Bácskiskunmegyei Népújság, 1950. december (5. évfolyam, 198-222. szám)

1950-12-01 / 198. szám

BACSKISKUNMEGYEI NÉPÚJSÁG Az elméleti párüizpok anyagából. — Zsolnai Sándor kovács újítással harcol a széncsata győzelméért- — Az érsekcsarfádj békebizottság a mélyszántás és a szerződéskötés sikeréért — Súlyos büntetést a béke ellenségeinek! — A fülöpszállási békebizottság harcol a békéért. V. évfolyam, 198. szám Ara 50 fillér 1950 december 1, péntek Fokozzuk a termelési szerződéskötés ütemét A% Országos Béketanács elnöksége megtárgyalta a Békevilágkongresszus határozatait Az ország legjelentősebb helységeiben és üzemeiben beszámoltad a békekiildötlsAg és az Országos Béketauáes tagjai Az elmúlt héten javultak a termelési szerződéskötés ered­ményei. Javították eredményei­ket az elmaradt falvak. Me­gyénkben azonban még mindig nem tartunk ott, hogy meg le­hessünk velük elégedve. Novem­ber végén járunk, de megyénk alighogy elhagyta az 50 százalé­kot. Komoly elmaradás ez, kü­lönösen, ha arra gondolunk, hogy igen sok község vállalta, liogy időelőtt befejezi a szerző­déskötést- A jó eredmények el­érésére minden lehetőség megvan» hiszen dolgozó parasztságunk nem idegenkedik a szerződéses termeléstől. Bizonyítják ezt a példák. A kiskunmajsai DÉFOSz a szerződéskötésben jó ered­ményt ért el. Lukács Pál 72 holdra. Juhász B. Sándor 67 holdra és Vágó Sándor 56 honira kötött szerződést dolgozó pa­raszttársaival. Jó eredményt ér­tek még el Juhász B. János, Molnár István, Novoiov Mátyás, Fülöp Imre, Tóth Sándor, Kiss Pál, Farkas IstváD és Klein Im­re DÉFOSz-népnevelők. összesen több, mint 400 holdra kötöttek szerződést, vagyis az összes te­rületnek 90 százalékára. Tázláron szép eredményt ért el a földmü- vesszövetkezet termelési felelőse. Kiss János egymaga az előirány. zott terület felére kötött szerző­dést. Soltvadkerten Molnár Béla községi alkalmazott egymaga 60 holdra szerződtette a dolgozókat. Tass községben Faragó Sándor és Kovács István termelési fele­lősök kötötték le a községi kere­tet- Akasztó községben ki kell emelnünk Balázs János tanács­elnököt. aki bárom holdon gaz­dálkodik és jó példával előljárva, maga kötött 1400 négyszögölre szerződést. Mint népnevelő még 39 holdra szerződtetett le. Bu- Itajda József termelési felelős 26 holdra szerzett szerződés!. Élen­járt még a kötésben Kavelkó Já­nos. aki 2 holdra, Oravecz Jó­zsef 2 holdra. Tóth Sándor 3 bold napraforgóra kötött szer­ződést. Ezek a dolgozók példa­mutató kezdeményezésükkel szán­tójuknak mintegy felire kötöttek szerződést. A sokozer egyénileg dolgozd paraszt példája is mutatja, hogy dolgozó parasztságunk tudja: érdemes szerződést kötni- Ha a járások közti versenyt vizsgál­juk, akkor azt látjuk, hogy a kiskunfélegyházi járás vezet. Az utána következő járások szoro­san felsorakoznak az élenjárók­hoz. Egyetlen egy járás azonban még nem érte el az előirányzott terület, kétharmadára a kötést. A kiskunhalasi járás még az 50 százalékon alul van. A községek közül 10 már el­hagyta a 100 százalékot. Ezek Kígyós (181-6 százalék), Kiskun- majsa (117.0), Ladánybenc (106.1), Bátmonostor (105.9), Lajosnüzse (105.7), Fűlöpháza (103.6), Drdgszél (103). Csólyos- pálos ' (101-9), Eunbaracs és Kaskaniyú (100—100), 90 és 100 százalék között teljesített Kunszállás, Bátya, Sild-Érsektui- lom. Miske, Kunadács éti Tass, Sereghajtók: Császártöltés (12.4 százalék), üéderlak (17.2), Ja­kab szállás (20.2), Borota '”0.1). Ágas egyháza (22-9). Elmaradt még Kecskemét, Kém, Herceg- szántó és Vaskút. Hogy a szerződéskötés ütemét, mindazokon a helyeken, ahol el­maradás van, meggyorsítsuk, szükséges, hogy fokozzuk a fel- világosító, politikai munkát. Ki kell irtani az elbizakodottságot, az önelégültséget és az admi­nisztrációs módszereket. Egyetlen szerződést sem szabad úgy köt­ni, hogy annak hasznosságáról a