könyvéről Népköztársaságunk Elnöki Ta, nácsa törvényerejű reDdeletet fogadott el a munkatörvény könyvéről. A munkaiörvénykünyv kifejezi azokat az alapvető vál tozásokat, amelyek hazánkban a po itikai és gazdasági átalakulás folyamán a munkaviszony jelle­gében bekövetkeztek. A munka törvény könyvének alapelvei köz­vetlenül az Alkotmányra épül' nek. A törvényerejű rendelet ha­tálya kiterjed valamennyi műn káitatóra ég munkavállalóra. A munkatörvény könyvének rendele­téi közül legjelentősebb az üzemi kollektív szerződés rendszerének bevezetése. Az üzemi kollektív szerződés­ben a dolgozók a vállalat igazga­tójával együtt meghatározzák a munkafegyelem biztosítását, a munkaverseny és a Sztahánov- mozgalom kiszélesítését, a dolgo­zók munkafeltételeinek állását, a vállalat jóléti és munkásvédelmi feladatainak megvalósítását, va­lamint a dolgozók szakképzett gégének emelése érdekében' Szük­séges , intézkedéseket Az üzemi kollektív, -szerződés megtartásá­ban a dolgozók közvetlenül részt- vesznek. javaslataikkal, észrevé­teleikkel hozzájárulnak jogaik, kötelezettségeik kialakításához, az üzemi tervfeladatok megvaló­sításához­A munkatörvénykönyr leszöge­zi, hogy a munkaidő napi 8 óra, de ugyanakkor kimondja, hogy az egészségre ártalmas munkakör­ben ennél rövidebb munkaidő is megállapítható. A munkatörvény­könyv a dolgozók érdekében meg­határozza azokat a körülménye­ket, amikor a munkaviszony fel­mondásra megszüntetheiő a műn- kaerőhuliámzás lecsökkentése, a imiDkaf egy elem megszilárdítása végett, ugyanakkor a munkatör­vénykönyvben meghatározza azo­kat a körülményeket is, amikor a dolgozó felmondhat. Ebben az eselekben természetesen a dolgo­zó nem tekintendő önkényes ki­lépőnek és az önkényes kilépés­sel járó hátrányok nem sújtják. A munkatörvénykönyv szabá­lyozza a fizetett szabadságok kérdését. Eddig mindenkinek egyforma nagyságú fizetett sza­badság járt. akár nehéz és egész­ségtelen munkáról volt szó, akár könnyebb és egészségesebb mun­kát végzőről. A munkatörvény könyv mindenki részére biztosi) évi 12 munkanap alapszabadsá­got és pó,szabadságot állapít meg a bányászok, kohászati dolgozók, a munkáját egészségre ártalmas körülmények között végző, a fia­talkorúak, tudományos, oktaló és nevelőmuukái végző, vezető állá­súak, valamint azok részére, akik ugyanannál a vállalatnál hosz- szabb időn át dolgoznak. Előírja a törvénykönyv, hogy a vállalat köteles a dolgozó kulturális, jó­léti, egészségügyi és sportcélú intézményeinek létesítéséhez és fenntartásához hozzájárulni. Részletes szabályokat tartal­maz a munkatörvénykönyv a dol­gozók egészségének és testi épsé­gének védelme érdekében. Ki­mondja, hogy a munkájukat káros körülmények között végző dolgozókat meghatározott időkö­zökben orvosi vizsgálatra keli küldeni Biztosítja a munkatör­vénykönyv a munkásvédelmi ren­delkezések megszervezésénél és ellenőrzésénél a dolgozók közvet­len részvéteiét A munkásvédelmi és üzemi egészségügyi ellenőrzést a munkatörvénykönyv a Szak­szervezetek Országos Tanácsára bízza. A munkatörvénykönyv messzemenő intézkedések segítsé­gével biztosítja; hogy a nők mi­nél nagyobb számban részjegyé­nek a termelő munkában. Leszö­gezi, hogy a rüunkabérek megálla­pításánál a férfi ég női dolgozói; között különbséget tenni mm ■ehet, másrészt, hogy a nőké nem szabad o,yan múmiára a! kalmazni, mely tes.i a!ka:áná fogva reá hátrányos következnie nyekkel járnat. Védi a munka- törvénykönyv a teherben 1 ,i\ 3 dolgozó nőt, valamint az anyá­kat. Korlátozza számukra a po- héztesti munkára való igénybe­vételüket. Biztosítja továbbá, hogy a terhesség hatodik hónap­jától kezdve kérheti egészségügy i szempontból való á: helyezését könnyebb munkára, de kereset' ezáltal nem csökken. A munkatörvénykönyv külön fejezetben foglalkozik a fiatal­korúak védelmével. A 14, életévét be nem töltőit fiatalkorút mun­kára alkalmazni nem szabad, ki­véve az iskolai szünetben vég­zett egyes könnyebb munkákat A 16-ik életév betöltése előtt is csak olyan munkára alkalmaz­ható a fiatalkorú, mely orvosi vélemény szerint testi és «elle­tni fejlődésre pem ártalmsa- A munka.