dolgozó paraszt meg ne legyen győződve, mert eredményi, jó, gondos munkát a termelés során csak úgy lehet elérni, ha a dol­gozó paraszt a" szerződést belső meggyőződésből, önként, szívesen köti. A termeléssel járó jó muuka nincs biztosítva akkor, ha kény­szer útján jönnek létre a szerző­dések. Az ilyen megengedhetet­len ..munkamódszer“ árt nép­gazdaságunknak. Ezzel saját ma. gunkat és eredményeiben az egész országot Csapjuk be. Ahol ilyen módszerek ütik fel fejüket, kíméletlenül fel kell venni ve­lük szemben a harcot. Nem sza­bad elnézőknek, liberálisoknak lennünk. Azokban a községekben, ahol elmaradás tapasztalható, a ha­táridőre való befejezésre mozgó­sítsuk minden pártszervezetün­ket, állami szerveinket, tömeg­szervezeteinket — különös gon­dot fordítva a földművesszövet- kezetek munkájára. Megyénkben most zajlanak le a földműves- szövetkezetek közgyűlései. A közgyűlésen külön is foglalkoz­zunk ezzel a kérdéssel és hívjuk fel a szövetkezeti (agok figyel­mét a szerződéskötésié. Az a szövetkezeti vezető, vagy alkal­mazott, aki nem törődik a szer­ződések megkötésével, nem ért el jó eredményt, bebizonyítja, hogy nem érdeklődik dolgozó paraszt­ságunk problémái iránt. Nem képviseli híven a szövetkezeti tagok érdekeit, nem jó harcosa népgazdaságunk erősítésének, a szocializmus építésének, a béke megvédésének. A felvilágosító munka kiszéle- sííésén, a szerződéskötés előnyeit saját tapasztalatukból megismerj; dolgozó parasztok bevonásán ke­resztül kell biztosítani a szerző­déskötés teljes sikerét­A munka során ne hagyjuk eltompulni az éberséget, sem. Be kell leplezni a kulákság, sl falusi reakció mesterkedéseit és tuda­tosítani kell dolgozó parasztsá­gunkban, hogy amikor a kulák a szerződéses termelést, támadja, akkor valójában a dolgozó pa­rasztok érdekei és boldogulása ellen tör. Csak az ilyen, jól meg­szervezett népnevelő munka út­ján lehet elérni azt, hog.v a ter­melési szerződéskötés körülmé­nyei olyanok legyenek, amelyek valójában bizrtosítsák célunkat: a terméshozam növekedését , nép­gazdaságunk, erősödését, dolgozó parasztságunk további felemel­kedését és mindezzel a 5ékefront ránk eső szakaszának további szilárdítását' A Magyar Országos Béketa- uács elnöksége november 29-cd ülést tartott- Andies Erzsébet elvtársnő, egyetemi tanár, a Béke Vilúgtanács tagja, ismer­tette a Béke Hívei II. Világkon­gresszusa határozatait, majd megtárgyalták a magyar béke- mozgalom további feladatait. Határozatot hoztak, hogy az Országos Béketanács december 3-án délelőtt 10 órakor nagy­gyűlést tart a Sportcsarnokban. A nagygyűlés előadója Yass Istvánná elvtársnő, MNDSz fő­titkár, a varsói lk ..('delegáció tagja. A békenagygyűlésen fél- szFzl a Magyarországon tartóz­kodó kínai és koreai küldöttség egy-egy tagja, Fdbik József elv- társ. Kossuth-dijjis sztahanovis­ta kőműves, a varsói békedele­gáció tagja, Péter János refor- ináttls püspök, a Béke Világta- nács tagja és Horváth Kichúrd, a Katolikus Papok Békebizotí- súgónak titkára, a varsói béke- delegáció tagja. Határozatot hoztak arról is, hogy december hónapban az or­szág legjelentősebb helységeiben, üzemeiben a varsói delegáció és az Országos Békelanács tagjai beszámolót tartanak. Három kecskeméti üzem csatlakozott a Kecskeméti Gépgyár versenyfelhívásához Pár napja jelent meg a Párt Központi Vezetőségének és a minisztertanácsnak határozata a szén és az áram takarékosabb kihasználásává: kapcsolatban. Egy nappal később a Kecs. keméti Gépgyár dolgozói szén- és villamosenergia takarékos- sági versenyre hívták a megye összes üzemeit. A versenykihí­vásra valamennyi kecskeméti üzem csatlakozással felelt. A Kecskeméti tíaromfiértékesítő Vállalat az alábbi pontokat vál­lalta: Az izzólámpák használatát csak a legszükségesebb esetek­re korlátozzák. Azokat a vil­lanymotorokat, amelyek a ter­melésbe nincsenek beállítva, azonnal leállítják és feleslegesen nem járatják. A karbantartó személyzet még nagyobb mértékben ellenőrzi mind az ipari, mind a közszükségleti áramfogyasztást, így 5 százalékod árammegta­karítást érnek el. Az áramta­karékossághoz járul az is, hogy a liftet csak teherszállításra használják." A szénfogyasztás terén 8 szá­zalékos megtakarítást vállalnak azáltal, hogy a gőzt teljesen ki­használják és mindig a legszük­ségesebb helyre Juttatják. A Kecskeméti Cipőgyár dolgozói így írnak: Csatlakozunk a Kecskeméti Gépgyár felhívásához. Mi az áram és a szén megtakarításá­val a béketábort akarjuk még jobban megerősíteni. Ezért vál­laljuk, hogy heten kinl 5 száza­lékos árammegtakaritást érünk el. Feleslegesen izzókat nem égetünk, gépeket nem járatunk. Megszervezzük, hogy munkaidő után mindenki a saját helyén felelős azért, hogy lámpa, ne ég­jen. Vállaljuk továbbá, hogy he- tenkint három mázsa, szenet is megtakarítunk. Szén helyett ídqnkiní szemétanyaggsl fütjük a kazánt, hogy így is hozzájá­ruljunk a széncsata győzelmé­hez. Az Epiilcllakatosipari Vállalat elhatározta, hogy vil­lanyhálózatát átépíti. A munkát már meg is kezdték, ami által 5 százalékos árammegtakarítást tesznek lehetővé. A Konzervgyár is felajánlás­sal csatlakozott a felhíváshoz. Az áramfogyasztás csökkentése terén 10 százalékot, a szén­megtakarítás terén pedig 3 százalékot vállalnak. — Fel­ajánlásunkkal népgazdaságun, kát akarjuk erősíteni és segíteni a széncsata győzelmét — mono ják a dolgozók. A Gyufagyár dolgozol ugyancsak módot találnak a takarékosságra. A vásárol t áramból 2 százalékot megta­karítanak olyanképpen, hogy a nélkülözhető helyeken kevesebb fogyasztású égőket szerelnek be. Eddig az olajozást reggel végezték és Így még indulás előtt meg kellett gyújtani a A ■ égőket. Most munkaidő után végzik ezt a feladatot. Szerdán délelőtt kezdődött az ürmepi díszbe öltözött Tiranában a város helyőrségének és a dolgo­zóknak hatalmas felvonulása.: A díszemelvémyen megjelentek: En. ver Hodzsa elvtárs, badseregtáber- nok> a minisztertanács elnöke, dr. Omcr Nisani, a nemzetgyűlés el­nökségének elnöke, a miniszter­helyettesek, valamint az Albán Munka Párt Központi Vezetőségé­nek és Politikai Bizottságának tagjai és mások- Az albán állam. férfiak meliert foglaltaik helyet d szovjet küldöttségek és a baráti országok küldöttségeinek tagjai. A katonai díszszemle u‘Lán megkez­dődött a iliranai helyőrség csapa­tainak, majd a főváros dolgozói­nak felvonulása. A dolgozók Sztá­lin generalisszimusznak, Enver flodzsa elvtársinak, az Albán Mun­ka Párt vezetőinek és a népi de­mokráciák vezetőinek képei ain't .vonultak fel. A vietnami demokratikus hadsereg szünet nélk ül támadja a Hanoi körüli erődítményeket Párisi jelentések szerint egyre erősödik a. vietnámi demokra­tikus hadsereg támadásainak len­dülete- A Le Monde jelentése szerint,, a vietnami partizánok ismét, elvágták a hanoi—haip- bongi vasútvonalat és a vietnami csapatok szüntelenül támadják a Hanoit körülvevő kisebb erődít­mények rendszerét. Mint as UBT hírügynökség jelenti: Tonkizt tartományban megélénkült a harci törékenység, A vietnami partizánok Kokinkinábdn csap­dába ejtettek egy megerősített száljítóoszlopot. LungsOjx erőd kiürítésénél a írandó, expedidóa I hadsereg több mint euer tonnz*. I lőttért és kétszázezer liter hen* zint hagyott Mtrx . Katonai díszszemle és pompás felvonulás volt a felszabadulás 6-ik évfordulóját ünneplő albán fővárosban kuo Mo Zso kínai miniszterelnökhelyettes látogatása a Szabad Nép szerkesztőségében Kuo Mo ZSo. a Kínai Aépkoz- túrsaság miniszterelnökhely elf e- se, a Kínai Tudományos Akadé­mia elnöke, szerdán meglátogat­ta a szabad .Nép szerkesztőségét, ahol hosszas beszélgetést folyta­tott: Kína és Magyarország kul­turális és társadalmi kérdéseiről.

Next

/
Oldalképek
Tartalom