örvénykönyv a fiatalko­rúak részére pótszabadságot, ked* vezményes üdültetést ad- A mun­katörvénykönyv messzemenőleg gondoskodik a továbbtanulás le­hetőségéről, ennek érdekében kö­zépiskolai, szakiskolai, vagy fő­iskolai oktatásban vehetnek részt a dolgozók, erre tanulmányi sza­badságot ír elő. Ünnepélyesen megnyitották a Demokratikus Nők Nemzetközi Szövetsége Tanácsának ülését Szerdán este megnyitották Berlinben a Demokratikus Nők Nemzetközi Szövetsége Tanácsá­nak ülését. Ottó Grotewobi mi­niszterelnök üdvözlő beszédében hangsúlyozta, hogy a DNNSZ-nek dönjően fontos szerepe van a bé­ketanácsban. A békéért folyó el­szánt harcban a világ béketábo­ra annál legyőzhetetlenebb lesz, minél inkább sikerül az egész világon az asszonyok és anyák millióit a béke aktív harcosaivá lenni — mondotta- Németország fővárosából vigyék magukkal azt a bizonyosságot, hogy a né­pet egyre nagyobb mértékben át­hatja a felismerés: mindent meg kell tennünk a háború megaka­dályozására, Ez a legnagyobb és legsürgősebb feladat, melyet kö­zösen meg kell oldanunk, melyét csak a hatalmas és legyőzhetet­len Szovjetunióval szoros és el­szakíthatatlan barátságban tu­dunk megoldani. Kívánom, hogy a Demokratikus Nők Nemzetközi Szövetsége Tanácsának ülése határozataival még szilárdabban és határozottabban kovácsolja egybe a nők millióit a béke ha­talmas világtáborába a Szovjet­unió — a világ első békebaial­mának — vezetése alatt. ség, de nyilvánvaló, hogy csak ennyi, édeskevés. Az- agitáelós munka olyan jellegzetes tulaj­donságokkal kell rendelkezzék, mely elsősorban helyesen, idő­szerűen fogja meg a legfőbb kérdésit, másrészt közvetlenül az iizem konkrét éleiéhez ta­pad, monies .minden általános­ságtól és ugyanakkor érveket ad „-olyanokat, melyek meggyő­zik a dolgozókat -egy-egy fel­adat gyors, újmódszerű -végre­hajtására. Ehhez azonban még hozzátartozik az is, hogy ne mondja ugyanazt napokon ke­resztül, hanem mindig lépést tartva az előrehaladással, vegye tiqyelemb- n közben megszüle­tett eredményeket, népszerü- itsc uzokat, vegye flanelembe a hibákat és f<—-rmezlessen azok­ra, nehogy előforduljanak, lé­hát az agitációs munka -tne-g-ja­vuláisa inélkülözhet-etleii kelléke annak, hogy a ’vállalt felaján­lások teljesüljenek, hogy a kon­gresszusi munka versenyzés új, nagyszerű eredményeket hoz­zon létre. Ez a munka azonban nem­csak. a pártszervezet feladata, hanem komolyan részt kell benne vénülök a tömegszerve­zeteknek, elsősorban a szak- szervezeteknek. A szakszerve­zeti bizottságok fogják össze a bizalmi hálózatot és indítsák harcba őket a kongresszusi feladatok sikeréért. Az MNDSZ- rc, a niSZ-re hasonlóan vagy feladatok párnak. A maguk ré­tege felé az agitációs munka vonalán mindent meg kell ten­niük, hogy a vállalások teljesít­ve legyenek. Olyan harci feladat ez, amelyben szívesen, lelkesen vesz részt minden dolgozó. Mi­ről van szó? Arról, hogy a mun k af ro ni j á ni helyt állásunkká! harcolunk a béke megvédésé ért, azért, hogy ne sikerüljön' az amerikai imperializmusnak új világháborút kirobbantania, azért, hogy erősítsük a béke tá­borát, melynek élén a nagy Szovjetunió áll. A szovjet nép ugyanilyen munkahőstettekkel harcolt a szocializmus építésé­ért és ma is ezt teszi. Mi, a szo­cializmus építésének ezt a kom­munista módszerét a szovjet néptől tanultuk, tőlük tudjuk hogy az egész dolgozó nép egy­séges, egész ereje milyen hatal­mas eredményekre, győzelmekre képes. Ennek tudatában teljesítse minden dolgozó felajánláséi a Magyar Dolgozók Pártja' H. kongresszusára.

Next

/
Oldalképek
Tartalom